Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

 

1. Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

oblast

počet podaných žádostí

počet vydaných rozhodnutí

Hospodářská soutěž

33

21

Veřejné zakázky

54

22

Veřejná podpora

3

1

Významná tržní síla

1

1

Legislativně-právní

2

1

Všeobecné

20

7

celkem

113

53

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutím Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.:

12 odvolání

 

3. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1 stížnost

 

4. Rozsudky soudu ve vztahu k Úřadu v oblasti poskytování informací:

1 rozsudek ze dne 30. 5. 2014, č. j. 62 Af 103/2012 – 133, rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno a věc vrácena Úřadu k dalšímu řízení.

 

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

Nebylo vedeno žádné řízení.

 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí:

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

cs | en