Úřad v prvním stupni zamítl návrh společnosti Kapsch na zákaz plnění smlouvy na mýto

10. 12. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ uzavřené dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. Ve svém rozhodnutí Úřad návrh zamítl, neboť nezjistil důvody pro vydání nápravného opatření. Rozhodnutí není dosud pravomocné a je možno proti němu podat do 15 dní rozklad.

Navrhovatel především namítal, že k uzavření smlouvy došlo přes nařízené předběžné opatření Úřadu ve správním řízení, v němž byl posuzován postup Ministerstva dopravy v zadávacím řízení na „systém elektronického mýtného“ (viz tisková zpráva ÚOHS ze dne 20. 9. 2018 https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2481-urad-vydal-opakovane-prvostupnove-rozhodnuti-o-mytnem-systemu-navrhy-byly-zamitnuty.html  )

Pro pochopení případu je nutno nejprve připomenout procesní průběh správního řízení ve věci systému elektronického mýtného. Úřad zahájil dne 11. 10. 2017 z moci úřední správní řízení S0406/2017/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na systém elektronického mýtného. V rámci řízení Úřad vydal dne 23. 11. 2017 rozhodnutí o předběžném opatření, jímž nařídil z moci úřední předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu, a to až do pravomocného skončení správního řízení S0406/2017/VZ. V následujících měsících pak Úřad zahájil na návrh společnosti Kapsch další 4 správní řízení týkající se téže veřejné zakázky. Všechna tato správní řízení byla postupně spojována, a to na požádání navrhovatele i zadavatele, do společného správního řízení se sp. zn. S0406,0429,0504/2017,0016,0092/2018/VZ.

Dne 20. 9. 2018 Úřad vydal v rámci tohoto společného správního řízení prvostupňové rozhodnutí, v němž ve výroku I. zastavil správní řízení v části, jež byla vedena pod původní sp. zn. S0406/2017. V dalších výrocích pak zastavil správní řízení či zamítl návrhy navrhovatele, které byly předmětem původních správních řízení S0429/2017, S0504/2017, S0016/2018 a S0092/2018. Ministerstvo dopravy se následně vzdalo práva na podání rozkladu a podepsalo smlouvu s vybraným uchazečem, což dle navrhovatele učinilo v rozporu s nařízeným předběžným opatřením.

Úřad s přihlédnutím ke své dosavadní rozhodovací praxi nejprve uvedl, že společné správní řízení je pouze procesní institut a jeho uplatnění v žádném případě nemůže vést ke změně právního postavení účastníků řízení oproti jejich postavení za situace, že by se správní řízení vedla odděleně. Zadavatel tak byl stále jediným účastníkem řízení v části, o níž se rozhodovalo v rámci výroku I. Tím, že se zadavatel vzdal práva na podání rozkladu, pak výrok I. nabyl právní moci. V důsledku toho také pozbylo účinnosti předběžné opatření nařízené v původním správním řízení S0406/2017.

Pokud zadavatel uzavřel dne 20. 9. 2018 se společnostmi CzechToll a SkyToll Smlouvu, neučinil tak přes zákaz stanovený předběžným opatřením, neboť vzdáním se práva na podání rozkladu nabyl výrok I. meritorního rozhodnutí S0406,0429,0504/2017,0016,0092/2018/VZ právní moci a pominuly tak účinky rozhodnutí o předběžném opatření. Návrhu společnosti Kapsch na uložení zákazu plnění výše uvedené smlouvy tedy nelze vyhovět.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/078/VZ014– S03862/2018

 

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz