číslo jednací: VP/S064/04-160

Instance I.
Věc Daňové úlevy - FÚ Ostrov
Účastníci
 1. Finanční úřad v Ostrově
 2. Pavel Pätnický
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2004
Dokumenty file icon dokument ke stažení 80 KB

Č.j.: VP/S 64/04-160

V Brně dne 22. dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 3. 2004 na základě žádosti Finančního úřadu v Ostrově, č.j. 15060/04/129970 ze dne 18. 3. 2004 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře takto:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě prominutí penále k daňovému nedoplatku na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob v celkové výši … Kč ve prospěch daňového subjektu Pavel Pätnický, DIČ …, RČ …, bydliště …, 363 01 Ostrov

zastavuje.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 26. 3. 2004 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podal Finanční úřad v Ostrově dopisem ze dne 18. 3. 2004, č.j. 15060/04/129970.

I. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky a doplněných údajů

 • poskytovatelem veřejné podpory je Finanční úřad v Ostrově (dále jen "FÚ Ostrov"),

 • orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je FÚ Ostrov,

 • kontaktní osobou je Ing. Miloslava Kubínová, ředitelka FÚ Ostrov,

 • názvem veřejné podpory je: "Prominutí příslušenství daní: Pavel Pätnický, RČ …, …, 363 01 Ostrov",

 • právním základem pro poskytnutí veřejné podpory je § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,

 • jako druh jednotlivého případu podpory je uvedeno prominutí příslušenství daně subjektu v celkové výši … Kč,

 • formou poskytnutí veřejné podpory jsou daňové úlevy,

 • podpora je poskytnuta jednorázově.

II. Podklady pro rozhodnutí

 • průvodní dopis žádosti o povolení výjimky, dopis FÚ Ostrov ze dne 18. 3. 2004, č.j. 15060/04/129970 se specifikací vyměřeného penále a přehledem o daňovém subjektu Pavel Pätnický,

 • žádost o povolení výjimky,

 • žádost daňového subjektu o prominutí daňového penále na daň z přidané hodnoty č.j. 29007 z 16.6. 2003,

 • žádost daňového subjektu o prominutí daňového penále na daň z příjmů fyzických osob č.j. 29006 z 16.6. 2003.

III. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře FÚ Ostrov.

IV. Charakteristika příjemce podpory

Příjemcem veřejné podpory je daňový subjekt Pavel Pätnický, DIČ …, RČ …, bydliště …, 363 01 Ostrov, který je provozovatelem silniční motorové dopravy podle OKEČ 602400 a 602500 pod IČO 49216996. Od roku 2001 vlastní dvě motorová vozidla a je plátcem silniční daně. Pozdní platby na dani vznikly podle slov daňového subjektu nutností častých oprav dodávkového automobilu a následné nemožnosti zabezpečit dopravu v rámci sjednaného kontraktu zároveň s nutností zajistit tuto dopravu jiným dopravcem. To způsobilo špatnou finanční situaci subjektu s dočasnou neschopností dostát daňovým závazkům.

V. Popis a forma podpory

Poplatníkovi bylo předepsáno penále na dani v celkové částce 17 082 Kč, z toho činí penále na dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 689 Kč a penále na dani z přidané hodnoty ve výši 9 393 Kč. Celkovou částku také navrhuje FÚ Ostrov odpustit.

VI. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (Sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, dále jen "Evropská dohoda"). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží.

V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. Podle § 3 písm. b) zákona o veřejné podpoře patří mezi veřejné prostředky také prostředky státního rozpočtu včetně prostředků splatných a neuhrazených.

Podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může Ministerstvo financí ČR rozhodnout o prominutí příslušenství k dani z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Vyhláškou č. 299/1993 Sb. zmocnilo Ministerstvo financí ČR k promíjení příslušenství daně územní finanční orgány.

Celková výše penále, kterou hodlá FÚ Ostrov prominout činí … Kč. Jedná se o částku tak malého rozsahu, že není schopná svou výší posílit postavení podniku natolik, aby to ovlivnilo obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie tak, jak bylo stanoveno v rozhodnutí C 156/98 Německo v. Komise (podpora poskytnutá podnikům formou daňového zvýhodnění investic). K podobnému závěru dospěl Evropský soudní dvůr také již v případě C-730/79 Phillip Morris Holland v. Komise a C-75/97 Belgium v. Komise.

Podle posouzení Úřadu se tedy nejedná o výhodu hrozící narušením nebo ohrožením hospodářské soutěže v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie a nejedná se tedy o veřejnou podporu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře.

Úřad proto řízení podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o veřejné podpoře zastavil.

VII. Závěr

Dne 5. 4. 2004 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění. Tohoto práva účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyužil.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Finanční úřad v Ostrově

Klínovecká 998

363 01 Ostrov

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz