Rozhodnutí: VP/S029/03-160

Instance I.
Věc MŠMT - institucionál. podpora specifického výzkumu na vys. školách
Účastníci
 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 2. více příjemců nebo program
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 4. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 128 KB

Č. J.: VP/S 29/03 - 160 V Brně dne 20. března 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14.2.2003 č.j. 12 347/03-31 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro institucionální podporu specifického výzkumu "Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách" podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení s § 18 odst.1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, takto:

Řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory, která bude poskytnuta v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje "Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách ", ve formě přímého poskytnutí finančních prostředků

s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 20.2.2003 návrh na zahájení správního řízení formou žádosti o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory dle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), ve věci poskytnutí veřejné podpory v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje "Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách" (dále jen "institucionální podpora"), kterou podalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT").

I. Podklady pro rozhodnutí

Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů:

 • formuláře žádosti o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře

 • přílohy č. 2 k žádosti MŠMT o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře

 • zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

 • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 1. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

 1. poskytovatelem veřejné podpory je MŠMT

 2. orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je MŠMT

 3. kontaktní osobou je Ing. Václav Hanke, CSc.

 4. názvem programu podpory je: Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách

 5. právním základem je zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen "zákon o podpoře výzkumu a vývoje") a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. (dále jen "nařízení vlády o institucionální podpoře")

 6. jedná se o nový program podpory výzkumu a vývoje, který nahrazuje existující programy podpory

 7. jedná se o horizontální program podpory výzkumu a vývoje bezprostředně spojený se vzděláváním

 8. předpokládá se poskytování podpory až do výše 100 % uznaných nákladů

 9. dalšími limitujícími kritérii jsou podmínky stanovené zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a ustanovením § 2 nařízení vlády o institucionální podpoře

 10. veřejná podpora bude poskytnuta formu přímého poskytnutí finančních prostředků

 11. délka programu podpory je 1 rok, předpokládá se prodloužení programu podpory

 12. rozpočet pro program podpory v roce 2003 činí 1 044 227 tis. Kč

 13. přibližný počet příjemců podpory je od 10 do 50

 1. Druh a forma veřejné podpory

Na základě programu podpory je, v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a nařízením vlády o institucionální podpoře, poskytována veřejná podpora formou přímého poskytnutí finančních prostředků - dotace.

 1. Charakteristika Programu podpory

V rámci programu bude poskytována institucionální podpora ve formě dotace pro specifický výzkum na vysokých školách, jenž je bezprostředně spojen se vzděláváním a na němž se podílejí studenti. Veřejná podpora bude poskytnuta příjemcům na základě předpokladů daných jejich dosavadní úspěšností ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, úspěšnosti při uplatnění výsledků, počtu studentů, kvalifikační struktury akademických pracovníků a dalších požadavků stanovených nařízením vlády o institucionální podpoře. Předpokládá se, že podpora bude směřovat do výzkumu v oblasti společenských věd a umění, přírodních věd, lékařství, zemědělství, veterinářství a ekologie a v oblasti techniky a inženýrství.

 1. Charakteristika příjemců podpory

Příjemcem podpory v rámci programu podpory může být dle ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podpoře výzkumu a vývoje pouze vysoká škola, zřízená podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Další podmínky poskytnutí podpory jsou stanoveny v ustanovení § 7 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu a vývoje a v ustanovení § 2 nařízení vlády o institucionální podpoře.

Podpora bude poskytnuta následujícím subjektům:

Vysoká škola

Výše dotace (tis.Kč)

Akademie múzických umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita T. Bati ve Zlíně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Celkem

1044227

 1. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (Sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, dále jen "Evropská dohoda"). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek. Čl. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6.1998 s účinností od 11.7.1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č.1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé ze dne 24.6.1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o veřejné podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bod (iii) a odst. 2 , podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím (dále též "ES") a jejími členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, a v čl. 8 odst. 1 bod (iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (dále jen "Prováděcí pravidla"). Čl. 2 Prováděcích pravidel stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o veřejné podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kriterií vyplývajících z uplatnění pravidel čl. 92 Smlouvy o založení Evropských společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora ES a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle čl. 4 odst. 3 Prováděcích pravidel .

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odst. 1 platí pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolil výjimku.

Úřad v řízení o povolení výjimky podle ustanovení § 6 zákona o veřejné podpoře, při posuzování zda se jedná o veřejnou podporu, vychází z definičních znaků zakázané veřejné podpory, stanovených v § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře.

Při posuzování slučitelnosti uvedené veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody je Úřad postupuje na základě kritérií předpisu ES - Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu a vývoje č. 96/C 45/06 ze dne 17.2.1996 (publikováno v Official Journal OJ C 45) ve znění sdělení Komise č. 98/C 48/02 ze dne 13.2.1998 (dále jen "Rámec společenství"). Dle čl. 2.4. uvedeného předpisu se ustanovení čl. 92 odst. 1 Smlouvy o založení ES zpravidla nevztahuje na veřejné financování činností výzkumu a rozvoje veřejnými neziskovými vysokými školami nebo výzkumnými ústavy.

Vzhledem k tomu, že

 • nedojde ke zvýhodnění určitého podnikání nebo odvětví výroby, neboť příjemci podpory mohou být pouze subjekty, vymezené v ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podpoře výzkumu a vývoje, tj. veřejné vysoké školy, které odpovídají vymezení "veřejných neziskových vysokých škol" uvedenému v článku 2.4. Rámce Společenství,

 • podpora není poskytována způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením soutěže, neboť dotace jsou poskytovány příjemcům pouze na výzkumnou činnost, bezprostředně spjatou se studiem, na níž se podílejí studenti vysokých škol,

 • výsledky výzkumu budou publikovány v rámci Informačního systému výzkumu a vývoje a budou obecně přístupné případným zájemcům na nediskriminačním základě, dle podmínek vymezených v § 16 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Předpokladem poskytnutí podpory je zveřejnění údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do rejstříků informací o výsledcích,

se nejedná o veřejnou podporu splňující všechny znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře. Z tohoto důvodu Úřad řízení dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zastavuje.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru veřejné podpory v Brně, Joštova 8, 651 56. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podporaObdrží:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz