Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS

25. 6. 2020
Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa by mohla mít souvislost se skutečností, že předseda ÚOHS bude v nejbližší době rozhodovat o rozkladu proti pokutě ve výši 18 milionů korun, která byla prvostupňově uložena Dopravní společnosti Ústeckého kraje za nezákonné nákupy autobusů. Může se tedy jednat o snahu zadavatele vytvořit nátlak na předsedu ÚOHS, aby rozkladu vyhověl.

Ústecký kraj má dlouhodobě potíže se zadáváním veřejných zakázek souvisejících s autobusovou dopravou a Úřad musel proti jeho nezákonnému postupu několikrát zasáhnout. Jednalo se především o zadávací řízení a navazující smlouvy na dodávky autobusů o délce 10,5 m a 12 m, kdy Úřad nejprve svými rozhodnutími zakázal plnění rámcových dohod a kupní smlouvy a posléze uložil i pokutu ve výši 18 milionů korun.

Zadavatel uzavřel rámcové dohody na dodávky autobusů neoprávněně ve dvou jednacích řízeních bez uveřejnění. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení nebyly splněny zákonné důvody. Skutečnost, že zadavatel v předcházejících otevřených zadávacích řízeních, v nichž poptával totožná plnění, neobdržel žádné nabídky, nebyla v daném případě oprávněným důvodem pro užití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel si totiž tuto situaci způsobil sám, když zadávací podmínky (konkrétně požadavek na minimální objem palivové nádrže) pro otevřená řízení nastavil nezákonně a vytvořil jimi bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, kvůli nimž neobdržel žádné nabídky.

Při uzavírání navazujících kupních smluv (jedna se společností ZLINER a čtyři se společností Scania) se zadavatel dopustil dalších přestupků, neboť uvedené kupní smlouvy nebyl oprávněn uzavřít na základě rámcových dohod sjednaných v rozporu se zákonem a kupní smlouvy tak neuzavřel v některém ze zákonem předvídaných druhů zadávacího řízení.

Jedná se o přestupky nejzávažnějšího charakteru, neboť zadavatel při svém postupu zcela vyloučil soutěžní prostředí, přímo oslovil vybrané dodavatele a znemožnil tak účast jiných potenciálních zájemců o plnění zakázky. Nadto měl zadavatel informace o tom, že nastavením původních zadávacích podmínek v otevřených řízeních nepřípustným způsobem omezil soutěžní prostředí, přesto zcela vědomě pokračoval ve svém postupu a nevyvinul žádné úsilí, aby předešel negativním důsledkům svého nezákonného a protiprávního jednání.

ÚOHS se zásadně ohrazuje proti jakýmkoliv zásahům do jeho nezávislosti a pokusům o ovlivňování rozhodování. Rozhodovat vždy bude výhradně nezávisle a podle platných právních předpisů. Současně upozorňuje, že posuzovat zákonnost a správnost rozhodnutí Úřadu jsou oprávněny výlučně správní soudy, nikoliv zadavatelé, jejichž zakázky jsou přezkoumávány.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/059

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

14. dubna 2021 / Řízení letového provozu nakupovalo instruktážní služby bez soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příkazem pokutu ve výši 500 000 korun státnímu podniku Řízení letového provozu České republiky za chybné zadávání veřejných zakázek...

9. dubna 2021 / Předseda Úřadu snížil pokutu pro zadavatele TEPO s. r. o. na 1,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil pokutu ve výši 1 700 000 korun zadavateli TEPO s.r.o. za rozdělení předmětu několika nadlimitních veřejných zakázek...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz