Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod

9. 5. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v zadávacím řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Dodávka motorové nafty - 2. vyhlášení“ a správní řízení zastavil. V rozhodnutí je nově řešena problematika související s celkovou odhadovanou hodnotou u rámcových dohod, Úřad proto hlavní závěry obsažené v rozhodnutí shrnuje v této tiskové zprávě.

Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí reagoval zejména na judikaturu Soudního dvora Evropské unie[1], na jejímž základě by bylo možné se domnívat, že zadavatel musí v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvést kromě jiného také odhadované množství nebo odhadovanou hodnotu, jakož i nejvyšší množství nebo nejvyšší hodnotu výrobků, které mají být dodány podle rámcové dohody. Předseda ÚOHS bere v potaz, že rozsudky SDEU jsou závazné. Současně však z nich vyvozené povinnosti související s předpokládaným množstvím nebo hodnotou zboží dodaného na základě rámcové dohody, nenachází dosud odraz v zákoně ani evropské směrnici, není tedy v tomto směru zadavatelům stanovena jednoznačná zákonná povinnost. Je proto třeba přihlížet zejména k důvodům, pro které byla uvedená rozhodnutí SDEU vydána, tedy k jejich účelu a smyslu a v souladu s nimi vykládat povinnosti zadavatelů v rámci aplikace zásady transparentnosti a rovného zacházení.

Jestliže zadavatelé v případě rámcových dohod uvedou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (přičemž lze doporučit, aby zadavatelé uvedli i hodnotu maximální), je možno takovou hodnotu považovat právě za limit potřebný pro naplnění zásady transparentnosti zadávacího řízení s ohledem na jistotu případných uchazečů ve smyslu uvedených rozsudků. Jelikož se však jedná o hodnotu předpokládanou a současně s ohledem na charakter rámcových dohod, lze připustit, že tato hodnota může být i překročena, a to buď nevýrazně, nebo v mantinelech nepodstatných změn smlouvy. V opačném případě se zadavatelé vystavují nebezpečí postihu ze strany Úřadu.

V případě vybočení z popsaných limitů je pak nutno považovat rámcovou dohodu za neúčinnou, čehož se mohou dovolat jak strany rámcové dohody, tak třetí osoby za splnění ostatních zákonných podmínek. Pokud se závěry uvedené v citovaných rozsudcích SDEU odrazí ve znění směrnic nebo zákona, pak bude samozřejmě bez dalšího nutno vycházet z konkrétně stanovené povinnosti vůči zadavatelům. 

Kompletní rozhodnutí je již zveřejněno na webu ÚOHS

Tiskové oddělení ÚOHS
23/062-R0031/2023[1] Zejména se jedná o rozsudky ve věcech C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice ze dne 19. 12. 2018; C-23/20 Simonsen & Weel A/S ze dne 17. 6. 2021; C-274/21 a C-275/21 EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. ze dne 14. 7. 2022.

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

4. července 2023 / ÚOHS uložil DS Ďáblice pokutu za dělení zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě správního řízení zahájeném ex offo uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu ve výši 150 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

22. června 2023 / Úřad vydal aktualizovaný sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizoval svůj sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy, do něhož nově zahrnula další významná rozhodnutí až do konce...

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz