číslo jednací: VP/S093/04-160

Instance I.
Věc MŽP - Program na využití a zneškodnění odpadů
Účastníci
  1. ESTO Cheb s.r.o.
  2. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 25. 5. 2004
Dokumenty file icon dokument ke stažení 55 KB

Č.j.: VP/S 93/04-160

V Brně dne 5. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí, č.j. M/100337/2004 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl podle § 10 odst. 1 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje takto:

Správní řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě dotace ve výši 10 880 800 Kč pro společnost ESTO Cheb, s.r.o.

se zastavuje.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 15. 4. 2004 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podalo Ministerstvo životního prostředí, dopisem č.j. M/100337/2004.

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Ministerstvo životního prostředí.

Vzhledem ke znění § 11, odst. 1 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu, jenž vešel v účinnost dnem vstupu České republiky do Evropské unie, tedy 1. května 2004, a kterým byl zrušen zákon o veřejné podpoře, a přechodu pravomocí v rozhodování o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory z Úřadu na Evropskou komisi, pozbyl Úřad kompetence ve správním řízení VP/S 93/04-160 rozhodnout dle § 6 zákona o veřejné podpoře. Úřad oznámil poskytovatelům veřejných podpor referenční datum pro nejzazší přijímání žádostí o povolení výjimky podle § 6 zákona o veřejné podpoře na 31.3.2004 tak, aby bylo možné shromáždit všechny podklady a vydat rozhodnutí ve lhůtách dle § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Vzhledem k tomu, že již nebylo možno daném případě shromáždit a posoudit všechny podklady pro rozhodnutí, Úřad řízení podle § 10 odst. 1 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zastavil.

V případě, že se poskytovatel veřejné podpory, jímž je Ministerstvo životního prostředí, nevyjádří jinak, Úřad posoudí žádost o povolení výjimky z hlediska právních předpisů Evropských společenství o veřejné podpoře a zpracuje ji k notifikační proceduře ve smyslu čl. 88 Smlouvy o založení ES v souladu s procedurálním předpisem, jímž je Nařízení Rady ES č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 Smlouvy o založení ES a ve smyslu § 3 a 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Úřad bude dále spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při shromažďování dokumentace nutné z hlediska notifikační procedury.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad podle § 53 a následujících zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a to k předsedovi Úřadu prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65

100 10 Praha 10

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz