Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

A. Procesněprávní úprava

 

Při poskytování veřejných prostředků do oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále také „VaVaI“) je nutno zkoumat kumulativní naplnění definičních znaků veřejné podpory. Pokud poskytovatel vyhodnotí, že k naplnění definičních znaků došlo, je možno veřejné prostředky poskytnout na základě některého z následujících postupů:

 • Aplikace nařízení o blokových výjimkách[1]
 • Individuální notifikace opatření Evropské komisi[2]
 • Poskytnutí podpory v režimu de minimis 

Nařízení o blokových výjimkách (dále jen „nařízení“) vyjímá z oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi (dále také „EK“) taková opatření podpory, která splňují podmínky tohoto nařízení. Nařízení lze v oblasti VaVaI použít jak na programy podpory, tak i pro poskytnutí individuální podpory. Pro úspěšnou aplikaci nařízení je nezbytné splnit všechny podmínky stanovené v kapitole I. nařízení a dle zvolené kategorie podpory VaVaI rovněž podmínky stanovené v čl. 25 až 30 kapitoly III. nařízení (viz text níže). V rámci povinnosti podávat zprávy (čl. 11 nařízení) je poskytovatel povinen do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznamované opatření nabylo účinnosti, předložit Evropské komisi na formuláři k tomu určeném (příloha II nařízení) informace o daném opatření, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Formulář je k dispozici zde: Poskytovatel může zahájit realizaci opatření a poskytování veřejné podpory, aniž by musel čekat na vyjádření (schválení) Evropské komise. 

V případě, že pro poskytování veřejné podpory nelze využít nařízení o blokových výjimkách (např. z důvodu překročení notifikačního prahu pro jednotlivou podporu/projekt), je nutno podporu individuálně oznámit (notifikovat) EK na předepsaném formuláři, a to opět prostřednictvím Úřadu. V takovém případě EK posoudí soulad předloženého opatření podpory s vnitřním trhem na základě podmínek stanovených v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Rámec“). Poskytovatel je povinen s poskytováním veřejné podpory v rámci opatření posuzovaného EK v procesu notifikace vyčkat až do vydání pozitivního rozhodnutí ze strany EK.  

Individuální notifikaci lze dále realizovat v případech, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že poskytnutím veřejných prostředků na VaVaI činnosti nebude poskytnuta veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, tedy nebudou kumulativně naplněny definiční znaky veřejné podpory. V takovém případě se provádí notifikace z důvodu právní jistoty, že se o veřejnou podporu nejedná. I pro účely této notifikace je třeba vyplnit notifikační formulář a prostřednictvím Úřadu jej zaslat Evropské komisi. Posuzování daného opatření ze strany EK proběhne dle příslušných ustanovení Rámce (zejména odst. 17–34). S poskytnutím veřejných prostředků je opět nutno vyčkat až do vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise.  

Podporu de minimis lze bez dalšího poskytnout, pokud jsou splněny podmínky nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 

B. Hmotněprávní úprava

 

1. Kategorie podpory VaVaI obsažené v Nařízení Komise č. 651/2014:

 

 • podpora na výzkumné a vývojové projekty
 • investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu
 • podpora určená inovačním klastrům
 • podpora na inovace určená malým a středním podnikům
 • podpora na inovace postupů a organizační inovace
 • podpora výzkumu a vývoje v odvětví rybolovu a akvakultury

 

Základní podmínky:

 

Podpora na výzkumné a vývojové projekty a studie proveditelnosti

Pro každou kategorii VaV je stanovena maximální míra podpory, kterou je možno poskytnout, a která může být navýšena o příplatky. Výše příplatků se odvíjí jednak od velikosti podniku (platí pro malé a střední podniky), jednak od realizace účinné spolupráce mezi dvěma nezávislými podniky či mezi podnikem a výzkumnou organizací a dále je možno příplatek poskytnout v případě veřejného šíření výsledků projektu. Finanční prostředky lze poskytnout pouze na způsobilé náklady, tedy na takové výdaje, které jsou vymezeny v čl. 25 odst. 3 nařízení a které časově a věcně souvisejí s podpořeným projektem.

 
Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu

Podpora je určena na výstavbu nebo modernizaci výzkumné infrastruktury. V případě, že výzkumná organizace vykonává hospodářské i nehospodářské činnosti, musí být příslušné financování, náklady a výnosy jednotlivých druhů činností účtovány odděleně. Cena za provoz a užívání výzkumné infrastruktury musí odpovídat tržní ceně, přičemž přístup k infrastruktuře musí být umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Podniky, které financovaly alespoň 10 % investičních nákladů na infrastrukturu, mohou získat přednostní přístup se zvýhodněnými podmínkami. Tento přístup musí být přiměřený příspěvku daného podniku na investiční náklady a tyto podmínky musí být zveřejněny, aby nedocházelo k nadměrné kompenzaci. Aby nedošlo k překročení povolené míry podpory, je nutno monitorovat podíl hospodářských činností, aby v případě jeho zvýšení oproti stavu, který se předpokládal v okamžiku poskytnutí podpory, mohla být příslušná část podpory zpětně vrácena.

 
Podpora určená inovačním klastrům

Tato podpora se poskytuje výhradně právnické osobě, která klastr provozuje (klastrová organizace). Přístup do provozoven klastru a k jeho zařízení a činnostem musí být umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Podniky, které financovaly alespoň 10 % investičních nákladů na inovační klastr, mohou získat přednostní přístup se zvýhodněnými podmínkami. Tento přístup musí být přiměřený příspěvku daného podniku na investiční náklady a tyto podmínky musí být zveřejněny, aby nedocházelo k nadměrné kompenzaci. Poplatky účtované za využívání zařízení daného klastru a podílení se na jeho činnostech musí odpovídat tržní ceně nebo odrážet příslušné náklady klastru. Na výstavbu či modernizaci inovačních klastrů lze poskytnout investiční podporu. Na provoz inovačních klastrů lze poskytnout provozní podporu, a to po dobu maximálně deseti let.

 
Podpora na inovace určená malým a středním podnikům

Tuto kategorii podpory je možno poskytnout na
i) náklady související se získáním/uznáním nehmotných aktiv (včetně patentů),
ii) na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z výzkumné organizace nebo velkého podniku do MSP, přičemž tito pracovníci nesmí nahrazovat jiné pracovníky v příslušném MSP (musí se jednat o nově vytvořenou funkci / pozici) a
iii) na náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

 
Podpora na inovace postupů a organizační inovace

Tento typ podpory je určen především malým a středním podnikům, podpora určená velkým podnikům je slučitelná pouze tehdy, pokud tyto podniky v podporované činnosti účinně spolupracují s malými a středními podniky, přičemž spolupracujícím malým a středním podnikům musí vzniknout nejméně 30 % z celkových způsobilých nákladů.

 
Podpora výzkumu a vývoje v odvětví rybolovu a akvakultury

Tato podpora je možná, pokud podporovaný projekt je předmětem zájmu všech podniků v příslušném konkrétním odvětví nebo pododvětví. Přede dnem zahájení podporovaného projektu musí být na internetu zveřejněny informace mj. o tom, že podporovaný projekt proběhne a vymezení cílů podporovaného projektu.

 

2. Opatření upravená Rámcem:

 

I. opatření zakládající veřejnou podporu

 • podpora na projekty v oblasti VaV
 • podpora na studie proveditelnosti
 • podpora na výstavbu a modernizaci výzkumné infrastruktury
 • podpora na inovační činnosti
 • podpora inovačním klastrům

 

Evropská komise posuzuje slučitelnost daného opatření na základě společných zásad posuzování, kterými jsou

 
§  Příspěvek k dosažení jasně stanoveného cíle společného zájmu
 • Obecným cílem podpory na VaVaI je napomoci rozvoji VaVaI v Unii. Podpora na VaVaI by měla přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
§  Potřeba státního zásahu
 • Státní podpora by se měla zaměřovat na situace, v nichž může přinést podstatné zlepšení, které trh sám není schopen zajistit.
§  Vhodnost opatření podpory
 • Je třeba vyhodnotit, zda jsou k dosažení stejného výsledku (tedy zintenzivnění činnosti v oblasti VaVaI) k dispozici také jiné, vhodnější nástroje k vyřešení dané situace (např. snížení překážek trhu).
§  Motivační účinek
 • Motivační účinek má podpora v případě, že změní chování podniku tak, aby se zabýval dalšími činnostmi, které by bez podpory nevykonával nebo které by vykonával v omezeném rozsahu či jiným způsobem. Podpora však nesmí subvencovat náklady na činnost, které by podniku vznikly v každém případě, a nesmí kompenzovat běžné podnikatelské riziko hospodářské činnosti.
§  Přiměřenost podpory
 • Aby bylo možné podporu na VaVaI považovat za přiměřenou, musí být její výše omezena na minimum nezbytné k provedení podporované činnosti. Tedy zejm. omezena na určitý podíl ze stanovených způsobilých nákladů, a to ve vztahu ke každému příjemci/spolupříjemci / spoluřešiteli v rámci daného projektu.
§  Zabránění nepřípustným negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod
 • Aby byla podpora na VaVaI slučitelná s vnitřním trhem, musí být negativní účinky opatření podpory v podobě narušení hospodářské soutěže a vlivu na obchod mezi členskými státy omezené a vyvážené pozitivními účinky, pokud jde o příspěvek k cíli společného zájmu.
§  Transparentnost podpory
 • Od 1. července 2016 mají členské státy povinnost zveřejňovat na jednotné webové stránce informace o opatřeních státní podpory.

 

Jak je zmíněno i výše, podpora, která je notifikovaná a EK ji tedy posuzuje podle výše uvedených kritérií (společných zásad pro posuzování) může být poskytnuta až po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise v dané věci. Pro vydání rozhodnutí EK stanovuje procesní předpis[3] lhůtu 2 měsíce od obdržení úplného oznámení. Z dosavadní praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však vyplývá, že proces notifikace trvá cca 7–9 měsíců (v případě, že není zahájeno formální šetření ve věci), a to z důvodu nutnosti poskytnout Evropskou komisí vyžádané doplňující informace nezbytné k přijetí rozhodnutí.

 

II. identifikace situací, ve kterých opatření nezakládá veřejnou podporu (klíčové pojmy)

 • naplnění definice organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace)/ výzkumné infrastruktury
 • veřejné prostředky směřují na nehospodářské činnosti výzkumných organizací/infrastruktur; v případě, že výzkumná organizace/výzkumná infrastruktura provádí ekonomické i neekonomické činnosti, je nutné vedení odděleného účetnictví
 • za určitých podmínek - podniky dodávající příslušné služby vybrané na základě otevřeného zadávacího řízení v souladu s příslušnými unijními směrnicemi, případně jsou splněny podmínky odst. 33 Rámce

 

Upozornění: Výše uvedený text slouží pouze pro informační účely a v žádném případě nenahrazuje platnou právní úpravu.[1] Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

[2] Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

[3] Nařízení Rady č. 659/1999,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, ve znění nařízení Rady č. 734/2013, kterým se mění nařízení č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 smlouvy o ES

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz