Oddělení veřejné podpory

V rámci organizační struktury Úřadu se výkonem činností v oblasti veřejné podpory zabývá Oddělení veřejné podpory. Na oddělení pracuje v současné době 9 pracovníků, z nichž každý se specializuje na konkrétní kategorie podpory, jako je např. regionální podpora, podpora v oblasti životního prostředí, podpora v oblasti dopravy atp. Činnost oddělení spočívá zejm. v poskytování doporučujících stanovisek, ve spolupráci s poskytovatelem veřejné podpory v rámci notifikačního řízení před Evropskou komisí (spolupráce při přípravě opatření podpory, vyplnění notifikačního formuláře a v průběhu řízení před Komisí). Pracovníci oddělení rovněž spolupracují s poskytovateli při přípravě opatření, která mají být realizována podle některé z výjimek z notifikační povinnosti vůči Evropské komisi. Oddělení připravuje výroční zprávy, týkající se (nejen) výše poskytnuté veřejné podpory v České republice, a to jak pro WTO tak zejména pro Evropskou komisi. Je rovněž připomínkovým místem a koordinátorem připomínek České republiky při přípravě evropské legislativy týkající se problematiky veřejné podpory. Oddělení v rámci své poradenské, konzultační a koordinační role pořádá pro poskytovatele podpory řadu vzdělávacích akcí. V neposlední řadě Úřad, spolu s Ministerstvem zemědělství, vykonává působnost v oblasti evidence a kontroly využívání podpor malého rozsahu, a to prostřednictvím centrálního registru podpor de minimis, ve kterém jsou shromážděny informace o veškerých podporách de minimis, poskytnutých po 1. lednu 2010. Oddělení, resp. Úřad, je dále oprávněn ukládat pokuty, a sice za neposkytnutí potřebné součinnosti (při provádění šetření na místě Evropskou komisí), za přestupek (nepředložení úplných a pravdivých dokumentů či informací příjemcem – fyzickou osobou) a za správní delikty, a to zejména v souvislosti se zápisy podpor malého rozsahu do centrálního registru podpor de minimis.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz