Brno musí provést nový výběr

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl rozklad týkající se veřejné zakázky statutárního města Brna na geografický informační systém.

Potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavateli byl uložen nový výběr. Důvodem bylo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že o výběru nejvhodnější nabídky bylo rozhodnuto na základě neúplné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Tato zpráva neobsahovala výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější z nich. Z další účasti v soutěži navíc nebyl vyloučen uchazeč, který neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel v obchodní veřejné soutěži na geografický informační systém města Brna obdržel celkem 5 nabídek. Jako nejvhodnější nakonec vybral nabídku sdružení VARS BRNO/GEOVAP-GISMB. Na druhém místě se umístil uchazeč T – Mapy, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Úřad následně ve svém prvostupňovém rozhodnutí konstatoval porušení zákona. Proti tomuto výroku podalo rozklad sdružení VARS BRNO/GEOVAP-GISMB, které se naopak domáhalo potvrzení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Druhostupňové řízení potvrdilo závěry předchozího rozhodnutí ÚOHS. Úřad konstatoval, že vybraný uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona platného v době podání nabídky. Společnost GEOVAP totiž ve svém čestném prohlášení neuvedla, že nemá splatný nedoplatek nejen na pojistném, ale i na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti. Sdružení se při prokazování kvalifikačních předpokladů chybně řídilo dřívějším zněním zákona.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz