Mariánské Hory a Hulváky mnohonásobně chybovaly ve veřejné zakázce

7. 2. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina potvrdil svým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 80 000 Kč pro zadavatele statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky za nedostatky ve veřejné zakázce „Regenerace sídliště Fifejdy I“.

Zadavatel nepostupoval transparentně při vyžádání a posuzování zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a následném vyloučení dvou uchazečů. Dále nezajistil, aby zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla podepsána všemi členy hodnotící komise. V rozporu se zákonem rovněž uzavřel smlouvu ještě před koncem lhůty, během níž měl zakázáno smlouvu uzavřít.

Zásadního pochybení se poté zadavatel dopustil, když ještě před zahájením prací na díle uzavřel s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě, který byl v rozporu s nabídkou a zadáním. Tímto dodatkem byla prodloužena doba plnění předmětu smlouvy z jednoho na sedm měsíců. Právě termín plnění byl přitom jedním z hodnotících kritérií při výběru dodavatele. Výše uvedeným postupem tedy zadavatel mohl ovlivnit hodnocení nabídek.

Úřad uložil zadavateli sankci ve výši přibližně 20% z maximální možné výše pokuty, která mohla činit až 383 428 Kč. ÚOHS sankcionoval ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky v minulosti již dvakrát, když zadavatel rozdělil zakázky na výměnu oken u domů v ulicích 28. října a Výstavní. Došlo tak k obcházení finančních limitů dělením zakázek a nepoužití zadávacího řízení. Jednalo se o závažná porušení zákona, neboť v takových případech je vyloučen jeden ze základních principů a cílů zadávání, totiž otevřená soutěž. Za tyto chyby byly uloženy pokuty ve výši 50 000 Kč, resp. 30 000 Kč.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

29. ledna 2020 / Správa železnic neprodloužila lhůtu po změně dokumentace, zaplatí pokutu 200 000 Kč Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 200 000 korun státní organizaci Správě železnic za přestupek spáchaný při zadávání veřejné...

28. ledna 2020 / Správa silnic Středočeského kraje dostala pokutu za dělení zakázky na údržbu dopravního značení Zadavateli Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, byla uložena pokuta ve výši 300 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek...

27. ledna 2020 / Předseda ÚOHS pravomocně zamítl návrh proti zakázce na mýtného auditora Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz