VFN v Praze nezadávala IT zakázky dle zákona

4. 5. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pokutu ve výši jednoho milionu korun za pokračování v přestupku spočívajícího v zajišťování supervizní péče pro nemocniční informační systém prostřednictvím jednotlivých objednávek bez provedení zadávacího řízení nebo jiného možného postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Svým postupem mohl zadavatel ovlivnit výběr dodavatele. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze uzavřela se společností STAPRO, s. r. o., v dubnu 1996 smlouvu na zpracování projektu nemocničního informačního systému včetně dodávky technického a programového vybavení a uvedení systému do plného provozu. V průběhu let 2006–2012 zadavatel rozšiřoval předmět smlouvy uzavíráním dalších smluv s dodavatelem. V roce 2013 zadavatel uzavřel s dodavatelem smlouvu na dobu určitou (48 měsíců) na poskytování služeb supervizní péče o dotčený nemocniční informační systém.  Z této smlouvy dále vyplývá, že všechny materiály, koncepty, know-how nebo techniky vztahující se k plnění smlouvy jsou ve vlastnictví dodavatele STAPRO a zadavatel je oprávněn pouze k jejich nevýhradnímu užívání. Po uplynutí účinnosti této smlouvy docházelo k poptávání uvedených služeb na základě jednotlivých objednávek, kdy cena poptávaných a obdržených služeb na zajištění supervizní péče o nemocniční informační systém od dodavatele STAPRO na základě jednotlivých objednávek dosáhla v letech 2017–2022 téměř 179 milionů korun bez DPH.

Vzhledem k tomu, že u každé z objednávek přesáhla její předpokládaná hodnota dva miliony korun, což je limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby, byl zadavatel povinen jednotlivé veřejné zakázky (objednávky) zadat v zadávacím řízení dle zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem. Zadavatel v tomto případě nemohl použít jednací řízení bez uveřejnění, jež odůvodňoval exkluzivitou dodavatele STAPRO spočívající v existenci jeho výhradních práv duševního vlastnictví, neboť nebyly kumulativně splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že v případě veřejných zakázek pravidelné povahy se jedná o trvající či pravidelně pořizované dodávky či služby, u nichž měl zadavatel při jejich zadávání vycházet z výpočtu předpokládané hodnoty jednotlivých veřejných zakázek, tedy z celkové ceny, kterou reálně uhradil za služby stejného druhu během 12 měsíců předcházejících datu zadání konkrétní veřejné zakázky.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/60 – S0120/2023

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

4. července 2023 / ÚOHS uložil DS Ďáblice pokutu za dělení zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě správního řízení zahájeném ex offo uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu ve výši 150 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

22. června 2023 / Úřad vydal aktualizovaný sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizoval svůj sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy, do něhož nově zahrnula další významná rozhodnutí až do konce...

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz