Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 1,5 milionu korun pro brněnské kardiologické centrum

14. 4. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1,5 milionu korun Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí je pravomocné.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen zadavatel) porušilo zákon souvislosti s dodávkami léčiv, zdravotnického materiálu a produktů krevní banky od Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNUSA), které byly realizovány na základě rámcové dohody uzavřené jako součást Smlouvy o nájmu nemovitosti, o nájmu prostor sloužících podnikání a poskytování dalších služeb. Na základě této dohody zadavatel získával dodávky, za což hradil sjednanou úplatu ve výši ceny léků navýšené o 5 %, toto navýšení představovalo náhradu nákladů spojených s dodávkami. Na základě smlouvy zadavatel odebral a uhradil dodávky v hodnotě převyšující 187 milionů korun včetně DPH. Zadavatel dodávky nepoptával v zadávacím řízení, neboť se dle jeho názoru jednalo o horizontální spolupráci dvou veřejných zadavatelů, pro kterou však podle zjištění Úřadu nebyly splněny zákonné podmínky.

Předseda ÚOHS potvrdil, že v daném případě z rámcové smlouvy vyplývá, že na jejím základě zajišťuje FNUSA provozní potřeby zadavatele, a to za sjednanou úplatu. V rozsahu těchto služeb nelze hovořit o žádné spolupráci, jedná se o vztah poskytovatele a příjemce služeb. Horizontální spolupráce by přitom měla být spoluprací v tom smyslu, že veřejným zadavatelům umožní, aby plnili úkoly ve veřejném zájmu ve spolupráci s jinými veřejnými zadavateli, kteří svým podílem na plnění úkolu v podstatě zastoupí externí dodavatele. Za spolupráci přitom není možné považovat případy, kdy jeden zadavatel pouze deleguje na jiného zadavatele výkon určité činnosti, nebo výkon činnosti, k němuž bude povinen pouze jeden ze zadavatelů.

Předseda Mlsna nevyhověl žádosti zadavatele o snížení pokuty. Pochybení zadavatele bylo typově nejzávažnější, neboť došlo zcela k vyloučení konkurenčního prostředí. Současně však ve prospěch obviněného zohlednil, že zadavatel nakupoval od jiného veřejného zadavatele, který přinejmenším část dodávek sám soutěžil. Pokuta je ve výši přibližně 8 % maximální možné sazby, což odpovídá sankcím uloženým v obdobných případech.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/051 – R0021/2023

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

4. července 2023 / ÚOHS uložil DS Ďáblice pokutu za dělení zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě správního řízení zahájeném ex offo uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu ve výši 150 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

22. června 2023 / Úřad vydal aktualizovaný sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizoval svůj sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy, do něhož nově zahrnula další významná rozhodnutí až do konce...

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz