číslo jednací: VP/S153/02-160

Instance I.
Věc Investiční pobídky spol. Alcan Děčín Extrusions, s.r.o.
Účastníci
 1. Alcan Děčín Extrusions s.r.o.
 2. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 114 KB

Č.j. VP/S 153/02-160

V Brně dne 7. února 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.12. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 13.12. 2002, č.j. 60129/02/3800/2283 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o. podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výjimka ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o., a to:

slevou na dani z příjmů podle § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

se povoluje

za těchto podmínek:

 1. Celková hodnota veřejné podpory nepřekročí 40% celkové hodnoty investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se k investičnímu projektu uvedenému v podkladech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro posouzení záměru získat investiční pobídky společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. ze dne 11.12. 2002, č.j. 60129/02/3800/2283. Náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory jsou tvořeny náklady na nákup pozemků a přípravu staveniště, náklady na výstavbu budov a náklady na nákup strojů a jejich instalaci. K nákladům vhodným na poskytnutí podpory lze připočítat náklady na nákup nehmotných aktiv, která jsou tvořena patenty, operativními nebo patentovanými licencemi na know-how a nepatentovaným know-how. Náklady na nákup nehmotných aktiv lze ve výši 25% hodnoty nákladů vhodných na poskytnutí podpory započítat za podmínek, že tato nehmotná aktiva budou využívána výhradně příjemcem veřejné podpory, bude na ně pohlíženo jako na amortizovatelné statky, budou zahrnuta do aktiv příjemce veřejné podpory, budou zakoupena od třetích subjektů za tržních podmínek a budou užívána v podniku, který obdržel veřejnou podporu, po dobu nejméně 5 let. Současně nesmí celková výše veřejné podpory formou investičních pobídek (sleva na dani) překročit 145,6 mil. Kč.

 2. Investice bude zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů dle § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však 5 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídka týká nebo ode dne vydání protokolu o předání prvního zařízení do provozu, jichž se investiční pobídka týká.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 17.12. 2002 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), pro společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o., kterou podala Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

I. Podklady pro rozhodnutí

Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů:

 1. žádosti o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře,

 2. popisu investičního projektu,

 3. posudku investičního záměru z hlediska splnění zákonných podmínek dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o investičních pobídkách") a dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"),

 4. návrhu nabídky na poskytnutí investičních pobídek,

 5. tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky,

 6. auditorské zprávy o přezkoušení roční účetní závěrky k 31.12. 2001, k 31.12. 2000 a k 31.12. 1999,

 7. čestného prohlášení společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. o nezahájení práce na investičním projektu před podáním žádosti,

 8. popisu společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o.,

 9. výpisu z obchodního rejstříku týkajícího se společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o.,

 10. kopie zakladatelské listiny a stanov společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o.,

 11. kopie rozhodnutí o udělení licence a kopie rozhodnutí státní autorizace společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o.,

 12. kopie živnostenského listu společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o.,

 13. dopisu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 16.1. 2003 č.j. 60129/02/3800/2283 a přílohy tohoto dopisu obsahující údaje o zachovaných a vytvořených přímých a nepřímých pracovních místech a konkurentech společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o.

II. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

 • poskytovatelem veřejné podpory je Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • ministerstvem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Ministerstvo financí ČR

 • kontaktní osobou je Mgr. Martin Turnovský, ředitel odboru podpory investování /3800/ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 • název veřejné podpory je "Investiční pobídky pro společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o."

 • základem pro poskytnutí veřejné podpory v podobě uvedené investiční pobídky je zákon o investičních pobídkách

 • jako druh veřejné podpory jsou uvedeny investiční pobídky dle § 1 odst. 2 zákona o investičních pobídkách

 • jako forma poskytnutí veřejné podpory jsou uvedeny daňové úlevy.

III. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

IV. Vymezení pojmu

"Malým a středním podnikem" se rozumí podnikatel, který podniká a má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky a který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 1 450 mil. Kč nebo celková aktiva nepřesahující 980 mil. Kč a který splňuje podmínky nezávislosti. Nezávislostí se rozumí stav, kdy žádný jiný subjekt, který nesplňuje definici "malého a středního podniku", nemá 25% nebo vyšší podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech podnikatele naplňujícího definici "malého a středního podniku". Pro výpočet výše uvedených hodnot se sčítají hodnoty týkající se "malého a středního podniku" a všech dalších osob, které tento podnikatel přímo nebo nepřímo ovládá prostřednictvím 25% nebo vyššího podílu na jejich základním kapitálu nebo hlasovacích právech.

Pokud celková aktiva podnikatele v okamžiku závěru 12-ti měsíčního zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovenou hranici počtu zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to k získání nebo ztrátě statutu "malý a střední podnik" pouze opakuje-li se tento jev ve dvou po sobě následujících zúčtovacích obdobích.

V. Charakteristika příjemce veřejné podpory

Příjemcem veřejné podpory je společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o. Sídlem společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. je Děčín V., Ústecká 37, PSČ 40535. IČO společnosti je 18380654. Tato společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 29.3. 1991. Předmětem podnikání této společnosti je výroba nástrojů, kovoobrábění, slévání železných i neželezných kovů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, výroba tepla, rozvod elektřiny, pronájem nemovitostí. (…) vlastníkem společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. je společnost Alcan Holdings Switzerland AG, IČ CH-020.3.901095-7, se sídlem Feldeggstrasse 4, ZH-Curych, Švýcarská konfederace. Tato společnost celosvětově zaměstnává (…) zaměstnanců a ve finančním roce 2001 dosáhla obratu ve výši (…). Společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o. zaměstnává v České republice (…) zaměstnanců a ve finančním roce 2001 dosáhla obratu ve výši (…).

Hlavní aktivitou společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. je výroba výrobků z hliníku a jeho slitin, slévání kovů, výroba nástrojů a kovoobrábění. Společnost je držitelem certifikátů kvality ISO 9002 a QS 9000.

Současný podíl společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. na evropském trhu výroby aluminiových tyčí a trubek s využitím pro automobilový průmysl je (…), po dokončení projektu (…). Na příslušném trhu nedochází k poklesu, naopak rozvíjí se automobilová výroba a dochází k rozšíření využití aluminiových komponentů při výrobě automobilů. V příštích 3 letech je odhadován nárůst spotřeby v této oblasti o 10% až 30%. Kapacity jsou v současné době využity přibližně z 80%.

Výrobní proces je šetrný k životnímu prostředí.

Mezi hlavní konkurenty společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. na evropském trhu výroby aluminiových tyčí a trubek s využitím pro automobilový průmysl patří společnosti Impol (Slovinsko), Corus/Pechiny (Francie), Kety (Polsko) a Una (Spolková republika Německo).

Jelikož společnost Alcan Holdings Switzerland AG, jež ovládá příjemce veřejné podpory, společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o., zaměstnává (…) osob a její obrat dosáhl výše (…), nejedná se zjevně v případě příjemce veřejné podpory o "malý a střední podnik".

VI. Údaje o investici

Společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o. má v úmyslu uskutečnit v České republice investici v částce (…), z toho do technologií (…), a to do rozšíření závodu na výrobu aluminiových tyčí a trubek s využitím pro automobilový průmysl. Z předložených podkladů vyplývají následující hodnoty týkající se předpokládané výše investice:

 1. pozemky a příprava staveniště (…)

 2. budovy (…)

 3. instalace, stroje (…)

 4. předvýrobní výdaje (…).

Investici uskutečňuje mateřská společnost s cílem posílit a využít již dosažené úrovně kvality výroby, a rovněž v souvislosti s intenzitou zvýšení orientace výroby a trhu na automobilový průmysl.

Realizací této investice dojde ke zvýšení stávající kapacity výroby aluminiových tyčí a trubek s využitím pro automobilový průmysl.

Investice má být uskutečněna v městě Děčín, okres Děčín. Roční objem produkce rozšířeného závodu bude činit (…). (…) je určeno na export. Odbyt pro novou výrobu je zajištěn. Mezi hlavní odběratele nové produkce budou patřit společnosti (…). Zahájení výroby se očekává (…), přičemž plánovaného rozsahu výroby by mělo být dosaženo (…). Přidaná hodnota vytvořená v České republice bude činit (…).

Navýšením kapacit budou zachována stávající pracovní místa v okrese Děčín. Bez navýšení objemu výroby by při zvyšování produktivity práce a při zachování ekonomičnosti podnikání bylo nutno pracovní sílu redukovat, a to o cca 10%, což představuje (…) pracovních míst. Na provozu společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o. je zároveň závislé (…) soukromého a podnikatelského sektoru města Děčín a blízkého okolí. Obrat s těmito subjekty se pohybuje na úrovni (…). V souvislosti s rozšířením výroby se počítá se zvýšenými požadavky na externí služby a dodávky od externích dodavatelů a s vytvořením nepřímých pracovních míst - na 1 přímé pracovní místo má připadat vytvoření 0,5 až 1 nepřímého pracovního místa.

VII. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody (sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl. 64 odst. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6. 1998 s účinností od 11. 7. 1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé ze dne 24. 6. 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bodu (iii) a odst. 2, podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ES a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé, a v čl. 8 odst. 1 bodu (iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (dále jen "Prováděcí pravidla")).

V čl. 2 Prováděcích pravidel se stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy o založení Evropského společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora ES a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 odst. 3 Prováděcích pravidel.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odstavce 1 platí, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku.

Vzhledem k tomu, že:

 • se jedná o výhodu poskytovanou Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které je poskytovatelem veřejné podpory v souladu s § 3 písm. c) zákona o veřejné podpoře,

 • tato výhoda zvýhodňuje určité podnikání, neboť poskytnutá veřejná podpora umožní příjemci této podpory snížit náklady na realizaci investice, které by musel na tuto investici vynaložit, čímž je mu poskytnuta výhoda na úkor jiných konkurujících společností (k tomuto závěru obdobně dospěla Evropská komise v rozhodnutí č. 2000/524/EC ze dne 18.1. 2000, týkajícím se společnosti Linde AG, publikovaném v Official Journal L 211/10),

 • dojde k narušení hospodářské soutěže, neboť poskytnutí veřejné podpory umožní příjemci veřejné podpory rozšířit výrobní závod, s tím souvisí snížení investičních nákladů a v konečném důsledku i posílení finanční pozice příjemce veřejné podpory, vzhledem k jeho konkurentům, kteří veřejnou podporu neobdrží,

 • produkce z rozšířeného závodu bude exportována (…), čímž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie,

jde o veřejnou podporu splňující znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře, která je obecně zakázaná, pokud není povolena výjimka.

Při posuzování slučitelnosti výše uvedené veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody je třeba postupovat v souladu s příslušným předpisem ES, jímž jsou:

Pravidla pro národní regionální podporu - publikovaná v Official Journal C 74, 10. 3. 1998 (dále jen "Pravidla").

Pravidla v čl. 1 stanoví, že regionální podpora je určena méně rozvinutým regionům. Je realizována podporou investic a vytvářením pracovních příležitostí. Dle § 5 písm. a) zákona o veřejné podpoře Úřad může povolit výjimku ze zákazu veřejné podpory podle § 2 odst. 1 u veřejných podpor, které mají napomoci hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností, tj. veřejné podpory regionálního charakteru.

Čl. 2 Pravidel stanoví, že rozhodovat o slučitelnosti veřejné podpory lze pouze v případech, kdy je zajištěna vyváženost mezi výsledným narušením soutěže a výhodami vyplývajícími z veřejné podpory. Uvedená investice má být uskutečněna v okresu Děčín, tj. v regionu NUTS II Severozápad, který spadá pod vymezení regionů dle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství, jelikož zde HDP na jednoho obyvatele (měřený kupní silou) dosáhl v období 1996-98 55,7% průměru HDP na jednoho obyvatele v Evropské unii. Dle čl. 3.5. Pravidel se za oblast, kde je životní úroveň mimořádně nízká, považuje taková jednotka NUTS II, kde HDP na jednoho obyvatele je nižší než 75% průměru HDP na jednoho obyvatele v Evropské unii. Čl. 4.8. Pravidel stanoví, že míra veřejné podpory u oblastí vymezených v čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství nesmí přesáhnout 50% investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a musí být stanovena v závislosti na regionálním přínosu konkrétního investičního projektu. Úřad posuzoval regionální přínosy uvedeného investičního projektu tak, že při stanovování míry veřejné podpory vycházel z výše nezaměstnanosti v okresu Děčín a z vlivu investičního projektu na region. V okresu Děčín míra nezaměstnanosti podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhla v prosinci roku 2002 výše 15,2%, tj. 155,1% průměru České republiky. Výše investičních nákladů je důležitá z hlediska posouzení účinku veřejné podpory daného projektu na hospodářskou soutěž, neboť právě tyto náklady jsou základem pro určení míry veřejné podpory. S růstem hodnoty investice se v důsledku procentuálního určení míry veřejné podpory zvyšuje její výše, tedy i konkurenční výhoda investora, a tím také deformační účinky této podpory na hospodářskou soutěž. V případě tohoto projektu je výše investičních nákladů relativně vysoká, přičemž investice předpokládá zachování pracovních míst v regionu s vysokou nezaměstnaností. Podle předložených podkladů se v rámci investičního projektu předpokládá, že dojde též k vytvoření nepřímých pracovních míst - na 1 přímé pracovní místo má připadat vytvoření 0,5 až 1 nepřímého pracovního místa. Důsledkem investice bude též přísun nových technologií a výrobních postupů a pozitivní vliv na obchodní bilanci České republiky, jelikož část produkce z rozšířeného výrobního závodu je určena na export. Úřad tedy dospěl k závěru, že je zajištěna vyváženost mezi narušením soutěže a výhodami vyplývajícími pro Českou republiku z uvedené investice. Vzhledem k výše uvedenému, zejména k zachování přímých a vytvoření nepřímých pracovních míst a pozitivnímu vlivu na obchodní bilanci České republiky a poměrně vysokým rezervám ve využití výrobních kapacit, Úřad stanovil maximální míru veřejné podpory na 40% hodnoty celkových investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory.

Čl. 4.1. Pravidel stanoví, že předmětem regionální podpory je zajistit tzv. počáteční investici nebo vytvořit pracovní příležitosti, které souvisí s investicí. Počáteční investicí se dle článku 4.4. Pravidel rozumí investice do fixního kapitálu týkající se založení nového podniku, rozšíření stávajícího podniku nebo zahájení činnosti související se zásadní změnou výrobku nebo výrobního procesu u existujícího podniku (cestou racionalizace, diverzifikace nebo modernizace). Příjemce veřejné podpory plánuje rozšíření stávajícího závodu na výrobu aluminiových tyčí a trubek s využitím pro automobilový průmysl, jde tedy o počáteční investici.

Čl. 4.2. Pravidel požaduje, aby podíl příjemce na financování podporované investice činil minimálně 25%. Vzhledem k tomu, že v podmínce výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že výše celkové veřejné podpory nepřekročí 40% celkových vhodných nákladů na poskytnutí podpory, a vzhledem k tomu, že příjemce veřejné podpory použije k financování investičního projektu (…), je tato podmínka splněna.

Dle čl. 4.5. Pravidel náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory tvoří náklady na nákup pozemků a přípravu staveniště, náklady na výstavbu budov a náklady na nákup strojů a jejich instalaci.

Čl. 4.10. Pravidel obsahuje podmínku, že investice musí být zachována po dobu nejméně 5 let. Rovněž je nutné, aby období čerpání slevy na dani podle § 35b zákona o daních z příjmů souviselo s investičním projektem, proto je příslušná podmínka obsažena ve výroku.

VIII. Druh a forma veřejné podpory

Navrhovaná veřejná podpora má být poskytnuta formou slevy na dani z příjmů dle § 35b zákona o daních z příjmů. Z podkladů vyplývá, že jsou splněny všeobecné podmínky dle § 2 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o investičních pobídkách a zvláštní podmínky dle § 35b zákona o daních z příjmů.

Předpokládaný hospodářský výsledek (před zdaněním) příjemce veřejné podpory se očekává ve výši: (…). Předpokládaná výše daňové povinnosti příjemce veřejné podpory po dobu prvních pěti let bude dle předložených podkladů činit: (…).

Slevu na dani z příjmů dle § 35b odst. 4 zákona o daních z příjmů, lze uplatňovat po dobu 5 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu na dani, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky podle zákona o investičních pobídkách a zvláštní podmínky podle zákona o daních z příjmů, nejpozději však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, pokud lhůta pro splnění všeobecných podmínek nebyla na základě zákona o investičních pobídkách prodloužena, nejdéle však o 2 roky.

Předmětem regionální podpory je zajištění počáteční investice nebo vytvoření pracovních míst. Veřejná podpora formou slevy na dani z příjmů dle § 35b zákona o daních z příjmů se počítá jako procentuální vyjádření ze skutečné celkové výše nákladů vhodných na poskytnutí podpory, které dosahují výše (…) při celkových nákladech ve výši (…):

 1. pozemky a příprava staveniště (…)

 2. budovy (…)

 3. instalace, stroje (…)

Vzhledem k tomu, že příjemce veřejné podpory nesplňuje definiční znaky pro "malý a střední podnik", maximální povolená míra intenzity veřejné podpory formou slevy na dani z příjmů činí v souladu s čl. 4.8. Pravidel 40% hodnoty celkových investičních nákladů vhodných na poskytnutí veřejné podpory. Celková hodnota veřejné podpory současně nesmí přesáhnout částku 145,6 mil. Kč.

IX. Závěr

Dne 27.1. 2002 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit k podkladu pro rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva účastník řízení ve stanovené době nevyužil.

Ze všech shora uvedených důvodů bylo možno žádosti o povolení výjimky vyhovět, povolení však bylo nutno podmínit tak, aby byl zajištěn soulad s výše uvedenými předpisy.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí v souladu s § 6 odst. 5 zákona o veřejné podpoře nelze podat rozklad.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Na Františku 32

110 15 Praha

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz