Rozhodnutí: VP/S138/02-160

Instance I.
Věc MPO - Shimano Czech Republic, s.r.o. - přímé poskytnutí fin. prostř., daňové úlevy
Účastníci
 1. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 2. Shimano Czech Republic, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 122 KB

Č.j. VP/S 138/02-160

V Brně dne 17. ledna 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 5.11. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 29.10. 2002, č.j. 49343/02/3800/1875, o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnostShimano Czech Republic, s.r.o. podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, takto:

Výjimka ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Shimano Czech Republic, s.r.o., a to:

 1. slevou na dani z příjmů podle § 35a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 2. hmotnou podporou vytváření nových pracovních míst podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, v platném znění, ve výši 200 000 Kč na jedno pracovní místo

 3. hmotnou podporou rekvalifikace zaměstnanců podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, v platném znění, ve výši 35 % ze skutečně vynaložených souhrnných nákladů příjemce veřejné podpory na školení a rekvalifikaci celkového počtu nově zaměstnaných osob

se povoluje

za těchto podmínek:

 1. Celková hodnota veřejné podpory spolu s veřejnou podporou formou bezplatné výpůjčky pozemků povolenou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 89/02-160 ze dne 17.9. 2002 a spolu s veřejnou podporou formou zvýhodněného prodeje pozemků povolenou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 128/02-160 ze dne 20.12. 2002, s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, nepřekročí 50 % celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se k investičnímu projektu uvedenému v podkladech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro posouzení záměru získat investiční pobídky společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. ze dne 29.10. 2002, č.j. 49343/02/3800/1875 a zároveň nepřekročí částku 332,5 mil. Kč. Náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory jsou tvořeny náklady na nákup pozemků a přípravu staveniště, náklady na výstavbu budov a náklady na nákup strojů a jejich instalaci.

 2. Investice bude zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů dle § 35a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, nejméně však 5 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají nebo ode dne vydání protokolu o předání prvního zařízení do provozu, jehož se investiční pobídky týkají.

 3. Veřejná podpora vytváření nových pracovních míst, souvisejících s realizací investičního projektu, je podmíněna zachováním vytvořených pracovních míst po dobu nejméně 5 let ode dne účinnosti pracovních smluv uzavřených na dobu neurčitou.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 5.11. 2002 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, (dále jen "zákon o veřejné podpoře") pro společnost Shimano Czech Republic, s.r.o., kterou podala Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

I. Podklady pro rozhodnutí

Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů:

 1. žádosti o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře

 2. posudku investičního záměru z hlediska splnění zákonných podmínek dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o investičních pobídkách"), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen "zákon o daních z příjmů") a zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, v platném znění (dále jen "zákon o zaměstnanosti")

 3. žádosti o provedení změn tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky včetně popisu investičního projektu

 4. změny tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

 5. seznamu strojního zařízení

 6. finančního plánu na období dalších 5 let

 7. odhadu daňové povinnosti na 10 let

 8. zakladatelské listiny společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o.

 9. výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, týkajícího se společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o.

 10. hospodářských výsledků společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. za rok 2001

 11. dopisu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 22.11. 2002, č.j. 49343/02/3800/1875 a přílohy dopisu obsahující návrh rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek

 12. kopie rozhodnutí Úřadu soutěže č.j. VP/S 128/02-160 ze dne 20.12. 2002.

II. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

 • poskytovatelem veřejné podpory je Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • ministerstvy odpovědnými za poskytnutí veřejné podpory jsou Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • kontaktní osobou je Mgr. Martin Turnovský, ředitel odboru podpory investování /3800/ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 • název veřejné podpory je "Investiční pobídky pro společnost Shimano Czech Republic, s.r.o."

 • základem pro poskytnutí veřejné podpory v podobě uvedené investiční pobídky je zákon o investičních pobídkách

 • jako druh veřejné podpory jsou uvedeny investiční pobídky dle § 1 odst. 2 zákona o investičních pobídkách

 • jako forma poskytnutí veřejné podpory jsou uvedeny přímé poskytnutí finančních prostředků a daňové úlevy.

III. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

IV. Vymezení pojmu

"Malým a středním podnikem" se rozumí podnikatel, který podniká a má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky a který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 1 450 mil. Kč nebo celková aktiva nepřesahující 980 mil. Kč a který splňuje podmínky nezávislosti. Nezávislostí se rozumí stav, kdy žádný jiný subjekt, který nesplňuje definici "malého a středního podniku", nemá 25% nebo vyšší podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech podnikatele naplňujícího definici "malého a středního podniku". Pro výpočet výše uvedených hodnot se sčítají hodnoty týkající se "malého a středního podniku" a všech dalších osob, které tento podnikatel přímo nebo nepřímo ovládá prostřednictvím 25% nebo vyššího podílu na jejich základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Pokud celková aktiva podnikatele v okamžiku závěru 12-ti měsíčního zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovenou hranici počtu zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to k získání nebo ztrátě statutu "malý a střední podnik" pouze opakuje-li se tento jev ve dvou po sobě následujících zúčtovacích obdobích.

V. Charakteristika příjemce veřejné podpory

Příjemcem veřejné podpory je společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. Podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 16.1. 2002 tato společnost vznikla dnem 13.3. 2001 jako dceřinná společnost společnosti Shimano Private Limited. Sídlem společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. (dále jen "Shimano") je Karviná - Fryštát, ul. Fryštátská 72/1, PSČ: 733 24. Identifikační číslo je 25875701.

Předmětem podnikání společnosti Shimano je výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků. Mezi hlavní konkurenty společnosti Shimano Inc., což je mateřská společnost společnosti Shimano Private Limited, patří společnosti Campagnolo a Sachs. Současný podíl společnosti Shimano Inc. je na evropském trhu v oblasti jízdních kol a jejich komponentů odhadován na (…..) %.

Společnost Shimano Inc. ve finančním roce 1999 dosáhla obratu (…..) Kč. Počet zaměstnanců ve finančním roce 1999 činil celosvětově (…..) osob, není tedy splněna jedna z nutných podmínek vymezujících malé a střední podniky, proto se v případě její dceřinné společnosti Shimano zjevně nejedná o malý či střední podnik.

VI. Údaje o investici

Společnost Shimano hodlá investovat v České republice částku 840 mil. Kč, z toho do technologií 270 mil. Kč. Z předložených podkladů vyplývají následující hodnoty týkající se předpokládané výše investice:

 1. pozemky a příprava staveniště (…..)

 2. budovy (…..)

 3. stroje a jejich instalace (…..)

 4. dodatečný provozní kapitál (…..)

 5. předvýrobní výdaje (…..).

Společnost Shimano investuje v prostoru průmyslové zóny města Karviná do výstavby nového závodu na výrobu mechanických součástí jízdních kol, přičemž (…..) % produkce z nového výrobního závodu má být exportována. Společnost Shimano hodlá vytvořit v Karviné v období 3 let 410 přímých pracovních míst.

VII. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody (sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl. 64 odst. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6. 1998 s účinností od 11. 7. 1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé ze dne 24. 6. 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bodu (iii) a odst. 2, podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ES a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé, a v čl. 8 odst. 1 bodu (iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (dále jen "Prováděcí pravidla")).

V čl. 2 Prováděcích pravidel se stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy o založení Evropského společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora ES a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 odst. 3 Prováděcích pravidel.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odstavce 1 platí, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku.

Vzhledem k tomu, že:

 • se jedná o výhodu poskytovanou Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které je poskytovatelem veřejné podpory v souladu s § 3 písm. c) zákona o veřejné podpoře,

 • tato výhoda zvýhodňuje určité podnikání, neboť poskytnutá veřejná podpora umožní příjemci této podpory snížit náklady na realizaci, které by musel na tuto investici vynaložit, čímž je mu poskytnuta výhoda na úkor jiných konkurenčních společností,

 • hrozí narušení hospodářské soutěže, neboť poskytnutí veřejné podpory umožňuje příjemci veřejné podpory snížit náklady na plánovanou investici, s tím souvisí snížení výrobních nákladů a v konečném důsledku posílení tržního podílu příjemce veřejné podpory na trhu mechanických součástek jízdních kol,

 • produkce z nového závodu bude též exportována do členských států Evropské unie, čímž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie),

jde o veřejnou podporu splňující znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře, která je obecně zakázaná, pokud není povolena výjimka.

Při posuzování slučitelnosti výše uvedené veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody je třeba postupovat v souladu s příslušnými předpisy ES, jimiž jsou:

 1. Pravidla pro národní regionální podporu - publikovaná v Official Journal C 74, 10.3. 1998 (dále jen "Pravidla")

 2. Nařízení Evropské komise č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES v oblasti školení - publikované v Official Journal L 10, 13.1. 2001 (dále jen "Nařízení").

Ad I.

Pravidla v čl. 1 stanoví, že regionální podpora je určena méně rozvinutým regionům. Je realizována podporou investic a vytvářením pracovních příležitostí. Úřad může povolit výjimku ze zákazu veřejné podpory podle § 2 odst. 1 u veřejných podpor, které mají napomoci hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností (§ 5 písm. a) zákona o veřejné podpoře) nebo které mají usnadnit rozvoj určitých oblastí, pokud nemění podmínky obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem (§ 5 písm. c) zákona o veřejné podpoře) tj. veřejné podpory regionálního charakteru.

Čl. 2 Pravidel stanoví, že rozhodovat o slučitelnosti veřejné podpory lze pouze v případech, kdy je zajištěna vyváženost mezi výsledným narušením soutěže a výhodami vyplývajícími z veřejné podpory. Uvedená investice má být uskutečněna v okrese Karviná, tj. v regionu NUTS II Moravskoslezsko, který spadá pod vymezení regionů dle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství, jelikož zde HDP na jednoho obyvatele (měřeno kupní silou) dosáhl v období 1996-98 58,7 % průměru HDP na jednoho obyvatele v Evropské unii. Dle čl. 3.5. Pravidel se za oblast, kde je životní úroveň mimořádně nízká, považuje taková jednotka NUTS II, kde HDP na jednoho obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP na jednoho obyvatele v Evropské unii. Čl. 4.8. Pravidel stanoví, že míra veřejné podpory u oblastí vymezených v čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství nesmí přesáhnout 50 % investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a musí být stanovena v závislosti na regionálním přínosu konkrétního investičního projektu. Úřad posuzoval regionální přínosy uvedeného investičního projektu tak, že při stanovování míry veřejné podpory vycházel z výše nezaměstnanosti v okrese Karviná a z vlivu investičního projektu na region. V okrese Karviná míra nezaměstnanosti podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhla v listopadu roku 2002 výše 19,2 %, tj. 206,5 % průměru celé České republiky. Výše investičních nákladů je důležitá z hlediska posouzení účinku veřejné podpory daného projektu na hospodářskou soutěž, neboť právě tyto náklady jsou základem pro určení míry veřejné podpory. S růstem hodnoty investice se v důsledku procentuálního určení míry veřejné podpory zvyšuje její výše, tedy i konkurenční výhoda investora, a tím také deformační účinky této podpory na hospodářskou soutěž. V případě tohoto projektu je výše investičních nákladů na střední úrovni, přičemž investice předpokládá vytvoření 410 přímých pracovních míst. V rámci investičního projektu se předpokládá, že dojde též k vytvoření nepřímých pracovních míst - na 1 přímé pracovní místo má připadat vytvoření více než 1 nepřímého pracovního místa. Důsledkem investice bude též přísun nových high-tech technologií a výrobních postupů a pozitivní vliv na obchodní bilanci České republiky. Úřad tedy dospěl k závěru, že je zajištěna vyváženost mezi narušením soutěže a výhodami vyplývajícími pro Českou republiku z uvedené investice. Vzhledem k výše uvedenému, zejména k počtu vytvoření přímých a nepřímých pracovních míst, lze stanovit maximální míru veřejné podpory na 50 % hodnoty celkových investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory.

Čl. 4.1. Pravidel stanoví, že předmětem regionální podpory je zajistit tzv. počáteční investici nebo vytvořit pracovní příležitosti, které souvisí s investicí. Za počáteční investici se dle článku 4.4 Pravidel rozumí investice do fixního kapitálu týkajícího se založení nového podniku, rozšíření stávajícího podniku nebo zahájení činnosti související se základní změnou výrobku nebo výrobního procesu u existujícího podniku (cestou racionalizace, diverzifikace nebo modernizace). V případě společnosti Shimano jde o zřízení nového výrobního závodu na výrobu komponentů do jízdních kol. V tomto případě se proto jedná o počáteční investici.

Čl. 4.2. Pravidel požaduje, aby podíl příjemce na financování podporované investice činil minimálně 25 %. Vzhledem k tomu, že v podmínce výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že výše celkové veřejné podpory nepřekročí 50 % celkových vhodných nákladů na poskytnutí podpory, a vzhledem k tomu, že příjemce veřejné podpory - společnost Shimano použije k financování investičního projektu vlastní finanční prostředky, kapitálové vklady a půjčky, je tato podmínka splněna.

Dle čl. 4.5. Pravidel náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory tvoří náklady na nákup pozemků a přípravu staveniště, náklady na výstavbu budov a náklady na nákup strojů a jejich instalaci.

Čl. 4.10. Pravidel obsahuje podmínku, že investice musí být zachována po dobu nejméně 5 let. Rovněž je nutné, aby období čerpání slevy na dani podle § 35a zákona o daních z příjmů souviselo s investičním projektem, proto je příslušná podmínka obsažena ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle čl. 4.11., poznámka č. 32, Pravidel se předpokládá, že pracovní místo souvisí s prováděním investičního projektu, pokud bylo vytvořeno během tří let od dokončení projektu. Tato podmínka je obsažena v bodě C návrhu rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek, podle kterého příjemce veřejné podpory může uvedené prostředky za tímto účelem čerpat, pokud vytvoří nová pracovní místa k zajištění provozu podniku, a to nejdéle do 3 let ode dne podpisu dohody dle § 5a odst. 1 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti, který nastává po vydání rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek. Podle předložených podkladů příjemce veřejné podpory vytvoří stanovený počet pracovních míst do konce roku 2003. Ukončení realizace investičního projektu se předpokládá v roce 2004. Je tedy zřejmé, že se jedná o pracovní místa související s prováděním investičního projektu. Příjemce veřejné podpory má povinnost uzavřít s pracovníky přijatými na takto vytvořená pracovní místa pracovní smlouvy, jimiž se sjedná pracovní poměr na dobu neurčitou. Čl. 4.14. Pravidel stanoví, že vytvořená pracovní místa musí být zachována nejméně po dobu 5 let. Navrhovaná investiční pobídka v podobě hmotné podpory vytváření pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti a nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, v platném znění, ve výši 200 000 Kč na jedno pracovní místo splňuje podmínky stanovené v Pravidlech.

Čl. 4.18. Pravidel stanoví, že strop intenzity veřejné podpory, tedy částka, která nesmí překročit v tomto případě 50 % celkových vhodných nákladů na poskytnutí podpory, zahrnuje částku podpory poskytnuté souběžně podle několika regionálních programů a částku podpory, která přichází z místních, regionálních a celostátních zdrojů.

Úřad vydal dne 17.9. 2002 rozhodnutí, jež nabylo právní moci dne 26.9. 2002, č.j. VP/S 89/02-160, kterým povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory formou bezplatné výpůjčky části pozemků parcely č. 540/33, 540/34 a 540/2 v k.ú. Staré Město u Karviné společnosti Shimano pro výstavbu nového výrobního závodu na výrobu mechanických součástí jízdních kol. Výše veřejné podpory formou bezplatné výpůjčky činí 635 000 Kč ročně, tj. celkem cca 1 134 000 Kč, jelikož výpůjčka pozemků má trvat od 20.3. 2001 nejpozději do 31.12. 2002, tj. do dne zápisu společnosti Shimano do katastru nemovitostí jako výlučného a neomezeného vlastníka výše zmiňovaných pozemků.

Úřad dále vydal dne 20.12. 2002 rozhodnutí, č.j. VP/S 128/02-160, kterým povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory poskytované formou zvýhodněného prodeje pozemků parc. č. 540/33, 540/34 a 540/2 v k. ú. Staré Město u Karviné společnosti Shimano pro výstavbu nového výrobního závodu na výrobu mechanických součástí jízdních kol. Výše veřejné podpory formou zvýhodněného prodeje pozemků za zvýhodněnou cenu činí 61 087 190 Kč.

Veřejná podpora povolená v rozhodnutí Úřadu č.j. VP/S 89/02-160 a č.j. VP/S 128/02-160 a posuzovaná v rámci tohoto řízení se týká téhož investičního projektu, a to výstavby nového výrobního závodu na výrobu mechanických součástí jízdních kol v průmyslové zóně města Karviná společností Shimano. Vzhledem k tomuto je nutné formulovat výrok tohoto rozhodnutí tak, aby celková hodnota veřejné podpory, s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, spolu s veřejnou podporou formou bezplatné výpůjčky pozemků a formou zvýhodněného prodeje pozemků nepřesáhla 50 % celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory.

Ad II.

Investiční pobídky formou hmotné podpory rekvalifikace v předpokládané výši 35 % ze skutečně vynaložených souhrnných nákladů příjemce veřejné podpory na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, je poskytována na základě zákona o zaměstnanosti a nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, a splňuje podmínky stanovené v Nařízení. V souladu s rozhodnutím Evropské komise č. 2000/424/C ze dne 16.11. 1999, publikovaným v Official Journal dne 6.7. 2000, hmotná podpora rekvalifikace se nezahrnuje do celkové hodnoty veřejné podpory. Tuto veřejnou podporu lze v uvedené výši poskytnout.

VIII. Druh a forma veřejné podpory

Navrhovaná veřejná podpora má být poskytnuta formou slevy na dani z příjmů dle § 35a zákona o daních z příjmů a formou hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců dle § 5a a § 6b zákona o zaměstnanosti.

Předpokládaný hospodářský výsledek (před zdaněním) příjemce veřejné podpory se očekává ve výši: 1. rok (…..) Kč, 2. rok (…..) Kč, 3. rok (…..) Kč, 4. rok (…..) Kč, 5. rok (…..) Kč, 6.rok (…..) Kč. Předpokládaná výše slevy na dani příjemce veřejné podpory od předpokládaného zahájení investice po dobu následujících šesti let bude dle předložených podkladů činit: 1. rok (…..) Kč, 2. rok (…..) Kč, 3. rok (…..) Kč, 4. rok (…..) Kč, 5. rok (…..) Kč, 6.rok (…..) mil. Kč. Údaje za sedmý až desátý rok nelze odhadnout.

Slevu na dani z příjmů dle § 35a odst. 3 zákona o daních z příjmů, lze uplatňovat po dobu 10 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu na dani, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle zákona o investičních pobídkách a zvláštní podmínky podle zákona o daních z příjmů, nejpozději však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, pokud lhůta pro splnění všeobecných podmínek nebyla na základě zákona o investičních pobídkách prodloužena, nejdéle však o 2 roky.

Veřejná podpora formou slevy na dani z příjmů dle § 35a zákona o daních z příjmů a hmotné podpory vytváření pracovních míst se počítá jako procentuální vyjádření ze skutečné celkové výše nákladů vhodných na poskytnutí podpory. Podle předložených podkladů činí celková předpokládaná hodnota investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory (výše investice do hmotných nákladů vhodných na poskytnutí podpory) 665 mil. Kč, z toho:

 1. pozemky (2 mil. Kč)

 2. budovy (393 mil. Kč)

 3. stroje a jejich instalace (270 mil. Kč).

Vzhledem k tomu, že příjemce veřejné podpory nesplňuje definiční znaky pro "malý a střední podnik", maximální povolená míra veřejné podpory, s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, činí v souladu s čl. 4.8. Pravidel 50 % celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí veřejné podpory. Celková hodnota veřejné podpory, s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, současně nesmí přesáhnout částku 332,5 mil. Kč.

IX. Závěr

Dne 29.11. 2002 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit k podkladu pro rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva účastník řízení ve stanovené době nevyužil.

Ze všech shora uvedených důvodů bylo možno žádosti o povolení výjimky vyhovět, povolení však bylo nutno podmínit tak, aby byl zajištěn soulad s výše uvedenými předpisy.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí v souladu s § 6 odst. 5 zákona o veřejné podpoře nelze podat rozklad.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

110 15 Praha

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz