číslo jednací: VP/S088/04-160

Instance I.
Věc FÚ Teplice - daňové úlevy
Účastníci
 1. Finanční úřad v Teplicích
 2. podléhá mlčenlivosti
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 13. 5. 2004
Dokumenty file icon dokument ke stažení 87 KB

Č.j. VP/S 88/04-160

V Brně dne 23. 4. 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 2. 4. 2004 na základě žádosti Finančního úřadu v Teplicích ze dne 31. 3. 2004, č.j.: 59498/04/210040/1549, o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, takto:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě prominutí penále k daňovému nedoplatku na dani silniční, dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob v celkové výši …. Kč ve prospěch daňového subjektu Fejka Miloslava,

z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen"Úřad") obdržel dne 2. 4. 2004 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 dost. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podal Finanční úřad v Teplicích dopisem ze dne 31. 3. 2004, č.j.: 59498/04/210040/1549.

 1. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

 • poskytovatelm veřejné podpory je Finanční úřad v Teplicích,

 • orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Finanční úřad v Teplicích,

 • název veřejné podpory je "Podpora malého rozsahu",

 • veřejná podpora je poskytována na základě § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a vyhlášky Ministerstva financí č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují finanční orgány k promíjení příslušenství daně,

 • formou poskytnutí veřejné podpory jsou daňové úlevy.

 1. Podklady pro rozhodnutí

- žádost o povolení výjimky s průvodním dopisem č.j.: 59498/04/210040/1549

 • příloha k žádosti o povolení výjimky podle ustanovení § 6 zák. č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře č.j.: 59498/04/210040/1549

 • zproštění mlčenlivosti Finančního úřadu v Teplicích

 • výpis uskutečněných veřejných podpor ke dni 31. 12. 2003

 • dopis Finančního úřadu v Teplicích č.j.: 67087/04/210040/1549 s uvedením doplňujících údajů

 1. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Finanční úřad v Teplicích.

 1. Charakteristika příjemce podpory

Příjemcem podpory je daňový subjekt Fejk Miloslav, který podniká v oboru ostatní pozemní doprava.

 1. Popis a forma podpory

Finanční úřad v Teplicích vyměřil daňovému poplatníkovi penále na dani silniční v celkové výši … Kč, penále na dani z přidané hodnoty v celkové výši …. Kč a penále na dani z příjmů fyzických osob v celkové výši …. Kč. Daňový subjekt požádal o prominutí předepsaného penále na dani silniční, na dani z přidané hodnoty a na dani z příjmů fyzických osob v celkové výši …. Kč. Finanční úřad v Teplicích navrhl prominout částku …. Kč na dani silniční, částku …. Kč na dani z přidané hodnoty a částku …. Kč na dani z příjmů fyzických osob. Celkem tedy Finanční úřad v Teplicích navrhl prominout částku ….Kč. Tuto částku také prominul, a to dne 11. 8. 2003 a 21. 8. 2003.

 1. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (Sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, dále jen "Evropská dohoda"). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských subjektů nebo výroby určitého zboží.

V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků.

Podle § 3 písm.b) zákona o veřejné podpoře patří mezi veřejné prostředky také prostředky státního rozpočtu včetně prostředků splatných a neuhrazených.

Podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může Ministerstvo financí ČR rozhodnout o prominutí příslušenství k dani z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Vyhláškou č. 299/1993 Sb. zmocnilo Minsiterstvo financí ČR k promíjení příslušenství daně územní finanční orgány.

V případě promíjení penále má podnikatelský subjekt v důsledku neplacení daně k dispozici volné finanční prostředky, které byl povinen zaplatit organizaci hospodařící s veřejnými prostředky. Veřejnou podporou se obecně rozumí jakékoliv zvýhodnění, které plyne z veřejných prostředků. Dle čl. 24 Oznámení Evropské komise o uplatnění pravidel státní pomoci na podporu týkající se přímého zdanění podniků, které je příjmem státního rozpočtu, publikovaného v Official Journal C 384/3, 10.12.1998, nepředstavují veřejnou podporu nástroje, jejichž cílem je optimalizace vymáhání daňových a obdobných dluhů od podnikatelských subjektů. Při neplacení daně podnikatelský subjekt obrazně čerpá od státu půjčku, přičemž úrok, tj. penále činí 36,5 %. Ve srovnání s komerčními půjčkami jsou podmínky značně nevýhodné. Důvodem je skutečnost, že penále v sobě obsahuje sankční část, která je zahrnuta s cílem donutit dlužníka zaplatit dluh co nejdříve. V souladu s ustanovením výše uvedeného Oznámení Evropské komise je tedy za veřejnou podporu považována jen ta část penále, která představuje ekonomickou výhodu pro dlužníka daně a odpovídá hodnotě úroku z prodlení. Zbývající, tj. sankční část není do veřejné podpory zahrnuta. Základem pro stanovení ekvivalentní hodnoty úroku z prodlení, tedy i výše veřejné podpory, je celková výše vyměřeného penále a referenční sazba pro výpočet veřejné podpory u výhodných půjček. V souladu s Oznámením Evropské komise o způsobu stanovení výše referenčních a diskontních sazeb, publikovaným v Official Journal C 273, 9.9.1997, je použita referenční sazba ve výši 10 %.

V případě promíjení penále dle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, představuje veřejná podpora částku převyšující rozdíl mezi penále ve výši 36,5 % z dlužné částky a ekonomickým ekvivalentem komerčního úroku, který Úřad vyjadřuje výše uvedenou referenční sazbou.

10

Veřejná podpora je -------- x 100 % z celkové výše vyměřeného penále = 27 % z vyměřeného penále

36,5


Prominutí penále do výše 73 % z celkové výše penále nepředstavuje veřejnou podporu. Teprve prominutí penále vyšší než 73 % z celkové výše penále (73 až 100%) představuje veřejnou podporu.

Finanční úřad v Teplicích vyměřil daňové penále ve výši ….. Kč, přičemž navrhuje prominout částku ….. Kč. Částka …. Kč, tj. 27% vyměřeného penále, představuje veřejnou podporu v případě, kdyby byla prominuta celá výše penále. Finanční úřad v Teplicích však hodlá prominout penále ve výši …. Kč.

Pro účely zjištění výše veřejné podpory, která odpovídá prominutí penále v navrhované výši … Kč je nutno zjistit částku, která nespadá do hodnoty veřejné podpory. Tato částka je dána rozdílem mezi celkovým vyměřeným penále a veřejnou podporou při prominutí penále v plné výši. Její hodnota činí … Kč. Z celkově promíjeného penále ve výši … Kč pak představuje veřejnou podporu rozdíl mezi celkovou výší promíjeného penále, tj. …..Kč a částkou …. Kč. Veřejná podpora v případě prominutí penále ve výši ……. Kč tedy činí ….. Kč.

V tomto případě se jedná o částku tak malého rozsahu, že není schopná svou výší posílit postavení daňového subjektu natolik, aby to ovlivnilo obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V rozhodnutí Soudního dvora ze dne 19. 9. 2000 v případu C-156/98 (Německo v. Komise - podpora poskytnutá podnikům formou daňového zvýhodnění investic) je uvedeno, že obchod Evropské unie je dotčen podporou tehdy, jestliže tato podpora vede k posílení pozice podniku ve srovnání s ostatními podniky soutěžícími na trhu Evropské unie.

Podle posouzení Úřadu se tedy nejedná o výhodu hrozící narušením nebo ohrožením hospodářské soutěže v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie a nejedná se tedy o veřejnou podporu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře.

Úřad proto řízení podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o veřejné podpoře zastavil.

 1. Závěr

Dne 21. 4. 2004 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit k podkladu pro rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva účastník řízení ve stanovené době nevyužil.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Finanční úřad v Teplicích

Dlouhá 42

415 01 Teplice

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz