číslo jednací: 27750/2020/541/JCh
spisová značka: S0234/2020/VZ

Instance I.
Věc Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR
Účastníci
  1. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna
  2. ha-vel internet s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 1. 10. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 478 KB

Spisová značka

 

 

ÚOHS-S0234/2020/VZ

 

 

Číslo jednací: 

 

 

ÚOHS-27750/2020/541/JCh

 

                  Brno: 7. září 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 6. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3,
  • navrhovatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 24. 4. 2017 JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, ev. č. ČAK 04743, IČO 64128831, Advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři, se sídlem Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava, na základě substituční plné moci ze dne 24. 4. 2017 dále zastoupen Mgr. Janou Fouskovou, bytem Slavníkovců 231/7, 709 00 Ostrava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 4. 2020 a uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-013729 ve znění oprav uveřejněných dne 25. 5. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 082-193632, ve znění opravy uveřejněné dne 26. 5. 2020,

 

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 4. 2020 a uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-013729 ve znění oprav uveřejněných dne 25. 5. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 082-193632, ve znění opravy uveřejněné dne 26. 5. 2020, pravidlo stanovené v § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nestanovil a neposkytl zadávací podmínky dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, neboť neposkytl dodavatelům technologické informace o použitelných službách pro předmětné lokality uvedené v tabulce 4 přílohy č. 3 „Seznam míst plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, které jsou nezbytné pro nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, v důsledku čehož stanovil zadávací podmínky v rozporu s citovaným zákonem.

II.

Jako opatření k nápravě postupu zadavatele – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 4. 2020 a uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-013729 ve znění oprav uveřejněných dne 25. 5. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 082-193632, ve znění opravy uveřejněné dne 26. 5. 2020.

III.

Zadavateli – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0234/2020/VZ, zahájeného dne 11. 6. 2020 na návrh z téhož dne, ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 4. 2020 a uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-013729 ve znění oprav uveřejněných dne 25. 5. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 082-193632, ve znění opravy uveřejněné dne 26. 5. 2020.

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil podle zákona dne 22. 4. 2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. Z2020-013729 ve znění oprav uveřejněných dne 25. 5. 2020 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 4. 2020 pod ev. č. 2020/S 082-193632, ve znění opravy uveřejněné dne 26. 5. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dle bodu 1.1. „Popis předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky poskytování veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem zadavatele, umístěným v datovém centru TOWER, Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a jednotlivými pracovišti zadavatele uvedenými v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

3.             Z bodu 1. 3. Zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 30 000 000,- Kč bez DPH za prvních 48 měsíců poskytování předmětných služeb. 

4.             Dne 19. 5. 2020 podal dodavatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 24. 4. 2017 JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, ev. č. ČAK 04743, IČO 64128831, Advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři, se sídlem Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava, na základě substituční plné moci ze dne 24. 4. 2017 dále zastoupen Mgr. Janou Fouskovou, bytem Slavníkovců 231/7, 709 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – námitky ze dne 18. 5. 2020 proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. Citované námitky navrhovatele obdržel zadavatel dne 19. 5. 2020.

5.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 28. 5. 2020 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku jednoho dodavatele. Navrhovatel v předmětném zadávacím řízení nabídku nepodal.

6.             Rozhodnutím ze dne 1. 6. 2020 zadavatel výše uvedené námitky navrhovatele ze dne 18. 5. 2020 odmítl. Uvedené rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 3. 6. 2020.

7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení svých námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 11. 6. 2020 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen téhož dne.

II.             OBSAH NÁVRHU NAVRHOVATELE

8.             Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 11. 6. 2020 brojil proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, přičemž uvedl, že předmětný návrh podává proti článku 12 zadávací dokumentace a zároveň proti vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020. Navrhovatel dále uvedl, že k tomu, aby zpracoval nabídku na plnění veřejné zakázky a současně kvalifikovaně stanovil nabídkovou cenu, je nezbytné, aby měl možnost provést prohlídku všech lokalit, na kterých by měl poskytovat připojení a služby pro zadavatele. Dle navrhovatele není jen z adresy zřejmé, jakou technologii bude pro soutěžené připojení používat, to vyplyne právě z požadované prohlídky místa připojení, neboť navrhovatel poskytuje telekomunikační služby ve velké míře prostřednictvím bezdrátové technologie. Dle navrhovatele je nezbytné zjistit, zda je mezi body přímá viditelnost jako podmínka bezdrátové technologie, bez čehož nelze zjistit náklady a potřebná administrativní opatření, a tedy nacenit nabídku.

9.             Nemožnost prohlídky všech lokalit dle navrhovatele vede k jeho neúčasti v zadávacím řízení nebo k jeho neúspěchu v zadávacím řízení, neboť z opatrnosti a neznalosti situace nabídne příliš vysokou cenu plnění veřejné zakázky, nebo k nabídnutí nepřiměřeně nízké ceny, která nebude pokrývat náklady navrhovatele. 

10.         Postup zadavatele, který znemožňuje navrhovateli získat podklady pro stanovení seriózní nabídkové ceny, považuje navrhovatel za postup zadavatele v rozporu se zákonem, zejména s ustanovením § 6 zákona, který vyžaduje, aby v průběhu zadávacího řízení ohledně veřejné zakázky byly dodrženy mj. zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. Navrhovatel namítá, že zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace poukazuje na § 97 zákona, dle nějž má být zajištěna eliminace výhod dosavadního dodavatele, avšak ve skutečnosti zadavatel umožňuje navrhovateli a ostatním uchazečům o veřejnou zakázku prohlídku pouze malé části lokalit, kde má být plnění veřejné zakázky poskytováno. Dle navrhovatele se tak zadavatel dopouští porušení nejen uvedeného § 97, ale i § 6 zákona, který stanovuje zásady, které je nezbytné v zadávacím řízení dodržovat, totiž zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. Navrhovatel uvedl, že chápe záměr zadavatele mít naceněn každý typ/kategorii služby jednou průměrnou cenu a při takovémto přístupu by ze strany zadavatele mohlo vypadat umožnění navštívení tří lokalit každé z kategorií pro stanovení takovéto ceny dostačující, avšak pro stanovení takovéto průměrné ceny musí navrhovatel zkalkulovat náklady pro každou jednotlivou službu, kdy tyto se můžou pro každou lokalitu diametrálně lišit, a výsledná jedna cena bude průměrem z reálných nákladů ze všech lokalit. Dle navrhovatele je fyzické navštívení lokalit a stanovení konkrétní přístupové technologie a nákladů na instalaci pro nacenění veřejné zakázky stěžejní. Dle navrhovatele zadavatel tímto netransparentním a diskriminačním postupem, tedy znemožněním prohlídky všech lokalit, kde bude plnění veřejné zakázky poskytováno, vytváří situaci, kdy někteří z potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku, a tedy i někteří z možných budoucích dodavatelů se do zadávacího řízení o veřejnou zakázku bez prohlídek všech lokalit, kde bude plnění veřejné zakázky poskytováno, nepřihlásí. Tím dle navrhovatele dochází k narušení hospodářské soutěže. Smyslem zákona je přitom dle navrhovatele transparentní hospodářská soutěž uchazečů, při které je vítězem dodavatel, který zajistí plnění veřejné zakázky za nejvýhodnějších podmínek. Dle navrhovatele dochází také k omezení počtu uchazečů z důvodu nemožnosti sestavit kalkulaci nákladů soutěžených služeb.

11.         Navrhovatel dále uvedl, že současně podal námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, konkrétně podal námitky proti bodu 12 zadávací dokumentace, která umožňuje prohlídku pouze 3 lokalit každého typu připojení A1 – A4. Takto stanovené zadávací podmínky považuje navrhovatel za netransparentní, diskriminační, v jejichž důsledku dochází k porušení zásad stanovených § 6 zákona, které je zadavatel povinen v zadávacím řízení ohledně veřejné zakázky dodržovat. Navrhovatel v podrobnostech odkazuje na argumentaci obsaženou ve svých námitkách.

12.         K tvrzením zadavatele uvedeným v rozhodnutí o námitkách ze dne 1. 6. 2020 navrhovatel uvedl následující. Pokud jde o tvrzení zadavatele, že v předchozí veřejné zakázce neobdržel od navrhovatele ani jiného dodavatele žádný požadavek na změnu čl. 12 zadávacích podmínek týkajících se prohlídky místa plnění, navrhovatel konstatuje, že se dosud nesetkal s nemožností navštívit místo realizace požadovaných služeb. Domníval se proto, že zvolená nemožnost navštívit potřebné lokality je spíše administrativním pochybením, a že pro nápravu bude dostatečné vyjasnění v dalším průběhu řízení, stejně jako to činí v řízení současném. Navrhovatel uvedl, že nejde o jeho účelové chování, neboť v jeho zájmu je účastnit se výběrového řízení a předmětné služby realizovat. Účelové se dle navrhovatele jeví chování zadavatele, který tuto naprosto standardní a nezbytnou prohlídku v potřebném rozsahu vytrvale odmítá. Navrhovatel má za to, že dostatečně a jednoznačně odůvodnil, proč v předchozí veřejné zakázce neuplatňoval požadavek na změnu čl. 12 zadávacích podmínek a současně také důvody, proč námitky navrhovatele v projednávané veřejné zakázce nejsou účelové.

13.         Pokud jde o opakovaná tvrzení zadavatele ke stanoveným podmínkám prohlídky místa plnění uveřejněným dne 7. 5. 2020 ve vysvětlení zadavatele, kde zadavatel s odkazem na § 97 argumentuje, že prohlídka tří pracovišť od každé kategorie postačí k odstranění konkurenční výhody současného poskytovatele a není překážkou zpracování ceny a podání nabídek ze strany dodavatele, navrhovatel odkazuje na svou argumentaci obsaženou v bodu II. námitek, kde mj. uvedl, že zadavatel umožňuje navrhovateli a ostatním uchazečům o veřejnou zakázku prohlídku pouze malé části lokalit, kde má být plnění veřejné zakázky poskytováno, což je v rozporu s § 97 a § 6 zákona.

14.         K tvrzení zadavatele, že navrhovatel pro zpracování seriózní nabídky a volby technologie nemusí fyzicky navštívit všechny lokality plnění, resp. budovy umístěné v těchto lokalitách, navrhovatel uvedl, že důvodem požadavku navrhovatele na prohlídku všech lokalit, kde má být poskytováno připojení, je skutečnost, že navrhovatel poskytuje své telekomunikační služby ve velké míře prostřednictvím bezdrátové technologie, kdy je nutno ověřit přímou viditelnost na další body sítě. Navrhovatel má za to, že dostatečně, logicky a jednoznačně odůvodnil, proč pro seriózní zpracování nabídky a volby technologie musí fyzicky navštívit všechny lokality plnění.

15.         K tvrzení zadavatele, že argument využití převážně bezdrátové technologie nebere do úvahy, neboť pro připojení nepožaduje konkrétní typ technologie, ale splnění požadovaných parametrů kvality připojení, uvádí navrhovatel následující. Zadavatel v rámci technického zadání definuje požadavky na jednotlivé typy služeb, které jsou pak závazné pro vybraného dodavatele. Dle navrhovatele zadavatel nestanovil, přičemž z důvodu transparentnosti a rovné hospodářské soutěže ani nemohl stanovit, jednu konkrétní technologii, a musí tedy akceptovat různá technologická řešení, pro jejichž nacenění by měl poskytnout součinnost, v tomto případě spojenou s prohlídkou potřebných lokalit.

16.         Pokud jde o tvrzení zadavatele, že vybraný dodavatel dle požadavku zadávací dokumentace bude muset být schopen přestěhovat stávající či připojit i případné další novou lokalitu, která dosud není přesně známa, navrhovatel uvádí, že jde o standartní požadavek a navrhovatel si ho je vědom.

17.         Navrhovatel byl dle svého tvrzení postupem zadavatele poškozen, neboť zadavatel nepřijal žádná nápravná opatření ani na základě námitek navrhovatele a navrhovatel tak nebyl schopen sestavit a podat svoji nabídku, čímž mu vznikla škoda.

18.         Zadavatel se dle navrhovatele dále nedostatečně vypořádal s tvrzeními navrhovatele uvedenými v námitkách, resp. s některými tvrzeními navrhovatele uvedenými v námitkách se zadavatel vůbec nevypořádal, a tedy z toho důvodu nepostupoval zadavatel v souladu se zákonem. Na tomto závěru dle navrhovatele nic nemění ani zadavatelem uváděný odkaz na rozhodnutí ÚOHS – R0197,0199/2019.

19.         Navrhovatel má za to, že v důsledku porušení zákona zadavatelem navrhovateli bezprostředně hrozí újma na jeho právech, zejména nemožnosti sestavit a podat nabídku a z vysoutěžených služeb realizovat zisk. Navrhovatel se tak nemůže účastnit transparentního zadávacího řízení.

20.         Navrhovatel spatřuje porušení zákona v postupu zadavatele, který nezajistil prostřednictvím čl. 12 zadávací dokumentace transparentní průběh zadávacího řízení, když umožnil některým uchazečům využít své konkurenční výhody vycházející ze znalosti jednotlivých lokalit a neumožnil uchazečům o veřejnou zakázku prohlídku všech lokalit plnění, ačkoliv ustanovení § 6 zákona jednoznačně stanovuje, že zadavatel při postupu podle zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Navrhovatel zdůrazňuje, že měl a má vážný zájem na získání předmětné veřejné zakázky v rámci transparentního zadávacího řízení.

21.         Navrhovatel se s poukazem na výše uvedené domáhá, aby zadavatel zrušil veřejnou zakázku, změnil zadávací podmínky ohledně veřejné zakázky v tom smyslu, že umožní uchazečům prohlídku všech lokalit plnění a poté vyhlásí novou veřejnou zakázku s takto změněnými zadávacími podmínkami.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

22.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 11. 6. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0234/2020/VZ.

23.         Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

24.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-17904/2020/541/JCh ze dne 16. 6. 2020, ve kterém mimo jiné uvedl, že v souladu s § 251 odst. 5 zákona mohou účastníci řízení v zákonem stanovené lhůtě navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy.

25.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-18191/2020/541/JCh ze dne 19. 6. 2020 Úřad zamítl návrh navrhovatele ze dne 11. 6. 2020 na nařízení předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli podle § 61 odst. 1 správního řádu zakázáno uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku.

Vyjádření zadavatele ze dne 18. 6. 2020

26.         Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 18. 6. 2020, které bylo úřadu doručeno dne 19. 6. 2020, odkazuje v plném rozsahu na rozhodnutí o námitkách ze dne 1. 6. 2020. Zadavatel uvedl, že prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými parametry, přičemž pokud z prohlídky místa plněni vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, jsou dodavatelé povinni postupovat dle bodu 15 zadávací dokumentace, kde zadavatel odkazuje na možnost žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

27.         Zadavatel podotýká, že dle zákona může umožnit prohlídku místa plnění veřejné zakázky, a to za předpokladu, že je to pro účely průběhu zadávacího řízení a zprostředkovaně i pro plnění veřejné zakázky vhodné. Zadavatel dovozuje, že s ohledem na dikci zákona, i pokud je to vhodné, nemusí umožnit prohlídku místa plnění vůbec. Zadavatel má za to, že v šetřeném případě poskytl v rámci zadávacích podmínek dostatečné informace relevantní pro zpracování konkurenceschopných nabídkových cen účastníků zadávacího řízení. Ve spojení s umožněním prohlídky tří pracovišť od každé kategorie dle čl. 12 zadávací dokumentace jsou dle zadavatele zajištěny rovné podmínky pro tvorbu cenových nabídek potenciálních účastníků zadávacího řízení a zadávací podmínky tak nejsou stanoveny v rozporu s § 6 zákona.

28.         Zadavatel opakuje, že se nedopustil porušení zákona a žádá, aby Úřad přihlédl k veškerým okolnostem popsaným v tomto stanovisku i předchozím odmítnutí námitek. Dle zadavatele lze mít za to, že stanovením předmětného požadavku fakticky nedošlo k omezení okruhu dodavatelů skutečně způsobilých ke splnění předmětné veřejné zakázky, ani ke zvýhodnění stávajícího dodavatele. Zadavatel má za to, že vymezil zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby umožnily účastnit se zadávacího řízení co nejširšímu okruhu dodavatelů, vč. účasti dodavatelů dle § 6 odst. 3 zákona. Tento postup je dle zadavatele patrný také v případě požadavků na prohlídku místa plnění, kdy zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v řádné lhůtě nahlásili svůj úmysl prohlídky místa plnění, které jim potom zajistí. Z důvodů dále vysvětlených bylo dle zadavatele možné si zvolit tři lokality připojení od každé kategorie A, přičemž tento postup jednoznačně svědčí o úmyslu zadavatele otevřít soutěž co nejširšímu okruhu dodavatelů, k čemuž by mělo být přihlédnuto.

29.         Zadavatel dále uvedl, že již dne 16. 12. 2019 zahájil zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR" uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-044426 s totožným předmětem plnění jako předmětná veřejná zakázka. K zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky zadavatel dle svého tvrzení obdržel řadu žádostí o vysvětlení, včetně žádosti navrhovatele ze dne 8. 1. 2020, ale v žádné z nich nebyl obsažen požadavek ke změně článku týkajícího se prohlídky místa plnění, který je totožný s čl. 12 zadávací dokumentace šetřené veřejné zakázky. Zadavatel tak byl i u následné šetřené veřejné zakázky v dobré víře, že uvedená zadávací podmínka vyhovuje požadavkům § 97 zákona, tedy že prohlídka plnění je nástroj, který má především zajistit eliminaci případné výhody dosavadního dodavatele a je současně dostatečná pro tvorbu nabídkové ceny potenciálních dodavatelů.

30.         Zadavatel dle svého tvrzení zvolil podmínku prohlídky tří lokalit připojení zejména z toho důvodu, aby měli potenciální dodavatelé možnost udělat si představu o jednotlivých typech přípojných míst z pohledu velikosti prostor a počtu zaměstnanců. Při rozdělování kategorií lokalit podle typu připojení zadavatel dle svého tvrzení vycházel z údajů, že A1 je budova s více než 50 zaměstnanci, A2 je několik kanceláří s více než 4 zaměstnanci, A3 a A4 je pracoviště do 4 zaměstnanců v 1 až 2 kancelářích. Volba technologie je dle zadavatele vždy na potenciálním dodavateli. Zadavatel předpokládal, že jednotlivé objekty má potenciální dodavatel možnost si prohlédnout volně jak zvenčí, tak v otevírací době i vnitřní prostory zadavatele, které má v daném objektu k dispozici, k čemuž dle zadavatele nepotřebuje jeho asistenci. Možnost prohlídek v úřední hodiny je podle Zadavatele pro stanovení konkrétní přístupové technologie a nákladů na instalaci zcela postačující. Zadavatel je přesvědčen, že v rámci takové prohlídky může navrhovatel ověřit například i přímou viditelnost na další přenosové body. Pro přehled o situaci v každé konkrétní kategorii A, že volba tří vybraných objektů v každé kategorii jako etalon pro představu zajištění technického přístupu v rozsahu náročnosti v rámci každé kategorie připojení dle zadavatele dostatečně postačuje.

31.         Zadavatel dále uvedl, že v rámci současného plnění stejného předmětu jako u předmětné veřejné zakázky má u 29 z aktuálních 104 míst plnění konektivitu nakoupenu od společnosti O2 Czech Republic či lokálních poskytovatelů, současný smluvní poskytovatel, který zajišťuje připojení ostatních 75 míst, nikdy těchto 29 míst plnění nenavštívil. Dále zadavatel uvedl, že účastník zadávacího řízení má např. možnost provést šetření o použitelných službách pro danou lokalitu dotazem ke společnosti CETIN a.s., k Českému telekomunikačnímu úřadu apod.

32.         Zadavatel považuje pro účely nacenění nabídky účastníků zadávacího řízení informace poskytnuté v zadávacích podmínkách a zpřístupnění tří lokalit z každé kategorie při prohlídce místa plnění za dostatečné také proto, že vybraný dodavatel dle požadavku zadávací dokumentace bude muset být schopen přestěhovat stávající lokality či připojit i případnou další novou lokalitu, která dosud není přesně známa, nebo kdykoliv dle potřeb zadavatele změnit kategorii připojení, tedy požadované parametry kvality. Během roku 2019 bylo dle zadavatele otevřeno či přestěhováno celkem 16 teritoriálních pracovišť, pro rok 2020 je plán obdobný, nejedná se tedy o marginální část plnění.

33.         Dle názoru zadavatele by tak potenciální dodavatel měl volit takovou technologii, u které náklady na zřízení služby pokud možno minimálně ovlivní lokalita přípojného místa. Zadavatel upozornil, že v případě, že by došlo k významnému počtu přemístění či navýšení přípojných bodů, bude každý dodavatel muset být schopen udržet pro něj finanční rentabilitu jím poskytovaných služeb a neohrozí tím existenci celého sjednaného závazku plánovaného na řadu let. Zadavatel podotýká, že je povinnou osobou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“). Předmět veřejné zakázky se týká páteřní části informačního systému zadavatele, u jehož správy a provozu je zadavatel povinen dodržovat ustanovení zákona o kybernetické bezpečnosti a v procesu řízení rizik zohlednit veškeré potenciální hrozby z hlediska řízení vztahu s dodavateli a provozování jím dodávaných služeb nebo díla. Uvedené riziko neplnění z důvodu nedodržení podmínky přestěhování lokality připojení představuje pro zadavatele dle jeho tvrzení významnou hrozbu z pohledu plnění podmínek zákona o kybernetické bezpečnosti.

34.         Zadavatel se rovněž domnívá, že napadený čl. 12 zadávací dokumentace naplňuje požadavky § 36 odst. 6 zákona, resp. § 97 zákona ohledně prohlídky místa plnění, umožňuje zpracovat a podat nabídku všem potenciálním dodavatelům bez omezení hospodářské soutěže, nevytváří diskriminační podmínku a zadávací podmínky jsou tak plně transparentní a v souladu se základními zásadami dle § 6 zákona.

35.         Zadavatel označil argumenty navrhovatele za účelové. Dle zadavatele navrhovatel nesdělil zadavateli konkrétní obsah svých návštěv na místech plnění, tzn. jakým způsobem hodlá prověřovat jím požadovanou „přímou viditelnost“, a tedy nesdělil žádné své konkrétní požadavky na součinnost zadavatele. Také proto zadavatel dle svého tvrzení upozornil navrhovatele na možnost prohlídky v úřední hodiny. Navrhovatelem vágně určený pojem „bezdrátová technologie“, spojená s potřebou deklarované „přímé viditelnosti“, není dle zadavatele odůvodnitelná konkrétním požadavkem na konkrétní technologii, ze které by vyplývala povinnost určitého místa v dané budově dané lokality připojení. Proto zadavatel trvá na výše stanoveném předpokladu, že dosažení jakési „přímé viditelnosti“ v rámci použité technologie je možné více způsoby.

36.         Obstrukční charakter požadavku na prohlídku zadavatel demonstruje na skutečnosti, že navrhovatel v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 5. 2020 uvedl, že žádá prohlídky míst plnění na všech lokalitách kategorie A1 a A2, zatímco v námitkách ze dne 18. 5. 2020 navrhovatel uvedl, že v rámci citovaného vysvětlení zadávací dokumentace požadoval umožnění prohlídky všech míst plnění kategorie A1 až A4. Dle zadavatele tak navrhovatel své požadavky na prohlídku místa plnění nepřiměřeně navýšil. Argument navrhovatele, že není schopen nacenit nabídku, pokud nebude mít přístup do všech lokalit kategorie A je dle zadavatele oslaben skutečností, že navrhovatel původně s prohlídkou lokalit kategorie A3 a A4 nepočítal, a byl tedy schopen v této části svou nabídku nacenit bez prohlídky místa plnění.  

37.         Zadavatel dále podotýká, že je v dotčených objektech převážně v nájmu, kde zajistit návštěvu mimo pronajaté prostory zadavatele by bylo v požadovaném počtu administrativně velmi náročné a ve smyslu požadavku § 6 zákona nepřiměřené. Podpůrně zadavatel uvedl, že veřejná zakázka měla dle profilu zadavatele sedm stránek stažení materiálu, tedy byl o ni značný zájem, aniž by došla jediná žádost o vysvětlení, která by se týkala citované části zadávací dokumentace.

38.         Zadavatel je přesvědčen, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil potenciálnímu porušení povinností vyplývajících ze zákona. Dle zadavatele by mělo být Úřadem přihlédnuto k veškerým okolnostem ovlivňujícím postup zadavatele. Zadavatel navrhuje, aby Úřad předmětný návrh zamítnul podle § 265 písm. a) zákona, jelikož nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Další průběh správního řízení

39.         Úřad na základě přípisu ze dne 17. 7. 2020 požádal Český telekomunikační úřad, IČO 70106975, se sídlem Sokolovská 58/219, Praha 9 (dále jen „Český telekomunikační úřad“) a CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (dále jen „CETIN a.s.“), o zodpovězení následujících dotazů:

  • Sdělujete dodavatelům – podnikatelům v elektronických komunikacích ve smyslu zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodavatelé“) – jaké jsou konkrétní možnosti připojení ke službám elektronických komunikací na daném místě/adrese/bodu, a to z hlediska rychlosti, druhu připojení a poskytovatele? Představují Vámi poskytované informace o službách elektronických komunikací veškeré možnosti zajištění připojení na daném místě/adrese/bodu?
  • Sdělujete dodavatelům také informace o dostupných možnostech rádiového připojení, resp. pevného bezdrátového připojení „point to point“, konkrétního bodu?

40.         Dne 24. 7. 2020 obdržel Úřad odpověď Českého telekomunikačního úřadu z téhož dne na žádost o sdělení informací. Český telekomunikační úřad uvedl, že ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), nevyplývá Českému telekomunikačnímu úřadu povinnost uveřejňovat předmětné informace v uvedeném rozsahu, přičemž má-li Český telekomunikační úřad předmětné informace k dispozici od dotčených subjektů podnikajících v elektronických komunikacích, jsou často označovány jako důvěrné či obchodní tajemství. Český telekomunikační úřad informoval, že z uvedených důvodů předmětné informace obecně nesděluje ani neuveřejňuje, a to zejména ve spojení s identitou konkrétního poskytovatele služby. Český telekomunikační úřad nevylučuje, že na základě ad-hoc žádosti třetí strany by mohl na základě individuálního posouzení okolností konkrétního případu některé informace poskytnout, avšak vždy v agregované nebo anonymizované podobě, která by však již pravděpodobně neodpovídala definovanému rozsahu, jak je uvedeno v žádosti Úřadu ze dne 17. 7. 2020.  

41.         Společnost CETIN a.s. odpověděla Úřadu na žádost ze dne 17. 7. 2020 dopisem ze dne 27. 7. 2020, ve kterém uvedla, že potřebné informace týkající se určité adresy, resp. možností jejího připojení ke službám elektronických komunikací prostřednictvím infrastruktury společnosti CETIN a.s. jsou k dispozici na internetové stránce https://zrychlujemecesko.cz/. Současně dle společnosti CETIN a.s. platí, že na určité adrese jsou dostupné i služby elektronických komunikací rovněž v nižších rychlostech, než je uvedeno v poskytnuté informaci. Společnost CETIN a.s. je dle svého tvrzení rovněž připravena reagovat i na žádosti operátorů týkající se rádiového připojení.

42.         Přípisem ze dne 30. 7. 2020 požádal Úřad společnost CETIN a.s. o doplnění informací, resp. o odpověď na následující otázky:

  • Zahrnují Vámi poskytované informace na internetové stránce https://zrychlujemecesko.cz/ o možnostech připojení ke službám elektronických komunikací týkající se určité adresy, rovněž informace o všech možnostech rádiového připojení na daném místě/adrese/bodu, tedy i o možnostech rádiového připojení, které není součástí infrastruktury Vaší společnosti?
  • Pokud neposkytujete na citovaných internetových stránkách informace o všech možnostech rádiového připojení na daném místě/adrese/bodu, žádáme o upřesnění Vašeho stanoviska, zda sdělujete dodavatelům případně na jejich žádost informace o všech dostupných možnostech rádiového připojení, resp. pevného bezdrátového připojení „point to point“, konkrétního místa/adresy/bodu?

43.         Společnost CETIN a.s. odpověděla Úřadu dopisem ze dne 4. 8. 2020, který byl Úřadu doručen téhož dne. Společnost CETIN a.s. uvedla, že informace poskytované prostřednictvím internetové stránky https://zrychlujemecesko.cz/ se týkají jen možností připojení na pevnou komunikační síť společnosti CETIN a.s. v dosahu dané adresy. Stránka https://zrychlujemecesko.cz/ dle společnosti CETIN a.s. neobsahuje informace o možnostech připojení prostřednictvím infrastruktury, rádiové či jiné, jiných poskytovatelů.

44.         K žádosti o upřesnění, zda společnost CETIN sděluje dodavatelům případně na jejich žádost informace o všech dostupných možnostech rádiového připojení, resp. pevného bezdrátového připojení „point to point“, konkrétního místa/adresy/bodu, společnost CETIN a.s. uvedla, že reaguje na žádosti jiných podnikatelů (poskytovatelů služeb elektronických komunikací) o připojení konkrétního místa nabídkami možností připojení a služeb, které mohou zahrnovat i zřízení rádiového spoje. Zejména, ale ne výlučně, může být dle společnosti CETIN a.s. rádiový spoj nabídnut v případech, kdy poptávka směřuje na místo/bod mimo dosah pevné komunikační sítě společnosti CETIN a.s. anebo je připojení rádiovým spojem přímo poptávané (např. jako záloha připojení).

45.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-21765/2020/541/JCh ze dne 31. 7. 2020 nařídil Úřad z moci úřední zadavateli podle § 61 odst. 1 správního řádu předběžné opatření, jímž byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

46.         Usnesením č. j. ÚOHS-24131/2020/541/JCh ze dne 7. 8. 2020 Úřad účastníkům řízení podle § 261 odst. 3 zákona stanovil lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě ani později Úřad vyjádření účastníků k podkladům správního řízení neobdržel.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

47.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadávacím řízení a dalších obdržených dokumentů, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 36 odst. 3 zákona tím, že nestanovil a neposkytl zadávací podmínky dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, neboť neposkytl dodavatelům technologické informace o použitelných službách pro předmětné lokality uvedené v tabulce 4 přílohy č. 3 „Seznam míst plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, které jsou nezbytné pro nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, v důsledku čehož stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, a proto přistoupil ke zrušení zadávacího řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

48.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

49.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami pro účely tohoto zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

50.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

51.         Podle § 36 odst. 6 zákona je-li to vhodné, může zadavatel umožnit prohlídku místa plnění.

52.         Podle § 97 zákona umožní-li zadavatel prohlídku místa plnění, v zadávací dokumentaci

a)      určí dobu prohlídky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek,

b)      stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, aby byla vždy delší než minimální lhůta stanovená pro příslušný druh zadávacího řízení.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

53.         V bodu 12 „Prohlídka místa plnění“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl: „V případě, že účastník zadávacího řízení bude mít zájem o prohlídku některého z míst plnění veřejné zakázky, nahlásí nejpozději 10 (deset) dní od vyhlášení VZ kontaktní osobě pověřené pro věci organizační, uvedené v úvodu této ZD, nejvýše 3 lokality každého typu připojení A1 až A4 (dle Přílohy č. 3 této ZD), které má zájem osobně navštívit. Zástupce Zadavatele do 5 (pěti) pracovních dní nahlásí pro každou požadovanou lokalitu jeden hlavní a jeden náhradní termín návštěvy a kontaktní údaje pracovníka Zadavatele v místě lokality. Prohlídka se bude konat v souladu s požadavky § 97 ZZVZ nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se Dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými parametry. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, jsou Dodavatelé povinni postupovat dle bodu 15 této ZD.

54.         V bodu 4. části II. „Datová komunikační infrastruktura“ „Technické specifikace veřejné zakázky“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „technická specifikace veřejné zakázky“ ) zadavatel stanovil požadavky na technologie:

Stávající i budoucí připojení mohou být realizována pomocí jedné z následujících technologií:

Optická připojení,

Metalické vedení,

Radiové spojení,

LTE bez FUP (pro zálohy a fixní umístění)

55.         V bodu 5. části II. „Datová komunikační infrastruktura“ technické specifikace veřejné zakázky zadavatel uvedl: „Jednotlivá (stávající i příp. budoucí) připojení budou rozdělena na primární a záložní. V rámci primárního typu budou připojení rozčleněna do 4 kategorií (A1-A4), v rámci záložního typu pak do 3 kategorií (B1-B3). U každé kategorie budou k dispozici následující parametry:

Tabulka 1a:

Specifikace datového připojení – PRIMÁRNÍ

A

B

C

D

E

F

G

Kategorie

Parametry

Možnost QoS

Technologie

Výchozí počet

připojení

Rychlost

[Mbps]

Výchozí

A1

symetrická

bez agregace

bez limitu

bez FUP

bez omezení přenosu dat

Ano

MPLS

0

32

 

MPLS

7

50

X

MPLS

0

75

 

MPLS

0

100

 

MPLS

0

150

 

A2

symetrická

bez agregace

bez limitu

bez FUP

bez omezení přenosu dat

 

MPLS

0

2

 

Ano

MPLS

6

4

X

MPLS

0

6

 

MPLS

0

8

 

MPLS

0

10

 

MPLS

0

12

 

MPLS

0

14

 

MPLS

0

16

 

MPLS

0

20

 

A3

asymetrická

bez limitu

bez FUP

bez omezení přenosu dat

Ne

MPLS

77

50/5

X

MPLS

0

80/8

 

MPLS

0

250/25

 

A4*

pevné LTE

bez FUP

bez omezení přenosu dat

Ne

DATA VPN

1

15/5**

X

*) tam, kde není k dispozici služba VDSL na metalickém vedení

**) negarantovaná rychlost

56.         V tabulce 4 přílohy č. 3 „Seznam míst plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl mj. seznam pracovišť, u kterých požaduje připojení kategorie A1 až A4, přičemž se jednalo celkem o 91 míst. V rámci předmětného seznamu zadavatel uvedl podrobnosti o jednotlivých pracovištích (číslo pracoviště, adresa pracoviště, typ připojení, současné připojení, kategorie, záloha a QoS)

57.         Dle vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020 byl na zadavatele vznesen následující dotaz: „V zadávací dokumentaci je uvedeno: ´V případě, že účastník zadávacího řízení bude mít zájem o prohlídku některého z míst plnění veřejné zakázky, nahlásí nejpozději 10 (deset) dní od vyhlášení VZ kontaktní osobě pověřené pro věci organizační, uvedené v úvodu této ZD, nejvýše 3 lokality každého typu připojení A1-A4 (dle Přílohy č. 3 této ZD), které má zájem osobně navštívit.´ Po důkladném prostudování dostupných informaci a zadávacích podmínek dospěl účastník k závěru, že pro zpracování seriózní nabídky a kvalifikované stanovení nabídkové ceny je nezbytné provést prohlídku míst plnění na vice než 3 lokalitách určitého typu připojení. Umožněni prohlídky míst plnění je navíc naplněním zásady rovného zacházení, kdy stávající dodavatel jako jediný disponuje informacemi o technických podmínkách v místě plnění, které mohou být významné pro stanovení nákladů na vybudování přípojek a poskytování poptávaných služeb. Stávající dodavatel tak disponuje konkurenční výhodou, kterou nejsou ostatní dodavatelé schopni nijak překlenout. Žádáme tímto o umožnění provedeni prohlídky místa plnění na všech lokalitách kategorie A1 a A2.“

58.         Zadavatel poskytl na uvedený dotaz v rámci citovaného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 následující odpověď: „Především je třeba upozornit, že stávající technologie, kterými je zabezpečeno dosavadní plnění služby a způsob připojeni jednotlivých lokalit Zadavatele a příslušné know-how není vlastnictvím Zadavatele, ale stávajícího poskytovatele, Zadavatel tyto technologie nejen nevlastní, ale ani neprovozuje a ani nemá povinnost je znát. To je důvodem, proč není v moci Zadavatele účastníka zadávacího řízení s těmito technologiemi seznámit. Zadavatel tedy může a smí účastníku zadávacího řízení pouze umožnit prohlídku prostor v jednotlivých lokalitách Zadavatele, kde mohou být přenosové technologie účastníka zadávacího řízení umístěny. Budoucí technické řešeni, vybudování a instalace přenosových technologií do těchto prostor je však ve výlučné zodpovědnosti budoucího poskytovatele. S ohledem na výklad ust. § 97 ZZVZ, že prohlídka plnění je nástroj, který má především zajistit eliminaci případné výhody dosavadního dodavatele při tvorbě nabídky v novém plnění v poptávané veřejné zakázce, se Zadavatel domnívá, že umožnění prohlídky tří pracovišť od každé kategorie, dle kap. 12 ZD, tedy představuje referenční a organizačné zvládnutelný etalon, který je dle Zadavatele, a s ohledem na shora uvedené skutečnosti, postačující k odstranění případné konkurenční výhody stávajícího poskytovatele a není překážkou pro zpracování a podáni nabídek ze strany dodavatele. Zadavatel zároveň doplňuje, že technologické informace o použitelných službách pro danou lokalitu jsou ověřitelné u společnosti CETIN a.s., Českého telekomunikačnímu úřadu apod.“

59.         Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 28. 5. 2020 je zřejmé, že nabídku na plnění veřejné zakázky podal jediný dodavatel - České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Obecně ke stanovení zadávacích podmínek

60.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že řádné stanovení zadávacích podmínek ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) zákona je jednou ze základních povinností zadavatele v rámci zadávacího řízení a má výrazný dopad na jeho další průběh. Odpovědnost za nastavení zadávacích podmínek leží plně na zadavateli, přičemž tento nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele, jak ostatně explicitně plyne z ustanovení § 36 odst. 3 zákona. Zadávací dokumentaci, jež v sobě obsahuje zadávací podmínky, je nutno považovat za soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, které tvoří nejvýznamnější dokument, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, a proto musí být zpracována dostatečně konkrétně a podrobně tak, aby dodavatelé mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. Zvláštní důraz je kladen právě na specifikaci předmětu veřejné zakázky, který v podaných nabídkách současně ovlivňuje další aspekty, zejména výši nabídkové ceny. V tomto smyslu se vyjádřil rovněž Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.  j. 9 Afs 30/2010-182 ze dne 16. 11. 2010, když uvedl, že „(…) zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za jeho zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ho zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jeho základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky.“ Úřad předesílá, že byť se citovaný rozsudek týkal předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jsou závěry v něm vyjádřené plně aplikovatelné i na současnou právní úpravu, tj. na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť smysl a účel nastavení zadávacích podmínek (zadávací dokumentace) je shodný (viz § 44 ZVZ a § 36 zákona). Uvedené přitom platí i ve vztahu k navazující odkazované judikatuře.

61.         Význam kvality zpracování zadávací dokumentace lze z pohledu zadavatele spatřovat v tom, že dodavatelé na jejím základě podají vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení dle stanovených kritérií hodnocení. V této souvislosti Úřad odkazuje např. na rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 33/2007 ze dne 20. 3. 2008, v němž uvedený soud judikoval, že „(…) zadávací dokumentací se tedy rozumí souhrn všech konkrétních požadavků zadavatele na zpracování nabídky. Z těchto požadavků pak následně, nad rámec kritérií obsažených v oznámení zadávacího řízení, vyplynou i podrobná pravidla pro určení, která nabídka je pro zadavatele nejvýhodnější a která se tak stane nabídkou vítěznou. Základem zadávací dokumentace je tedy co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky, provedené natolik podrobným, srozumitelným a co do významu jednotlivých údajů jednoznačným způsobem, který umožní samotné sestavení nabídky, její následné transparentní hodnocení zadavatelem a poté i následné objektivní přezkoumání toho, zda zadavatel hodnotil nabídky takovým způsobem, jakým měl.

62.         Požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne rovněž z obecné zásady transparentnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. Zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je totiž vedle zásady přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, která musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení. Princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, která v sobě zahrnuje rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení.

63.         Obdobný názor je přitom patrný i z ustálené rozhodovací praxe Úřadu, kdy je kladen důraz na to, aby požadavky zadavatele byly v zadávací dokumentaci vymezeny především dostatečně podrobně v nezbytnostech pro zpracování nabídky. Dostatečná podrobnost zadávací dokumentace je rovněž nezbytná z důvodu, aby zadávací podmínky byly v plném rozsahu vnímány a chápány všemi dotčenými subjekty, čili jak zadavatelem, tak i dodavateli, identickým způsobem. Požadavky zadavatele musí být rovněž stanoveny jednoznačně, tj. nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či jejich rozdílný výklad, a to jak do kvality, tak i do rozsahu poptávaného plnění. Je tedy na místě konstatovat, že neurčitosti v nastavení zadávacích podmínek nemohou jít k tíži dodavatelů (účastníků), neboť stanovit zadávací podmínky přesně a jednoznačně je povinností, jež stíhá výlučně zadavatele. Z výše uvedeného tak vyplývá, že zadávací podmínky, vymezující požadavky zadavatele v zadávacím řízení, musí být, s ohledem na dodržení zásady transparentnosti, nastaveny dostatečně podrobně v nezbytnostech pro zpracování nabídky, jasně, srozumitelně, určitě a jednoznačně tak, aby nepřipouštěly rozdílný výklad, a nabídky dodavatelů mohly být na jejich základě řádně zpracovány a mohly být vzájemně porovnatelné.

64.         K otázce umožnění prohlídky místa plnění v rámci nastavení zadávacích podmínek Úřad v obecné rovině konstatuje, že institut prohlídky místa plnění je dle zákona  fakultativní, navíc podmíněný vhodností jejího uskutečnění. Uvedené je zřejmé i z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R0146/2018/VZ-31305/2018 ze dne 29. 10. 2018, kde je uvedeno, že „…zvážení, zda je prohlídka místa plnění nutná, resp. zda je vhodné ji umožnit, je plně v rukou zadavatele. Zákon sám nerozeznává určitá konkrétní kritéria, při jejichž naplnění by zde existovala povinnost prohlídku místa plnění umožnit, ale pouze uvádí, že zadavatel má takovou možnost, pokud se mu to jeví jako vhodné.“

65.         Přestože v § 36 odst. 6 zákona není explicitně stanoveno, kdy je uskutečnění prohlídky místa plnění vhodné, lze dojít k závěru, že tomu tak bude zejména tehdy, kdy v zadávacích podmínkách není možné popsat veškeré technické a jiné podmínky předmětu veřejné zakázky v takovém rozsahu, který je pro zpracování nabídek nezbytný, a zároveň se bez znalosti místa plnění snižuje šance dodavatele na podání konkurenceschopné nabídky. Vždy je tedy nutno posoudit, zda i bez realizace prohlídky místa plnění jsou zadávací podmínky vymezeny dostatečně podrobně ve smyslu § 36 odst. 3 zákona a neznalost místa budoucího plnění není překážkou pro zpracování a podání nabídek dodavateli.

Právní posouzení

66.         Navrhovatel v šetřeném případě brojí (i) proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, když v předmětném návrhu uvedl, že zadavatel stanovil bod 12 zadávací dokumentace týkající se prohlídky místa plnění v rozporu se zákonem a (ii) současně zadavatel dle navrhovatele postupoval v rozporu se zákonem, když poskytl vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7. 5. 2020 (viz body 57. a 58. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad konstatuje, že obě uvedené části návrhu navrhovatele se vztahují k nedostatečnému vymezení zadávacích podmínek v souvislosti s absentujícími informacemi, které by mohli dodavatelé dle navrhovatele získat právě na základě prohlídky místa plnění. Navrhovatel současně uvedl, že k tomu, aby zpracoval nabídku na plnění předmětné veřejné zakázky a současně kvalifikovaně stanovil nabídkovou cenu, je nezbytné, aby měl možnost provést prohlídku všech lokalit, na kterých by měl poskytovat připojení a služby pro zadavatele, neboť není jen z adresy zřejmé, jakou technologii bude pro soutěžené připojení používat, když poskytuje telekomunikační služby ve velké míře prostřednictvím bezdrátové technologie. Úřad tak přistoupil k posouzení, zda zadavatel postupoval v souladu s § 36 odst. 3 zákona, resp. zda zadavatel stanovil zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení, když neumožnil dodavatelům prohlídku všech míst plnění kategorie A1 až A4, ale připustil toliko možnost provedení prohlídky nejvýše tří lokalit každého typu připojení A1 až A4.

67.         V šetřeném případě je předmětem plnění veřejné zakázky poskytováni veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem zadavatele a jednotlivými pracovišti zadavatele, přičemž pracovišť, u kterých zadavatel požaduje připojení kategorie A1 až A4 je celkem 91 (viz bod 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel jako jednu ze čtyř možných technologií realizace předmětné veřejné zakázky uvedl rádiové spojení (viz bod 54. tohoto rozhodnutí). Zároveň zadavatel umožnil v bodu 12. zadávací dokumentace prohlídku místa plnění nejvýše u tří lokalit každého typu připojení A1 až A4 (viz bod 53. tohoto rozhodnutí).

68.         Úřad konstatuje, že podmínkou existence přímé rádiové vlny je přímá viditelnost mezi vysílací a přijímací anténou[1]. Pokud má tedy dodavatel zájem realizovat předmět plnění veřejné zakázky za použití technologie rádiového spojení, kterou zadavatel v zadávacích podmínkách, jak vyplývá z výše uvedeného, pro předmětné lokality (viz bod 56. tohoto rozhodnutí) připouští, je pro účely koncipování nabídky nezbytné, aby měl pro všechny  předmětné lokality dostatečné informace o tom, zda je možné pro vybrané pracoviště zadavatele rádiové připojení realizovat a jakým způsobem takové připojení s ohledem na jeho parametry spojené s potřebou konkrétního technické vybavení pro jeho zajištění nacenit, resp. zjistit, zda je z míst budoucího umístění antén pro připojovaná pracoviště všech předmětných lokalit přímá viditelnost na vysílače rádiového signálu, případně na které a kdo je jejich provozovatelem. V opačném případě by dodavatel musel zvážit jiný typ připojení (např. metalické nebo optické), které by bylo pravděpodobně naceněno jiným způsobem.

69.         Úřad po přezkoumání obsahu zadávací dokumentace a všech jejich příloh zjistil, že zadavatel neposkytl dodavatelům žádné informace o možnostech realizace datových přenosů na jednotlivých pracovištích zadavatele v předmětných lokalitách vymezených v tabulce 4 přílohy č. 3 „Seznam míst plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace za použití technologie rádiového připojení, resp. informace, zda je z míst budoucího umístění antén pro jednotlivá připojovaná pracoviště přímá viditelnost na vysílače rádiového signálu jednotlivých poskytovatelů radiového připojení. V šetřeném případě zadavatel sice umožnil prohlídku místa plnění, při které by byli dodavatelé schopni získat uvedené informace o možnostech rádiového připojení, resp. umožnil ověření přímé viditelnosti na rádiové vysílače v okolí, avšak nejvýše u tří lokalit každého typu připojení A1 až A4 (viz bod 53. tohoto rozhodnutí) z celkového počtu 91 lokalit. V této souvislosti Úřad uvádí, že vzhledem k  jedinečnému umístění poboček zadavatele, pro které má být zajištěno poskytování datových přenosů, nelze považovat prohlídku tří míst plnění z každého typu připojení A1 až A4 za dostatečné, neboť právě jedinečnost každé jednotlivé lokality, tj. umístění pobočky na konkrétní adrese, ve spojení s konkrétní kategorií připojení (A1 až A4) generuje zcela jinou potřebu informací, které není možné zajistit prohlídkou pouhého „vzorku“ lokalit, jak bylo stanoveno v rámci zadávacích podmínek. Je tedy zřejmé, že uvedených 91 lokalit má stran přímé viditelnosti na vysílače rádiového signálu jednotlivých poskytovatelů radiového připojení odlišné parametry. S ohledem na charakter jednotlivých pracovišť zadavatele, Úřad uvádí, že prohlídka tří míst plnění z každého typu připojení A1 až A4 není pro získání nezbytných technologických informací o možnostech realizace datových přenosů dostatečná, neboť pro účely koncipování nabídky jsou výše uvedené informace nezbytné pro všech 91 lokalit. Postupem zadavatele, který umožnil pouze prohlídku části předmětných lokalit (viz výše) měli dodavatelé pouze velmi omezenou možnost získání informací o možnosti (či nemožnosti) rádiového připojení pro jednotlivá pracoviště zadavatele.

70.         Zadavatel byl v rámci vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020 upozorněn, že pro zpracování nabídky a kvalifikované stanovení nabídkové ceny je nezbytné provést prohlídku míst plnění na více než 3 lokalitách určitého typu připojení, když pouze stávající dodavatel jako jediný disponuje informacemi o technických podmínkách v místě plnění, které mohou být významné pro stanovení nákladů na vybudování přípojek a poskytování poptávaných služeb a byl zároveň požádán o umožnění provedeni prohlídky místa plnění na všech lokalitách kategorie A1 a A2. Zadavatel však ani na základě uvedené žádosti informace o možnostech (či nemožnosti) rádiového připojení pro jednotlivá pracoviště zadavatele dodavatelům neposkytl a ani neumožnil, aby si dodavatelé uvedené informace získali sami na základě prohlídek místa plnění jednotlivých pracovišť zadavatele.

71.         Zadavatel v rámci citovaného vysvětlení zadávací dokumentace uvedl, že umožnění prohlídky tří pracovišť od každé kategorie, dle čl. 12 zadávací dokumentace je postačující k odstranění případné konkurenční výhody stávajícího poskytovatele a není překážkou pro zpracování a podání nabídek ze strany dodavatele. Zadavatel rovněž uvedl, že technologické informace o použitelných službách pro danou lokalitu jsou ověřitelné u společnosti CETIN a.s. a Českého telekomunikačního úřadu apod. Sám zadavatel tedy v rámci citovaného vysvětlení zadávacích podmínek připustil nutnost získání dalších technologických informací o použitelných službách pro danou lokalitu pro koncipování nabídky.

72.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel technologické informace o možnostech (či nemožnosti) rádiového spojení pro všech 91 pracovišť zadavatele neuvedl v rámci zadávacích podmínek a neumožnil dodavatelům opatřit si uvedené informace ani na základě prohlídky míst plnění veřejné zakázky, Úřad dále zkoumal, zda měli dodavatelé možnost opatřit si nezbytné technologické informace o použitelných službách stran rádiového připojení pro jednotlivé lokality, resp. pracoviště zadavatele, u společnosti CETIN a.s. a Českého telekomunikačnímu úřadu, jak uvedl zadavatel v rámci citovaných dodatečných informací. 

73.         Český telekomunikační úřad na základě žádosti o informace ze dne 17. 7. 2020 sdělil Úřadu, že mu ze zákona o elektronických komunikacích nevyplývá povinnost uveřejňovat předmětné informace v uvedeném rozsahu, a proto předmětné informace obecně nesděluje ani neuveřejňuje. Český telekomunikační úřad nevyloučil, že by na základě ad-hoc žádosti třetí strany mohl na základě individuálního posouzení okolností konkrétního případu některou informaci poskytnout, avšak taková informace by pravděpodobně neodpovídala rozsahu informací o všech možnostech připojení na daném místě/adrese/bodu (viz body 39. a 40. tohoto rozhodnutí). Z uvedeného vyjádření je tedy dle Úřadu zřejmé, že technologické informace o použitelných telekomunikačních službách, resp. o možnostech (či nemožnosti) rádiového připojení, pro předmětné lokality dodavatelé od Českého telekomunikačního úřadu nemají možnost v požadovaném rozsahu zjistit.

74.         Úřad se dále zabýval otázkou, zda je možné získat potřebné informace týkající se radiového připojení u společnosti CETIN a. s., na kterou zadavatel odkazoval v rámci dodatečných informací. K uvedenému Úřad uvádí, že společnost CETIN a.s. sdělila Úřadu stran poskytování technologických informací o použitelných telekomunikačních službách, resp. o možnostech (či nemožnosti) rádiového připojení v předmětných lokalitách, že informace týkající se určité adresy, resp. možností jejího připojení ke službám elektronických komunikací, jsou k dispozici na internetové stránce https://zrychlujemecesko.cz/, jedná se však pouze o informace o službách poskytovaných pouze prostřednictvím infrastruktury jmenované společnosti. Uvedené informace se týkají pouze možností připojení na pevnou komunikační síť jmenované společnosti v dosahu dané adresy. Předmětný odkaz dle jmenované společnosti neobsahuje informace o možnostech připojení prostřednictvím rádiové či jiné infrastruktury jiných poskytovatelů. Společnost CETIN a.s. rovněž uvedla, že reaguje na žádosti jiných podnikatelů (poskytovatelů služeb elektronických komunikací) o připojení konkrétního místa nabídkami možností připojení a služeb, které mohou zahrnovat i zřízení rádiového spoje (viz body 41. až 44. tohoto rozhodnutí). Z uvedeného je dle Úřadu zřejmé, že společnost CETIN a.s. je schopná na poptávku konkrétního dodavatele zřídit zajištění rádiového spoje, avšak v rámci šetřeného zadávacího řízení dodavatelé technologické informace o všech použitelných službách, resp. o možnostech (či nemožnosti) rádiového připojení, pro předmětné lokality od jmenované společnosti nezjistí.

75.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020 uvedl, že technologické informace o použitelných službách pro danou lokalitu jsou ověřitelné u společnosti CETIN a.s., Českého telekomunikačnímu úřadu apod., je jeho výčet subjektů, u kterých mají dodavatelé předmětné informace získat, demonstrativní. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci citovaných dodatečných informací ani na jiném místě zadávacích podmínek neuvedl žádné jiné subjekty, které by měly předmětné informace dodavatelům poskytnout, nebylo možné na základě údajů poskytnutých zadavatelem dovodit, jaké další konkrétní subjekty by měli předmětné informace dodavatelům sdělit. Úřad na základě uvedeného konstatuje, že dodavatelé nezbytné technologické informace o použitelných službách pro danou lokalitu nemohli získat od subjektů uvedených zadavatelem v rámci citovaného vysvětlení zadávací dokumentace.

76.         Na základě výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel neposkytl v rámci zadávací dokumentace nezbytné informace pro podání, resp. nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, týkající se možností (resp. nemožnosti) realizace rádiového připojení všech předmětných pracovišť zadavatele kategorie A1 až A4, přičemž neumožnil dodavatelům získat uvedené informace ani na základě prohlídky místa plnění všech 91 pracovišť zadavatele, resp. lokalit kategorie A1 až A4. Dále je z výše uvedeného zřejmé, že dodavatelé neměli možnost získat nezbytné technologické informace pro podání nabídky, resp. nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, o použitelných službách stran rádiového připojení pro dané lokality u Českého telekomunikačnímu úřadu ani u společnosti CETIN a.s., jak deklaroval zadavatel v rámci vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020.  

77.         Úřad rekapituluje, že zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil povinnost nacenit předmět plnění veřejné zakázky, tedy poskytováni veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem zadavatele a jednotlivými pracovišti zadavatele, přičemž pracovišť, u kterých zadavatel požaduje připojení kategorie A1 až A4 je 91, avšak zadavatel neumožnil dodavatelům získat nezbytné technologické informace pro podání nabídky, resp. nacenění předmětu plnění veřejné zakázky o použitelných službách stran rádiového připojení pro danou lokalitu na základě údajů uvedených v zadávací dokumentaci, na základě prohlídky míst plnění a dodavatelé neměli možnost získat potřebné informace ani u zadavatelem odkazovaného Českého telekomunikačního úřadu a u společnosti CETIN a.s.

78.         V kontextu výše uvedených skutečností na povinnosti zadavatele postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona nemění nic ani argument zadavatele, že je v dotčených objektech převážně v nájmu, kde zajistit návštěvu mimo pronajaté prostory zadavatele by bylo v požadovaném počtu administrativně velmi náročné a ve smyslu požadavku § 6 zákona nepřiměřené. Neobstojí ani argument zadavatele, že umožnil nacenění připojovaných lokalit jedinou průměrnou cenou, neboť zadavatel neposkytl dodavatelům technologické informace o použitelných službách pro předmětné lokality nezbytné pro nacenění předmětu plnění veřejné zakázky.

79.         K argumentu zadavatele, že dodavatelé nepotřebují informace získané na základě prohlídky místa plnění, neboť součástí zadávací dokumentace je požadavek zadavatele na přestěhování či zřízení nového bodu, Úřad uvádí, že požadavek zadavatele na přestěhování lokalit či zřízení nových lokalit neprokazuje, že zadavatel postupoval při nastavení zadávacích podmínek v souladu se zákonem, resp. že dodavatelé při koncipování své nabídky výše popsané technologické informace o použitelných službách i pro stěhované či nově zřízené lokality nepotřebují, neboť není vyloučeno, že rovněž u požadavku na přestěhování či zřízení lokalit může působit stejný efekt jako v šetřeném případě, tj., že dodavatelé mohou být dotčeni stejnou mírou nemožnosti nacenění nabídky jako v právě posuzovaném případě. Vzhledem ke skutečnosti, že posouzení zákonnosti uvedené zadávací podmínky týkající se požadavku zadavatele na přestěhování či zřízení lokalit není předmět správního řízení, nemůže byt argumentace zadavatele ohledně uvedeného požadavku považována za způsobilou vyvrátit argumentaci navrhovatele stran potřeby prohlídky místa plnění všech lokalit.   

80.         K tvrzení zadavatele že navrhovatel nesdělil zadavateli konkrétní obsah svých návštěv na místech plnění, tzn. jakým způsobem hodlá prověřovat jím požadovanou „přímou viditelnost“, a tedy nesdělil žádné své konkrétní požadavky na součinnost zadavatele, Úřad uvádí, že navrhovatel v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, předmětných námitek i návrhu vznesl toliko námitku nemožnosti prohlídky všech míst plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v bodu 4. části II. „Datová komunikační infrastruktura“ technické specifikaci veřejné zakázky“, připustil rádiové spojení jako jednu z možných technologií realizace předmětu plnění veřejné zakázky, bylo, jak je výše dovozeno, úkolem zadavatele stanovit zadávací podmínky v souladu s § 36 odst. 3 zákona takovým způsobem, aby dodavatelé měli možnost nacenit nabídky rovněž při použití uvedené technologie. Bylo tedy na zadavateli, aby poskytl dodavatelům dostatek informací ke zpracování nabídky tak, aby mohli dodavatelé předmět plnění veřejné zakázky řádně nacenit, a to i při použití technologie spočívající v rádiovém spojení. To však zadavatel, jak vyplývá z výše uvedeného, neučinil.

81.         Závěry učiněné Úřadem výše nachází oporu též v komentářové literatuře, jež k § 36 odst. 3 zákona uvádí: „Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací podmínky jsou klíčovým dokumentem, na základě něhož se dodavatelé účastní zadávacího řízení, je nezbytné, aby zadavatel věnoval jejich kvalitnímu zpracování nezbytnou pozornost. Zadávací podmínky (ve svém souhrnu) by tak měly obsahovat vymezení veškerých skutečností, které jsou pro dodavatele nezbytné k tomu, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout pro účast a následně se i účastnit zadávacího řízení. (…) Zadavatel má povinnost nastavit takové zadávací podmínky, aby všichni potenciální dodavatelé měli jasnou představu o tom, jak připravit své nabídky (předběžné nabídky, žádosti o účast) a jak bude předmětné zadávací řízení probíhat.“ [viz JUDr. Vilém PODEŠVA, LLM, Mgr. Lukáš SOMMER, JUDr. Jiří VOTRUBEC, JUDr. Martin FLAŠKÁR, Mgr. Jiří HARNACH, Mgr. Jan MĚKOTA, JUDr. Martin JANOUŠEK aj. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář (Systém ASPI). Wolters Kluwer]. Podstatou citovaného komentáře k zadávacím podmínkám je důraz na jejich úplnost, určitost a srozumitelnost, za které plně odpovídá zadavatel.

82.         Obecně platí, že dodavatelé při tvorbě své nabídky musí vycházet ze zadávacích podmínek, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, a to včetně změn a doplnění plynoucích z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace. V šetřeném případě však v zadávacích podmínkách absentovaly nezbytné technologické informace pro podání nabídky, resp. nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, o použitelných službách stran rádiového připojení pro danou lokalitu. Uvedené mohlo mít za následek to, že někteří dodavatelé z důvodu absence uvedených údajů vůbec nemohli zpracovat svoji nabídku, a nabídku na předmět plnění veřejné zakázky tak vůbec nepodali. Není tak vyloučeno, že v důsledku výše popsaného pochybení zadavatele obdržel zadavatel na předmět plnění veřejné zakázky pouze jedinou nabídku (viz bod 59. tohoto rozhodnutí). Uvedenému by nasvědčovalo i tvrzení zadavatele v rámci vyjádření ze dne 18. 6. 2020, že veřejná zakázka měla dle profilu zadavatele sedm stránek stažení materiálu, tedy byl o ni značný zájem, avšak i přes tento fakt na předmět plnění veřejné zakázky byla podána pouze jediná nabídka.

K dalším argumentům zadavatele

83.         K tvrzení zadavatele, že „bezdrátová“ technologie spojená s potřebou „přímé viditelnosti“ není odůvodnitelná požadavkem na konkrétní technologii, Úřad konstatuje, že v bodu 4. části II. technické specifikace veřejné zakázky připustil zadavatel rádiové spojení jako jednu z možných technologií realizace předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž pro uvedené rádiové spojení je na rozdíl od metalického či optického vedení z technologických důvodů prověření přímé viditelnosti nezbytné (viz bod 68. tohoto rozhodnutí).  

84.         K zadavatelem namítanému rozporu mezi požadavkem navrhovatele na prohlídky míst plnění kategorie A1 a A2 uvedeném v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a namítaným neumožněním prohlídky všech míst plnění, tedy míst kategorie A1 až A4, uvedeným v rámci předmětných námitek a návrhu, Úřad uvádí, že žádné ustanovení zákona nestanoví navrhovateli povinnost, aby podané námitky byly obsahově shodné se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. V uvedeném postupu navrhovatele tak Úřad neshledal rozpor se zákonem, tedy ani zadavatelem namítané obstrukční jednání navrhovatele.

85.         K námitce zadavatele, že dle dikce zákona může, ale nemusí umožnit prohlídku místa plnění, odkazuje Úřad na výše uvedené, kde je dovozeno, že zadavatel umožní prohlídku místa plnění fakultativně, avšak je v souladu s § 36 odst. 3 zákona povinen stanovit zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Je tedy na zadavateli, jakým způsobem zajistí úplnost zadávacích podmínek. V případě, že je schopen poskytnout dodavatelům úplné informace pro řádné sestavení nabídky, není již nezbytné realizovat prohlídku místa plnění, avšak za situace, kdy s ohledem na charakter poptávaných služeb není možné úplné informace poskytnout, je pravděpodobné, že právě prohlídka místa plnění může v některých případech být způsob, jakým lze dostát požadavkům vyplývajícím ze zákona na zpracování zadávací dokumentace.

86.         K tvrzení zadavatele, že dodavatelé měli možnost prohlédnout si jednotlivé objekty jak zvenčí, tak v otevírací době i vnitřní prostory, Úřad konstatuje následující. Zadavatel je dle § 36 odst. 3 povinen stanovit zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, přičemž v šetřeném případě bylo dovozeno, že nezbytné technologické informace o použitelných službách pro danou lokalitu, týkající se rádiového připojení daného místa, nebylo možné získat pouze na základě prohlédnutí vnitřních prostor objektu (kanceláře) či vnějších prostor objektu bez znalosti konkrétních možností rádiového připojení lokality, neboť při použití technologie rádiového spojení je nezbytné ověřit přímou viditelnost (viz bod 68. tohoto rozhodnutí). Sám zadavatel v rámci vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020 připouští potřebu uvedených informací, když uvádí, že „…technologické informace o použitelných službách pro danou lokalitu jsou ověřitelné u společnosti CETIN a.s., Českého telekomunikačnímu úřadu apod.

87.         Úřad dále konstatuje, že skutečnost, že v zadávacím řízení na předchozí veřejnou zakázku, která měla totožný předmět plnění, nebyl v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace vznesen požadavek stran prohlídky místa plnění, je pro posouzení šetřeného případu irelevantní, neboť v právě šetřeném případě byl zadavatel prostřednictvím žádosti o vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace ze dne 7. 5. 2020 upozorněn na možné pochybení v souvislosti s vymezením prohlídky místa plnění u omezeného počtu lokalit. V daném případě tak na rozdíl od zadávacího řízení na předchozí veřejnou zakázku „nově“ existuje dodavatel, který zpochybňuje nastavení zadávacích podmínek a nelze tak automaticky dovozovat, že současné nastavení zadávacích podmínek je v souladu se zákonem, právě s odkazem na předchozí zadávací řízení, neboť uvedenou optikou zadavatele by již nikdy nebylo možné zpochybnit nastavení zadávacích podmínek, pokud by byly identické jako v předchozím veřejné zakázce, což je závěr, který nelze mimo jiné s odhledem na zásady zadávání veřejných zakázek vymezené v § 6 zákona přijmout.

Závěr

88.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 36 odst. 3 zákona tím, že nestanovil a neposkytl zadávací podmínky dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, neboť neposkytl dodavatelům technologické informace o použitelných službách pro předmětné lokality uvedené v tabulce 4 přílohy č. 3 „Seznam míst plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, které jsou nezbytné pro nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, v důsledku čehož stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

89.         Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad v důsledku zjištěného porušení zákona zadavatelem zrušil zadávací řízení předmětné veřejné zakázky, jak vyplývá z výroku II. tohoto rozhodnutí, dalšími možnými pochybeními zadavatele se Úřad dále již nezabýval, neboť jakýkoliv závěr týkající se dalších možných pochybení zadavatele nemohl ovlivnit závěr Úřadu o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Úřad v návaznosti na uvedené rovněž odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 2/99 – 20 ze dne 24. 6. 1999, ze kterého lze per analogiam dovodit shodný závěr, a to, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.

K uložení nápravného opatření – výrok II. tohoto rozhodnutí

90.         Podle § 263 odst. 3 zákona platí, že stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

91.         V případě, že jsou zadávací podmínky stanoveny v rozporu se zákonem, není v dané situaci možné k dosažení nápravy protiprávního stavu uložit jiné nápravné opatření, než nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

92.         Úřad ve výroku I. tohoto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky pravidlo stanovené v § 36 odst. 3 zákona tím, že nestanovil a neposkytl zadávací podmínky dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, neboť neposkytl dodavatelům technologické informace o použitelných službách pro předmětné lokality uvedené v tabulce 4 přílohy č. 3 „Seznam míst plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace, které jsou nezbytné pro nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, v důsledku čehož stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem.

93.         Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínky dle § 263 odst. 3 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení – výrok III. tohoto rozhodnutí

94.         Podle § 263 odst. 8 zákona platí, že ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

95.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

96.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, zakázal zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0234/2020/VZ uzavřít v daném zadávacím řízení smlouvu na veřejnou zakázku.

K uložení úhrady nákladů řízení – výrok IV. tohoto rozhodnutí

97.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

98.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

99.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2020000234.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3

2.             JUDr. Pavel Zajíc, advokát, Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Uvedené je zřejmé z odborné literatury, např. ze závěrů přednášky „Šíření rádiových vln“ v rámci Operačního programu  „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ doc. Ing. Marie Richterové, Ph.D., dostupné na internetové adrese https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/18130/mod_resource/content/1/%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20r%C3%A1diov%C3%BDch%20vln.pdf nebo ze závěrů diplomové práce „Měření rádiové sítě v závislosti na profilu krajiny“ Bc. Miroslava Pečinky uveřejněné na internetové adrese https://theses.cz/id/jwx3ua/DP_Peinka_Miroslav.txt.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz