Jarní konference ÚOHS na téma veřejné podpory

17. 6. 2015
Tradiční Jarní konferenci k problematice veřejné podpory pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 17. června 2015 za přítomnosti zástupců Evropské komise a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii zahájil první místopředseda Hynek Brom. Vyjádřil přesvědčení, že konference přinese účastníkům nové informace a poznatky využitelné v jejich praxi, a to i přesto, že Evropská komise po ukončení modernizace pravidel veřejné podpory uskutečnila v poslední době pouze určitá upřesnění pravidel, nikoliv další převratné změny.

Hynek Brom, Václav Hromada, Radana Dejlová

Ve své prezentaci se Hynek Brom zaměřil na posunutí výkladu pojmu „subjekty způsobilé pro podporu“ do dalších ekonomických oblastí, díky němuž dochází k určitému rozšíření okruhu subjektů oprávněných přijímat veřejnou podporu z hlediska ekonomického přístupu k jimi vytvářeným aktivitám. Zvláště patrný je tento přístup v oblasti vědy a výzkumu.  Dalším tématem Bromovy přednášky bylo upřesnění definice operátora, tedy subjektu umožňujícímu přístup jiným subjektům k vykonávání určité ekonomické činnosti, jehož pozice oprávněného příjemce veřejné podpory není z pohledu Evropské komise vždy zcela jednoznačná.

Libuše BíláŘeditelka odboru veřejné podpory Úřadu Libuše Bílá věnovala svou prezentaci aktuálnímu vývoji v oblasti veřejné podpory. Při příležitosti blížícího se ročního výročí aplikace obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) vyhodnotila jeho rozšíření konkrétně o oblast kultury jako úspěšné, neboť příjemci tuto kategorii podpory hojně využívají. Očekává se, že revize plánovaná na druhou polovinu letošního roku rozšíří GBER o některé další kategorie, např. o přístavy či letiště. Pro posílení transparentnosti je připravována centrální webová stránka, na kterou budou mít poskytovatelé povinnost zveřejňovat poskytnutou veřejnou podporu vyšší než 500 tisíc eur. V rámci prezentace byla rovněž zmíněna sada nedávných rozhodnutí Evropské komise, ve kterých Komise poskytla vodítka pro identifikaci opatření lokálního významu, tedy takových opatření, která nezakládají veřejnou podporu z důvodu vyloučení přítomnosti znaku ovlivnění obchodu mezi členskými státy Evropské unie. Avizována byla dále příprava interpretačních pravidel pro infrastrukturní projekty (tzv. analytical grids) a návrh nových notifikačních formulářů dle nových pravidel pro veřejnou podporu.

Na otázky spojené s obecným nařízením o blokových výjimkách, směřované konkrétně na administraci podpory, společná ustanovení GBER či na specifická pravidla jednotlivých kategorií, se ve své prezentaci soustředil Václav Hromada z ÚOHS. Připomněl, že blokové výjimky jsou zcela v kompetenci členského státu. Na veřejnou podporu v zemědělství a na dopady nových předpisů v praxi se zaměřila Radana Dejlová z Ministerstva zemědělství.

Richard GadasRichard Gadas z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise věnoval svou přednášku novým pravidlům pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích, která může zabránit zvýšení nezaměstnanosti, snížení výroby, ztrátě technického know-how a odborných znalostí, narušení významných služeb, včetně služeb obecného hospodářského zájmu i systémovým rizikům. Na druhou stranu však její negativní dopad může vést k zachování neefektivní alokace zdrojů a narušení hospodářské soutěže. V návaznosti seznámil Gadas přítomné s opatřeními Evropské komise k omezení narušování hospodářské soutěže v oblasti veřejné podpory..

Martin FottNová úroveň spolupráce České republiky a Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v oblasti státní podpory byla tématem prezentace Martina Fotta ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Nově zvolení zástupci Evropské komise, předseda Jean-Claude Junker a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager, si jako jednu z priorit v oblasti veřejné podpory stanovili snahu o posílení spolupráce v návaznosti na nová pravidla a větší odpovědnost členských států. Fott upřesnil platformy a právní základ spolupráce, formy podnětů vůči Komisi a popsal reformu procesních předpisů.

V další prezentaci rozvedla Eva Slaměnová z ÚOHS současné představy o centrální webové stránce, jejímž prostřednictvím má být od příštího roku plněna povinnost transparentnosti. Centrální webová stránka bude v provozu od 1. 7. 2016, její zkušební provoz bude zahájen již 1. 1. 2016. Závěr konference patřil výkladu čtyř rozhodnutí Evropské komise, který podal Michael Kincl. Výběr zaměřil na lokální aktivity podpořené z veřejných prostředků, u kterých Evropská komise konstatovala, že se nejedná právě s ohledem na jejich lokální povahu o veřejnou podporu, neboť tak není naplněn znak ovlivnění obchodu mezi členskými státy.

 

Fotogalerie

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/021/VP003

 

 

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

22. srpna 2019 / Studie Evropské komise o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace Do studie o dopadech pravidel veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace se zapojili jak příjemci podpory, tak poskytovatelé z několika členských států EU. Zabývá se použitím pravidel...

13. srpna 2019 / Veřejná konzultace k hodnocení pravidel pro poskytování podpor na zdravotní a sociální služby, které mají charakter služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila na konci července veřejnou konzultaci k pravidlům veřejné podpory, které se vztahují na služby obecného (hospodářského) zájmu (tzv. SOHZ) ve zdravotnictví a v...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz