2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad uzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a.s., IČO 28168356, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, Anopress IT, a.s., IČO 26694484, se sídlem Prvního pluku 347/12a, Praha 8 – Karlín, a Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha, a pokud ano, požadoval poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

Dne 22. 12. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad zahájil řízení ex offo ve věci veřejné zakázky „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“.

Dne 11. 12. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že ve věci veřejné zakázky „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“ je Úřadem vedeno správní řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí: stanoviska Generálního ředitelství cel (dále jen „GŘC“), jež bylo zapracováno do sdělení Úřadu sp. zn. C8/2015/VP; případného zápisu z jednání mezi zástupci Úřadu a GŘC; informace o posouzení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Vývoj komunikačního rozhraní dle požadavků EU“ a nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj národní části SEAP“.

Dne 1. 12. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Vývoj komunikačního rozhraní dle požadavků EU“ a nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj národní části SEAP“ posoudil na základě dokumentace o obou veřejných zakázkách. Úřad žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl stanovisko GŘC a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací vztahujících se ke správnímu řízení vedenému Úřadem pod sp. zn. S346/2010/KD.

Dne 26. 11. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 6 odst. 1 InfZ Úřad odkázal na rozhodnutí, které bylo vydáno dne 19. 11. 2012. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních vedených pod sp. zn. S0434/2015/VZ a S0435/2015/VZ.

Dne 23. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje ke sp. zn. S0435/2015/VZ pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací k podnětu vedenému pod sp. zn. P0673/2015/KD.

Dne 18. 11. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že podnět sp. zn. P0673/2015/KD byl šetřen společně s podnětem vedeným pod sp. zn. P0674/2015/KD. Šetření obou podnětů bylo ukončeno, přičemž nebylo shledáno porušení zákona. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, co Úřad schválil ve věci společnosti BAUMAX ČR s.r.o. 

Dne 12. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/2021-bm-cesko-muze-ziskat-18-prodejen-baumax.html

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace o stavu šetření podnětu týkajícího se postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ v otevřeném řízení.

Dne 12. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že Úřad v rámci šetření podnětu získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední, které nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaného Úřadem v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0558/2015/KS. 

Dne 4. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť rozhodnutí je dostupné na webových stránkách: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-13023.html

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí jím uvedených meritorních prvostupňových rozhodnutí vydaných ve správních řízeních.

Dne 29. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 9. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k veřejným zakázkám, a to v souvislosti se zkrácením prekluzivních lhůt.

Dne 26. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí textu kasační stížnosti, kterou Úřad podal proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2008, č. j. 62 Ca 15/2007-519, a která byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta rozhodnutím ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 Afs 78/2008-721.

Dne 22. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se možného šetření, popř. správního řízení vztahujícího se k jím identifikované společnosti, příp. jiné společnosti patřící do stejné podnikatelské skupiny, a to za poslední 3 roky; dále byly požadovány informace o: spisové značce, o tom, zda se předmětné šetření týká, či se týkalo pouze žadatelem identifikované společnosti, nebo i jiné společnosti, která patří do jiné podnikatelské skupiny, stadiu předmětného šetření, resp. správního řízení, důvody vedoucí k zahájení předmětného šetření, resp. správního řízení, v čem Úřad spatřuje nebo spatřoval možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“), a/nebo možné porušení příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, výsledku šetření, resp. správního řízení, příp. poskytnutí kopie pravomocného rozhodnutí.

Dne 15. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, konkrétně bylo žadateli sděleno, že: Úřad v posledních třech letech vedl v rámci své působnosti dvakrát šetření ve vztahu k žadatelem identifikované společnosti, ale nevedl žádné správní řízení, šetření byla vedena pod sp. zn. P241/2013/OS a P0685/2015/KD a byla ukončena, obě šetření byla zahájena za účelem ověření podmínek stanovených při dodávkách léčivých přípravků, možné porušení § 3 odst. 1 nebo § 11 ZOHS bylo spatřováno v uplatnění modelu přímých dodávek vybraných léčivých přípravků do lékáren, Úřad ani v jednom případě nedospěl k závěru, že by se společnost dopustila spáchání správního deliktu podle ZOHS. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.

Dne 15. 10. 2015 byla žádost o poskytnutí informace informace částečně odmítnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 9. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se na Úřad obrátilo Statutární město Brno nebo hlavní město Praha ve věci týkající se posouzení formy a/nebo obsahu připravované obecně závazné vyhlášky, která se má týkat regulace provozu loterií nebo jiných podobných her, a v případě, že ano požadoval žadatel poskytnutí bližších informací.

Dne 2. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 8. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém stadiu se nachází šetření podnětu
sp. zn. P134/2014/VZ, a v případě, že již bylo šetření ukončeno, požadoval poskytnutí informace o výsledku tohoto šetření.

Dne 2. 9. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že šetření podnětu již bylo ukončeno s tím, že podnět byl zčásti shledán důvodným. V návaznosti na skutečnosti zjištěné v rámci uvedeného šetření pak byla z moci úřední zahájena správní řízení pro podezření ze spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace související s podnětem šetřeným Úřadem pod sp. zn. P322/2015/VZ ve věci veřejné zakázky „Dodávka konopí pro léčivé účely“ zadávané Státním úřadem pro kontrolu léčiv (dále jen „SUKL“), konkrétně stanovisko SUKLu k důkazům poskytnutým žadatelem, a stanovisko Úřadu ke stanovisku SUKLu.

Dne 22. 5. 2015 byla žádost o informace částečně odmítnuta a dne 2. 9. 2015 bylo požadované stanovisko stanovisko SUKLu poskytnuto v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 8. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Úřadu v souvislosti s šetřením podnětu ve věci veřejné zakázky „Právní služby – administrace veřejných zakázek, poskytování konzultací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek“

Dne 27. 8. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 4 odst. 3 InfZ bylo žadateli vyjádření vyjádření poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocných rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních identifikovaných žadatelem spisovými značkami, a to včetně případných navazujících druhostupňových rozhodnutí, jejichž znění nebyla podle žadatele zveřejněna v elektronické sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu. V případě, že některá žadatelem identifikovaná rozhodnutí dosud nenabyla právní moci, požadoval, aby mu bylo sděleno, o která rozhodnutí se jedná. 

Dne 25. 8. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 31. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací ke správnímu řízení vedenému Úřadem pod
sp. zn. S414/2013/VZ, a to sdělení, zda ve věci bylo vydáno nové rozhodnutí Úřadu, a pokud ano, tak zaslání textu rozhodnutí, pokud rozhodnutí vydáno nebylo, sdělení, kdy ve věci rozhodnuto bude, případně informaci, proč nebyla dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí.

Dne 17. 8. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že ve správním řízení sp. zn. S414/2013/VZ bylo vydáno „nové“ rozhodnutí, avšak toto rozhodnutí prozatím nenabylo právní moci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení vedeného Úřadem ve věci veřejné zakázky „Zajištění dopravní obslužnosti na trase Plzeň - Vejprnice – Tlučná“.

Dne 7. 8. 2015 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že ve správním řízení bylo vydáno rozhodnutí, avšak nenabylo právní moci, neboť byl proti němu podán rozklad, o kterém nebylo dosud rozhodnuto.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s aplikací zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“).

Dne 6. 8. 2015 byly žadateli požadované informace  požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vydal pravomocné rozhodnutí o zrušení, resp. potvrdil své rozhodnutí, či vyhověl rozkladu ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“, a poskytnutí relevantních dokumentů o vykonaných činnostech Úřadu.

Dne 6. 8. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že rozhodnutí o rozkladu nebylo doposud vydáno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, jaké konkrétní částky a kterým konkrétním účastníkům soudních řízení správních zaplatil Úřad na základě pravomocných rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu o kasačních stížnostech proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně, vydaným v kalendářním roce 2013 a v kalendářním roce 2014 ve věci správních žalob proti správním rozhodnutím Úřadu ve smyslu § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 14. 7. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty odkazem na zveřejněnou informaci v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, konkrétně Soudní přezkum rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek a Soudní přezkum rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027/2015/VZ-14092/2015/542/MBa, jímž byla uložena pokuta Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 

Dne 13. 7. 2015 byla žadateli informace poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu o kasačních stížnostech proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně, vydaných v kalendářním roce 2013 a 2014 ve věci správních žalob proti nečinnosti Úřadu ve smyslu ust. § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13. 7. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o celkovém počtu předběžných opatření vydaných Úřadem v letech 2014 a 2015, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu nebo pozastavil zadávací řízení nebo soutěž o návrh podle § 117 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a meritorních prvostupňových rozhodnutí vydaných ve správních řízeních vedených Úřadem pod sp. zn. S13,37/2015/VZ, S108/2015/VZ, S1136/2014/VZ a S740/2014/VZ.

Dne 3. 7. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že v roce 2014 Úřad vydal 106 rozhodnutí, jimiž bylo zadavateli nařízeno předběžné opatření v podobě uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo pozastavení zadávacího řízení; za období od 1. 1. 2015 do 19. 6. 2015 vydal 40 rozhodnutí, jimiž bylo zadavateli nařízeno předběžné opatření v podobě uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo pozastavení zadávacího řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení o zastavení správního řízení sp. zn. S247/2015/VZ a složení rozkladové komise, včetně případných náhradníků, která se bude rozkladem podaným v uvedené věci zabývat.

Dne 1. 7. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že zatím stanovena konkrétní rozkladová komise a jména členů jednotlivých rozkladových komisí jsou veřejně dostupná na webových stránkách Úřadu – https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/odpovedi-na-dotazy-podle-zakona-c-106-1999-sb.html (odpověď z roku 2014, 8. 12. 2014). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad vede, příp. vedl řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, u jím specifikovaných veřejných zakázek.

Dne 18. 6. 2015 byly žadateli požadované informace v souladu s § 6 odst. 1 InfZ poskytnuty, informace jsou dostupné na webových stránkách Úřadu, konkrétně: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12431.html, https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12415.html, https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12504.html 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení ve věci veřejné zakázky „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“

Dne 16. 6. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ bylo žadateli sděleno, že správní řízení bylo zahájeno dne 23. 4. 2015 na návrh. Správní řízení je vedeno pod sp. zn. S247/2015/VZ, resp. R178/2015/VZ. Dne 27. 5. 2015 bylo vydáno usnesení o zastavení a dne 11. 6. 2015 byl proti usnesení podán rozklad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Generálního ředitelství cel, jež bylo zapracováno do sdělení Úřadu sp. zn. C8/2015/VP.

Dne 8. 6. 2015 bylo žadateli stanovisko v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuto. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se kaucí skládaných na účet Úřadu v souvislosti s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Dne 8. 6. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V části byl žadatel odkázán na webové stránky Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1942-urad-vydal-informacni-material-k-technicke-novele-zakona-o-verejnych-zakazkach.html.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí souboru informací souboru informací vztahujících se k veřejným zakázkám.

Dne 4. 6. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu sp. zn. P544/2013/DP.

Dne 1. 6. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí odkazu na konečné rozhodnutí Úřadu vydané ve správním řízení sp. zn. S414/2013/VZ, příp. poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí.

Dne 27. 5. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v řízení sp. zn. S414/2013/VZ nebylo doposud vydáno výsledné rozhodnutí, neboť rozhodnutím předsedy Úřadu bylo zrušeno prvostupňové rozhodnutí a věc byla vrácena k novému projednání.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu všech řízení vedených Úřadem v roce 2014, v nichž byla účastníkem společnost Škoda Auto a.s., a případného rozhodnutí. 

Dne 28. 5. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v roce 2014 bylo vedeno jedno správní řízení sp. zn. S360/2014/KD, jehož účastníkem byla společnost Škoda Auto a.s. V uvedeném řízení bylo vydáno rozhodnutí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu sp. zn. P44/2015/VS.

Dne 27. 5. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v předmětné věci Úřad provádí předběžné šetření, které nebylo doposud ukončeno. V rámci tohoto šetření Úřad ověřuje skutečnosti uváděné v podnětu a vyžaduje další informace a podklady, které následně analyzuje. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k ustanovení znalce v oblasti kybernetika v jím uvedených správních řízeních a k úředním osobám, které byly za výběr znalce odpovědny. 

Dne 26. 5. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněné na základě výzvy Úřadu dne 18. 5. 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu ve věci veřejné zakázky „Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané Jindřichohradeckými místními drahami, a.s.

Dne 25. 5. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad obdržel podnět, ve kterém bylo poukazováno na údajné porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky. Úřad si od zadavatele vyžádal dokumentaci a vyjádření, po prošetření skutečností uváděných stěžovatelem neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se notifikace, resp. konzultace (návrhu) zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Dne 18. 5. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku v letech 2012, 2013 a 2014.

Dne 13. 5. 2015 byly žadateli požadované informace požadované informace poskytnuty v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele podal u Úřadu jím uvedený subjekt.

Dne 29. 4. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jím uvedený subjekt podal u Úřadu 2 návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Poskytování právních služeb pro potřeby hlavního města Prahy“, a to, zda vydané rozhodnutí je již pravomocné, příp. kdy lze očekávat konečné rozhodnutí Úřadu.

Dne 15. 4. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že řízení o rozkladu nebylo doposud ukončeno, tudíž rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených Úřadem proti Centru služeb pro silniční dopravu, s. p. o., v období od roku 2005 do roku 2015, a současně poskytnutí elektronických opisů rozhodnutí, které Úřad vydal v letech 2005 až 2015 v případných správních řízeních.

Dne 13. 4. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť informace jsou dostupné na webových stránkách Úřadu, ve sbírce rozhodnutí; konkrétně se jedná o správní řízení sp. zn. S169/2011/VZ, R64/2012/VZ, S156/2013/VZ, R326/2013/VZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. P176/2015/VZ.

Dne 10. 4. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo doposud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejných zakázek zadávaných Úřadem „Implementace systému zpětné vazby s uživateli služeb ÚOHS, Image Úřadu“ a „Zpracování procesní analýzy včetně její integrace a vzdělávání zaměstnanců“, a informace ohledně služeb, které Úřad outsourcoval za účelem právního poradenství či ekonometrických analýz pro vydání některých rozhodnutí.

Dne 7. 4. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. dokumentů obsažených ve spise vedeném pod sp. zn. P850/2014/VZ.

Dne 7. 4. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se početního stavu zaměstnanců a jejich změn na Odboru dominance a vertikálních dohod – služby a Odboru hlavního ekonoma za období od roku 2009 do roku 2014.

Dne 3. 4. 2015 byly žadateli požadované informace požadované informace poskytnuty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda byl podnět týkající se prošetření poskytování podpory ve prospěch hokejového klubu v Pardubicích ze strany Úřadu již vyřízen a pokud ano, požádal o poskytnutí kopie odpovědi.

Dne 25. 3. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že podnět byl ze strany Úřadu vyřízen a v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl stanoviska Úřadu ze dne 30. 7. 2014, č. j. ÚOHS-P242/2014-15570/2014/420/JSt ÚOHS-P242/2014-15570/2014/420/JSt a ze dne 8. 9. 2014, č. j. ÚOHS-P242/2014-18567/2014/420/JSt ÚOHS-P242/2014-18567/2014/420/JSt.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněnou na základě výzvy Úřadu dne 17. 3. 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, kolik rozhodnutí o řádném opravném prostředku – rozkladu bylo v roce 2014 vydáno Úřadem.

Dne 24. 3. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v roce 2014 bylo Úřadem vydáno celkem 408 rozhodnutí o řádném opravném prostředku – rozkladu (rozhodnutí v širším slova smyslu, tj. jak rozhodnutí, tak usnesení).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k externím právním službám vykonávaným pro Úřad, resp. sdělení celkové částky fakturované žadatelem identifikovanými subjekty, a to zvlášť od roku 2002 do roku 2014 včetně.

Dne 24. 3. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ bylo žadateli sděleno, že celková částka fakturovaná žadatelem identifikovanými subjekty činila 0 Kč.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o stavu šetření podnětu sp. zn. P147/2015/VZ.

Dne 6. 3. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu sp. zn. P147/2015/VZ stále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 2. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jež byla dne 18. 2. 2015 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací vztahujících se k rozkladu podanému proti rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 12. 2014, č. j. ÚOHS-S987/2014/VZ-27038/2014/522/KČe.

Dne 3. 3. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, jakým způsobem byl ze strany Úřadu řešen podnět týkající se veřejné zakázky „Hardwarové, softwarové a audiovizuální zařízení“.

Dne 16. 2. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad prošetřil v podnětu uváděné skutečnosti a v současné době neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední, což však nevylučuje možnost následného prošetření postupu zadavatele, zejména vyjdou-li najevo nové skutečnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 2. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se outsourcingu Úřadu, konkrétně sdělení činností outsourcovaných Úřadem v letech 2012–2014 a podrobného vyúčtování každé z těchto služeb.

Dne 10. 2. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/65349423?page-actual=2&page-supply=2&page-finished=3&tabs[xenorganization_detail_orders]=1.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací a pravomocných rozhodnutí (pokud byla vydána) týkajících se přezkoumání úkonů zadavatele ve věci veřejných zakázek vedených pod sp. zn. S871/2014/VZ a S872/2014/VZ.

Dne 3. 2. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací a dokumentů vztahujících se k šetření podnětu ve věci veřejné zakázky „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova“

Dne 30. 1. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. dokumentů a podkladů vzniklých v souvislosti s jednáním a přípravou návrhu na rozhodnutí rozkladové komise ve věci řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R232,233/2014/VZ.

Dne 22. 1. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie dokumentu, jímž se zadavatel vyjádřil k návrhu navrhovatele na přezkum úkonů zadavatele.

Dne 21. 1. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

cs | en