Nové Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021

23. 9. 2020
Nové Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 (Pokyny ETS) poskytují právní rámec pro poskytování náhrad nepřímých nákladů na ETS členskými státy některým podnikům ve čtvrtém obchodovacím období ETS (2021–2030).

Na základě revize předchozího obchodovacího období dospěla Evropská komise k závěru, že v důsledku zvýšených cen uhlíku nadále hrozí riziko, že odvětví nejvíce vystavená nepřímým nákladům na ETS převedou výrobu do jiných jurisdikcí s méně přísnými předpisy. Nové Pokyny ETS reagují na tento trend a mají zajistit, aby nabídky náhrad nepřímých nákladů na ETS poskytovaly účinnou ochranu proti úniku uhlíku a zároveň byly dostatečně omezené tak, aby nedošlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže a byly zachovány pobídky v rámci ETS k nákladově efektivní dekarbonizaci ekonomiky.

Nové Pokyny ETS umožní členským státům poskytovat 1) Podporu související s nepovinným přechodným přidělováním bezplatných povolenek na modernizaci výroby elektřiny a 2) Náhrady deseti odvětvím nejvíce ohroženým závažným rizikem úniku uhlíku a dvaceti pododvětvím s obzvláště vysokým potenciálem k elektrifikaci svých výrobních procesů. Členské státy mohou těmto podnikům poskytnout podporu ve výši až 75 % nepřímých nákladů na ETS a mohou dále omezit vystavení příjemců těmto nákladům na 1,5 % jejich hrubé přidané hodnoty. Podpora bude poskytována na základě regionálních faktorů, je-li to odůvodněné vzhledem k existenci kapacity propojení a sbližování cen. Členské státy se u podpor ve formě poskytnutých náhrad zavazují ověřit, že příjemce plní svoji povinnost provést energetický audit ve smyslu článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/E, a to buď jako samostatné energetické audity, nebo v rámci certifikovaného systému hospodaření s energií nebo systému environmentálního řízení, např. systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

 

Sdělení Komise: Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 

Předpis je účinný od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030.

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/084
 

25. listopadu 2020 / Evropská komise schválila program veřejné podpory COVID kultura II Evropská komise dnes vydala souhlasné rozhodnutí ve věci českého opatření veřejné podpory pro subjekty působící v oblasti kultury, tzv. COVID kultura II. Program podle rozhodnutí Komise...

19. listopadu 2020 / Program COVID Kultura II nyní schvaluje Evropská komise Úřad v posledních dnech obdržel několik dotazů vztahujících se k programu COVID Kultura II. V těchto dotazech se uvádí, že Ministerstvo kultury informuje žadatele o podporu v rámci vyřizování...

16. listopadu 2020 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci prostřednictvím on-line dotazníku k revizi Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky Evropská komise zahájila v souvislosti s plánovanou revizí Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020 (EEAG) veřejnou konzultaci pro zainteresované...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz