Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o zadávání veřejných zakázek

24. 11. 2021
Ústavní soud dnes vyhlásil svůj nález týkající se návrhu na zrušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, podle kterého má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavit správní řízení o přezkoumání postupu zadavatele v případě, že v dané věci došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Plénum Ústavního soudu návrhu nevyhovělo a svým nálezem č. Pl. ÚS 24/21 ze dne 2. listopadu 2021 jej zamítlo.

Předmětné ustanovení je obsaženo v § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úřad v takových případech zastavuje správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť po uzavření smlouvy již nemůže reálně zasáhnout do zadávacího řízení a případné pochybení zadavatele tedy nelze ošetřit nápravným opatřením.

Podle Ústavního soudu je uvedené ustanovení konformní s ústavním pořádkem a institut zastavení řízení nelze považovat za nepřiměřený. Představuje sice určité omezení práv uchazečů o veřejnou zakázku, neboť povinnost zastavit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení při uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky odnímá příslušným orgánům možnost meritorního přezkumu postupu zadavatele, avšak toto omezení sleduje legitimní cíl. Tím je podle Ústavního soudu zajištění účinnosti rozhodnutí ve fázi před uzavřením smlouvy na předmět veřejné zakázky. Omezení je vůči sledovanému cíli přiměřené, neboť právo účastníků přezkumného řízení není omezeno absolutně. Zákon o zadávání veřejných zakázek totiž obsahuje několik institutů, jež mají zajistit, aby bylo meritorní rozhodnutí zásadně vydáno. Zejména jde o úpravu tzv. blokační lhůty, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na předmět veřejné zakázky, na niž může Úřad dále navázat vydáním předběžného opatření zakazujícího zadavateli uzavřít smlouvu, a to i bez návrhu.

Soud rovněž uvedl, že neexistuje subjektivní právo uchazečů na uzavření smlouvy na předmět veřejné zakázky a z pohledu práva na soudní a jinou právní ochranu je proto přiměřené, že forma účinné ochrany vůči porušení práva na rovné zacházení je v různých fázích zadávacího řízení odlišná.  Ve fázi před uzavřením smlouvy tuto ochranu představují ochranná opatření (zrušení zadávacího řízení či jednotlivého úkonu zadavatele), ve fázi po uzavření smlouvy prostředek ochrany představuje možnost domáhat se proti státu náhrady škody podle speciálního zákona.

Text nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 24/21

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/161

2. prosince 2021 / Neváhejte s registrací na 5. metodický den veřejného zadávání Na počátek prosince přichystal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro všechny zájemce o veřejné zakázky již 5. metodický den veřejného zadávání

25. listopadu 2021 / Uveřejňovat informace musí zadavatelé i u zakázek malého rozsahu, za opomenutí hrozí pokuta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v poslední době ukládal v desítkách případů pokuty za tzv. uveřejňovací přestupky zadavatelů, tedy situace, kdy zadavatelé nezveřejní údaje...

12. listopadu 2021 / Metodické doporučení ÚOHS týkající se postupu veřejných zadavatelů při nákupu energií S ohledem na ukončení činnosti některých poskytovatelů elektrické energie a plynu se ocitli v nepříznivé situaci i někteří veřejní zadavatelé, kteří jsou obecně v případě pořizování

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz