Pokuta zemědělské agentuře potvrzena

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení pokuty 40 tisíc korun Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu v Opavě za pochybení při zadávání veřejné zakázky na výstavbu poldrů v oblasti Darkovice. Pochybení zadavatele spočívalo v porušení základní zásady zadávacího řízení, a to zásady stejného zacházení s uchazeči.

Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, neboť v zadávací dokumentaci jednoznačně nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Dále nevyloučil ze zadávacího řízení uchazeče STAMEX spol. s r. o., který prokázal kvalifikaci až na základě dokladů předložených po lhůtě pro podání nabídek. Agentura také v oznámení zadávacího řízení stanovila další kvalifikační kritéria, aniž by současně vymezila odpovídající úroveň způsobilosti zájemců podle druhu, rozsahu a složitosti zakázky, a současně nevymezila formu, jakým má být způsobilost prokázána. Uvedená pochybení přitom ovlivnila stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

V  šetřeném případě došlo k nesouladu mezi výkazem výměr a zadávacími podmínkami zakázky. V důsledku toho vznikla situace, že vybraný uchazeč Lesostavby Šumperk, a. s., jako jediný stanovil nabídkovou cenu v souladu s výkazem výměr. Ostatní stanovili nabídkové ceny podle zadávacích podmínek, tedy bez stavebního objektu (vodní příkop – intravilán), který zadavatel nechtěl realizovat. Přesto zadavatel žádného z uchazečů z tohoto důvodu nevyloučil. Aby však byla hodnotící komise schopna porovnat nabídkové ceny, byla nabídka Lesostaveb Šumperk snížena o 301 920,08 Kč bez DPH, tj. částku, kterou jmenovaný uchazeč ohodnotil stavební objekt vodní příkop – intravilán, a jako nabídková cena byla hodnocena pouze částka ve výši 2 745 935,- Kč bez DPH. Při hodnocení nabídek však musí zadavatel vycházet z údajů uvedených v nabídce a není oprávněn je měnit. Oprava v nabídce Lesostaveb Šumperk měla vliv na pořadí úspěšnosti nabídek, protože v případě neprovedení této opravy by se umístila až na druhém místě. Taktéž by byl zadavatel povinen uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem za cenu, kterou Lesostavby Šumperk ve své nabídce uvedly, tj. včetně ceny prací na vodním příkopu, které zadavatel nechtěl realizovat.

Sám zadavatel uznal své pochybení spočívající v tom, že v průběhu posuzování a hodnocení nabídek měli být vyřazeni všichni uchazeči, kteří zpracovali své nabídky nikoli podle výkazu výměr, ale podle zadávací dokumentace. Snaha zadavatele vybrat tu nejlepší nabídku transparentním a nediskriminačním způsobem, na kterou poukazuje v podaném rozkladu, však nemůže spočívat v úpravě údajů obsažených v nabídkách uchazečů, neboť žádné ustanovení zákona neumožňuje, aby zadavatel upravil nabídkovou cenu, byť se takový postup mohl jevit praktickým či logickým.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

24. ledna 2020 / Ředitel Transparency International je neobjektivní, ÚOHS funguje efektivně Ředitel Transparency International David Ondráčka v rozhovoru pro deník Právo (24. 1. 2020, s. 1 a 3) ostře kritizoval fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i jeho vedení. Prohlášení...

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz