Úřad vydal informační materiál k technické novele zákona o veřejných zakázkách

2. 3. 2015

Prezident České republiky podepsal 24. února 2015 tzv. technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nejpozději do třiceti dní nabude účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval informační materiál, který všem zadavatelům i uchazečům o veřejné zakázky přehledně shrnuje a vysvětluje všechny změny, jež novela přináší z hlediska dohledu nad dodržováním zákona.

 

Dokument je přístupný na internetových stránkách ÚOHS v sekci Informační centrum - Informační listy 2015 pod tímto odkazem:

http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2015/UOHS-informacni-letak_final.pdf

 

 

 

 

Doplňující informace k aplikaci tzv. technické novely zákona o veřejných zakázkách

 

V Informačním listu únor 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen „Úřad“) informoval širokou veřejnost o změnách v pravidlech dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách dle tzv. technické novely, která nabyla nyní již účinnosti.

V souladu se zásadou dobré správy upozornil, že novela obsahuje přechodná ustanovení hovořící o tom, že zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely.

Současně uvedl, že všichni ti, kteří po nabytí účinnosti se budou na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obracet nově, budou tak muset činit již v souladu s novou úpravou, jež předjímá komunikaci výlučně v elektronické formě, povinnost připojení písemných důkazních prostředků, jejichž provedení bylo navrženo k návrhu v elektronické podobě, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce, nutnost složení celé výše kauce ve lhůtě stanovené pro doručení návrhu Úřadu, přičemž tato kauce bude nyní vypočítávána podle nově formulovaného ustanovení atd.

Aby nedošlo k dezinterpretaci shora uvedeného textu při neúplném znění přechodných ustanovení, považuje Úřad za nutné doplnit, že slova „kdo se budou na Úřad obracet nově po nabytí účinnosti“ nelze vykládat s ohledem na to, že dohledové řízení navazuje na zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh, jinak než tak, že podle nových pravidel dohledu dle novely je třeba postupovat tehdy, pokud bylo zadávání veřejných zakázek, popř. soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájeno po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jinými slovy vyjádřeno, pokud řízení o přezkoumávání úkonů zadavatele bylo zahájeno po nabytí účinnosti této tzv. technické novely a toto dohledové řízení na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh navazuje na zadávání veřejných zakázek nebo soutěže o návrh zahájené též po novele, postupuje se dle nových pravidel uvedených v technické novele.

Pokud však zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti, postupuje se dle dosavadních předpisů (dle zákona o veřejných zakázkách ve znění před tzv. technickou novelou). Stejně je tomu i v případě, že zadávání veřejných zakázek a soutěže o návrh bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno již po dni nabytí účinnosti novely, avšak toto dohledové řízení na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh, které bylo zahájeno před novelou, navazuje.

Z toho je zřejmé, že v současné a blízké době, kdy máme jen několik dní po nabytí účinnosti této tzv. technické novely, budou řízení před Úřadem zahajována a při řízení postupováno dle dosavadní úpravy (dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před předmětnou technickou novelou) a nová pravidla se použijí až na případy, kdy zadávání veřejných zakázek a soutěže o návrh bylo zahájeno po nabytí účinnosti tzv. technické novely.

 

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

15/014/VZ008

5. června 2019 / Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

23. května 2019 / Ministerstvo obrany dostalo pokutu 7,2 milionu korun, při nákupu granátů neumožnilo podat námitky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 21. května 2019 pokutu ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek spáchaný...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz