Předseda rozklady ve věci mýtného zamítl

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina věcně potvrdil závěr předchozích rozhodnutí Úřadu ve věci mýtného.

Oba vyloučení uchazeči, kteří postup ministerstva dopravy napadli, tedy sdružení MYTIA a společnost AUTOSRADE, byli vyloučeni v souladu se zákonem. Závěry dvou rozhodnutí předsedy ze dne 14.3.2006 jsou tedy ve svých důsledcích totožné se závěry prvostupňových rozhodnutí Úřadu z konce ledna.

Sdružení MYTIA bylo oprávněně vyloučeno, když obsahově neprokázalo celý rozsah významných služeb tak, jak je zadavatel definoval v zadávací dokumentaci. MYTIA nedoložila požadované reference na jeden z klíčových komponentů systému. Dále nebyla splněna zadávací podmínka, neboť nabízený systém neshromažďuje v reálném čase data o všech automaticky provedených mýtných transakcích centrálně. Tato podmínka nebyla splněna i přesto, že obsahovala několik dalších dílčích podmínek, z nichž některé nebyly zadavatelem stanoveny zcela jednoznačně, což nelze v žádném případě přičítat k tíži uchazečů. Rozpor se zákonem nebyl shledán ani v postupu hodnotící komise, což namítala také AUTOSTRADE. Přítomnost jiných osob než členů hodnotící komise na jednání je ponechána v kompetenci zadavatele a hodnotící komise. Předmětem přezkumu úkonů zadavatele Úřadem jsou jen výsledky práce komise, nikoli myšlenkové procesy jejích členů. Naopak neoprávněně byla MYTIA vyloučena vzhledem ke kvalifikačnímu kritériu „přehled počtu zaměstnanců“. Sdružení splnilo také zadávací podmínku ohledně šifrování datové komunikace.

Společnost AUTOSTRADE byla také oprávněně vyloučena, a to z několika důvodů. Ve své nabídce nedoložila některé certifikáty, které zadavatel požadoval, ani příslušný ekvivalent, který by mohl zadavatel přijmout. Nedoloženy byly také výpisy z Rejstříku trestů u dvou členů správní rady společnosti. Také v dalším postupu zadavatele ohledně AUTOSTRADE neshledal ÚOHS pochybení. Jedinou výjimkou je pozdní odeslání sdělení o vyřízení námitek. Toto pochybení však nemělo vliv na stanovení pořadí nabídek.

Oba vyloučení uchazeči v rozkladovém řízení nově namítali, že reference předložené vybraným uchazečem Kapsch jsou nedostatečné. S tímto názorem se však ÚOHS neztotožnil. Taktéž samotný fakt, že zadavatel neprováděl hodnocení nabídek, není v rozporu se zákonem, neboť po vyloučení 3 uchazečů ze 4 neexistovala jiná nabídka, se kterou by ji bylo možné porovnat. Tím však není dotčena povinnost zadavatele plynoucí z rozpočtových pravidel, aby vynakládal veřejné prostředky hospodárně. Měl by tedy provést ekonomickou úvahu o tom, zda je možné a hospodárné jedinou zbylou nabídku přijmout. Tato otázka však již nespadá do přezkumné pravomoci Úřadu.

Obě rozhodnutí budou pravomocná okamžikem jejich doručení účastníkům řízení. Ve stejném okamžiku skončí platnost předběžného opatření, které bylo vydáno v prosinci 2005. Zakázka tak může být realizována.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz