Evropská komise přijala právní předpis umožňující další podporu ekonomice postižené COVID-19

20. 3. 2020
Zmíněným právním předpisem je tzv. Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“). Přijetí Dočasného rámce proběhlo velmi rychle. V pondělí, 16. 3. 2020 byl jeho návrh rozeslán členským státům k připomínkám.

V průběhu úterý členské státy, včetně České republiky, zasílaly Evropské komisi své připomínky. Informovali jsme zde: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2747-informace-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze-o-opatrenich-evropske-komise-z-hlediska-verejne-podpory-tykajici-se-mimoradne-ud.html . Ve čtvrtek, 19. 3. 2020 byl uvedený právní předpis přijat a členské státy jej mohou začít využívat jako další možnost pro poskytování podpory potřebným podnikům, zasaženým současnou pandemií.

Členské státy tak nyní mohou připravovat programy podpory, které bude třeba nastavit tak, aby obsahovaly a splňovaly podmínky stanovené Dočasným rámcem. Pouze tak může být příslušný program podpory schválen Evropskou komisí a státy mohou zahájit poskytování podpory podnikům, které byly postiženy v důsledku šíření koronaviru a souvisejícími opatřeními. Příslušný program/programy podpory musí členský stát předložit Evropské komisi k posouzení, zda splňuje podmínky Dočasného rámce. Evropská komise následně vydá ve věci rozhodnutí. Evropská komise ujistila, že jednotlivá rozhodnutí bude přijímat velmi rychle. Pro představu je možno uvést rozhodnutí pro Dánsko, které bylo vydáno do 24 hodin od provedení oznámení dánského programu Evropské komisi. Obdobný postup při poskytování pomoci podnikům prostřednictvím Dočasného rámce byl realizován také za finanční krize v letech 2008 – 2011.

Dle Dočasného rámce bude možné poskytovat pět forem podpory, a sice:

a) Přímé granty, selektivní daňové výhody a placení záloh:

Členské státy budou moci vytvořit programy, na jejichž základě bude možno poskytnout podporu až do výše 800 000 EUR společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity. 

b) Státní záruky za půjčky přijaté společnostmi od bank:

Členské státy budou moci poskytnout státní záruky s cílem, že banky budou poskytovat úvěry zákazníkům, kteří je potřebují.

c) Dotované půjčky společnostem:

Členské státy budou moci společnostem poskytovat půjčky s výhodnými úrokovými sazbami. Tyto půjčky mohou podnikům pomoci pokrýt okamžitý pracovní kapitál a investiční potřeby.

d) Záruky pro banky, které směřují státní podporu do reálné ekonomiky:

Některé členské státy plánují stavět na stávajících úvěrových kapacitách bank a využívat je jako kanál pro podporu podniků - zejména malých a středních společností. Rámec objasňuje, že taková podpora je považována za přímou pomoc zákazníkům bank, nikoli samotným bankám, a poskytuje pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.

e) Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

 

Podporu podle Dočasného rámce bude možno poskytovat do konce roku 2020. Před jeho koncem provede Evropská komise přezkum ohledně nutnosti platnost Dočasného rámce prodloužit.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v kontaktu se zástupci ministerstev (poskytovatelů podpory) a je připraven k operativní spolupráci z hlediska veřejné podpory při vytváření programů a jejich notifikaci Evropské komisi. 

Text Dočasného rámce k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf

Tisková zpráva Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496

Tiskové oddělení ÚOHS
20/026

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz