Odpovědné zadávání je nezpochybnitelným trendem, zaznělo druhý den Májové konference

19. 5. 2022

Závěrečný den Májové konference o veřejných zakázkách pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájil svým vystoupením místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Následoval blok týkající se unijní legislativy, která bude mít dopad i na veřejné zadavatele. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj se věnovala podpoře nízkoemisních vozidel, která má být do českého právního rámce zavedena právě na základě unijní směrnice 2019/161. Transpozičním předpisem bude zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který v současné době schvaluje Poslanecká sněmovna PČR. Cílem zákona je dosažení určitých podílů nízkoemisních vozidel v rámci veřejných zakázek, ať už při nákupech vozidel nebo při nákupu služeb, v jejichž rámci jsou vozidla využívána. Chystané unijní nařízení o subvencích ze třetích zemí narušujících vnitřní trh představil Vojtěch Horsák z ÚOHS. Plánovaná legislativa má zabránit tomu, aby firmy, které získají podporu ze země mimo EU, mohly tohoto zvýhodnění využít například v rámci fúzí nebo právě při získávání veřejných zakázek na evropském trhu. Návrh nařízení je v současné době finalizován a bude možná přijat ještě v rámci současného francouzského předsednictví nebo při následném předsednictví České republiky. Petr Vévoda z ÚOHS následně přiblížil, jaké budou předpokládané konkrétní dopady nařízení na veřejné zadavatele, zejména pak na průběh zadávacího řízení. U velkých zakázek s hodnotou přesahující 300 milionů eur bude mít zadavatel povinnost vyžádat si od dodavatelů oznámení o přítomnosti subvencí ze třetích zemí převyšujících 5 mil. eur, případně prohlášení o absenci subvencí. Evropská komise bude následně prověřovat, zda taková subvence narušila vnitřní trh a při zjištění narušení může zadání zakázky danému dodavateli zakázat, případně povolit s podmínkami.

Následná část programu se týkala možných důsledků závažných pochybení dodavatelů. Jedním z těchto pochybení může být kartelová dohoda dodavatelů, tzv. bid rigging, o němž hovořil místopředseda Úřadu Kamil Nejezchleb. Zdůraznil, že hlavním účelem existence pravidel zadávání veřejných zakázek je zajištění široké hospodářské soutěže o zakázky. Právě kartelová dohoda dodavatelů přitom soutěž v zásadě eliminuje, přestože formálně nemusí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. „Doporučuji, aby zadavatelé minimalizovali rizika a naučili své zaměstnance rozpoznávat znaky možné zakázané dohody,“ doporučil místopředseda Nejezchleb, jenž rovněž zmínil možnost zadavatelů žádat o náhradu škody, která jim byla kartelem způsobena.

Vylučování dodavatelů podle § 48 odst. 5 písm d) ZZVZ analyzovala ve své přednášce Iveta Pospíšilíková z ÚOHS. Zadavatel podle něj může vyloučit účastníky, kteří se v posledních 3 letech dopustili závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění smlouvy pro téhož nebo jiného veřejného zadavatele a vedlo to ke vzniku škody, předčasnému ukončení smlouvy nebo jiným negativním důsledkům. Upozornila, že zadavatel musí v případě vyloučení dodavatele unést důkazní břemeno. Rovněž vznesla do publika otázku, zda by bylo vhodné vést určitý veřejný seznam pozitivních a negativních referencí dodavatelů. Přístup k vylučování uchazečů v dalších členských státech EU následně prezentovali soudkyně Karin Schnabl ze Správního soudu ve Štýrsku a Goran Matešić, emeritní předseda chorvatské komise pro dozor nad veřejnými zakázkami.

Poslední blok Májové konference byl věnován tématu odpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek, které bylo od počátku loňského roku zařazeno mezi základní zásady veřejného zadávání (§ 6 odst. 4 ZZVZ). Přes poměrně závažné výhrady k současnému znění právní úpravy zaznělo na konferenci jednoznačné sdělení, že odpovědné zadávání je nezpochybnitelným trendem a budoucností veřejných zakázek. Z hlediska odborného gestora odpovědného zadávání o tématu pohovořila Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznámila přítomné se dvěma významnými rozsudky Soudního dvora vydanými v posledních dvou letech, připomněla oblasti, které vytvářejí příležitosti pro odpovědné zadávání, uvedla příklady dobré praxe a popsala proces implementace odpovědného zadávání v organizaci. Dle vlastního průzkumu většina zadavatelů (96 %) s různou intenzitou uplatňuje v praxi odpovědné zadávání. Upřednostňují zejména ekologicky šetrná řešení, podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, férové podmínky v dodavatelském řetězci a podporu malých a středních podniků. Bariéry zadavatelé spatřují v této oblasti v důrazu na formální správnost, nerizikovém řešení (uplatnění hodnocení na cenu před hodnocením kvality), nejistotě zejména u zakázek spojených s dotacemi, nedostatečné podpoře ze strany vedení organizace či v obavách z prodražování zakázek.

Martin Hadaš z Masarykovy univerzity popsal praxi odpovědného zadávání veřejných zakázek na univerzitě, jejímž strategickým záměrem pro roky 2021-2028 je respektovat a naplňovat principy společenské odpovědnosti a přispívat k řešení cílů udržitelného rozvoje. K těmto strategickým principům univerzita vede své studenty i zaměstnance.

Praktické zkušenosti a problémy získané z administrací veřejných zakázek z pohledu odpovědného zadávání sdílel Miroslav Knob z OTIDEA LEGAL. Vytkl absenci legislativního rámce při aplikaci zásady odpovědného zadávání. I přes tyto nedostatky se zásada začíná objevovat v interních směrnicích organizací. Ocenil v tomto směru metodickou podporu MPSV, respektive Institutu odpovědného veřejného zadávání.

Na závěr konference předseda Úřadu Petr Mlsna vyjádřil přesvědčení, že letošní první ročník Májové konference založil novou tradici nejen z odborného hlediska, neboť se jedná o setkání odborníků, zástupců Evropské komise, soudní moci a veřejných zadavatelů, ale i ze společenského hlediska a pozval účastníky na další připravované akce – konferenci o veřejné podpoře v červnu a na listopadovou Svatomartinskou konferenci.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/085

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz