2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování EU.

Dne 19. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se předběžného opatření nařízeného ve správním řízení sp. zn. S0406/2017.
Dne 2. 1. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad šetřil činnost společnosti Uber B.V.

Dne 13. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí úplného znění stanoviska ze dne 20. 9. 2010 č. j. ÚOHS-D493/2010/VZ-13973/2010/520/DŘí a úplného znění jakéhokoli jiného stanoviska, rozhodnutí či jiného dokumentu Úřadu týkajícího se problematiky změny ve složení skupiny dodavatelů v průběhu zadávacího řízení.

Dne 17. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré emailové komunikace mezi bývalým náměstkem ministryně průmyslu a obchodu, panem Ondřejem Malým a Úřadem ve věci projektu 700 NET.

Dne 12. 12. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0141/2017/KD-10551/2018/820/AKu, anonymizovaného rozhodnutí o rozkladu ze dne 24. 4. 2018 a sdělení spisových značek řízení.

Dne 11. 12. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 10. 2018 o povolení spojení soutěžitelů KMV BEV CZ s.r.o. a PEPSICO CZ s.r.o.

Dne 13. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se působnosti Úřadu a současně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). Dále požadoval informace týkající se vyřízení jeho předchozí žádosti.

Dne 6. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů městem Karlovy Vary vydáním obecně závazných vyhlášek o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

Dne 19. 11. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu sp. zn. ÚOHS-P1187/2016.

Dne 12. 11. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky ve věci realizace stavebních prací Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD, k. ú. Bílov.

Dne 26. 11. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“) statutárním městem Brnem vydáním obecně závazné vyhlášky č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních her. Žadatel požadoval sdělení, v jakém stadiu se nachází správní řízení zahájené dne 15. 6. 2018, zaslání kopie informace včetně příloh, kterou statutární město Brno odeslalo dne 31. 5. 2018 Úřadu k jeho výzvě ze dne 24. 5. 2018, zaslání kopie případných dalších informací, které v rámci uvedeného správního řízení statutární město Brno odeslalo Úřadu po datu 31. 5. 2018.

Dne 19. 11. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Cejl 68 v Brně“, a to zda již bylo ve věci vydáno prvostupňové rozhodnutí a pokud ano, zaslání jeho kopie. A dále zda a kdy byl podán případný rozklad včetně zaslání jeho kopie.

Dne 19. 11. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se změnil počet rozkladových komisí Úřadu, jejich složení či zaměření ke dni 6. 12. 2018 oproti stavu ke dni 7. 6. 2018, který byl uveřejněn na webových stránkách Úřadu.

Dne 12. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, resp. jeho odůvodnění, kterým byla Ministerstvu vnitra udělena pokuta týkající se dodatků k rámcové smlouvě či prováděcích smluv na poskytování licencí k produktům Microsoft. Žadatel požadoval v předmětném rozhodnutí vyznačit způsob a odůvodnění porušení zákonné povinnosti uchovat dokumentaci k tendru v šetřeném případě.

Dne 22. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých správních řízení zahájených Úřadem v roce 2018 ve věci veřejné zakázky "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)" a dále informace o spisových značkách a datu zahájení těchto správních řízení.

Dne 29. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie dvou písemností, které vznikly v rámci šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0325/2018/DP.

Dne 16. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad sděluje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za období leden až září 2018, a to (1.) celkový počet podnětů na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS")  - členění na zakázané dohody, zneužití dominantního postavení, porušení § 19a ZOHS, ostatní, (2.) celkový počet správních řízení zahájených pro podezření z porušení ZOHS, (3.) celkový počet vydaných rozhodnutí, (4.) celkovou výši sankcí uložených za porušení ZOHS v 1. stupni, (5.) počet přijatých žádostí o využití procedury leniency.

Dne 18. 10. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ze správního řízení ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Cejl 68 v Brně". Žadatel požaduje informaci, kdy bylo správní řízení zahájeno, zda již bylo vydáno rozhodnutí a případně kdy byl proti němu podán rozklad.

Dne 2. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se dotazu, který žadatel zaslal Úřadu dne 21. 8. 2018.

Dne 4. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí meritorního rozhodnutí Úřadu, kterým byla městu Bílina uložena pokuta za porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 11. 9. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ze spisu sp. zn. S514/2013/VZ a S520/2013/VZ.

Dne 21. 9. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ze dne 21. 8. 2018 ve věci zadavatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 25702556, ve věci veřejné zakázky "Výroba a dodávka ocelových příhradových celošroubovaných stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV".

Dne 24. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu úplného znění prvoinstančního rozhodnutí Úřadu ve věci vedené pod sp. zn. S0485/2017/VZ.

Dne 13. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci, zda Úřad vede správní řízení týkající se exportu hnědého tříděného uhlí se společnostmi ze skupiny Czech Coal, tj. Czech Coal Services a.s. nebo Severní energetická a.s., dále žadatel požadoval poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Úřadu vydaných v těchto správních řízeních.

Dne 12. 9. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým předseda Úřadu zrušil prvoinstanční rozhodnutí Úřadu týkající se veřejné zakázky na systém elektronického mýtného.

Dne 7. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie prvostupňového rozhodnutí, kterým bylo v srpnu 2018 rozhodnuto o zrušení koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

Dne 29. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S338/2014/KD již bylo v minulosti vydáno prvostupňové rozhodnutí, zda byl proti tomuto případnému rozhodnutí podán rozklad. Pokud ano, zda bylo proti tomuto rozkladu již rozhodnuto. Pokud ano, žadatel požaduje poskytnutí tohoto rozhodnutí o rozkladu.

Dne 20. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se systému na správu požadavků (tzv. ServiceDesk).

Dne 6. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda byl podán rozklad ze strany společnosti Via FAOC s.r.o ve věci outletových center. Dále v jaké fázi se správní řízení nachází a kdy je možno očekávat vydání nového rozhodnutí. Dále žadatel požadoval shrnutí celého správního řízení.

Dne 6. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy bylo předsedou Úřadu u Evropské komise podáno oznámení veřejné podpory u neziskového subjektu pořádajícího mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky (tzv. notifikace, vyplývající z usnesení vlády ČR č. 725 ze dne 31. 8. 2015) a dále jaké bylo stanovisko Evropské komise.

Dne 13. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se souhlasu vydaného Úřadem ve prospěch Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z. s., ve věci předložených sazeb sazebníku R – reprodukovaná hudba pro užití v roce 2017 dle čl. II bod 8 přechodných ustanovení autorského zákona a jejich obsahu.

Dne 13. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelka požadovala poskytnutí informací týkajících se vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů a uplatnění institutu regresní úhrady podle § 16 a 17 téhož zákona.

Dne 8. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o všech písemných úkonech učiněných na základě konkrétního podnětu, kterými se bude Úřad obracet na zadavatele.

Dne 30. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad šetřil či šetří ve správním řízení veřejné zakázky zadavatele Statutární město Kladno, IČO 00234516 a jím vlastněné společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČO 26154170 související se zavedením systému sdílených elektrokol na území města Kladna z hlediska možného podezření na dělení zakázky v rozporu se zákonem.

Dne 25. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s veřejnými zakázkami zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001, blíže specifikovaných v textu žádosti.

Dne 4. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se nákladů a rozsahu tisku za roky 2015, 2016 a 2017.

Dne 2. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede šetření či správní řízení týkající se obecně závazné vyhlášky Hlavního města Prahy o regulaci provozu loterií.

Dne 22. 6. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede šetření či správní řízení týkající se obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostrava o regulaci provozu loterií.

Dne 28. 6. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede šetření či správní řízení týkající se obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu loterií.

Dne 28. 6. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dvou rozhodnutí, a to: č. j. ÚOHS-S0482/2017/VZ-04201/2018/531/VNe a č. j. ÚOHS-S0393/2017/VZ-33133/2017/541/SLa.

Dne 14. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta.

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda došlo v přezkumném řízení č. j. ÚOHS-V0161/2017/VZ-25662/2017/322/Kbe ke zrušení prvostupňového rozhodnutí nebo zda řízení stále běží, příp. poskytnutí druhostupňového rozhodnutí.

Dne 14. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí spisové značky a čísla jednacího rozhodnutí ve věci veřejné zakázky "D 35 Opatovice - Časy".

Dne 7. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí aktuálního počtu rozkladových komisí, jejich zaměření a členy těchto komisí.

Dne 7. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí analýzy vypracované ve věci veřejné zakázky Ministerstva dopravy - systém elektronického mýtného.

Dne 29. 5. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta a žadateli byla analýza zaslána. Současně bylo sděleno, že výhradním autorem analýzy je Úřad a na jejím vzniku se podíleli pouze jeho zaměstnanci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad zaměstnává konkrétní fyzickou osobu a na jaké sekci/odboru/oddělení.

Dne 29. 5. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta a žadateli bylo sděleno, že Úřad tuto osobu zaměstnává v Sekci legislativy a veřejné regulace/Odboru metodiky a kontroly tržní síly/Oddělení kontroly tržní síly 3. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí analýzy možných variant nového mýtného tendru, informace kdo byl jejím autorem, jak byla tato analýza zadána (typ zadávacího řízení) a kolik bylo za analýzu Úřadem zaplaceno.

Dne 22. 5. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta a žadateli byla analýza zaslána. Současně bylo sděleno, že výhradním autorem analýzy je Úřad a na jejím vzniku se podíleli pouze jeho zaměstnanci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí relevantních podkladů, na základě kterých Úřad dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední ve věci možného porušení zákona společností Pražské služby, a.s. při zadání veřejné zakázky „Generální obnova a ekologizace Zevo Malešice – termické zpracování odpadu“.

Dne 9. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu a žadateli byly zaslány požadované podklady, na základě kterých Úřad dospěl k závěru, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska či vyjádření k § 77 odst. odst. 1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, resp. k bodu 33 zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jímž byl předmětný § 77 odst. 1 písm. h) novelizován, zejména pak k větě třetí předmětného ustanovení.

Dne 10. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu a Úřad žadateli zaslal požadovaná stanoviska a vyjádření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla udělena pokuta za prodloužení smlouvy Ministerstvem dopravy s firmou Kapsch bez soutěže. Případně poskytnutí rozhodnutí I. a II. stupně, byl-li podán rozklad.

Dne 15. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, viz odkaz na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14308.html.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace týkající se veřejných zakázek zadávaných obcí Světlá Hora.

Dne 4. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval stanovisko vůči kolektivním správcům autorských práv, zejména vůči OSA, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 4. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí S330/2017/VZ-08408/2018/521/Mži.

Dne 13. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace na stav řízení č. j. ÚOHS-R0194/2017/VZ-00305/2018/323/Ebr. 

Dne 9. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se spisu sp. zn. P1208/2016/DP.

Dne 9. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dopisu Úřadu týkajícího se přezkoumání postupu MŽP při posuzování žádostí o autorizaci dle § 17 z.č. 477/2001 Sb., o obalech. 

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné podpory dotačního programu ICT a sdílené služby v rámci OP PIK.

Dne 9. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí S4/2017/VZ, S76/2017/VZ, R068,082/2017/VZ a R07,R078/2017/VZ.

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Úřadem týkajících se zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré komunikace: a) s kolektivním správcem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. související se Sazebníky odměn a s udělováním souhlasu Úřadu se Sazebníkem odměn dle čl. II odst. 8 z. č. 102/2017 Sb., („Novela“) kterým se mění z. č. 121/200 Sb., autorský zákon („AZ“); b) s kolektivním správcem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., související se Sazebníky odměn a s udělováním souhlasu Úřadu se Sazebníkem odměn dle čl. II odst. 8 Novely; c) „rozsáhlý právní rozbor autorského zákona a zejména obsahu Novely vypracovaného Úřadem.

Dne 3. 4. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí aktuálního složení jednotlivých rozkladových komisí Úřadu.

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí S0469/2015 a S77/2015.

Dne 16. 3. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu podaných podnětů u Úřadu od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. Současně žádal o informaci, u kolika z těchto podnětů nebyl zaplacen zákonný poplatek.

Dne 9. 3. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých stanovisek, manuálů, metodik a vyjádření Úřadu v souvislosti se Sazebníky odměn a s udělováním souhlasu Úřadu se Sazebníkem odměn dle čl. II odst. 8 Novely autorského zákona. 

Dne 6. 3. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelka požadovala poskytnutí rozhodnutí ve správním řízení, které je Úřadem vedeno pod sp. zn. S0485/2017/VZ.

Dne 23. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ze dne 30. 8. 2017, č.j. ÚOHS-S0252/2017/VZ-25297/2017/541/MSc. 

Dne 19. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace v souvislosti s §19a ZOHS, a to, kolik bylo od počátku účinnosti zahájeno řízení, kolik ukončeno a kolik probíhá, dále v kolika případech byl podán rozklad. A poskytnutí doposud vydaných rozhodnutí ve výše specifikovaných řízeních.

Dne 16. 2. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se sazebníků odměn kolektivních správců autorských práv - čl.II bod 8 přechodných ustanovení autorského zákona.

Dne 14. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se žádostí o informace dle InfZ.

Dne 19. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda od srpna 2014 doposud Úřad obdržel žádost o informace od uvedených subjektů či eviduje jakoukoliv jinou komunikaci s těmito subjekty.

Dne 7. 2. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu všech řízení, kde na jedné straně vystupovala společnost ČEZ Distribuce, a.s. a které se týkaly připojování fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 30kW k distribuční soustavě ČEZD.

Dne 1. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda jím přiložená smlouva je uzavřena dle správného právního předpisu.

Dne 1. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci sp. zn. S774/2014/VZ-24991/2014/532/IBu, konkrétně, zda bylo rozhodnutí v dané věci napadeno rozkladem a příp. zda rozhodnutí o rozkladu bylo napadeno správní žalobou.

Dne 25. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o datu, k jakému Úřad zahájil šetření ve věci podezření z porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., které vedlo k zahájení řízení sp. zn. S0595/2016/VS a informace o datu zahájení tohoto správního řízení. 

Dne 22. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu členů rozkladové komise, která rozhodovala o rozkladu ve věci návrhu společnosti BusLine, a.s. proti záměru Libereckého kraje nabýt výlučnou majetkovou účast ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě.

Dne 17. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým Úřad zadavateli České dráhy, a.s. uložil zákaz uzavřít smlouvu ve veřejné zakázce "Dodávky brzdových špalků".

Dne 17. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad předložil návrhy opatření směřující k zajištění vyšší transparentnosti při obchodování na komoditních burzách, a pokud ano, zaslání těchto návrhů. Dále požadoval poskytnutí veškerých závěrů vyplývajících ze šetření v oblasti obchodování s energetickými produkty na komoditních burzách v ČR, které provedl Úřad.

Dne 17. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 12. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se ust. § 48 odst. 7 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konkrétně pak sdělení počtu případů, v nichž se Úřad od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 zabýval problematikou zaknihovaných akcií a sdělení počtu případů, kdy bylo zahájeno řízení před Úřadem v souvislosti s porušením výše uvedeného ustanovení.

Dne 4. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

cs | en