Rozhodnutí: VP/S040/04-160

Instance I.
Věc Ostravské opravny a strojírny-prominutí daně
Účastníci
 1. Finanční úřad Ostrava 1
 2. podléhá mlčenlivosti
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2004
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB

Č.j.: VP/S 40/04-160 V Brně dne 20.dubna 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.3.2004 na základě žádosti Finančního úřadu Ostrava I ze dne 1.3.2004 č.j. 38287/04/388911/4490 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře takto:

Správní řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě prominutí penále za opožděné platby daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (penále a úrok za posečkání daně) podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. v celkové výši 386 972 Kč,

s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4.3.2004 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon"), kterou podal Finanční úřad Ostrava I dopisem ze dne 1.3.2004, č.j 184/48086/2003.

Údaje získané z žádosti o povolení výjimky :

 • poskytovatelem veřejné podpory je Finanční úřad Ostrava I,

 • kontaktní osobou je Ing. Ivona Mičulková,

 • název veřejné podpory je "Podpora společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., Na Valše 21, 702 16 Ostrava 1",

 • základem pro poskytnutí veřejné podpory je § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro rozhodnutí

 • žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 6 zákona spolu s průvodním dopisem,

 • dopis Ostravských opraven a strojíren, s.r.o. ve věci zproštění mlčenlivosti Finančního úřadu,

 • výpis z Obchodního rejstříku společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.,

 • žádost společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. o prominutí penále na základě platebního výměru 1030005935,

 • žádost společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. o prominutí úroku č.j. 140950/03/ 388911/4490,

 • dopis Finančního úřadu Ostrava I, č.j. 46265/04/388911/4490 ze dne 5.3.2004 ve věci doplnění údajů, týkající se společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

Právní analýza

Podle § 1 odst. 1 zákon o veřejné podpoře upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé). Čl. 64 odst. 1 bodu. iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6.1998 s účinností od 11.7.1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č.1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé ze dne 24.6. 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bodu iii) a odst. 2, podle čl. 64 odst.3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ES a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, a v čl. 8 odst. 1 bodu iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO, dále jen "Prováděcí pravidla"). Čl. 2 Prováděcích pravidel stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy o založení Evropských společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 odst. 3 Prováděcích pravidel.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře se stanoví, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. Dle § 2 odst.1 zákona o veřejné podpoře je veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže, tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. Dle § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře platí zákaz veřejné podpory podle odst. 1 pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku.

Společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. požádala o prominutí penále na základě platebního výměru 1030005935. Toto penále ve výši 305 277 Kč bylo předepsáno za opožděné platby daně z příjmu ze závislé činnosti. Dále společnost požádala o prominutí úroku dle č.j. 140950/03/388911/4490 ve výši 81 695 Kč za dobu posečkání daně z příjmů ze závislé činnosti .

Předmětné penále na dani z přidané hodnoty společnosti, vztahující se k daňovým povinnostem za zdaňovací období 1997 až 1998 bylo vyměřeno Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. v souvislosti s povodněmi, které zasáhly oblast v roce 1997, ale je také zapříčiněno platební nekázní jejich největšího odběratele České dráhy, s.o. (dále jen "ČD, s.o.). Škody způsobené povodněmi v červenci roku 1997 byly vyčísleny na 117 mil. Kč a společnost proti tomuto živlu nebyla pojištěna. Hospodaření společnosti v roce 1997 bylo ukončeno ztrátou ve výši 85 mil. Kč. V této době společnosti dlužil největší obchodní partner, kterými byly ČD, s.o., 170 mil. Kč v pohledávkách po lhůtě splatnosti. Rovněž ve stejném roce společnost v souvislosti se zmíněnými problémy musela propustit 350 zaměstnanců. Problémy s platební morálkou ČD, s.o., po transformaci na ČD, a.s., přetrvávají i v současnosti, kdy pohledávka za ČD, s.o. (dnes ČD, a.s.) dosáhla výše 249,61 mil. Kč. K plnému obnovení činnosti společnosti došlo v září 1998, kdy společnost převzali noví majitelé, kteří rovněž doplatili dlužné mzdy a odstupné.

V průběhu období od roku 1997 do konce března 1998 daňový subjekt požádal o odklad placení daňových povinností na dobu 2 až 6 měsíců. Úhrady takto odložených daňových povinností dodržel vždy ve stanoveném termínu. Následně od dubna 1998 daňový subjekt začal dlužit na daních z důvodu odstraňování následků povodně z července 1997. Dalším důvodem zhoršené platební schopnosti společnosti bylo neplacení závazků ČD, s.o. V následujících letech až do dubna roku 2003 daňový subjekt vykazoval nedoplatky na dani z přidané hodnoty, kde úhrady probíhaly částečně platbami daňového subjektu, ale z větší části úhradou z exekuce na poddlužníka, kterými byly právě ČD, s.o.

Pokud dojde k odpuštění penále za opožděné platby daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (penále a úrok za posečkání daně) společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. kdy jednou z příčin jeho vzniku bylo neplnění finančních závazků společnosti ČD, s.o. a následně ČD, a.s., tedy společnosti se 100% účastí státu, nejedná se ve svém důsledku o zvýhodnění společnosti, nýbrž pouze o odstranění následků, které společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. vznikly v důsledku nezaplacení závazků této společnosti řádně a včas. Společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. nebude poskytnuto plnění, které zvýší její majetek, ani poskytnuta výhoda, díky které nedojde ke zmenšení majetku společnosti, i když by k němu dojít mělo. V posuzovaném případě se jedná pouze o odstranění následků, které společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. vznikly neproplacením faktur společností ČD, s.o. Pokud by tato společnost řádně splnila svou povinnost, nevznikl by dluh společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. na dani a následně ani penále, jehož odpuštění je předmětem žádosti.

Úřad na základě výše uvedeného usoudil, že shora popsané opatření ve formě prominutí penále na dani z přidané hodnoty, vzhledem k tomu, že penále za opožděné platby daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (penále a úrok za posečkání daně) jsou důsledkem odstraňování následků povodně, kterou společnost zasáhla v červenci roku 2003 a dále vzhledem ke skutečnosti, že odpuštěním penále na dani z příjmů je kompenzována škoda způsobená platební neschopností státního podniku a vzhledem k jeho malé výši nebude narušovat ani hrozit narušením hospodářské soutěže, ani nebude dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy ES.

Narušení hospodářské soutěže mezi Českou republikou a státy ES a zvýhodnění ve prospěch příjemce jsou definiční znaky označující veřejnou podporu, která je dle § 2 odst.1 zákona č.59/2000 Sb. o veřejné podpoře zakázána. Vzhledem k absenci těchto definičních znaků se nejedná o zakázanou veřejnou podporu.

Vzhledem k výše uvedenému Úřad dospěl k závěru, že prominutí daňového příslušenství není veřejnou podporou dle § 2 odst. 1, proto v souladu s § 6 odst. 4 písm. a) zákona správní řízení zastavil.

Dne 16.4.2004bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva účastník ve stanovené lhůtě nevyužil.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Finanční úřad Ostrava I

Jurečkova 2

700 39 Moravská Ostrava

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz