Projekty

V rámci projektové činnosti ÚOHS mj. usiluje o tvorbu softwarových řešení, databází a postupů při zpracování dat, detekci vlastnických struktur aj. Výsledky projektů řešených samostatně či ve spolupráci s významnými tuzemskými a zahraničními institucemi přispívají k účinnější ochraně hospodářské soutěže v České republice.

 

Současné projekty:

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek na období 2021-2025

ÚOHS se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj aktivně podílí na přípravě strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek na období 2021-2025. Smyslem projektu je změna současné situace vyznačující se nedostatkem relevantních informací o veřejných zakázkách. Cílem projektu je rovněž získat potřebná data od povinných subjektů v takové podobě, aby s nimi mohly pracovat jak státní orgány, tak i odborná veřejnost.

Legislativní změna by měla přispět k lepší dostupnosti kvalitních dat. Přínos projektu ÚOHS spatřuje ve větším využití sofistikovanějšího přístupu k detekci možného bid riggingu.

ÚOHS se aktivně podílí na přípravě strategie – účast na jednáních pracovní skupiny. Jeho klíčové činnosti spočívají v metodické a osvětové podpoře, případně poskytování know-how v oblasti zadávání či ochrany hospodářské soutěže. Snahou ÚOHS je rovněž dbát na design systému směrem k získávání relevantních dat pro detekci bid riggingu a dodržování doporučení OECD týkajících se zadávání tak, aby bylo riziko bid riggingu snižováno.

 

Computational Antitrust

ÚOHS participuje na projektu Stanfordské univerzity, který sdružuje akademické pracovníky, vývojáře, tvůrce politik a regulační orgány za účelem podpory automatizace antimonopolních postupů a zdokonalení soutěžně-právních analýz. Projekt Computational Antitrust byl zahájen v lednu 2021.

Cílem projektu je podpora širšího využití softwarových řešení, která napomáhají soutěžním úřadům při detekci, analýze a nápravě protisoutěžních praktik, zvláště pak v kontextu stále složitějších a dynamičtějších trhů. Současně jsou soutěžitelům poskytnuty nástroje k hodnocení a zajišťování dodržování zákonů týkajících se ochrany hospodářské soutěže a je usnadněna jejich interakce se soutěžními úřady.  

ÚOHS se v rámci projektu bude podílet na publikační činnosti, účastnit se seminářů/workshopů, stejně jako informovat řešitele projektu o úspěšné implementaci výpočetních nástrojů.

 

Datacros II

Projekt DATACROS II vychází z projektu DATACROS, spolufinancovaného Evropskou unií, který se uskutečnil v letech 2019 až 2021. Cílem projektu (doba trvání je 24 měsíců) je vyvinout nástroj pro hodnocení a řízení rizik, který bude schopen zvýšit úspěšnost orgánů veřejné moci při odhalování: a) přeshraničních systémů finanční trestné činnosti zahrnující složité podnikové struktury; b) systémů korupce a tajných dohod ve veřejných zakázkách.

V rámci projektu byl vytvořen prototyp nástroje, který byl úspěšně otestován partnery projektu a širším souborem vnitrostátních a mezinárodních orgánů.

Projekt DATACROS II má za cíl tento nástroj dále posílit a rozšířit jeho geografický rozsah (220+ zemí a 350+ milionů společností) a základnu koncových uživatelů tím, že zahrne policejní a donucovací orgány, protikorupční agentury, daňové úřady, orgány pro ochranu hospodářské soutěže, investigativní novináře, organizace občanské společnosti atd.

Úřad tento nástroj chce převážně využít na detekci koluzních schémat ve veřejných zakázkách a získat tak více informací ohledně propojení soutěžitelů.

Project id: DATACROS II — ISFP-2020-AG-CORRUPT – 101038736

 

Projekt CERTIFIX  - platforma pro rozklíčování vlastnických struktur

Projekt s původním názvem Rozklíčování vlastnických struktur vznikl ve spolupráci spolků Lexperanto, z.s. a Transparency International – Česká republika, o.p.s v rámci podpory Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF) v roce 2017. Členové spolku Lexperanto následně zpracovali příručku pro rozkrývání vlastnických struktur.

V průběhu let 2018–2021 spolek pokračoval ve vývoji elektronického nástroje pro rozklíčování vlastnických struktur. V roce 2021 bude autorem projektu spolkem TXP Association, z.s., jakožto českou neziskovou organizací sestávající ze skupiny právníků a informatiků, prezentován systém elektronické certifikace transparentnosti vlastnických struktur a skutečných majitelů.

V důsledku implementace čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz musí od počátku roku 2017 všechny české právnické osoby znát své skutečné majitele a svou vlastnickou strukturu, resp. skutečně držený obchodní podíl. V roce 2018 měly právnické osoby za povinnost své skutečné majitele a vlastnickou strukturu registrovat v evidencích skutečných majitelů vedených rejstříkovými soudy. V podmínkách ČR se tak jedná především o obchodní rejstřík. 

Souběžně s tím orgány veřejné moci stále častěji řeší případy zahrnující komplexní vlastnické řetězce korporací. Efektivní rozkrývání vlastnických struktur slouží k následujícím účelům. Orgánům veřejné moci (zde ÚOHS) pomáhá systém unést důkazní břemeno při vyšetřování závažných forem protisoutěžního resp. nekalého jednání. Jedná se především o prokázání ovládání činnosti právnických osob skutečnými majiteli. Dále systém umožňuje právnickým osobám a subjektům bez právní osobnosti zapsat se do nově zřízených evidencí skutečných majitelů. Tuto evidenci lze následně využít při dozorové činnosti ÚOHS.

 

Ukončené projekty:

Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel

Metodika vznikla v roce 2015 jako součást grantového projektu Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU č. TD020010 podporovaného TAČR. Metodika obsahuje popis základních cenových metod k detekci bid riggingu.

 

Systém automatické detekce jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách

Systém vznikl v roce 2017 jako součást grantového projektu Omega č. TD03000121 podporovaného TAČR. Výsledkem projektu je software detector a pprobber včetně příslušných metodik a manuálů sloužící k detekci bid riggingu.

 

Systém pro podporu rozhodování při posuzování fúzí na trzích s homogenním produktem a prostorovou diferenciací

Systém vznikl v roce 2020 jako součást grantového projektu č. TL02000122 podporovaného TAČR. V rámci projektu byl vytvořen software MergerSim sloužící k posuzování fúzí na trhu pohonných hmot.

 

Všechny tři projekty se uskutečnily pod patronací Sekce hospodářské soutěže.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz