Odpovědné zadávání je nezpochybnitelným trendem, zaznělo druhý den Májové konference

19. 5. 2022

Závěrečný den Májové konference o veřejných zakázkách pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájil svým vystoupením místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Následoval blok týkající se unijní legislativy, která bude mít dopad i na veřejné zadavatele. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj se věnovala podpoře nízkoemisních vozidel, která má být do českého právního rámce zavedena právě na základě unijní směrnice 2019/161. Transpozičním předpisem bude zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který v současné době schvaluje Poslanecká sněmovna PČR. Cílem zákona je dosažení určitých podílů nízkoemisních vozidel v rámci veřejných zakázek, ať už při nákupech vozidel nebo při nákupu služeb, v jejichž rámci jsou vozidla využívána. Chystané unijní nařízení o subvencích ze třetích zemí narušujících vnitřní trh představil Vojtěch Horsák z ÚOHS. Plánovaná legislativa má zabránit tomu, aby firmy, které získají podporu ze země mimo EU, mohly tohoto zvýhodnění využít například v rámci fúzí nebo právě při získávání veřejných zakázek na evropském trhu. Návrh nařízení je v současné době finalizován a bude možná přijat ještě v rámci současného francouzského předsednictví nebo při následném předsednictví České republiky. Petr Vévoda z ÚOHS následně přiblížil, jaké budou předpokládané konkrétní dopady nařízení na veřejné zadavatele, zejména pak na průběh zadávacího řízení. U velkých zakázek s hodnotou přesahující 300 milionů eur bude mít zadavatel povinnost vyžádat si od dodavatelů oznámení o přítomnosti subvencí ze třetích zemí převyšujících 5 mil. eur, případně prohlášení o absenci subvencí. Evropská komise bude následně prověřovat, zda taková subvence narušila vnitřní trh a při zjištění narušení může zadání zakázky danému dodavateli zakázat, případně povolit s podmínkami.

Následná část programu se týkala možných důsledků závažných pochybení dodavatelů. Jedním z těchto pochybení může být kartelová dohoda dodavatelů, tzv. bid rigging, o němž hovořil místopředseda Úřadu Kamil Nejezchleb. Zdůraznil, že hlavním účelem existence pravidel zadávání veřejných zakázek je zajištění široké hospodářské soutěže o zakázky. Právě kartelová dohoda dodavatelů přitom soutěž v zásadě eliminuje, přestože formálně nemusí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. „Doporučuji, aby zadavatelé minimalizovali rizika a naučili své zaměstnance rozpoznávat znaky možné zakázané dohody,“ doporučil místopředseda Nejezchleb, jenž rovněž zmínil možnost zadavatelů žádat o náhradu škody, která jim byla kartelem způsobena.

Vylučování dodavatelů podle § 48 odst. 5 písm d) ZZVZ analyzovala ve své přednášce Iveta Pospíšilíková z ÚOHS. Zadavatel podle něj může vyloučit účastníky, kteří se v posledních 3 letech dopustili závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění smlouvy pro téhož nebo jiného veřejného zadavatele a vedlo to ke vzniku škody, předčasnému ukončení smlouvy nebo jiným negativním důsledkům. Upozornila, že zadavatel musí v případě vyloučení dodavatele unést důkazní břemeno. Rovněž vznesla do publika otázku, zda by bylo vhodné vést určitý veřejný seznam pozitivních a negativních referencí dodavatelů. Přístup k vylučování uchazečů v dalších členských státech EU následně prezentovali soudkyně Karin Schnabl ze Správního soudu ve Štýrsku a Goran Matešić, emeritní předseda chorvatské komise pro dozor nad veřejnými zakázkami.

Poslední blok Májové konference byl věnován tématu odpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek, které bylo od počátku loňského roku zařazeno mezi základní zásady veřejného zadávání (§ 6 odst. 4 ZZVZ). Přes poměrně závažné výhrady k současnému znění právní úpravy zaznělo na konferenci jednoznačné sdělení, že odpovědné zadávání je nezpochybnitelným trendem a budoucností veřejných zakázek. Z hlediska odborného gestora odpovědného zadávání o tématu pohovořila Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznámila přítomné se dvěma významnými rozsudky Soudního dvora vydanými v posledních dvou letech, připomněla oblasti, které vytvářejí příležitosti pro odpovědné zadávání, uvedla příklady dobré praxe a popsala proces implementace odpovědného zadávání v organizaci. Dle vlastního průzkumu většina zadavatelů (96 %) s různou intenzitou uplatňuje v praxi odpovědné zadávání. Upřednostňují zejména ekologicky šetrná řešení, podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, férové podmínky v dodavatelském řetězci a podporu malých a středních podniků. Bariéry zadavatelé spatřují v této oblasti v důrazu na formální správnost, nerizikovém řešení (uplatnění hodnocení na cenu před hodnocením kvality), nejistotě zejména u zakázek spojených s dotacemi, nedostatečné podpoře ze strany vedení organizace či v obavách z prodražování zakázek.

Martin Hadaš z Masarykovy univerzity popsal praxi odpovědného zadávání veřejných zakázek na univerzitě, jejímž strategickým záměrem pro roky 2021-2028 je respektovat a naplňovat principy společenské odpovědnosti a přispívat k řešení cílů udržitelného rozvoje. K těmto strategickým principům univerzita vede své studenty i zaměstnance.

Praktické zkušenosti a problémy získané z administrací veřejných zakázek z pohledu odpovědného zadávání sdílel Miroslav Knob z OTIDEA LEGAL. Vytkl absenci legislativního rámce při aplikaci zásady odpovědného zadávání. I přes tyto nedostatky se zásada začíná objevovat v interních směrnicích organizací. Ocenil v tomto směru metodickou podporu MPSV, respektive Institutu odpovědného veřejného zadávání.

Na závěr konference předseda Úřadu Petr Mlsna vyjádřil přesvědčení, že letošní první ročník Májové konference založil novou tradici nejen z odborného hlediska, neboť se jedná o setkání odborníků, zástupců Evropské komise, soudní moci a veřejných zadavatelů, ale i ze společenského hlediska a pozval účastníky na další připravované akce – konferenci o veřejné podpoře v červnu a na listopadovou Svatomartinskou konferenci.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/085

 

10. června 2022 / Pokuta hlavnímu městu Praze za zadání zakázky bez výběrového řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil hlavnímu městu Praze pokutu ve výši 200 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce týkající se odstranění...

1. června 2022 / Předseda Petr Mlsna seznámil prezidenta republiky s výsledky činnosti ÚOHS v roce 2021 Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu dnes na Pražském hradě přijal prezident České republiky Miloš Zeman. Během setkání předseda ÚOHS prezentoval prezidentu...

19. května 2022 / Místopředseda vlády Ivan Bartoš navštívil ÚOHS Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil program druhého dne Májové konference o veřejných zakázkách, kterou v Brně pořádá Úřad pro ochranu...

19. května 2022 / Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus V rámci Májové konference o veřejných zakázkách udělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejným zakázkám JUDr. Davidu Rausovi, Ph.D

18. května 2022 / Na ÚOHS se koná první ročník Májové konference o veřejných zakázkách Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes v brněnském sídle ÚOHS zahájil dvoudenní Májovou konferenci o veřejných zakázkách. První ročník konference přilákal...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

10. května 2022 / ÚOHS zveřejnil prezentace a odpovědi ze 7. metodického dne veřejného zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil prezentace a odpovědi na dotazy z již sedmého metodického dne pořádaného 26. 4. 2022

4. května 2022 / Krajský soud konstatoval správnost rozhodnutí ÚOHS v kauze nákupu policejních automobilů Krajský soud v Brně zamítl žalobu podanou Ministerstvem vnitra České republiky proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské, kterým bylo v roce 2019 zrušeno zadávací řízení ministerstva...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz