INFORMACE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE O OPATŘENÍCH EVROPSKÉ KOMISE Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI COVID-19

18. 3. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem na role svěřené mu zákonem č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje tímto informuje o opatřeních, které Evropská komise vydala v oblasti veřejné podpory týkající se koordinovaného postupu ve věci mimořádné události COVID-19.

Současná pravidla EU o veřejné podpoře umožňují členským státům přijmout rychlé a účinné kroky a opatření na podporu občanů a podniků, zejména malých a středních podniků, kteří čelí ekonomickým potížím v důsledku propuknutí COVID-19. Členské státy tak mohou přijmout opatření, jako např. dotace na mzdy, pozastavení plateb daní z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty nebo sociální příspěvky. Mohou rovněž poskytnout finanční podporu přímo spotřebitelům, např. za zrušené služby nebo lístky, které nebyly proplaceny ze strany poskytovatelů předmětných služeb. Pravidla veřejné podpory umožňují rovněž pomoci společnostem vyrovnat se s nedostatkem likvidity a těm, které potřebují neodkladnou pomoc na záchranu. Škody přímo způsobené či zapříčiněné mimořádnými událostmi lze dotčeným podnikům financovat na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

V této souvislosti vydala Evropská komise Sdělení o koordinované ekonomické odezvě na vypuknutí COVID-19. Uvedené Sdělení obsahuje mj. i kapitolu věnovanou veřejné podpoře, ve které shrnula všechny možnosti, které lze využít při pomoci poskytované v důsledku škod způsobených COVID-19, a sice:

Členské státy mohou navrhnout rozsáhlá podpůrná opatření v souladu se stávajícími pravidly veřejné podpory:

· opatření vztahující se na všechny podniky, například: mzdové dotace a pozastavení plateb podnikům a daní nebo sociální příspěvky. Tato opatření zmírňují finanční zátěž podniků přímým a efektivním způsobem. Nespadají pod pravidla veřejné podpory a mohou být členskými státy zavedena okamžitě, bez zapojení Evropské komise.

· členské státy mohou poskytovat finanční podporu přímo spotřebitelům, např. pro
zrušené služby nebo jízdenky, které příslušní provozovatelé nevracejí. Tato opatření jsou rovněž mimo pravidla veřejné podpory a mohou být zavedena okamžitě, aniž by byla zapojena Evropská komise.

· v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU umožňují pravidla veřejné podpory členským státům oznámit Evropské komisi opatření týkající se zajištění akutních potřeb likvidity a podporu podniků, které čelí obtížím či úpadku kvůli vypuknutí COVID-19.

· čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU umožňuje členským státům oznámit Evropské komisi opatření týkající se náhrady škody způsobené mimořádnými okolnostmi, jako jsou ty způsobené COVID-19. Týká se odškodnění odvětví či podniků, které byly obzvlášť zasaženy (např. doprava, cestovní ruch a pohostinství) a opatření ve prospěch pořadatelů zrušených událostí (sportovních, kulturních) kvůli vypuknutí COVID-19. 

 · vše může být doplněno řadou dalších opatření, například těch, která jsou poskytnuta na základě nařízení de minimis[1] a obecného nařízení o blokových výjimkách[2], na základě kterých může členský stát realizovat opatření okamžitě, aniž by byla zapojena Evropská komise.

Úřad je poskytovatelům připraven poskytnout maximální možnou součinnost v předmětné věci.

Dokument EK zde:

Sdělení o koordinované ekonomické odezvě na vypuknutí COVID-19

(Kapitola 5, strany 9-10, State aid a Příloha 3, strana 7, State aid)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf

 

DALŠÍ KROKY EVROPSKÉ KOMISE K PODPOŘE EKONOMIKY POŠKOZENÉ COVID-19 – ZVLÁŠTNÍ (speciální) PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY

Evropská komise dne 16. 3. 2020 v pozdních večerních hodinách zaslala členským státům k připomínkám návrh předpisu, na jehož základě bude možné poskytovat veřejnou podporu potřebným podnikům. Členské státy byly současně vyzvány, aby své připomínky v rámci této velmi urgentní konzultace zaslaly do následujícího dne. Pro představení návrhu předpisu a možnost konzultovat některé jeho aspekty uspořádala Evropská komise v dopoledních hodinách dne 17. 3. 2020 telekonferenci se zástupci členských států. Za Českou republiku se účastnil zástupce Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

V rámci své koordinační role Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oslovil všechny zainteresované subjekty v ČR s žádostí o připomínky. Do souhrnného vyjádření pak Úřad během odpoledne zapracoval jak připomínky své, tak i připomínky, obdržené od Ministerstva zemědělství, jakožto druhého koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory, dále pak Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve večerních hodinách pak byly souhrnné připomínky odeslány Evropské komisi.

Evropská komise v souvislosti s předloženým návrhem sdělila, že učinila veškeré kroky, aby mohl být předpis přijat po obdržení připomínek členských států.

Uvedený návrh předpisu – Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu hospodářství za současného vypuknutí COVID-19 obsahuje podmínky, za kterých bude podpora poskytovaná v souvislosti s pandemií považována za slučitelnou s vnitřním trhem, a to na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU. Příslušné opatření veřejné podpory bude nutno notifikovat Evropské komisi a podporu bude možné poskytovat až po vydání pozitivního rozhodnutí, což by měl být rychlý proces.

Dle předloženého návrhu bude možno poskytovat podporu ve formě přímých grantů a daňových výhod, záruk za úvěr, dotované úrokové sazby a záruky a půjčky poskytnuté prostřednictvím úvěrových institucí a finančních zprostředkovatelů. Podporu by mělo být možno na základě tohoto právního titulu poskytovat do 30. 9. 2020. Řada členských států, včetně České republiky, však považuje za nezbytné toto období prodloužit minimálně do konce roku 2020.

Dočasný rámec, jakožto speciální právní rámec umožňující financovat škody způsobené mimořádnými událostmi, byl využit i v krizovém období 2008 – 2011. Česká republika měla v uvedeném období vydána dvě rozhodnutí, na jejichž základě byla podpora poskytována.

PRVNÍ ROZHODNUTÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19 VYDALA EVROPSKÁ KOMISE DO 24 HODIN OD OBDRŽENÍ NOTIFIKACE

Dánsko dne 11. 3. 2020 notifikovalo opatření kompenzující škody způsobené organizátorům velkých událostí (s více než 1000 účastníky), které musely být zrušeny v souvislosti s COVID-19. Následující den vydala Evropská komise pozitivní rozhodnutí, ve kterém konstatovala slučitelnost uvedeného opatření s vnitřním trhem. Opatření EK posuzovala na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU. Uvedený článek umožňuje schválit opatření, která kompenzují určitým podnikům nebo určitým sektorům (ve formě programu podpory) škody, které vznikly v přímé souvislosti s mimořádnými událostmi. Rozhodnutí Evropské komise je dostupné zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf

 

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz