Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok

26. 9. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s., a uložil zákaz plnění této smlouvy. Zákaz je uložen s odkladem 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad v opakovaném správním řízení v souladu se závazným právním názorem Krajského soudu v Brně konstatoval, že zadavatel postupoval při uzavření smlouvy v rozporu s uloženým předběžným opatřením, což je důvodem k uložení zákazu plnění smlouvy.

Úřad dále posuzoval, zda v daném případě existují důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, které vyžadují, aby bylo v plnění smlouvy pokračováno, a zákaz plnění tak byl uložen buď s odkladem, nebo nebyl uložen vůbec. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že důkazní břemeno ohledně prokázání takových důvodů leží výhradně na zadavateli, přičemž zadavatel je ze zákona též omezen, pokud jde o lhůtu, ve které může existenci takových důvodů uplatňovat. Tato lhůta činí 10 dnů od okamžiku, kdy byl zadavateli doručen stejnopis návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy. Po uplynutí této lhůty nelze ani tvrzení, ani návrhy důkazních prostředků měnit nebo rozšiřovat. Právě uvedená zákonná úprava tak představuje jasné limity pro vlastní správní uvážení Úřadu.

Úřad (v souladu s tím, jak bylo pravomocně rozhodnuto ve věci S 629/2016, ve které bylo posuzováno prodloužení smluv se stávajícím dodavatelem mýtného systému) uzavřel, že zadavatel prokázal, že existuje veřejný zájem na nepřetržitém výběru mýta. Tento veřejný zájem spočívá zejména v ochraně života a zdraví občanů a dalších obyvatel České republiky, v zájmu na zachování propustnosti dálnic a silnic I. třídy, zájmu na udržitelném rozsahu provozu těžké nákladní dopravy na páteřních pozemních komunikacích a zájmu na zachování nepřetržitého výběru mýtného v řádu 10,4 – 12 mld. Kč ročně.

Za současného skutkového stavu, kdy má zadavatel k dispozici fungující mýtný systém navrhovatele, však již nelze dovodit, že by zadavatel prokázal, že k ochraně shora uvedených veřejných zájmů nepostačuje odklad zákazu plnění smlouvy o maximální možnou dobu, tj. o 12 měsíců. Během této doby není dle Úřadu vyloučeno, aby zadavatel zajistil výběr mýtného, např. výběrem nového provozovatele stávajícího mýtného systému. V každém případě zadavatel nemožnost takového zajištění výběru mýtného systému neprokázal. Absence výběru mýtného na silnicích I. třídy (které nejsou systémem navrhovatele pokryty), není dle právního názoru Úřadu rozhodná, protože k ochraně veřejných zájmů, jejichž existenci zadavatel prokazoval, není nezbytná, neboť v současné době tyto silnice zpoplatněny nejsou, přičemž tento stav závažné ohrožení veřejného zájmu nezpůsobuje.

Úřad upozorňuje, že proti rozsudku Krajského soudu v Brně, na jehož základě se o návrhu na zákaz plnění opětovně rozhodovalo, podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu s žádostí o přednostní projednání případu. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu může mít na případ zásadní dopady. S ohledem na předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které se týkalo přezkumu totožné zakázky, však nebylo možno správní řízení do doby, než bude věc posouzena Nejvyšším správním soudem, přerušit, protože krajský soud označil takový postup za nezákonný.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/085/VZ018 – S0386/2018

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

12. června 2020 / Manipulativní a nepravdivé informace o zakázkách na ostrahu ÚOHS v článcích Hospodářských novin a Aktuálně.cz Hospodářské noviny a Aktuálně.cz dnes uveřejnily text, který zpochybňuje zákonný průběh zadávacích řízení na ostrahu (a úklid), jež zadával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz