Česká správa letišť postupovala v souladu se zákonem

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 16. března 2005 potvrdil správnost postupu České správy letišť při zadávání veřejné zakázky na „dodávku řešení Enterprise Resource Planning.“ Zamítl tak rozklad, který podala společnost SAP ČR.

Společnost SAP se svým rozkladem domáhala zrušení zadání veřejné zakázky. Námitky podané v rozkladu byly přitom po obsahové i formální stránce zcela totožné s dříve podaným návrhem na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Jak již v minulosti předseda ÚOHS Josef Bednář opakovaně uvedl: „Podávání rozkladů, v kterých nejsou uváděny žádné nové skutečnosti, jen zbytečně prodlužuje zadávací řízení a nepřispívá ani k právní jistotě jeho účastníků.“

Neúspěšný uchazeč o zakázku ve svém rozkladu mj. namítal, že zadavatel v podmínkách soutěže a následně při hodnocení nabídek zaměňoval hodnotící kritéria s kvalifikačními. Zvolená kritéria hodnocení pak měla být vymezena natolik široce, že neumožnila hodnocení nabídek transparentním a diskriminačním způsobem.

Zákon o zadávání veřejných zakázek nestanoví, jaká konkrétní kritéria hodnocení mají zadavatelé vyhlásit, neboť je vždy nutné brát v úvahu specifický charakter konkrétní zakázky. Z tohoto důvodu může zadavatel pro hodnocení nabídek použít i taková kritéria, která nejsou objektivně měřitelná a číselně porovnatelná. V daném případě předmět plnění představuje natolik specifickou oblast, že hodnocení nabídek uchazečů pouze podle číselně vyjádřitelných a měřitelných hodnot by bylo prakticky nemožné.

„Hodnocení nabídek proběhlo zcela v souladu s vyhlášenými kritérii hodnocení a způsob hodnocení je podrobně, transparentně a přezkoumatelně popsán ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která rovněž dokládá, jaké skutečnosti byly předmětem hodnocení v rámci jednotlivých kritérií, případně podkritérií, a proč byla každá nabídka hodnocena konkrétním počtem bodů. Navrhovatel měl možnost se s touto zprávou seznámit, této možnosti však nevyužil,“ uvedl ve svém rozhodnutí předseda ÚOHS Josef Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz