Anketa hodnotící externí komunikaci

Vyplněním ankety umožníte Úřadu získat informace přímo od uživatelů jeho služeb. Získaná zpětná vazba je nesmírně cenná pro zajištění optimálního nastavení komunikace mezi Úřadem na jedné straně a jeho klienty a dalšími spolupracujícími subjekty na druhé straně.

Anketa vznikla v rámci projektu „Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS“, jehož cílem bylo zvýšení kvality služeb a zefektivnění činnosti Úřadu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže realizoval projekt od 1. 3. 2010–28. 2. 2013. V současné době je projekt ve fázi udržitelnosti.

Dovolujeme si Vás proto požádat o zodpovězení následujících otázek.
Dotazník je anonymní.
U otázek označených *) lze označit více odpovědí.

 1. Pracuji v oblasti:

  státní správy a státních orgánů
  advokacie
  soudnictví
  akademické sféry
  podnikatelské sféry
 2. Řekl/a byste, že znáte oblasti činnosti ÚOHS?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 3. Řekl/a byste, že veřejnost má dostatek informací o činnosti ÚOHS?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 4. Řekl/a byste, že veřejnost vnímá činnosti ÚOHS pozitivně?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 5. Máte Vy osobně dostatek informací o činnosti ÚOHS?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 6. Informace ÚOHS se k Vám dostávají pravidelně?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 7. Informace ÚOHS se k Vám dostávají prostřednictvím *)

  lze označit více odpovědí
  televize
  rozhlasu
  denního tisku
  odborného tisku
  internetu
  bulletinu rozesílaným ÚOHS (přihlásil/a jsem se k jeho odběru)
  tiskových zpráv ÚOHS (přihlásil/a jsem se k jejich odběru)
  informačních listů vydávaných ÚOHS
  výročních zpráv vydávaných ÚOHS
  konferencí, seminářů a přednášek organizovaných ÚOHS
  konferencí, seminářů a přednášek organizovaných jinými subjekty
  jiným způsobem
 8. Informace ÚOHS musím aktivně vyhledávat

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 9. Informace ÚOHS vyhledávám *)

  lze označit více odpovědí
  v médiích
  v odborném tisku
  na internetu
  na konferencích, seminářích a přednáškách organizovaných ÚOHS
  na konferencích, seminářích a přednáškách organizovaných jinými subjekty
  na webu ÚOHS
  v tiskových zprávách ÚOHS
  v informačních listech vydávaných ÚOHS
  ve výročních zprávách ÚOHS
  jinde
 10. Který zdroj informací o činnosti ÚOHS byste měl zájem využívat především? *)

  lze označit více odpovědí
  internetové stránky ÚOHS
  tiskové zprávy zasílané e-mailem (jsem přihlášen/a, nebo přihlásím se k jeho odběru)
  bulletin ÚOHS zasílaný e-mailem (jsem přihlášen/a, nebo přihlásím se k jeho odběru)
  pravidelný specializovaný e-letter o všech činnostech ÚOHS
  tištěné brožury a jiné publikace ÚOHS
  konference, semináře a přednášky organizované ÚOHS
  instruktážní filmové spoty na webu ÚOHS
  denní tisk, konkrétně:
  pravidelné informace v odborném tisku
  sociální sítě
  jiný
 11. Řekl/a byste, že pro toho, kdo má zájem, jsou informace o činnosti ÚOHS *)

  lze označit více odpovědí
  dobře dostupné
  zajímavě zpracované
  dostatečné
  jasné a srozumitelné
  zbytečně se překrývající
  přesné
  konkrétní a věcné
  důvěryhodné, pravdivé
  včas poskytované
  jiné
 12. Řekl/a byste, že informace poskytované ÚOHS jsou srozumitelné pro veřejnost?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 13. Jaký typ informací o činnosti ÚOHS postrádáte? *)

  lze označit více odpovědí
  všechny
  cílené, adresné
  přehledné, jasné, logické, srozumitelné
  podrobné, detailní
  aktuální
  přednášky, semináře
  tištěné materiály
  osobní kontakt, konzultace
  více informací na internetu
  žádné
  nevím
  jiné
 14. Obsahují internetové stránky ÚOHS informace, které od nich očekáváte?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 15. Na internetových stránkách ÚOHS postrádám tyto informace:

 16. Jste Vy osobně spokojen/a se službami ÚOHS?

  určitě ano
  spíše ano
  spíše ne
  určitě ne
 17. Pro zkvalitnění služeb ÚOHS doporučuji:

 18. Přejete si odpovědět anonymně?

  ano
  ne
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz