2014

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 12. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí ze dne 13. 6. 2014, č. j. ÚOHS-S605/2013/KD-12630/2014/850/VMu  ÚOHS-S605/2013/KD-12630/2014/850/VMu.

Dne 18. 12. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4 odst. 3 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.

Dne 15. 12. 2014 byla žádost o poskytnutí informace informace částečně odmítnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 28. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací a písemností vztahujících se k podnětu vedenému Úřadem pod sp. zn. P850/2014/VZ ve věci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu“ (evidenční číslo zakázky 343134), zadávané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Dne 15. 12. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace o výběru a „náboru“ členů rozkladové komise – Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I (jež nejsou zaměstnanci Úřadu), kteří se podíleli na řízení o rozkladu ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“, a o jejich odborné kvalifikaci.

Dne 15. 12. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že členové rozkladové jsou jmenováni předsedou Úřadu z řad odborníků z oboru práva a ekonomie či oboru vztahujícího se k činnosti komise a jejich výběr je výhradně na uvážení předsedy, jakožto osoby, do jejíž pravomoci konstituování rozkladové komise náleží; současně byl výběr členů komise prováděn v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 12. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o učiněných krocích a závěrech šetření ve věci veřejné zakázky „Komunikační kanál pro mladé Středočechy“.

Dne 9. 12. 2014 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad prošetřil skutečnosti uváděné v podnětu a poskytnuté podklady. Úřad po prošetření uvedeného neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 12. 2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se aktuálního složení rozkladových komisí (uvedení konkrétních jmen členů rozkladových komisí a jejich zařazení do příslušné komise) pro oblast ochrany hospodářské soutěže, pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně a v Praze a pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly.

Dne 8. 12. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o jím podaném podnětu sp. zn. P427/2014/DP ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se domáhal poskytnutí sdělení, jak šetření ve věci vyřízení podnětu pokročilo a jestli Úřad vydal v této věci rozhodnutí.

Dne 1. 12. 2014 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v současné době je připravována žádost o informace a podklady od dotčeného subjektu a šetření podnětu nadále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 10. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Výstavba, implementace a technická podpora integrovaného Centrálního informačního Systému (ICIS) OZP“, konkrétně se domáhal sdělení úkonů provedených ve správním řízení a pokud tyto úkony byly učiněny písemně, požádal o poskytnutí jejich kopie a sdělení stavu správního řízení.

Dne 20. 11. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P553/2014/KD/DP, a to informace, čeho se vedení šetření týká, poskytnutí veškerých dokumentů, které byly Úřadem v rámci šetření vyhotoveny a informací a dokumentů, které vlastním postupem shromáždil a poskytnutí vyrozumění (jako výsledku úředního postupu), jak bylo s podnětem naloženo. 

Dne 19. 11. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad prověřuje, zda jednáním společnosti nedochází k uzavírání zakázaných dohod s jejími autorizovanými partnery a ke zneužívání dominantního postavení, pokud jde o oblast poskytování servisních služeb a prodeje náhradních dílů. Prošetřování Úřad v současnosti provádí oslovováním třetích subjektů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad v roce 2006 nebo 2007 prověřoval zadávání veřejné zakázky na zimní údržbu komunikací v městském obvodu Ostrava Jih, a pokud ano, s jakým výsledkem bylo šetření uzavřeno.

Dne 10. 11. 2014 bylo žadateli sděleno, že jeho žádosti odpovídá rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 12. 2007, č. j. S253/2007-20886/2007/540-Zaj.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2014 od M. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu, vedeného pod sp. zn. P1046/2013/DP, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s tím související.

Dne 29. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že si od dotčeného subjektu dvakrát vyžádal informace a podklady, na žádost tohoto subjektu byla lhůta pro poskytnutí vyžádaných informací a podkladů prodloužena, dále si Úřad od žadatele a jiného stěžovatele vyžádal doplňující informace a podklady, Úřad rovněž odpověděl na přípis žadatele. V současné době Úřad analyzuje obdržené informace a podklady.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 10. 2014 od společnosti MERO ČR a.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. P842/2012/DP, a to informace, zda Úřad stále provádí šetření předmětného podnětu, pokud šetření podnětu bylo ukončeno, tak z jakého důvodu a poskytnutí dokumentů či vyjádření týkajících se ukončení či zastavení šetření.

Dne 22. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo doposud ukončeno a Úřad nadále provádí šetření předmětného podnětu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 9. 2014 od J. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se počtu podnětů na tvrzené zneužití dominantního postavení podaných u Úřadu v časovém období od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014. Ve vztahu ke každému v daném období podanému podnětu požádal o sdělení (i) data obdržení podnětu, (ii) sdělení identifikace společnosti či jiné osoby, proti níž byl předmětný podnět podán, a (ii) sdělení aktuálního stavu šetření.

Dne 20. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že počet podaných podnětů na zneužití dominantního postavení v období od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014 činí celkem 24.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 10. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se vozidel Úřadu.

Dne 16. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 10. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací bližších informací týkajících se vozidel Úřadu.

Dne 16. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 10. 2014 od V. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 12. 5. 2014,
č. j. ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe  ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe, které nabylo právní moci dne 14. 5. 2014.

Dne 13. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4 odst. 3 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 10. 2014 od státního podniku Lesy České republiky, zastoupeného Mgr. Ondřejem Richterem, advokátem (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se šetření podnětu sp. zn. P836/2011/KD, konkrétně informaci o průběhu, stadiu a výsledku šetření předmětného podnětu.

Dne 13. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ bylo žadateli sděleno, že šetření podnětu sp. zn. P836/2011/KD bylo ukončeno, neboť nebylo shledáno porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, současně byl informován o průběhu šetření. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 9. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. P427/2014/DP ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 9. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nadále probíhá. Současně bylo sděleno, že Úřad si v rámci šetření vyžádal doplňující informace a podklady, které od žadatele obdržel dne 22. 8. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 9. 2014 od Mgr. Jaroslava Dvořáka, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k přezkumu zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Poskytování právních služeb pro potřeby hlavního města Prahy“, konkrétně sdělení čeho se týká řízení, v jaké fázi je řízení, zda hrozí zrušení veřejné zakázky a kdy lze očekávat rozhodnutí ve věci.

Dne 9. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v současné době je ve věci uvedené veřejné zakázky vedeno řízení o rozkladu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 9. 2014 od J. Z. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 22. 9. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí materiálů, jež byly Úřadem získány při šetření podnětu
sp. zn. P623/2014/VZ.

Dne 2. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuto vyjádření zadavatele k obdrženému podnětu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 9. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se počtu vozidel Úřadu.

Dne 29. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace  požadovaná informace  204 KB poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 9. 2014 od společnosti CVIS Consulting s.r.o., (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se informačních systémů využívaných Úřadem.

Dne 1. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace 211 KB poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 9. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se počtu vozidel Úřadu.

Dne 29. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 9. 2014 od společnosti SITA CZ a.s., (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území stat. města Plzeň“, a to návrhů na zahájení řízení, vyjádření zadavatele a dalších účastníků řízení, procesní přípisy vydané Úřadem.

Dne 26. 9. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 9. 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí (i) odpovědí Úřadu na všechny podněty na porušování pravidel hospodářské soutěže tzv. integrovaným systémem nakládání s odpady a obdobnou iniciativou, která se objevila v posledních měsících pod názvem „dobrovolné svazky obcí“, a (ii) veškerých stanovisek, vyjádření apod. Úřadu k uvedené problematice.

Dne 22. 9. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli byl poskytnut přípis Úřadu ze dne 17. 7. 2014, č. j. ÚOHS-D344/2014/KD-15009/2014/850/MSk ÚOHS-D344/2014/KD-15009/2014/850/MSk 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 9. 2014 od H. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se spisových značek rozhodnutí, ve kterých Úřad uložil zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), od účinnosti zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách a některé další zákony. Současně se domáhal informace o stádiu, v jakém se tyto řízení nacházejí (pravomocně rozhodnuto, odvolání ke Krajskému soudu aj.). Dále požadovala výčet případů, u kterých nastal důsledek neplatnosti smlouvy dle § 118 odst. 6 ZVZ.

Dne 17. 9. 2014 byla žádost částečně odložena. Žadateli byly informace poskytnuty s odkazem na § 6 odst. 1 InfZ, neboť rozhodnutí Úřadu jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz. Konkrétně se jedná o následující: S448/2010/VZ, R97,98/2011/VZ (v uvedené věci vydán rozsudek Krajského soudu v Brně a věc Úřadu vrácena k novému projednání, správní řízení nebylo doposud ukončeno); S47/2013/VZ – rozhodnutím předsedy Úřadu bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno a správní řízení zastaveno (sp. zn. R152,154/2013/VZ); S196,259,303/2012/VZ, R253,257,258,264/2013/VZ – v současné době se věcí zabývá Krajský soud v Brně.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 8. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu ze dne 19. 5. 2014, sp. zn. P417/2014/DP/VS ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 9. 9. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad si od žadatele vyžádal chybějící přílohy podnětu, podnět vč. příloh analyzoval, vyžádal si informace a podklady od dotčeného subjektu, a reagoval na žadatelovu urgenci, přičemž si od něj vyžádal doplňující informace a podklady k podnětu. Úřad rovněž shromáždil veřejně dostupné informace.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 8. 2014 od J. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se stížnosti, resp. podnětu Krajského úřadu Jihomoravského kraje proti výběrovému řízení – „Provozování Nemocnice Hustopeče“, a to konkrétně, zda je správný údaj, že Úřad zastavil řízení, jež se vztahuje k danému výběrovému řízení, a to z důvodu, že se do výběrového řízení nepřihlásil ani jeden zájemce.

Dne 4. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, konkrétně mu bylo sděleno, že správní řízení ve věci „Provozování Nemocnice Hustopeče“ je u Úřadu vedeno pod sp. zn. S589/2014/VZ a doposud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí či usnesení, jímž by bylo správní řízení ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 28. 8. 2014 od D. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie žádosti ze dne 20. 5. 2014, č. j. ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc 323 KB.

Dne 4. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 8. 2014 od společnosti IZIP, a.s., zastoupené Mgr. Štěpánem Mládkem, advokátem (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o konkrétních listinách, jež jsou obsahem spisového materiálu vedeného pod sp. zn. P919/2012/VZ.

Dne 26. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 8. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.  

Dne 18. 8. 2014 byla žadateli <span>požadovaná informace</span> požadovaná informace 211 KBposkytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 8. 2014 od B. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke sdělení Úřadu ze dne 17. 4. 2014,   č. j. ÚOHS-P247/2014/KD-8383/2014/850/MSk, a to informaci, zda Úřad obdržel jakékoli stanovisko či reakci od Ministerstva spravedlnosti České republiky, a zda žadateli o stanovisko byly poskytnuty jakékoli další informace.

Dne 14. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ mu bylo sděleno, že Úřad žádné stanovisko ani reakci od Ministerstva spravedlnosti České republiky neobdržel a stejně tak nebyly žadateli o stanovisko poskytnuty žádné další informace.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 31. 7. 2014 od R. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel požadoval poskytnutí jmen a životopisů všech zaměstnanců Úřadu (včetně životopisu předsedy Úřadu), kteří se podíleli na řízení o rozkladu a výsledném rozhodnutí, jež se týká zrušení výběrového řízení na marketingovou komunikační kampaň pro značku „Klasa“ a nařízení uspořádání nového výběrového řízení. V případě, že se na rozhodnutí Úřadu podíleli i externí odborníci, požadoval jejich jména a názvy společností.

Dne 14. 8. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělena jména úředně oprávněných osob. Současně mu bylo sděleno, že na řízení o rozkladu se podílela rozkladová komise, konkrétně Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Brno I a životopis předsedy Úřadu je veřejně dostupný na webových stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 7. 2014 od R. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda je Úřad povinen v průběhu řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat účastníku řízení (v řízení zastoupenému advokátem) stanovisko či zprávu, v níž ještě před samotným vydáním meritorního rozhodnutí vyloží svůj právní názor v dané věci, a zda je běžná praxe Úřadu takovou zprávu či stanovisko vydávat.

Dne 7. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad stanovisko či zprávu, v nichž by účastníkovi řízení vyložil a odůvodnil svůj názor v dané věci, nevydává, ale nesmí se dopustit vydání tzv. překvapivých rozhodnutí, k čemuž slouží řada institutů uvedených v zákoně č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 7. 2014 od občanského poradenského střediska Acta non verba, o.p.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech na úklid a ostrahu kancelářských budov, které Úřad užíval v letech 2011, 2012 a 2013.

Dne 12. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 7. 2014 od P. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahující se k oblasti informatiky Úřadu a poskytnutí seznamu veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění za posledních pět let.

Dne 7. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 7. 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědí, stanovisek, vyjádření apod. Úřadu k problematice kolektivních systémů a autorizovaných obalových společností.

Dne 5. 8. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 31. 7. 2014 od P. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí ve věci veřejné zakázky město Kopřivnice, u nichž je navrhovatelem společnost SLUMEKO, s.r.o.

Dne 1. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ. Žadateli bylo konkrétně sděleno, že předmětu jeho žádosti odpovídají rozhodnutí uveřejněná na webových stránkách Úřadu, ve sbírce rozhodnutí, a to následující spisové značky: S700/2012/VZ, S628/2012/VZ a R133/2013/VZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 7. 2014 od společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace týkající se veřejné zakázky s názvem „Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF na období 2014+“, a to konkrétně informaci o tom, zda byly podány návrhy a kdo podal návrh týkající se předmětné veřejné zakázky, dále zaslání všech podaných návrhů včetně jejich znění nebo alespoň umožnění nahlédnutí do spisu vztahujícího se k předmětné veřejné zakázce.

Dne 22. 7. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že návrh na zahájení řízení výše uvedené veřejné zakázky byl podán, a to společností ha-vel internet s.r.o., a s ohledem na to, že je účastníkem řízení, má právo nahlížet do spisu v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 7. 2014 od J. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace týkající se aktuality, a to konkrétně informaci, zda se jedná o tutéž veřejnou zakázku, jež byla Úřadem v minulosti řešena pod sp. zn. S8,11/2010/VZ a R81,82/2010/VZ, zda zadavatel podal proti rozhodnutí I. stupně rozklad, přesnou identifikaci veřejné zakázky, odůvodnění rozhodnutí I. stupně, poskytnutí rozhodnutí I. stupně, a informaci, zda v zadávacím řízení nebo správním řízení nedošlo k jiným nekalostem.

Dne 22. 7. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu
s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v uvedeném případě se jednalo o tutéž veřejnou zakázku, která byla u Úřadu v minulosti vedena v rámci spojeného správního řízení. Proti rozhodnutí I. stupně byl podán rozklad. Předmětná veřejná zakázka byla zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 18. 9. 2009 pod ev. č. 60036357 a následně opraveno dne 27. 10. 2009 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 9. 2009 pod ev. č. 2009-S182-261969.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 7. 2014 od V. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o tom, v jaké fázi se nachází správní řízení, které Úřad zahájil z moci úřední pod sp. zn. S235/2013/VZ, případně též informaci, kdy bude předmětné správní řízení skončeno.

Dne 18. 7. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že ve správním řízení bylo vydáno rozhodnutí, které nenabylo právní moci, neboť byl proti němu podán rozklad. Současně bylo žadateli sděleno, že jakmile bude ve věci pravomocně rozhodnuto, bude rozhodnutí zveřejněno ve sbírce rozhodnutí Úřadu, jež je veřejně přístupná na webových stránkách Úřadu (www.uohs.cz).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 6. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu ze dne 20. 5. 2014 ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 17. 7. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad jím podaný podnět vede pod sp. zn. P427/2014/DP a jeho šetření nebylo dosud ukončeno. Současně bylo sděleno, že jím uvedené skutečnosti a tvrzení vyžadují doplnění a objasnění, a proto byl přípisem Úřadu vyzván k poskytnutí doplňujících informací a podkladů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 6. 2014 od Mgr. Tomáše Nachtigalla, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k cenovému vzorci ve smyslu rozhodnutí Úřadu pod č. j. S273/06-21087/06/610 ze dne 30. 11. 2006 (dále jen „rozhodnutí Úřadu“), a to konkrétně, zda účelem rozhodnutí Úřadu je, aby se dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností ČEZ, a. s., a společností Sokolovská uhelná, a. s., řídily obdobnými pravidly, která se již dříve uplatňovala na základě smluv mezi ČEZ, a. s., a společnostmi Severočeské doly, a. s., a Mostecká uhelná, a. s., a aby se proto na všechny tyto tři dodavatelsko-odběratelské vztahy uplatňoval obdobný cenový vzorec, stanovující cenu uhlí v běžném roce pro případ nedohody na jiné ceně uhlí, jehož jedinými a žádnými jinými vstupními veličinami jsou: cena hnědého uhlí v předcházejícím roce, procentuální změna ceny elektřiny v předcházejícím roce, procentuální změna inflace v předcházejícím roce.

Dne 7. 7. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že účelem rozhodnutí Úřadu v obecné rovině bylo odstranění nedůvodných rozdílů ve smlouvách uzavřených mezi společností ČEZ, a. s., a jejími dodavateli hnědého uhlí pro výrobu elektrické energie v elektrárnách, které upravovaly odlišně cenový vzorec, na základě něhož docházelo k určení ceny hnědého uhlí dodávaného společnosti ČEZ, a. s., od 1. 1. 2006.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 6. 2014 od společnosti
24 communication, s.r.o., zastoupené JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, DEA, DESS, advokát (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o konkrétních úkonech učiněných Úřadem při prověřování podnětu sp. zn. P442/2014/VZ a poskytnutí veškerých dokladů a informací o konkrétní komunikaci vedené při prověřování podnětu, včetně komunikace se zadavatelem.

Dne 3. 7. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu
s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v rámci šetření předmětného podnětu získal relevantní podklady pro svoje závěry na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Výzva k podání nabídek) a dále z profilu zadavatele (Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek), přičemž při svých závěrech vycházel rovněž z informací poskytnutých žadatelem.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 6. 2014 od Mgr. Tomáše Nachtigalla, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k výpočtu cenového vzorce, ze kterého se odvíjí možná cena uhlí v ČR, a to ve smyslu rozhodnutí Úřadu pod č. j. S273/06-21087/06/610 ze dne 30. 11. 2006.

Dne 19. 6. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že cenový vzorec uvedený v citovaném rozhodnutí byl závazný pouze pro společnosti ČEZ, a. s., a Sokolovská uhelná, a. s. Cenový vzorec vycházel z ceny hnědého uhlí v předcházejícím roce, dále z percentuální změny ceny elektřiny, přičemž zohledňoval cenový vývoj na domácím trhu i v zahraničí, a v neposlední řadě zohledňoval i míru inflace v předcházejícím roce, a to na základě indexů meziroční změny cen průmyslových výrobců a meziroční změny spotřebitelských cen, vyhlašovaných Českým statistickým úřadem. Žádná další kritéria cenový vzorec nezohledňoval.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 5. 2014 od JUDr. Jiřího Kindla, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k zásadní připomínce Úřadu v připomínkovém řízení k návrhu nové vyhlášky o jízdních řádech, která má nahradit stávající vyhlášku č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, a to konkrétně sdělení jmen osob podílejících se na přípravě, formulaci, podání a účastnících se jednání či jiné formy komunikace s Ministerstvem dopravy ČR a zaslání veškeré dokumentace a následné komunikace s tím související.

Dne 16. 6. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli byla poskytnuta dvě stanoviska, a to konkrétně pod č. j. ÚOHS-L184/2/13-14593/2013/440/KO ÚOHS-L184/2/13-14593/2013/440/KOn ze dne 5. 8. 2013 a pod č. j. ÚOHS-L184/2/13-18990/2013/440/KOn ÚOHS-L184/2/13-18990/2013/440/KOn ze dne 3. 10. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 5. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu ze dne 19. 5. 2014 ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 16. 6. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad jím podaný podnět vede pod sp. zn. P417/2014/DP/VS a jeho šetření nebylo dosud ukončeno. Současně bylo sděleno, že vzhledem k tomu, že Úřad obdržel jím podaný podnět dne 21. 5. 2014, byl dosud uskutečněn v rámci šetření jeden krok, a to postoupení podnětu odboru příslušnému k jeho šetření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 5. 2014 od M. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu, vedeného pod sp. zn. P1046/2013/DP, a to informace o konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s tím související.

Dne 13. 6. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v rámci šetření podnětu byly od dotčeného subjektu vyžádány informace a podklady, doplňující informace a podklady, dále se s dotčeným subjektem konalo ústní jednání. Současně si Úřad od Ministerstva životního prostředí vyžádal informace a podklady, které dosud neobdržel. Úřad taktéž v rámci šetření shromáždil veřejně dostupné informace. Úřad rovněž žadateli sdělil, že šetření podnětu nebylo dosud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 4. 2013 od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., zastoupené na základě plné moci Mgr. Lukášem Zdvihalem, advokátem (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o stavu šetření podnětu pod sp. zn. P371/2013/DP a informace ohledně dalších případných šetření či správních řízeních vedených se společností ČEZ, a. s., jež byly Úřadem zahájeny v roce 2013 nebo 2014 podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zneužívání dominantního postavení na jakémkoliv z trhů, na kterém působí, a to včetně poskytnutí souvisejících dokumentů, s vyloučením těch podnětů, které žadatel identifikoval spisovou značkou.

Dne 23. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo sděleno, že šetření podnětu pod sp. zn. P371/2013/DP nebylo dosud ukončeno, a že předmětu žádosti odpovídá pouze jedno další šetření podnětu vedené pod sp. zn. P110/2014/DP, které nebylo dosud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 5. 2014 od JUDr. Martina Nedelky, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu pod č. j. ÚOHS-S3/2014/VZ-9092/2014/522/JCh ze dne 28. 4. 2014

Dne 27. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2014 od E. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 2. 5. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se podnětu vedeného Úřadem pod sp. zn. P721/2013/VZ, konkrétně požádal o poskytnutí podkladů, a to včetně veškerých příloh, které byly Úřadem přijaty od Městské části Praha 6 k podání vysvětlení v uvedené věci.

Dne 19. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 5. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.

Dne 19. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 5. 2014 od M. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se aktuálního složení rozkladových komisí (uvedení konkrétních jmen členů rozkladových komisí a jejich zařazení do příslušné komise) pro oblast ochrany hospodářské soutěže, pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně a v Praze a pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly.

Dne 15. 5. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 4. 2013 od J. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se v letech 2000 – 2004 návrhy na spojení soutěžitelů posuzovaly podle zákona na ochranu hospodářské soutěže, anebo i podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně požádal o informaci týkající se ukončení správního řízení proti omezování hospodářské soutěže, navržené dne 1. 12. 2000 Zásobováním teplem Ostrava, a.s., a k jakému datu došlo ke zpětvzetí návrhu v dané věci.

Dne 5. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v případě posuzování spojení soutěžitelů postupoval do 30. 6. 2001 podle zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 7. 2001 postupuje pouze podle příslušných ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 4. 2013 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se jím specifikované veřejné zakázky zadávané hlavním městem Prahou, a to zda zakázka byla či je předmětem řízení Úřadu, příp. sdělení spisové značky a poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo v předmětné věci vydáno.

Dne 9. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S472/2013/VZ přezkoumává úkony zadavatele učiněné při zadávání předmětné veřejné zakázky.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 4. 2014 od V. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 18. 4. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci porušení pravidel při veřejných zakázkách statutárním městem Zlín nebo jím zřízených organizací za období říjen 2010 až březen 2014 – seznam veřejných zakázek, za které byly Úřadem vyměřeny pokuty, vč. jejich výše a úhrady, současně i informace o případech, kdy se statutární město Zlín proti pokutám odvolalo a řízení nebylo do 31. 3. 2014 ukončeno.

Dne 5. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odložena. Žadateli byla poskytnuta informace o pokutě udělené statutárnímu městu Zlín rozhodnutím prvostupňového orgánu pod č. j. ÚOHS-S301/2011/VZ18387/2011/540/PVé ze dne 1. 3. 2012 a potvrzená rozhodnutím druhostupňového orgánu pod č. j. ÚOHS-R75/2012/VZ-9879/2012/310/RJa ze dne 19. 7. 2012.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 4. 2014 od J. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 22. 4. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí jím identifikovaných dokumentů obsažených ve spise ÚOHS-P330/2009/VZ.

Dne 6. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 3. 2014 od O. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí souboru informací souboru informací týkajících se počtu veřejných zakázek, které byly Úřadem přezkoumávány v rámci správních řízení zahájených ex officio v letech 2012 a 2013, anebo pouze na základě podnětu v režimu tzv. „podnětového řízení“ mimo správní řízení, jejichž zadavatelem byly jím uvedené subjekty.

Dne 5. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2014 od J. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí statistických údajů statistických údajů týkajících se agendy Úřadu v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Dne 28. 4. 2014 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 4. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska, případně navazujících stanovisek k danému tématu, pokud byla vydána.

Dne 24. 4. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ. Dále byla žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuta dvě navazující stanoviska,
a to konkrétně pod č. j. ÚOHS-P192/2013/KD-4883/2014/850/MSk ÚOHS-P192/2013/KD-4883/2014/850/MSk ze dne 5. 3. 2014 a pod
č. j. ÚOHS-P247/2014/KD-8383/2014/850/MSk ÚOHS-P247/2014/KD-8383/2014/850/MSk ze dne 17. 4. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2014 od J. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o spolupráci Úřadu a zadavatele veřejné zakázky v jím podaných podnětech. Žadatel rovněž požádal o uvedení důvodu stažení konkrétně identifikovaného rozhodnutí a usnesení.

Dne 14. 4. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, konkrétně mu bylo sděleno, že zadavatel s Úřadem spolupracuje. Současně mu bylo sděleno, že o důvodu stažení jím identifikovaného rozhodnutí byl již v minulosti informován a usnesení č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-17985/2013/523/OPi je veřejně přístupné na stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 10. 2013 od hlavního města Prahy, zastoupeného advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 19. 2. 2014 žadatelem doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí všech listinných či jiných důkazů obsažených ve spise P217/2013/VZ.

Dne 5. 3. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 3. 2014 od M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: počet zaměstnanců Úřadu na konci roku 2009 a v současnosti, způsob zajištění funkcionality dohledového systému v listopadu roku 2009 a v současnosti.

Dne 7. 4. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 3. 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré listinné či elektronické korespondence, včetně všech případných příloh, mezi Úřadem a obcí Nelahozeves vzniklé v návaznosti na podnět Oživení, o. s. ze dne 21. 11. 2013 související se zadáváním veřejné zakázky na svoz komunálního odpadu.

Dne 28. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 3. 2014 od H. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku kontroly, příp. udělených sankcích společnostem v žádosti konkrétně identifikovaných, na které byl z jeho strany podán podnět k prošetření.

Dne 27. 3. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že podnět byl odložen jako bezpředmětný a společnostem tak nebyla ze strany Úřadu uložena žádná sankce.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 12.2013 od J. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí jím identifikovaných dokumentů týkajících se správního řízení ve věci koncesního řízení „Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“.

Dne 26. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 3. 2014 od J. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o stavu prošetřování jím podaných podnětů a o aktuálně prováděných úkonech.

Dne 26. 3. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že v jím podaných podnětech nadále probíhá šetření, o jehož výsledku bude informován. Současně bylo žadateli sděleno, že Úřad opakovaně požadoval stanoviska od zadavatele, včetně těch částí dokumentace o veřejných zakázkách, na něž bylo v podnětech upozorňováno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2014 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se Úřad v minulosti zabýval nutností zavést mzdové náklady do grantů Grantové agentury ČR. V případě, že Úřad v dané věci vydal stanovisko, požádal
o jeho zaslání.

Dne 21. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně byla žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuta stanoviska Úřadu pod č. j. ÚOHS-7022/2010/420/LBí ÚOHS-7022/2010/420/LBí ze dne 18. 5. 2010 a pod č. j. ÚOHS-9878/2010/420/LBí ÚOHS-9878/2010/420/LBí ze dne 8. 7. 2010.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2014 od O. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí <span class= souboru informací týkajících se počtu veřejných zakázek, které byly Úřadem přezkoumávány v rámci správních řízení zahájených ex officio v letech 2012 a 2013, jejichž zadavatelem byly jím uvedené subjekty.

Dne 20. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2014 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí jím identifikovaných dokumentů vytvořených Úřadem týkajících se vzniku odštěpného závodu „Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby“.

Dne 19. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 3. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí (I. a II. instance), která byla Úřadem vydána v souvislosti s porušením zákona o veřejných zakázkách a která žadatel identifikoval názvem zadavatele a veřejné zakázky, u následujících spisových značek: S60/2012/VZ, R309/2012/VZ, S66/2012/VZ, R308/2012/VZ, S38/2012/VZ, R320/2012/VZ, S15/2012/VZ, R319/2012/VZ, S131/2012/VZ, R333/2012/VZ, S29/2012/VZ, R310/2012/VZ, S22/2012/VZ, R304/2012/VZ, S39/2012/VZ, R301/2012/VZ.

Dne 12. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 2. 2014 od L. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocných rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních identifikovaných žadatelem spisovými značkami, a to včetně případných navazujících druhostupňových rozhodnutí, jejichž znění nebyla podle žadatele zveřejněna v elektronické sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu. V případě, že některá žadatelem identifikovaná rozhodnutí dosud nenabyla právní moci, požadoval, aby mu bylo sděleno, o která rozhodnutí se jedná.

Dne 7. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 2. 2014 od V. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o tom, v jaké fázi se nachází správní řízení, které Úřad zahájil z moci úřední pod sp. zn. S235/2013/VZ, případně též informaci, kdy bude předmětné správní řízení skončeno.

Dne 5. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že správní řízení stále probíhá (v prvním stupni) a dále to, že jakmile bude ve věci pravomocně rozhodnuto, bude rozhodnutí zveřejněno ve sbírce rozhodnutí Úřadu, jež je veřejně přístupná na webových stránkách Úřadu (www.uohs.cz).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 2. 2014 od M. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci, zda Úřad sdělil Statutárnímu městu Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, zda podnět, na základě kterého Úřad zahájil správní řízení vedené pod sp. zn. S420/2013/VZ (řízení o přezkoumání veřejné zakázky na revitalizaci Tyršových sadů v Pardubicích), byl podán anonymně. Dále se žadatel domáhal sdělení, zda podnět byl podán anonymně či nikoli.

Dne 5. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Statutárnímu městu Pardubice nebylo sděleno, zda byl podnět podán anonymně či nikoli. Dále bylo žadateli sděleno, že podnět nebyl podán anonymně. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 2. 2014 od J. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o tom, zda Úřad posuzuje stížnosti a podání jen podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nebo zda v případě veřejných zakázek zadávaných obcemi posuzuje i soulad s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zejména s ohledem na účelné vynakládání veřejných prostředků podle § 39 zákona o obcích.

Dne 25. 2. 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo s odkazem na § 112 zákona o veřejných zakázkách sděleno, že Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 2. 2014 od F. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval zpřístupnění rozhodnutí Úřadu č. j. S 50/99-40, č. j. R29-33/2003 a všech rozhodnutí Úřadu, u kterých byl účastníkem řízení člen nějaké franchisingové sítě.

Dne 24. 2. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, přičemž s odkazem na § 6 odst. 1 InfZ bylo žadateli sděleno, že rozhodnutí Úřadu č. j. S 50/99-40, č. j. R29-33/2003 a následující rozhodnutí spisových značek týkající se franchisingu S022/00, S023/00, S023/02, S024/00, S024/02, S025/00, S043/99, S044/99, S046/99, S047/99, S048/99, S049/99, S051/02, S055/03, S064/02, S088/04, S093/03, S129/02, S139/01, S155/03, S171/02, S171/03, S172/03, S187/02, S190/03, S191/03, S223/03, S248/02, S004/02, S005/02, S006/02, S010/03, S020/00 a S021/00 jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu www.uohs.cz.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 2. 2014 od společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření ve věci vedené Úřadem pod sp. zn. P371/2013/DP a poskytnutí „veškerých sdělení, popř. záznamů či jakýchkoliv jiných výstupů Úřadu vztahujících se k tomuto šetření, resp. k jeho průběhu či skončení“ (dále jen „informace“).

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta v části týkající se poskytnutí veškerých sdělení, záznamů a jiných výstupů Úřadu, a to z důvodů podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 InfZ, a žadateli byla poskytnuta informace o tom, že šetření předmětné věci nebylo dosud skončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2014 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí souboru informací souboru informací týkajících se uplatňování nároků podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 20. 2. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. 1. 2014 od M. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „zadavatel“) nazvané Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 v letech 2014 a 2015, konkrétně o tom, jak Úřad naložil s podnětem k přezkoumání postupu zadavatele v této věci, zda zahájil správní řízení, k jakým závěrům dospěl, pokud jde o zákonnost postupu zadavatele, a kteří zaměstnanci Úřadu se na rozhodování věci podíleli.

Dne 4. 2. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad jeho podání přijal jako podnět k přezkoumání postupu zadavatel, od něhož si vyžádal vyjádření a dokumentaci o veřejné zakázce. V případě pochybností o zákonnosti postupu zadavatele bude zahájeno řízení z moci úřední. Žadateli bylo rovněž sděleno, že oprávněnými úředními osobami v této věci jsou JUDr. Eva Kubišová, místopředsedkyně Úřadu, Mgr. Michal Čermák, ředitel úseku veřejných zakázek II, Ing. Hana Odehnalová, ředitelka odboru veřejných zakázek IV, a Ing. Hana Kuželová, referentka odboru veřejných zakázek IV.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 1. 2014 od občanského sdružení Oživení, o. s., (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně vyřizování podnětů k přezkumu postupu zadavatele, které žadatel podal, přičemž se jednalo o podněty, resp. správní řízení, ve věcech sp. zn. P1164/2012, P143/2013, P346/2013, P584/2013, P663/2013, P1044/2013, P1043/2013, P1088/2013, P1085/2012 (S112/2013) a S478/2013.

Dne 29. 1. 2014. byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. 1. 2014 od S. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval „poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu z října 2012 a rozhodnutí předsedy Úřadu vydaného pod sp. zn. R316/2012 ve věci věrnostních rabatů poskytovaných společností Telefónica Czech Republic, a. s.“

Dne 23. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu bylo sděleno, že se jedná o rozhodnutí ze dne 17. 10. 2012, č. j. ÚOHS-S1/03-1263/2012/810/ŠVl, a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 19. 12. 2012, č. j. ÚOHS-R316/2012/HS-23946/2012/320/HBa, a že obě rozhodnutí jsou veřejně dostupná ve sbírce rozhodnutí Úřadu na jeho webových stránkách, na něž byl žadatel odkázán.

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 1. 2014 od advokáta Alexandra Királyho (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí informace, kdy a jakým způsobem bylo Úřadu doručeno usnesení Krajského soudu v Brně pod č. j. 37 Co 335/2013 – 21 ze dne 15. 11. 2013 a usnesení pod č. j. 49 Co 268/2013 – 20 (správně 49 Co 368/2013 – 20) ze dne 31. 10. 2013.

Dne 23. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 1. 2014 od D. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky na restaurátorské práce v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, konkrétně toho, zda byla daná věc předmětem posouzení Úřadu, a pokud ano, tak sdělení výsledku řízení a poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu.

Dne 16. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad dne 20. 11. 2012 obdržel podnět, který směřuje proti postupu zadavatele - Římskokatolická farnost Velehrad (dále jen „zadavatel“), při zadávaní veřejné zakázky „Restaurátorské služby bazilika interiér“. Zadavatel k výzvě Úřadu předložil své vyjádření a dokumentaci o veřejné zakázce. Žadateli bylo rovněž sděleno, že z důvodu složitosti dané věci její šetření stále probíhá a že ke dni poskytnutí požadované informace nebylo Úřadem zahájeno správní řízení z moci úřední.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. 12. 2013 od Mgr. V. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda Úřad vydal rozhodnutí, jež bylo zmíněno v článku nazvaném „Konec zasněžování! Antimonopolní úřad dal za pravdu malým vlekům“, publikovaném v regionálním periodiku „Naše Valašsko“ a později i v dalších tištěných i elektronických denících, a pokud ano, žádal o jeho poskytnutí.  

Dne 2. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta, konkrétně byl odkázán na tiskovou zprávu č. 13/107 ze dne 18. 12. 2013, dostupnou na internetových stránkách Úřadu, podle které je výše zmíněná informace týkající se údajného zákazu umělého zasněžování v Beskydech zcela smyšlená a nereálná. Úřad proto v odpovědi žadateli opětovně konstatoval, že žádné takové rozhodnutí přijato nebylo.

cs | en