Modernizace pravidel veřejné podpory

Pravidla veřejné podpory se postupně vyvinula do složitého právního rámce. Definice jednotlivých pojmů, včetně pojmu veřejná podpora, nejsou vždy dostatečně jasné a přezkoumávání otázek veřejné podpory je časově a administrativně náročné.

 

Vzhledem k tomu, že před koncem roku 2013 vypršela účinnost celé řady nástrojů veřejné podpory a s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem s touto problematikou, se Evropská komise rozhodla přistoupit k modernizaci pravidel veřejné podpory. Plán pro tuto modernizaci představila ve sdělení z 8. března 2012 Modernizace státní podpory v EU. Stanovuje si zde tři základní cíle:

1. podpořit na konkurenčním vnitřním trhu udržitelný a inteligentní růst,

2. zaměřit kontrolu ex ante vykonávanou Komisí na případy s nejrozsáhlejším dopadem na vnitřní trh a současně zintenzivnit spolupráci členských států při prosazování pravidel státní podpory, 

3. racionalizovat právní úpravu a urychlit rozhodovací postupy.  

 

Z pohledu Komise může modernizace pravidel veřejné podpory posílit rozpočtovou disciplínu a zkvalitnit hospodaření s veřejnými financemi. Modernizace pravidel by měla umožnit stanovení priorit a přísnější kontrolu veřejné podpory s významným dopadem na trh. Naopak u případů lokálnějšího charakteru, které nemají významný vliv na obchod, by se postup měl zjednodušit a tedy i zrychlit.

V rámci modernizace Komise navrhla vymezení společných zásad pro posuzování slučitelnosti veřejné podpory a také rozsáhlou revizi pokynů k veřejné podpoře. Kritéria pro posuzování slučitelnosti jsou nyní stanovena jednotně ve všech předpisech o veřejné podpoře, tvořících tzv. soft law, tedy ve sděleních, pokynech či rámci pro výzkum, vývoj a inovace, přičemž jejich obsah je vymezen v závislosti na konkrétní kategorii podpory. Rovněž revize většiny předpisů je nyní ukončena. K přijetí zbývají pouze Pokyny pro záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích a Sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 SFEU.

Většina modernizovaných předpisů, jimiž se řídí poskytování veřejné podpory, byla již před  1. 7. 2014 vydána v Úředním věstníku Evropské unie. Mezi modernizované a nejčastěji používané předpisy patří zejména Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dříve tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 

Soubory ke stažení

Časový přehled reformy (modernizace) pravidel pro veřejnou podporu Časový přehled reformy (modernizace) pravidel pro veřejnou podporu - aktualizace 9. 10. 2014

 

Odkazy

Sdělení Komise z 8. března 2012 Modernizace státní podpory v EU v češtině

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (platné od 1. 7. 2014)

Informace o veřejné konzultaci k Návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie v angličtině jsou dohledatelné zde. 

Návrh sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie v češtině

Informace o veřejné konzultaci k Návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích jsou dohledatelné zde

Návrh pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích v češtině

Další informace o modernizaci pravidel veřejné podpory v anglickém jazyce naleznete na stránkách Evropské komise

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz