Pokuta zemědělské agentuře potvrzena

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení pokuty 40 tisíc korun Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu v Opavě za pochybení při zadávání veřejné zakázky na výstavbu poldrů v oblasti Darkovice. Pochybení zadavatele spočívalo v porušení základní zásady zadávacího řízení, a to zásady stejného zacházení s uchazeči.

Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, neboť v zadávací dokumentaci jednoznačně nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Dále nevyloučil ze zadávacího řízení uchazeče STAMEX spol. s r. o., který prokázal kvalifikaci až na základě dokladů předložených po lhůtě pro podání nabídek. Agentura také v oznámení zadávacího řízení stanovila další kvalifikační kritéria, aniž by současně vymezila odpovídající úroveň způsobilosti zájemců podle druhu, rozsahu a složitosti zakázky, a současně nevymezila formu, jakým má být způsobilost prokázána. Uvedená pochybení přitom ovlivnila stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

V  šetřeném případě došlo k nesouladu mezi výkazem výměr a zadávacími podmínkami zakázky. V důsledku toho vznikla situace, že vybraný uchazeč Lesostavby Šumperk, a. s., jako jediný stanovil nabídkovou cenu v souladu s výkazem výměr. Ostatní stanovili nabídkové ceny podle zadávacích podmínek, tedy bez stavebního objektu (vodní příkop – intravilán), který zadavatel nechtěl realizovat. Přesto zadavatel žádného z uchazečů z tohoto důvodu nevyloučil. Aby však byla hodnotící komise schopna porovnat nabídkové ceny, byla nabídka Lesostaveb Šumperk snížena o 301 920,08 Kč bez DPH, tj. částku, kterou jmenovaný uchazeč ohodnotil stavební objekt vodní příkop – intravilán, a jako nabídková cena byla hodnocena pouze částka ve výši 2 745 935,- Kč bez DPH. Při hodnocení nabídek však musí zadavatel vycházet z údajů uvedených v nabídce a není oprávněn je měnit. Oprava v nabídce Lesostaveb Šumperk měla vliv na pořadí úspěšnosti nabídek, protože v případě neprovedení této opravy by se umístila až na druhém místě. Taktéž by byl zadavatel povinen uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem za cenu, kterou Lesostavby Šumperk ve své nabídce uvedly, tj. včetně ceny prací na vodním příkopu, které zadavatel nechtěl realizovat.

Sám zadavatel uznal své pochybení spočívající v tom, že v průběhu posuzování a hodnocení nabídek měli být vyřazeni všichni uchazeči, kteří zpracovali své nabídky nikoli podle výkazu výměr, ale podle zadávací dokumentace. Snaha zadavatele vybrat tu nejlepší nabídku transparentním a nediskriminačním způsobem, na kterou poukazuje v podaném rozkladu, však nemůže spočívat v úpravě údajů obsažených v nabídkách uchazečů, neboť žádné ustanovení zákona neumožňuje, aby zadavatel upravil nabídkovou cenu, byť se takový postup mohl jevit praktickým či logickým.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz