Rozhodnutí: VP/S151/02-160

Instance I.
Věc Automobil. náklad. doprava - daňové úlevy
Účastníci
  1. Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí
  2. více příjemců nebo program
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 2. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 85 KB

Č.j.: VP/S 151/02-160

V Brně dne 31. ledna 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 12. 2002 na základě žádosti Finančního úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí č.j. 33807/02/363920/5719 ze dne 9.12.2002 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře takto :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro podporu ve formě prominutí penále k daňovému nedoplatku na silniční dani (…..)

zastavuje.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 13.12.2002 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podal Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí dopisem ze dne 9.12.2002, č.j. 33807/02/363920/5719.

I. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

  • poskytovatelem veřejné podpory je Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí

  • orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí

  • kontaktní osobou je Ing. Ivo Rundt

  • názvem veřejné podpory je "prominutí příslušenství daně - penále"

  • právním základem pro poskytnutí veřejné podpory je ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  • jako druh jednotlivého případu podpory je uvedeno prominutí příslušenství daně v oblasti mezinárodní a vnitrostátní nákladní automobilové dopravy v okresu Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

  • formou poskytnutí veřejné podpory jsou daňové úlevy.

II. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí.

III. Charakteristika příjemce podpory

Příjemcem veřejné podpory je (…..), který provozuje mezinárodní a vnitrostátní automobilovou nákladní dopravu.

IV. Popis a forma podpory

Poplatníkovi bylo na základě ustanovení § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků"), předepsáno příslušenství daně (penále) na dani silniční za zdaňovací období roku 1999 a 2000 v celkové částce 43 792 Kč. Poplatník požádal na základě ustanovení § 55a zákona o správě daní a poplatků a vyhlášky č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují finanční orgány k promíjení příslušenství daně, o prominutí příslušenství daně (penále). Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí navrhuje z celkového předepsaného příslušenství daně silniční ve výši 43 792 Kč prominout příslušenství ve výši 26 275 Kč.

V. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (Sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, dále jen "Evropská dohoda"). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží.

V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. Podle § 3 písm. b) zákona o veřejné podpoře patří mezi veřejné prostředky také prostředky státního rozpočtu včetně prostředků splatných a neuhrazených.

Podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění může Ministerstvo financí ČR rozhodnout o prominutí příslušenství k dani z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Vyhláškou č. 299/1993 Sb. zmocnilo Ministerstvo financí ČR k promíjení příslušenství daně územní finanční orgány.

V případě promíjení penále má podnikatelský subjekt v důsledku neplacení daně k dispozici volné finanční prostředky, které byl povinen zaplatit organizaci hospodařící s veřejnými prostředky. Veřejnou podporou se obecně rozumí jakékoliv zvýhodnění, které plyne z veřejných prostředků. Dle čl. 24 Oznámení Evropské komise o uplatnění pravidel státní pomoci na podporu týkající se přímého zdanění podniků, které je příjmem státního rozpočtu, publikovaného v Official Journal C 384/3, 10.12.1998, nepředstavují veřejnou podporu nástroje, jejichž cílem je optimalizace vymáhání daňových a obdobných dluhů od podnikatelských subjektů. Při neplacení daně podnikatelský subjekt obrazně čerpá od státu půjčku, přičemž úrok, tj. penále činí 36,5 %. Ve srovnání s komerčními půjčkami jsou podmínky značně nevýhodné. Důvodem je skutečnost, že penále v sobě obsahuje sankční část, která je zahrnuta s cílem donutit dlužníka zaplatit dluh co nejdříve. V souladu s ustanovením výše uvedeného Oznámení Evropské komise je tedy za veřejnou podporu považována jen ta část penále, která představuje ekonomickou výhodu pro dlužníka daně a odpovídá hodnotě úroku z prodlení. Zbývající, tj. sankční část není do veřejné podpory zahrnuta. Základem pro stanovení ekvivalentní hodnoty úroku z prodlení, tedy i výše veřejné podpory, je celková výše vyměřeného penále a referenční sazba pro výpočet veřejné podpory u výhodných půjček. V souladu s Oznámením Evropské komise o způsobu stanovení výše referenčních a diskontních sazeb, publikovaným v Official Journal C 273, 9.9.1997, je použita referenční sazba ve výši 10 %.

V případě promíjení penále dle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, představuje veřejná podpora částku převyšující rozdíl mezi penále ve výši 36,5 % z dlužné částky a ekonomickým ekvivalentem komerčního úroku, který Úřad vyjadřuje tzv. referenční sazbou, která je pro účely výpočtu veřejné podpory pro oblast odpouštění penále stanovena ve výši 10 % z dlužné částky.

10

Veřejná podpora je -------- x 100 % z celkové výše vyměřeného penále = 27 % z vyměřeného penále

36,5


Prominutí penále do výše 73 % z celkové výše penále nepředstavuje veřejnou podporu. Teprve prominutí penále vyšší než 73 % z celkové výše penále (73 až 100) představuje veřejnou podporu.

Celková výše penále vyměřená Finančním úřadem ve Frýdlantě nad Ostravicí činí 43 792 Kč. Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí však hodlá prominout penále ve výši 26 275 Kč.

Vzhledem k tomu, že částka 26 275 Kč, kterou Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí navrhuje prominout, činí pouze 60 % z celkového předepsaného příslušenství, nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře.

Úřad proto řízení podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o veřejné podpoře zastavil.

VI. Závěr

Dne 24.1.2003 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyužil.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí

Spořitelní 238

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz