číslo jednací: S608/2011/VZ-2063/2012/510/ASh

Instance I.
Věc Dvůr Králové nad Labem – analýza rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách v jímacím území Dvůr Králové nad Labem – akceptační číslo 09044724
Účastníci
  1. Město Dvůr Králové nad Labem
  2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
  3. G-servis Praha spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 119 odst. 2 zák. 137/2006 Sb. - náklady řízení
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2012
Související rozhodnutí S608/2011/VZ-2063/2012/510/ASh
S488/2011/VZ-1973/2012/510/MGr
R65/2012/VZ-15610/2012/310/JSl
Dokumenty file icon dokument ke stažení 208 KB

Č. j.: ÚOHS-S608/2011/VZ-2063/2012/510/ASh

V Brně dne 29. 6. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
15. 12. 2011 na návrh ze dne 13. 12. 2011, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČ 652 69 705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice, zastoupená MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem,

·  navrhovatel – STAPRO s. r. o., IČ 135 83 531, se sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, za niž jedná Ing. Leoš Raibr, jednatel,

·  vybraný uchazeč – C SYSTEM CZ a. s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10,
636 00 Brno-Židenice, za niž jedná Simona Nečasová, předseda představenstva,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno – II. etapa“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 12. 2010
a následně opraveno dne 1. 2. 2011 a dne 14. 2. 2011 pod ev. č. 60054433 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 12. 2010 pod ev. č. 2010/S 251-386395 a následně opraveno dne 5. 2. 2011 pod ev. č. 2011/S 25-039101 a dne 16. 2. 2011 pod ev. č. 2011/S 32-051898,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČ 652 69 705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona tím,
že nabídky uchazečů hodnotil v rámci subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje
a doplnění dalších funkcionalit“ podle ukazatele „Podpora technologických standardů pro využití v medicínském prostředí“ neuvedeného v oznámení o zahájení řízení, ani v zadávací dokumentaci, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČ 652 69 705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona tím,
že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 neobsahuje transparentní údaje
o tom, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita technického návrhu řešení“ a jeho subkritéria „Časové vazby jednotlivých kroků implementace
a jejich reálnost“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky
a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší následující úkony zadavatele – Fakultní nemocnice Brno, IČ 652 69 705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice:

·  všechny úkony zadavatele související s  hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011,

·  rozhodnutí zadavatele ze dne 26. 10. 2011 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
C SYSTEM CZ a. s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice.

IV.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách,
se zadavateli Fakultní nemocnici Brno, IČ 652 69 705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice, ukládá:

Uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých)

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.


Odůvodnění

Průběh zadávacího řízení

1.  Zadavatel – Fakultní nemocnice Brno, IČ 652 69 705, se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice, zastoupená MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], v informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 12. 2010
a následně opravil dne 1. 2. 2011 a dne 14. 2. 2011 pod ev. č. 60054433 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 12. 2010 pod ev. č. 2010/S 251-386395 a následně opravil
dne 5. 2. 2011 pod ev. č. 2011/S 25-039101 a dne 16. 2. 2011 pod ev. č. 2011/S 32-051898 oznámení otevřeného zadávacího řízení, za účelem zadání veřejné zakázky „Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno – II. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  K zastoupení zadavatele v zadávacím řízení uzavřel zadavatel mandátní smlouvu ve smyslu
§ 151 zákona s Eurotender s.r.o., IČ 27068111, se sídlem Jiřího nám. 4/I, 29001 Poděbrady,
za niž jedná Ing. Jaroslav Hájek (dále jen „zástupce zadavatele“).

3.  Zadavatel uvedl v informačním systému o veřejných zakázkách a v zadávací dokumentaci
pod bodem 10. „Posouzení a hodnocení nabídek“ jako základní hodnotící kritérium
pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria se stanovenou vahou v % takto:

·  Celková výše nabídkové ceny bez DPH  váha 50 %

·  Lhůta plnění  váha 10 %

·  Bankovní záruka za splnění předmětu díla  váha 10 %

·  Kvalita technického návrhu řešení  váha 30 %.

4.  V bodu 10.3. zadávací dokumentace zadavatel vymezil, že bude kritérium „kvalita technického návrhu řešení“ hodnotit v těchto subkritériích:

–  Efektivní využití stávajících komponent NIS – váha v rámci dílčího kritéria 40 %

–  Časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost - váha v rámci dílčího kritéria 30 %

–  Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit - váha v rámci dílčího kritéria 30 %.

5.  V souboru dodatečných informací k zadávacím podmínkám číslo 4 odpověděl zadavatel
na dotaz č. 32 ohledně způsobu hodnocení subkritéria „možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“, kde uvedl, že bude hodnotit otevřenost použitých technologií, použití technologických standardů a nezávislost na stávajícím NIS a konkrétním dodavateli. 

6.  Dále v souboru dodatečných informací k zadávacím podmínkám číslo 4 odpověděl zadavatel na dotaz č. 31 ohledně způsobu hodnocení subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“, kde konstatoval, že v zadávací dokumentaci jsou definovány základní požadované fáze plnění projektu, tj. procesní analýza, prováděcí projekt, dodávka technologií a implementace včetně školení a zkušebního provozu. Dále uvedl, že jednotlivé fáze mohou být v nabídkách navrhovány a rozdělovány různým způsobem, a že zadavatel bude hodnotit počet rozdělení jednotlivých fází plnění projektu na dílčí části schopné samostatného předání zadavateli. Jako nejvhodnější bude v tomto subkritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvíce dílčích částí jednotlivých fází plnění projektu schopných samostatného předání zadavateli.

7.  Z dokumentace o předmětné veřejné zakázce dále Úřad zjistil, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel tři nabídky. Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 hodnotící komise provedla hodnocení všech tří nabídek podle dílčích kritérií
a závěrem provedla celkové hodnocení nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější se umístila nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a. s., IČ 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10,
636 00 Brno-Židenice, za niž jedná Simona Nečasová, předseda představenstva (dále jen
„vybraný uchazeč“ nebo „C SYSTEM CZ a.s.“).

8.  Zadavatel se s tímto postupem při hodnocení nabídek ztotožnil a rozhodl dne 26. 10. 2011
o výběru nejvhodnější nabídky a dopisem z téhož dne oznámil tuto skutečnost uchazečům.

9.  Dne 21. 11. 2011 podal uchazeč STAPRO s. r. o., IČ 135 83 531, se sídlem Pernštýnské
nám. 51, 530 02 Pardubice, za niž jedná Ing. Leoš Raibr, jednatel (dále jen „navrhovatel“ nebo „STAPRO s. r. o.), námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
ve kterých požaduje, aby bylo napadené rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušeno, aby bylo dodavatelům umožněno s odkazem na zásadu transparentnosti výběrového řízení zjistit, zda jsou hodnoceny pouze nabídky splňující zákonem a zadavatelem stanovené požadavky, a aby bylo zadavatelem provedeno nové hodnocení nabídek postupem podle zákona (zejména hodnocení podle kritérií výslovně zadavatelem uvedených), neboť navrhovatel považuje posouzení a hodnocení nabídek za učiněné v rozporu se zákonem.

10.  Z předložené dokumentace vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny dne 23. 11. 2011. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 2. 12. 2011 navrhovatel obdržel dne 5. 12. 2011. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal dne 13. 12. 2011 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Dnem 15. 12. 2011, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle
§ 113 zákona, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
dne 15. 12. 2011.  

Obsah návrhu

11.  Navrhovatel ve svém návrhu poukazuje jednak na porušení ustanovení § 79 odst. 1 zákona, které je vyjádřením zásady zákazu diskriminace, jednak na porušení ustanovení § 80 odst. 1, 2 a 3 zákona, které je zejména vyjádřením zásady transparentnosti. Porušením zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti je porušením ustanovení § 6 zákona, v důsledku čehož vznikla újma na právech navrhovatele, jakožto uchazeče o zakázku v zadávacím řízení.

12.  Navrhovatel napadá způsob provedení hodnocení nabídek, jelikož se domnívá, že zadavatel neprovedl hodnocení nabídek v souladu se zadávacími podmínkami, když v rámci hodnotícího kritéria „kvalita technického návrhu řešení“ zohlednil hodnotící subkritérium,
jež nebylo stanoveno ve způsobu hodnocení nabídek. Konkrétně navrhovatel namítá,
že zadavatel v rámci subkritéria „možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje
a doplnění dílčích funkcionalit“ hodnotil nejen otevřenost použitých technologií, použití technologických standardů a nezávislost řešení na stávajícím NIS a dodavateli dle upřesnění k dotazu č. 32 v rámci souboru dodatečných informací k zadávacím podmínkám, ale hodnotil také podporu technologických standardů pro využití v medicínském prostředí. Hodnocení subkritéria podpora technologických standardů pro využití v medicínském prostředí není vyjádřeno v zadávací dokumentaci, ani jiných listinách podle § 78 odst. 6 zákona,
ani v odpovědích na doplňující dotazy k zadavateli, přesto hodnotící komise hodnotila, posuzovala a přidělovala bodové hodnocení nabídkám podle uvedeného subkritéria.

13.  Navrhovatel uvádí, že hodnotící komise u uchazeče STAPRO s. r. o. přehlédla, že ve své nabídce uvedl, že jeho řešení podporuje standardní rozhraní a jiné standardy a je obecně známo, že řešení uchazeče STAPRO s. r. o. jsou vyrobena speciálně pro oblast zdravotnictví, kdy pouze v České republice má více než 25 referencí na takováto řešení. Tím, že zadavatel subkritérium podpory technologických standardů pro využití v medicínském prostředí nestanovil, uchazeč ve své nabídce splnění tohoto požadavku výrazně nezdůraznil a hodnotící komise splnění tohoto požadavku u navrhovatele STAPRO s. r. o. přehlédla, respektive body za splnění tohoto požadavku nepřidělila (navrhovatel obdržel 0 dílčích bodů), ačkoliv subkritérium navrhovatel STAPRO s. r. o. splnil. Tím, že hodnotící komise hodnotila nabídky též podle jiných subkritérií, a to neuvedených v zadávací dokumentaci, porušila ustanovení
§ 79 odst. 1 zákona a též podporovanou zásadu transparentnosti vyjádřenou v ustanovení
§ 6 zákona.

14.  Současně navrhovatel nesouhlasí s provedeným hodnocením v rámci subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“, kdy ze zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 vyplývá, že pro její hodnocení byl rozhodující pouze počet fází, na které bylo plnění veřejné zakázky v nabídkách rozčleněno, přičemž tato skutečnost, tedy pouhé rozčlenění na fáze plnění nic nevyjadřuje o časových vazbách jednotlivých kroků implementace a jejich reálnosti.  Navrhovatel zde uvádí, že hodnotící komise tím, že hodnotila nabídky v subkriteriu „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“ pouze podle počtu fází, na které bylo plnění veřejné zakázky v nabídkách rozčleněno, porušila zákon, a to zásadu transparentnosti vyjádřenou v § 6 zákona.

15.  Dále navrhovatel uvádí, že hodnotící komise neuvedla ve své Zprávě o posouzení
a hodnocení nabídek záznam o posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti ve vztahu k požadavkům zákona a výslovně vymíněným požadavkům veřejného zadavatele a zadavatel neumožnil uchazeči nahlédnout do jiných listin (např. do protokolů z jednání hodnotící komise, do zprávy komise pro otevírání obálek, zprávy z jednání hodnotící komise atp.) tak, aby uchazeč mohl ověřit, že veškeré hodnocené nabídky byly podány úplné. Navrhovatel namítá, že tím zadavatel porušil zejména zásadu transparentnosti, která je vyjádřena mimo jiné též § 75 odst. 5 a § 80 zákona.

16.  S ohledem na výše uvedené má navrhovatel za to, že při posouzení a hodnocení nabídek byl zadavatelem porušen zákon a porušení zákona mělo vliv na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tedy na rozhodnutí, které napadl svým návrhem. Výše uvedeným postupem zadavatele v rozporu se zákonem se cítí být navrhovatel v zadávacím řízení poškozen a navrhuje, aby rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo zrušeno a zadavateli byla uložena povinnost provést posouzení nabídek a hodnocení nabídek v souladu se zadávací dokumentací a v souladu se zákonem.

Vyjádření zadavatele k návrhu

17.  Dne 23. 12. 2011 obdržel Úřad dokumentaci o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k žádosti o zaslání dokumentace k veřejné zakázce. V tomto vyjádření zadavatel sděluje,
že nebyly splněny podmínky pro zahájení řízení, neboť zadavatel ve lhůtě stanovené v ustanovení § 114 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele
od uchazeče STAPRO s. r. o. neobdržel. Zadavatel zde uvádí, že mu byl doručen dne
21. 12. 2011 pouze dokument označený jako „Opakované zaslání stejnopisu Návrhu
na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele“ ze dne 20. 12. 2011. Tento dokument byl zadavateli ve stejnopisu doručen prokazatelně po uplynutí lhůty vyjádřené v § 114 odst. 4 zákona. Na základě těchto skutečností se zadavatel domnívá, že řízení o přezkoumání úkonů zadavatele by mělo být s odkazem na ustanovení § 117a písm. c) zastaveno, neboť návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

Průběh správního řízení

18.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel STAPRO s. r. o.,

o  vybraný uchazeč C SYSTEM CZ a. s.

19.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č.j. ÚOHS-S608/2011/VZ-245/2012/510/ASh ze dne 4. 1. 2012. Zároveň jim usnesením č.j. ÚOHS-S608/2011/VZ-290/2012/510/ASh ze dne 9. 1. 2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad zadavateli stanovil lhůtu k doplnění dokumentace o předmětné veřejné zakázce, a to o dokument s názvem „Námitka proti rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č. 3 uchazeče C SYSTEM CZ a.s.“.  Navrhovateli Úřad stanovil lhůtu k provedení úkonu – prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele a dále k provedení úkonu – prokázání doručení námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81.

20.  K zajištění účelu správní řízení vydal dne 4. 1. 2012 Úřad rozhodnutí č.j ÚOHS-S608/2011/VZ-187/2012/510/ASh, o předběžném opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.


21.  Dne 16. 1. 2011 obdržel Úřad od navrhovatele dokument s názvem Doplnění dokazování, v němž konstatuje, že odeslal stejnopis Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele zástupci zadavatele. Dále zde navrhovatel uvedl, že přistupoval k zástupci zadavatele jako k osobě, která je zadavatelem nadána právy a povinnostmi vztahujícími se k zadávacímu řízení. V příloze navrhovatel zaslal požadované doklady k prokázání doručení určených dokumentů.

22.  Dále Úřad obdržel dne 16. 1. 2012 od zadavatele dokument s názvem Stanovisko k zahájení správního řízení, v němž konstatuje, že své stanovisko k předmětné věci vyjádřil již svým dopisem doručeným Úřadu dne 23. 12. 2011, kterým reagoval na žádost o zaslání dokumentace k veřejné zakázce. Přílohou stanoviska byla zbývající část dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Závěry Úřadu

23.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek a vyjádření předložených účastníky řízení konstatuje, že zadavatel
při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Podání návrhu

24.  Vzhledem k tomu, že podle § 114 odst. 4 zákona musí být stejnopis návrhu doručen
i zadavateli, zaslal navrhovatel stejnopis návrhu zadavateli, a to „prostřednictvím zástupce veřejného zadavatele v zadávacím řízení“ – Moravia Medical Services, a.s., IČ 27741427,
se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno. Zástupce zadavatele pro zadávací řízení obdržel stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dne 15. 12. 2011.

25.  Zástupce zadavatele však místo předání návrhu zadavateli vrátil stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovateli. Navrhovatel poté zaslal zadavateli dopis ze dne 20. 12. 2011 označený jako „Opakované zaslání stejnopisu Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele“, který zadavatel obdržel dne 21. 12. 2011.

26.  K otázce doručení návrhu zadavateli Úřad uvádí, že nechá-li se zadavatel při výkonu práv
a povinností zastoupit, je nepochybně řádným doručovacím místem i adresa zástupce zadavatele. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že v příloze A oznámení o zakázce „Další adresy a kontaktní místa“ je jako kontaktní místo ve všech relevantních případech uvedena společnost Moravia Medical Services, a.s.

27.  V  zadávacích podmínkách je pod bodem 2. uvedeno, že zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 zákona se společností Moravia Medical Services, a.s. jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení § 151 odst. 1 a 2 zákona.

28.  K tomuto Úřad uvádí, že nelze dát navrhovateli k tíži, doručí-li návrh na adresu zástupce zadavatele, přičemž v záhlaví svého návrhu výslovně uvedl: „Veřejnému zadavateli, Fakultní nemocnice Brno, k rukám MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele, Jihlavská 20, 625 00 Brno – Bohunice prostřednictvím zástupce veřejného zadavatele v zadávacím řízení, Moravia Medical Services, a.s., k rukám Ing. Jiřího Kudělky, Kaštanová 496/123a, 620 Brno“.

29.  V tomto ohledu nelze přistoupit na argument zadavatele, že nebyly splněny podmínky pro zahájení řízení z důvodu, že zadavatel ve lhůtě stanovené v ustanovení § 114 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele od uchazeče STAPRO s. r. o. neobdržel. Z dokladu o doručení zásilky společnosti Moravia Medical Services a.s. ze dne 15. 12. 2011
je zřejmé, že navrhovatel doručil stejnopis návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele v zákonné lhůtě.   

K hodnocení subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“

30.  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle citovaného zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

31.  Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je podle § 78 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. Zadavatel zvolí základní hodnotící kritérium podle druhu a složitosti veřejné zakázky a uvede je v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení.

32.  Ustanovení § 78 odst. 4 zákona stanoví, že rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Na základě § 78 odst. 5 zákona, je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí zadavatel jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech, nebo stanoví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii.

33.  Podle § 78 odst. 6 zákona zadavatel uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci, popřípadě ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě ve výzvě k potvrzení zájmu o účast nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.

34.  Podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky
a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

35.  Na základě § 80 odst. 1 pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise.

36.  V šetřeném případě zvolil zadavatel jako základní kritérium pro zadání předmětné veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. V oznámení o zahájení zadávacího řízení a v bodu 10.3. zadávací dokumentace zveřejnil následující dílčí kritéria:

Celková výše nabídkové ceny bez DPH

váha 50 %

Lhůta plnění

váha 10 %

Bankovní záruka za splnění předmětu díla

váha 10 %

Kvalita technického návrhu řešení

váha 30 %.

37.  V rámci popisu způsobu hodnocení nabídek u čtvrtého dílčího kritéria "kvalita technického návrhu řešení" zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že budou hodnocena tři subkritéria:

Efektivní využití stávajících komponent NIS

váha 40 %

Časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost

váha 30 %

Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit

váha 30 %

38.  V souboru dodatečných informací k zadávacím podmínkám číslo 4 v rámci dotazu číslo 32, zadavatel obdržel žádost o upřesnění způsobu hodnocení subkritéria „možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“. Zadavatel na tento dotaz odpověděl následovně: „Zadavatel tím myslí otevřenost použitých technologií, použití technologických standardů a nezávislost na stávajícím NIS a konkrétním dodavateli“. V poznámce poté uvedl, že v současné době musí maximálně využít data ze stávajících komponent NIS,
a že v budoucnu mu musí integrační platforma umožnit postupné nahrazování jednotlivých komponent NIS.

39.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 vyplývá, že hodnotící komise v části 6. „Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění“ v rámci výpočtu bodového hodnocení dílčího kritéria „Kvalita technického návrhu řešení“ u třetího subkritéria s názvem „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“ hodnotila otevřenost použitých technologií, použití technologických standardů, podporu technologických standardů pro využití v medicínském prostředí a nezávislost na stávajícím NIS a konkrétním dodavateli.

40.  Konkrétně u navrhovatele v rámci hodnocení tohoto subkritéria hodnotící komise uvedla,
že „Uchazeč nabízí integrační datovou platformu od firmy Javlin, řešení Clover ETL, CRP celé řešení je realizováno na produktech jednoho dodavatele – Microsoft.  Uchazeč svým řešením umožňuje přístup běžného uživatele k reportům prostřednictvím webového integračního rozhraní.“ Následně hodnotící komise konstatovala, že u uchazeče „obecně nejsou v oblasti zdravotnictví známy reference u IDP“. V popisu způsobu hodnocení u nabídky uchazeče STAPRO s. r. o. udělila hodnotící komise body následovně:

Otevřenost použitých technologií

·  Uchazečem nabízená technologie byla hodnotící komisí jednohlasně hodnocena jako otevřená (1 dílčí bod)

Použití technologických standardů

·  V nabídce uchazeče jsou nabízeny běžné technologické standardy (1 dílčí bod)

·  Nejsou přímo podporovány technologické standardy pro využití v medicínském prostředí (0 dílčích bodů)

Nezávislost na stávajícím NIS a konkrétním dodavateli

·  a) z pohledu nezávislosti na stávajícím NIS byla nabídka uchazeče hodnotící komisí jednohlasně hodnocena jako vyhovující – nezávislá (1 dílčí bod)

·  b) z pohledu nezávislosti na konkrétním dodavateli byla nabídka uchazeče hodnotící komisí jednohlasně hodnocena jako vyhovující – uchazeč ve své nabídce nabídl systém řešení na technologii Microsoft (1 dílčí bod)

41.  Nabídka uchazeče STAPRO s. r. o. získala v hodnocení 3. subkritéria „Možnost úprav E-NIS
ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“ celkem 4 dílčí body (z celkových
5 dílčích bodů možných) a hodnotící komise proto v tomto dílčím subkritériu přiřadila jednohlasně nabídce tohoto uchazeče výsledné bodové hodnocení ve výši 80 bodů.

42.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 vyplývá, že hodnotící komise v rámci subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“ hodnotila, zda jsou přímo podporovány technologické standardy pro využití v medicínském prostředí, přičemž u nabídky vybraného uchazeče C SYSTEM CZ a.s. hodnotící komise oproti ostatním nabídkám uvedla, že jsou známy implementace ve zdravotnictví. Konkrétně u vybraného uchazeče v rámci hodnocení tohoto subkritéria hodnotící komise uvedla, že „uchazeč nabízí integrační datovou platformu Ensamble“.  Dále uvedla, že jde
o „dostatečně osvědčenou platformu přizpůsobenou specifickým podmínkám ve zdravotnictví nabízející komplexní řešení, včetně registru ke sjednocení zdravotnických dat“. Podle hodnotící komise jsou u uchazeče C SYSTEM CZ a.s. „známy implementace ve zdravotnictví (Ensemble-InterSystems)“. V popisu způsobu hodnocení u nabídky uchazeče C SYSTEM CZ a.s. udělila hodnotící komise body následovně:

Otevřenost použitých technologií

·  Uchazečem nabízená technologie byla hodnotící komisí jednohlasně hodnocena jako otevřená (1 dílčí bod)

Použití technologických standardů

·  V nabídce uchazeče jsou nabízeny běžné technologické standardy (1 dílčí bod)

·  Navíc jsou přímo podporovány technologické standardy pro využití v medicínském prostředí (1 dílčích bodů)

Nezávislost na stávajícím NIS a konkrétním dodavateli

·  a) z pohledu nezávislosti na stávajícím NIS byla nabídka uchazeče hodnotící komisí jednohlasně hodnocena jako vyhovující – nezávislá (1 dílčí bod)

·  b) z pohledu nezávislosti na konkrétním dodavateli byla nabídka uchazeče hodnotící komisí jednohlasně hodnocena jako vyhovující – nabízený systém byl hodnocen jako nezávislý na několika dodavatelích, neboť nabízené řešení neobsahuje vlastní produkty dodavatele (1 dílčí bod)

43.  Nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a.s. získala v hodnocení 3. subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“ celkem 5 dílčích bodů (z celkových
5 dílčích bodů možných) a hodnotící komise proto v tomto dílčím subkritériu přiřadila jednohlasně nabídce tohoto uchazeče výsledné bodové hodnocení ve výši 100 bodů.

44.  K výše uvedenému Úřad konstatuje, že hodnocení nabídek je klíčovým prvkem procesu přidělení veřejné zakázky, je mu přikládán zásadní význam, a to nejen ze strany dodržení formálního postupu, ale i co do objektivity hodnocení. Především je nezbytné,
aby provedené hodnocení bylo v souladu se způsobem hodnocení, které zadavatel stanovil
v zadávacích podmínkách. Jakékoliv odchýlení od předem stanoveného způsobu hodnocení vnáší do procesu výběru nejvhodnější nabídky prvky netransparentnosti, neboť uchazeči tak nemají předem informaci o tom, co bude předmětem hodnocení.

45.  V rámci hodnocení nabídek je tak hodnotící komise povinna plně respektovat způsob hodnocení nabídek stanovený zadavatelem v zadávacích podmínkách (viz § 78 odst. 6). Hodnotící komise tak musí v průběhu hodnocení hodnotit nabídky podle všech hodnotících kritérií při zohlednění procentuálních vah a v souladu se způsobem hodnocení, který stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise musí při hodnocení nabídek postupovat takovým způsobem, aby jak dílčí hodnotící závěry, tak celkový výsledek hodnocení byly založeny na objektivních hodnotách a aby v případě kvalitativního kritéria bylo subjektivní hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise řádně odůvodněno; to vše
za účelem možnosti zpětné kontroly a přezkoumatelnosti hodnocení.

46.  V daném případě zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že v rámci dílčího kritéria „Kvalita technického návrhu řešení“ bude hodnotit tři subkritéria (viz bod 10.3 v zadávacích podmínkách) a vymezil, že v rámci třetího subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“ bude hodnotit tyto ukazatele: a) otevřenost použitých technologií, b) použití technologických standardů a c) nezávislost na stávajícím NIS
a konkrétním dodavateli (viz odpověď na dotaz č. 32 v souboru dodatečných informací k zadávacím podmínkám číslo 4).

47.  Hodnocení na základě ukazatele „podpora technologických standardů pro využití v medicínském prostředí“ není stanoveno v oznámení o zakázce, v zadávací dokumentaci, ani v odpovědích na doplňující dotazy kladených zadavateli, přesto hodnotící komise hodnotila
a přidělovala body nabídkám podle tohoto ukazatele. Pokud měl zadavatel v úmyslu hodnotit a přidělovat body v rámci ukazatele „podpora technologických standardů pro využití v medicínském prostředí“, pak měl takový ukazatel uvést v zadávací dokumentaci.

48.  Hodnotící komise obsah subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dílčích funkcionalit“ při hodnocení nabídek dodatečně dotvářela a pozitivně hodnotila podporu technologických standardů pro využití v medicínském prostředí, ačkoliv obsah tohoto subkritéria nebyl zadavatelem předem takto definován. K tomuto Úřad uvádí,
že jestliže hodnotící komise hodnotila podle ukazatele předem nevymezeného v zadávacích podmínkách, pak se jedná o netransparentní postup hodnocení nabídek. Zadavatel nedefinoval jednoznačně a v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek obsah hodnotícího subkritéria v oznámení v informačním systému veřejných zakázek ani následně v zadávací dokumentaci, a tudíž nebylo zřejmé, že bude hodnotit podporu technologických standardů pro využití v medicínském prostředí. Úřad v tomto nedostatku spatřuje porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení, neboť uchazeči nemohli sestavit nabídky tak,
aby co nejvíce odpovídaly požadavkům zadavatele, a ani hodnocení nabídek tak nemohlo být transparentní.

49.  Úřad proto konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 79 odst. 1 zákona, v návaznosti na § 6 citovaného zákona tím, že nabídky uchazečů hodnotil v rámci subkritéria „Možnost úprav E-NIS ve smyslu jeho rozvoje a doplnění dalších funkcionalit“ podle ukazatele „Podpora technologických standardů pro využití v medicínském prostředí“ neuvedeného v oznámení o zahájení řízení ani v zadávací dokumentaci, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

K hodnocení subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“

50.  Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle citovaného zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

51.  Podle § 78 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených
v dokumentech podle § 78 odst. 6. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

52.  Na základě § 80 odst. 1 pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise.

53.  Z přílohy č. 1 k zadávací dokumentaci vyplývá, že se fáze plnění dělí na tři hlavní stádia, kdy třetí je rozčleněno na tři další části (viz tabulka). Tyto jednotlivé dílčí části jsou nadále upřesněny o charakteristiku předmětu dodávky, seznam služeb nebo o výstupy dané fáze. Zadavatel dále udává, že implementace musí zahrnovat zejména tyto služby: instalaci
a nastavení E-NIS u zadavatele, testování zahrnující funkční testy jednotlivých komponent
E-NIS, školení uživatelů E-NIS v rozsahu 40 hodin, zkušební provoz v rozsahu 20 člověkodnů
a zahájení rutinního provozu.

3.1 zpracování Detailní procesní analýzy základních procesů FN Brno určených či vhodných k informační podpoře

3.2 zpracování Prováděcího projektu implementace integračních technologií jako součást Expertního NIS

3.3 Implementace Expertního NIS pro vybrané subsystémy

3.3.1 Dodávka licencí integračních technologií

3.3.2 Analýza

3.3.3 Implementace integračních technologií pro vybrané subsystémy E-NIS. Zejména klinické systémy AMIS*H a mpa a dále pro systémy LIS, PACS, RIS a ERP

54.  V souboru dodatečných informací k zadávacím podmínkám číslo 4 v rámci dotazu číslo 31, který se týkal způsobu hodnocení subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“, bylo žádáno o upřesnění pojmu „časové vazby“ a dále o vysvětlení, jaké vazby budou hodnoceny jako výhodnější s odůvodněním, že různý výklad tohoto subkritéria může mít zásadní vliv na způsob návrhu harmonogramu ze strany uchazeče a tím na celkové hodnocení nabídky. 

55.  V rámci odpovědi na dotaz číslo 31 zadavatel upřesnil, že „v zadávací dokumentaci jsou definovány základní požadované fáze plnění projektu, tj. procesní analýza, prováděcí projekt, dodávka technologií a implementace včetně školení a zkušebního provozu“. Dále zde uvedl, že „jednotlivé fáze mohou být v nabídkách navrhovány a rozdělovány různým způsobem. Zadavatel bude hodnotit počet rozdělení jednotlivých fází plnění projektu (tj. procesní analýza, prováděcí projekt, dodávka technologií a implementace včetně školení a zkušebního provozu) na dílčí části schopné samostatného předání zadavateli. Jako nejvhodnější bude v tomto subkritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvíce dílčích částí jednotlivých fází plnění projektu schopných samostatného předání zadavateli“.

56.  Podle § 78 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Následně je v zákoně demonstrativní výčet některých z nich. Zákon tedy umožňuje, aby zadavatel volbou dílčích hodnotících kritérií reagoval na své vlastní potřeby a představy o předmětu veřejné zakázky a podmínkách její realizace.

57.  Zadavatel je i při volbě dílčích hodnotících kritérií povinen dodržet základní zásady podle § 6 zákona. Musí se tedy jednat o kritéria určitá (musí být zřejmé, co zadavatel zamýšlí preferovat), jednoznačná (nesmějí připouštět dvojí výklad), nediskriminační a schopná být předmětem hodnocení. Zakázanými jsou kritéria neurčitá, vágní či nejednoznačná nebo objektivně nehodnotitelná.

58.  K otázce stanovení způsobu hodnocení nabídek Úřad uvádí, že zadávací dokumentace musí podle § 44 odst. 3 písm. f) zákona obsahovat způsob, jakým budou hodnoceny nabídky
z hlediska dílčích hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen přesně specifikovat a podrobně popsat způsob a metodu hodnocení nabídek z hlediska jednotlivých hodnotících kritérií. Vzhledem k tomu, že dílčí hodnotící kritérium nemusí být dostatečně určitým vodítkem pro uchazeče při zpracování nabídek, je nutné s ohledem na dodržení zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 zákona stanovit, jaké parametry z jejich nabídek budou předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení provedeno.

59.  Uchazeči ve vztahu ke spornému kritériu využili institutu dodatečných informací k zadávacím podmínkám, který je upraven v § 49 zákona. Uvedený institut slouží k odstranění nejasností, které v zadávací dokumentaci jsou, případně k upřesnění málo konkrétních či sporných informací. V dotazu č. 32 byla namítána nedostatečná specifikace předmětného hodnotícího kritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“ a upozorněno
na to, že různý výklad tohoto subkritéria může mít zásadní vliv na způsob návrhu harmonogramu ze strany uchazečů a tím na celkové hodnocení nabídek. V daném případě tedy existovala pochybnost o jednoznačnosti výkladu tohoto kritéria.

60.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 vyplývá, že hodnotící komise v rámci subkritéria "časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“ určila, že navrhovatel rozdělil plnění projektu na 10 jednotlivých fází a v rámci bodového hodnocení dostala jeho nabídka 71,429 bodů. U návrhu podrobného harmonogramu postupu realizace předmětu veřejné zakázky určila hodnotící komise u nabídky vítězného uchazeče
C SYSTEM CZ a.s. 14 jednotlivých fází plnění projektu a v rámci bodového hodnocení přidělila nabídce 100 bodů. U návrhu podrobného harmonogramu postupu realizace předmětu veřejné zakázky u uchazeče ICZ a.s. určila hodnotící komise, že plnění projektu je rozděleno na 3 jednotlivé fáze a v rámci bodového hodnocení přidělila nabídce 21,429 bodů.

61.  K přezkoumatelnosti hodnocení je nezbytné, aby zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahovala údaj o tom, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií,
tj. takové údaje, z nichž bude vyplývat, proč právě ta konkrétní nabídka získala v daném kritériu určitý počet bodů a jak se tedy nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení liší. Hodnotící komise musí věnovat pozornost popisu hodnocení jednotlivých nabídek
s uvedením náležitého odůvodnění zejména u hodnocení nabídek v rámci kritérií, která nejsou matematicky vyjádřitelná. Jen takovýmto způsobem pořízená zpráva, spolu s další nezbytnou dokumentací, umožní zadavateli prokázat, že posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno objektivně a v souladu se zákonem. Pokud zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje pouze číselné údaje, nezbývá než konstatovat, že provedené hodnocení je netransparentní a nepřezkoumatelné. Rovněž pro uchazeče, kteří v souladu s § 80 odst. 3 zákona jsou oprávněni nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, je zpráva bez odůvodnění provedeného hodnocení netransparentní.

62.  K tomuto Úřad uvádí, že způsob přidělování bodů za jednotlivé fáze plnění není transparentní. Obecně lze sice učinit závěr, že počitatelná kritéria nemusí být obvykle blíže vysvětlena, ale v tomto případě je odůvodnění způsobu přidělování bodů nezbytné, a to zejména z důvodu, že samotný počet fází neurčili sami uchazeči, ale hodnotící komise při hodnocení nabídek. Například vybranému uchazeči byly započítány body za školení, kdežto navrhovateli nikoli, aniž by ze zprávy vyplývaly důvody takového postupu hodnotící komise. Samotný způsob přidělovaní bodů za jednotlivé fáze působí zmatečně a nejednotné uznávání jednotlivých fází hodnotící komisí v harmonogramech uchazečů vypovídá o tom, že si ani hodnotící komise nebyla jista, kterým etapám harmonogramu body přidělit a kterým nikoli. Počet fází rozhodných pro přidělení bodů tedy záležel pouze na tom, zda hodnotící komise danou fázi započítá či nikoliv. Takový postup je netransparentní.

63.  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011, která je součástí předložené dokumentace předmětné veřejné zakázky neobsahuje skutečnosti, které vedly komisi, resp. jednotlivé členy hodnotící komise k přidělení konkrétních bodů, ani žádné zdůvodnění provedeného hodnocení. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje pouze bodové hodnocení, z kterého není patrné, z jakého důvodu byl příslušný počet bodů jednotlivým nabídkám dle subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“ přidělen. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek tedy není patrné, jakým způsobem byly konkrétní údaje z nabídek členy komise hodnoceny, na základě jakého principu komise přidělovala nabídkám body v rámci tohoto subkritéria a v čem spočívala rozdílnost nabídek v rámci hodnocení tohoto subkritéria.

64.  Hodnocení nabídek je klíčovým prvkem v procesu výběru nejvhodnější nabídky, a proto je
na něj kladen velký význam, a to nejen ze strany dodržení formálního postupu, ale i co
do objektivity hodnocení. Hodnocení musí být tudíž zadavatelem zpracováno dostatečně transparentně, musí být průhledné a průkazné, aby bylo možno je přezkoumat.

65.  V této souvislosti Úřad odkazuje na ustanovení § 74 odst. 1 zákona, v němž je stanoveno,
že činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí,
že úkony činí jménem zadavatele. V šetřeném případě hodnotící komise hodnotila nabídky uchazečů, přičemž ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „kvalita technického návrhu řešení“ a jeho subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“ neodůvodnila přiřazení konkrétních hodnot
u jednotlivých fází plnění projektu. Vzhledem k tomu, že tak učinila jménem zadavatele, pohlíží se na nedodržení tohoto postupu jako na nesplnění povinnosti zadavatele.

66.  K provedenému hodnocení nabídek Úřad uvádí, že podle § 6 zákona je zadavatel povinen
při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vzhledem k tomu, že jednotlivé fáze mohly být a byly v nabídkách uchazečů navrhovány a rozdělovány různým způsobem, o to důležitější je obsah zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek, která objasní na základě jakých skutečností či úvah zadavatel posuzoval údaje z nabídek vztahující se k předmětnému hodnotícímu kritériu, když obsahově všechny nabídky splnily zadávací podmínky.

67.  Ve vztahu k provedenému hodnocení poukazuje Úřad na nedostatečné odůvodnění hodnocení nabídek, kdy zadavatel nespecifikoval, za které fáze byl přidělen počet bodů nabídkám jednotlivých uchazečů. Hodnotící komise ve své zprávě pouze uvedla výsledný počet fází při posuzování subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“, neuvedla však, na základě kterých skutečností byly přidělovány body. Mohla tak nastat situace, že tytéž činnosti měl jeden z uchazečů v jedné fázi a ostatní ve více fázích. Například školení započítala hodnotící komise v rámci zpracovaných harmonogramů jako samostatnou fázi pouze u dvou uchazečů. Zadavatel tak rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na základě netransparentního a neprůkazného hodnocení nabídek, kdy tento úkon mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

68.  Úřad proto dospěl k závěru, že hodnocení subkritéria „časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“ proběhlo netransparentním způsobem, a že ze zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek není jasné, co a jak bylo v rámci tohoto subkritéria hodnoceno. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli
v postavení uchazečů. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

69.  Úřad proto konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 80 odst. 1 zákona, v návaznosti na § 6 citovaného zákona tím, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 neobsahuje transparentní údaje o tom, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita technického návrhu řešení“
a jeho subkritéria „Časové vazby jednotlivých kroků implementace a jejich reálnost“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Možnost uchazeče nahlédnout do listin

70.  Podle § 80 odst. 3. je zadavatel povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

71.  Podle § 73 odst. 4 věty třetí zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout
do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.

72.  Navrhovatel využil svého zákonem stanoveného práva, kdy se jeho pracovník dostavil k zástupci zadavatele a požadoval zápis o posouzení a hodnocení nabídek. Navrhovatel uvádí, že zástupce zadavatele mu neumožnil nahlédnout do jiných listin než do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (např. do protokolů z jednání hodnotící komise, do zprávy komise pro otevírání obálek, zprávy z jednání hodnotící komise atp.) tak, aby navrhovatel mohl ověřit, že veškeré hodnocené nabídky byly podány úplné. Navrhovatel namítá, že tím zadavatel porušil zejména zásadu transparentnosti, která je vyjádřena mimo jiné též § 75 odst. 5 a § 80 zákona.

73.  Podle § 80 odst. 1 zákona musí zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahovat seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Zadavatel je povinen umožnit
do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy.

74.  V sídle zástupce zadavatele bylo na žádost uchazeče umožněno nahlédnout do pořízené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011. Dokumentace neobsahuje a ani navrhovatel neprokázal, že by podal žádost na základě § 59 odst. 1 zákona k nahlédnutí do protokolu o posouzení kvalifikace nebo na základě § 73 odst. 4 zákona k nahlédnutí do protokolu o otevírání obálek. Na základě zmíněných skutečností neshledal Úřad v jednání zadavatele pochybení, která by směřovala k porušení § 80 odst. 3.

Uložení nápravného opatření

75.  Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem při hodnocení nabídek, kdy provedl netransparentní přidělování bodů v rámci dílčích hodnotících kritérií, a kdy hodnotil podle ukazatele neuvedeného v zadávací dokumentaci, rozhodl Úřad o zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících s hodnocením nabídek, které jsou zaznamenány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 5. 2011 včetně rozhodnutí zadavatele ze dne 26. 10. 2011 o výběru nejvhodnější nabídky.

76.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

77.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

78.  Vzhledem k tomu, že bylo tímto rozhodnutím zrušeno rozhodnutí zadavatele ze dne 26. 10. 2011 o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2011000608.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

  otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1. Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

2. STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám., 51, 530 02 Pardubice

3. C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávacího řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz