Předseda ÚOHS potvrdil zamítnutí návrhu proti zakázce Českých drah na elektrické jednotky EMU160

30. 1. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 9. 2018, jímž byl zamítnut návrh společnosti ALSTOM Transport Deutschland GmbH na přezkoumání zadávacích podmínek v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody na dodávky elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu, zadávaném společností České dráhy, a.s.

Úřad návrh společnosti Alstom Transport Deutschland GmbH zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí pochybení zadavatele v navrhovatelem namítaném nezákonném nastavení zadávacích podmínek, týkajícím se zejména absence minimálního plnění, dodacích termínů, platebních podmínek či absence limitace záruční doby a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, neshledal.

Předseda Úřadu nyní tyto závěry v úplnosti potvrdil a současně zdůraznil, že obchodní podmínky obsažené v závazných návrzích rámcové dohody a kupních smluv tvoří specifickou část zadávacích podmínek, které zpravidla působí vůči všem dodavatelům stejně. Úřad tak při přezkumu obchodních podmínek postupuje spíše zdrženlivě a případný závěr Úřadu o nezákonnosti obchodních podmínek předpokládá zjevný exces na straně zadavatele či rozpor obchodních podmínek se zásadami zadávání veřejných zakázek. Předseda Úřadu však v konkrétním případě neshledal, že by navrhovatelem uplatněné námitky takový zjevný exces či rozpor zadávacích podmínek se zákonem odůvodňovaly, kdy současně doplnil, že je především na navrhovateli, aby dostatečně specifikoval důvody, pro které usuzuje na nezákonnost postupu zadavatele.

Obě rozhodnutí Úřadu jsou pravomocná.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/007/VZ002 – R166/2018

4. února 2019 / Úřad obhájil před Krajským soudem v Brně rozhodnutí ve věci Trojský most Krajský soud v Brně v minulých dnech zamítl žalobu hlavního města Prahy proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tzv. případě Trojský most

14. ledna 2019 / Potvrzení 200tisícové pokuty pro město Březová Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad podaný městem Březová a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla ve společném správním řízení zahájeném...

19. prosince 2018 / ÚOHS - efektivní dozor nad veřejným zadáváním a soutěžní regulací Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz