Předseda rozklady ve věci mýtného zamítl

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina věcně potvrdil závěr předchozích rozhodnutí Úřadu ve věci mýtného.

Oba vyloučení uchazeči, kteří postup ministerstva dopravy napadli, tedy sdružení MYTIA a společnost AUTOSRADE, byli vyloučeni v souladu se zákonem. Závěry dvou rozhodnutí předsedy ze dne 14.3.2006 jsou tedy ve svých důsledcích totožné se závěry prvostupňových rozhodnutí Úřadu z konce ledna.

Sdružení MYTIA bylo oprávněně vyloučeno, když obsahově neprokázalo celý rozsah významných služeb tak, jak je zadavatel definoval v zadávací dokumentaci. MYTIA nedoložila požadované reference na jeden z klíčových komponentů systému. Dále nebyla splněna zadávací podmínka, neboť nabízený systém neshromažďuje v reálném čase data o všech automaticky provedených mýtných transakcích centrálně. Tato podmínka nebyla splněna i přesto, že obsahovala několik dalších dílčích podmínek, z nichž některé nebyly zadavatelem stanoveny zcela jednoznačně, což nelze v žádném případě přičítat k tíži uchazečů. Rozpor se zákonem nebyl shledán ani v postupu hodnotící komise, což namítala také AUTOSTRADE. Přítomnost jiných osob než členů hodnotící komise na jednání je ponechána v kompetenci zadavatele a hodnotící komise. Předmětem přezkumu úkonů zadavatele Úřadem jsou jen výsledky práce komise, nikoli myšlenkové procesy jejích členů. Naopak neoprávněně byla MYTIA vyloučena vzhledem ke kvalifikačnímu kritériu „přehled počtu zaměstnanců“. Sdružení splnilo také zadávací podmínku ohledně šifrování datové komunikace.

Společnost AUTOSTRADE byla také oprávněně vyloučena, a to z několika důvodů. Ve své nabídce nedoložila některé certifikáty, které zadavatel požadoval, ani příslušný ekvivalent, který by mohl zadavatel přijmout. Nedoloženy byly také výpisy z Rejstříku trestů u dvou členů správní rady společnosti. Také v dalším postupu zadavatele ohledně AUTOSTRADE neshledal ÚOHS pochybení. Jedinou výjimkou je pozdní odeslání sdělení o vyřízení námitek. Toto pochybení však nemělo vliv na stanovení pořadí nabídek.

Oba vyloučení uchazeči v rozkladovém řízení nově namítali, že reference předložené vybraným uchazečem Kapsch jsou nedostatečné. S tímto názorem se však ÚOHS neztotožnil. Taktéž samotný fakt, že zadavatel neprováděl hodnocení nabídek, není v rozporu se zákonem, neboť po vyloučení 3 uchazečů ze 4 neexistovala jiná nabídka, se kterou by ji bylo možné porovnat. Tím však není dotčena povinnost zadavatele plynoucí z rozpočtových pravidel, aby vynakládal veřejné prostředky hospodárně. Měl by tedy provést ekonomickou úvahu o tom, zda je možné a hospodárné jedinou zbylou nabídku přijmout. Tato otázka však již nespadá do přezkumné pravomoci Úřadu.

Obě rozhodnutí budou pravomocná okamžikem jejich doručení účastníkům řízení. Ve stejném okamžiku skončí platnost předběžného opatření, které bylo vydáno v prosinci 2005. Zakázka tak může být realizována.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz