Druhá nejvyšší pokuta za porušení zákona o veřejných zakázkách

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 27. února 2006 uložil nepravomocně druhou nejvyšší pokutu ve své historii za porušení zákona v oblasti zadávání veřejných zakázek. Sankce 750 tisíc korun se týká města Hradec Králové a zakázky na zajištění nakládání s komunálním odpadem.

Zadavatel neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách porušil také tím, že vyloučil uchazeče AVE CZ na základě nesprávného posouzení jeho nabídky, která byla z hlediska splnění zadávacích podmínek úplná.

ÚOHS zahájil šetření na základě podnětu z 6. 12. 2005. Den poté požádal o zaslání dokumentace, kterou ale obdržel až 22.12.2005, dva dny poté, co město uzavřelo smlouvu na plnění zakázky se Sdružením MARIUS PEDERSEN GROUP. Ze zákona jednoznačně vyplývá, že požadavky zadavatele na splnění kvalifikace musí mít přímou souvislost s  předmětem zakázky. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů omezuje okruh dodavatelů. Zadavatel vyžadoval minimálně 70 dopravních prostředků pro nakládání s odpady, 5 zařízení k odstraňování odpadů a 5 ostatních zařízení pro nakládání s odpady. Nespecifikoval ale kapacitu zařízení, přestože ji byl schopen určit.

Právě kapacita zařízení je přitom rozhodující skutečností pro posouzení, zda je uchazeč technicky způsobilý plnit předmět zakázky. Jestli cíleného stavu bude dosaženo jedním nebo více zařízeními není podstatné. Požadavek na technickou způsobilost uchazeče má v daném případě pouze formální charakter bezdůvodně omezující okruh potencionálních dodavatelů schopných i v rámci menšího počtu zařízení předmět zakázky splnit.

Co se týče vyloučení AVE CZ, ÚOHS konstatuje, že v daném případě šlo o nabídku úplnou. Tato firma je členem skupiny AVE a má tedy možnost disponovat v rámci skupiny 7 zařízeními k likvidaci odpadu a nikoliv jenom dvěma, které sama vlastní. Zadavatel přitom v  zadávací dokumentaci nepožadoval, aby uchazeči prokazovali vlastnictví technického vybavení, ale pouze možnost takovým technickým zařízením disponovat. Vyloučení firmy AVE CZ lze označit za velmi závažné, neboť její nabídka měla šanci být vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato společnost totiž nabídla nižší cenu (37 879 319,60 Kč vč. DPH za rok plnění), než uchazeč, kterému byla veřejná zakázka přidělena (50 697 489,30 Kč).

Zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu. Horní hranice možné pokuty v daném případě činí 10 139 495,-- Kč. Z hlediska stanovení stupně závažnosti deliktu ÚOHS vzal v úvahu, že zadavatel závažným způsobem porušil princip nediskriminace. Výše pokuty byla také posouzena vzhledem k ekonomické situaci zadavatele. ÚOHS neshledal, že by pokuta mohla zásadním způsobem ovlivnit ekonomickou situaci zadavatele.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz