Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace pravidel pro veřejnou podporu

3. 11. 2020

Evropská komise zveřejnila dne 30. října 2020 pracovní dokument (k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html) shrnující výsledky hodnocení (evaluace) pravidel veřejné podpory přijatých v rámci balíčku modernizace veřejné podpory (tisková zpráva o zahájení evaluace v lednu 2019 je k dispozici zde:  https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2538-evropska-komise-prodlouzi-ucinnost-casti-predpisu-v-oblasti-verejne-podpory-a-zahaji-jejich-hodnoceni.html). 

Kontrolou účelnosti (tzv. „fitness-check“) daných předpisů upravujících poskytování veřejné podpory dospěla Evropská komise k závěru, že celkově jsou posuzovaná pravidla veřejné podpory obecně vhodná pro daný účel, nicméně jednotlivá pravidla vyžadují revize, včetně vyjasnění a dalšího zjednodušení tak, aby odrážela nedávný legislativní vývoj, současné priority, změny na trzích a technologický vývoj.

V souladu s výsledkem evaluace navrhne Komise objasnit a zjednodušit praktické uplatňování určitých ustanovení, například toho, jak zjednodušeným způsobem vypočítat nepřímé způsobilé náklady na výzkumné a vývojové projekty. V případě IPCEI (významných projektů společného evropského zájmu) hodlá Komise navrhnout taková opatření, aby došlo k usnadnění účasti malých a středních podniků v IPCEI. Kontrola účelnosti rovněž odhalila, že pravidla slučitelnosti regionální pomoci fungovala dobře, ale je třeba je zefektivnit a vyjasnit některé pojmy. To se již odrazilo v avizovaném návrhu pravidel Pokynů k regionální podpoře zveřejněném ke konzultaci v červenci 2020. Kontrola účelnosti dále ukázala, že pravidla v oblasti životního prostředí a energetiky dosud umožnila účinnější a méně rušivé využívání státních zdrojů na zlepšení ochrany životního prostředí a pomohla dosáhnout cílů energetické unie. Je však třeba je dále upravit s ohledem na nové technologie a nové typy podpory, jakož i na nejnovější právní předpisy v oblasti životního prostředí a energetiky.

Pravidla je také třeba sladit s budoucími výzvami v souladu s prioritami Evropské komise, a to zejména v souvislosti s výzvou Zelená podpora pro Evropu (European Green Deal), jakož i k digitálním a průmyslovým strategiím EU. Zejména revize energetických pravidel a pravidel v oblasti životního prostředí bude muset nabídnout vhodná opatření, která dále podpoří moderní dekarbonizované a oběhové hospodářství, a přitom zajistí omezené narušení hospodářské soutěže a přiměřené záruky integrity jednotného trhu. To je klíčové vzhledem k minulým a především budoucím rozpočtovým omezením spojeným s nutností podporovat oživení hospodářství EU po krizi způsobené současnou pandemií koronaviru.

Jelikož jsou pravidla pro veřejnou podporu důležitou součástí ekologického přechodu na čistou energii, předpokládá Evropská komise do konce roku 2021 revizi příslušných pokynů pro veřejnou podporu. Patří mezi ně Pokyny k regionální podpoře, Sdělení k analýze slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu s vnitřním trhem (IPCEI), Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování, Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky a příslušná ustanovení Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Ostatní pravidla, která byla součástí kontroly účelnosti, budou ve střednědobém horizontu revidována. Veřejné konzultace o těchto pravidlech probíhají mezi druhou polovinou roku 2020 a začátkem roku 2021.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/100

25. listopadu 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory COVID kultura II Evropská komise dnes vydala souhlasné rozhodnutí ve věci českého opatření veřejné podpory pro subjekty působící v oblasti kultury, tzv. COVID kultura II. Program podle rozhodnutí Komise...

19. listopadu 2020 / Program COVID Kultura II nyní schvaluje Evropská komise Úřad v posledních dnech obdržel několik dotazů vztahujících se k programu COVID Kultura II. V těchto dotazech se uvádí, že Ministerstvo kultury informuje žadatele o podporu v rámci vyřizování...

16. listopadu 2020 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci prostřednictvím on-line dotazníku k revizi Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky Evropská komise zahájila v souvislosti s plánovanou revizí Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020 (EEAG) veřejnou konzultaci pro zainteresované...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz