Psychiatrická nemocnice Bohnice zaplatí pokutu, pravidelné nákupy léčiv nezadávala v zadávacím řízení

8. 9. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za vhodné upozornit na své nedávné rozhodnutí týkající se problematiky nákupu léčiv ve zdravotnických zařízeních.

Uvedeným rozhodnutím byla Psychiatrické nemocnici Bohnice uložena pokuta ve výši 80.000 Kč, protože nakupovala prostřednictvím dodávek od různých dodavatelů léčiva bez provedení zadávacího řízení nebo jiného možného postupu předvídaného zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“).

Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že pokud by obviněný dodržel pravidlo stanovené zákonem, tj. pokud by zadával ve výroku rozhodnutí uvedené veřejné zakázky v zadávacím řízení nebo jiným zákonem předvídaným postupem, mohl obdržet nabídky i od jiných dodavatelů, kteří mohli obviněnému nabídnout výhodnější podmínky plnění.

Úřad v rozhodnutí navázal na své nedávné metodické stanovisko pro nákupy léčiv a uvedl, že považuje dodávky léků náležejících do jedné ATC skupiny na nejnižší úrovni za dodávky stejného druhu, neboť léky na nejnižší úrovni ATC klasifikace mají stejnou účinnou látku a jsou si svým charakterem nejbližší (byť mohou mít různé obchodní názvy, různé formy podání, množství účinné látky).

Podle Úřadu v případě pořizování léků zdravotnickým zařízením jde o léky, o kterých zadavatel ví, že je potřebuje/bude potřebovat pro zajištění léčby svých pacientů, má nastaven minimální stav léků a je si vědom toho, že tento svůj nastavený minimální stav léků bude muset pravidelně doplňovat, byť nemusí vědět přesné množství (záleží na skladbě aktuálně hospitalizovaných pacientů). Pro posouzení věci není podstatné, zda zadavatel např. v prvním čtvrtletí roku potřebuje 10 ks balení konkrétního léku a v posledním čtvrtletí roku bude téhož léku potřebovat 150 ks balení. Důležité je, že zdravotnické zařízení léky náležející do jedné ATC skupiny na nejnižší úrovni potřebuje a pořizuje trvale a že není žádného sporu o tom, že jsou pro něj nezbytné ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl zadavatel zřízen.

Zadavatel byl tedy povinen stanovit předpokládanou hodnotu každé jednotlivé veřejné zakázky (tedy objednávky nebo smlouvy) podle pravidla zvedeného v § 19 odst. 1 zákona jako skutečnou cenu uhrazenou za dodávky stejného druhu během předcházejících 12 měsíců při zohlednění případných změn v množství nebo cenách, které lze očekávat v rozhodném následujícím období a podle toho následně zakázku zadat v příslušném druhu zadávacího řízení či na základě vhodného zvláštního postupu dle části šesté zákona.

Úřad jako jednu z možných cest zadávání doporučuje pro účely pravidelného pořizování léčiv zavést např. dynamický nákupní systém (Hlava III ZZVZ). Dynamický nákupní systém umožňuje pořizovat léky na základě výzev k podání nabídky, které zadavatel zasílá dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému a na základě kterých obdrží nabídky, z nichž si vybere tu ekonomicky nejvýhodnější. Lze přitom předpokládat, že dodavatelé zařazení do dynamického nákupního systému by zadavateli i nadále nabízeli slevy či jiné výhody tak, aby mohli konkurovat ostatním dodavatelům, avšak na rozdíl od postupu mimo zadávací řízení by zároveň byla zajištěna řádná soutěž mezi dodavateli. Stejně tak by dodavatelé v rámci dynamického nákupního systému mohli obviněnému nabízet případná generika, jež se na trhu nově objeví. Stejně tak ZZVZ nabízí i jiné způsoby zadávání, vyhodnocení vhodného způsobu zadávání je pak vždy na zadavateli, a to i při zohlednění fungování daného trhu (dodavatelů na něm působících). Důležité však je při nákupu léčiv postupovat v intencích zákona.

Odkaz na rozhodnutí: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18291.html

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

Tiskové oddělení ÚOHS
22/129 – S0140/2022

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz