Manipulativní a nepravdivé informace o zakázkách na ostrahu ÚOHS v článcích Hospodářských novin a Aktuálně.cz

12. 6. 2020
Hospodářské noviny a Aktuálně.cz dnes uveřejnily text, který zpochybňuje zákonný průběh zadávacích řízení na ostrahu (a úklid), jež zadával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Všechna uvedená zadávací řízení přitom proběhla v přísném souladu s právními předpisy a při následném plnění zakázek Úřad vždy jednal s péčí řádného hospodáře. Úřad očekává od obou médií omluvu.

Zadávací řízení na ostrahu a úklid 2016

V případě zakázky na ostrahu a úklid z roku 2016 Úřad v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení vysoutěžil dodavatele, ten však nereagoval na výzvy k podpisu smlouvy a následně oznámil, že zakázku plnit nebude. Úřad tedy musel uzavřít smlouvu s druhým v pořadí, kterým byla První chráněná dílna. Tento dodavatel splňoval kvalifikaci i všechny zadávací podmínky a Úřad neměl žádný zákonný důvod k jeho vyloučení. Kontroverzní osoba jednatele, jestliže splňuje základní kvalifikaci stanovenou zákonem, není zákonným důvodem k vyloučení dodavatele. Úřad nemohl dodavatele První chráněná dílna vyloučit nebo zadávací řízení zrušit, protože by se tím dopustil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek ke smlouvě 2016

V roce 2019 obdržel Úřad od dodavatele První chráněná dílna několikrát upozornění, že již nebude schopen služby dále poskytovat, jestliže nebude navýšena cena za plnění zakázky. Úřad nadále trval na plnění za cenu uvedenou ve smlouvě, až do chvíle, kdy dodavatel oznámil, že s plněním služeb končí. Protože Úřad musí postupovat s péčí řádného hospodáře, přistoupil k uzavření dodatku, jímž se s dodavatelem dohodl na předčasném ukončení služby k 30. 9. 2019. Dodatkem přitom nedošlo k žádnému navýšení ceny, pouze k vypovězení smlouvy za situace, kdy dodavatel zjevně nebyl schopen zakázku plnit. Jednalo se o zcela racionální řešení, neboť v případě neuzavření dodatku by došlo k náhlému přerušení služeb a Úřad by se ocitl bez ostrahy. V této souvislosti je nutné poukázat na nesmyslnost myšlenkové konstrukce autorů článku o tom, že peníze od Úřadu se kvůli předčasnému ukončení smlouvy nedostanou k věřitelům První chráněné dílny. Zaprvé Úřad by za neposkytované služby neplatil a za druhé by se pouze připojil k čekatelům na nedobytné pohledávky, neboť by První chráněné dílně za porušení smlouvy začal udělovat smluvní pokuty. Při zvoleném řešení pak byly služby poskytovány až do konce září 2019 a Úřad je řádně hradil.

Otevřené nadlimitní řízení na ostrahu 2019

Úřad vypsal již 31. 7. 2019 nové otevřené nadlimitní zadávací řízení na ostrahu. Zadávací podmínky nastavil přitom tak, aby zohledňovaly sociální aspekty, zejména v tom ohledu, aby se zaměstnancům dodavatele dostávalo spravedlivé mzdy a aby bylo zabráněno případným manipulacím s dotacemi. V průběhu zadávacího řízení však bylo nutno kvůli akcentu na sociálně odpovědné veřejné zadávání v zadávací dokumentaci vyřizovat větší počet žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a námitky dodavatelů, kromě jiného pak bylo nutno upravit zadávací dokumentaci a prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Poměrně zdlouhavé a komplikované bylo rovněž ověřování splnění veškerých kvalifikačních předpokladů a podmínek, které mají v konečném důsledku zajistit vyšší kvalitu odebíraných služeb. V závěrečné fázi celý proces prodloužila také koronavirová krize. Smlouva s novým dodavatelem MONIT plus, s.r.o. tak byla uzavřena až v tomto měsíci.

Tři přechodné zakázky malého rozsahu

Přechodné poskytování služeb ostrahy v období po ukončení staré do uzavření nové smlouvy vzešlé z otevřeného řízení Úřad zajistil prostřednictvím tří veřejných zakázek malého rozsahu, když smlouvy byly uzavřeny v termínech 27. 9. 2019, 27. 11. 2019 a 24. 2. 2020. Ve všech případech byly smlouvy uzavřeny na základě výběrového řízení, které bylo vždy transparentně zveřejněno prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) a otevřeno k účasti všem potenciálním dodavatelům. Všechna tato výběrová řízení vyhrála společnost SKY&FACILITY s.r.o., neboť předložila nabídky s nejnižšími cenami, konkrétně 666 061,44 Kč vč. DPH, 661 717,06 Kč vč. DPH a 1 271 719,68 Kč vč. DPH. V prvním výběrovém řízení Úřad obdržel tři nabídky, ve druhém dvě a ve třetím opět tři nabídky. Uzavřené smlouvy jsou samozřejmě zveřejněny v registru smluv.

Úřad postupoval s maximální transparentností

Úřad se tedy ostře ohrazuje proti tvrzení v článku, že tyto zakázky byly zadány z ruky, neboť je to jednoznačně v rozporu se skutečností. Rovněž nemohlo jít o dělení zakázky, protože se objektivně jednalo o reakci na původně neplánovanou nutnost zajištění provozních potřeb zadavatele. Úřad reagoval na tuto situaci pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tedy do uzavření smlouvy na základě výsledků otevřeného nadlimitního řízení. Veřejné zakázky k překlenutí doby do ukončení zadávacího řízení vypsal Úřad prostřednictvím Národního elektronického nástroje a uskutečnil o ně otevřenou soutěž, postupoval tedy v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti a zákazu diskriminace.

Přizvaný expert Transparency International zjevně nemohl mít o postupu Úřadu v dané věci ucelené informace, protože by jinak musel Úřad vyzdvihnout za transparentní jednání.

Úřad si je jakožto orgán dozoru nad zadáváním veřejných zakázek dobře vědom skutečnosti, že jeho vlastní zadávací a výběrová řízení budou pod drobnohledem. Ve všech výše popsaných zadávacích řízeních postupoval nanejvýš transparentně, všechna dokumentace je zveřejněna v NEN, na profilu zadavatele a v registru smluv. Vzhledem ke snaze o zohlednění sociálních aspektů v zadávacím řízení došlo k nepředvídatelnému prodloužení doby, po niž byla zakázka soutěžena, i se všemi souvisejícími důsledky. I za těchto okolností však Úřad jednal vždy s maximální transparentností a nemá o zákonnosti svého postupu nejmenší pochybnosti.

 

Zavádějícím způsobem interpretované či nepravdivé informace v článku Aktuálně.cz

Aktuálně.cz: Ostrahu a úklid svých budov, kde jsou uloženy dokumenty o miliardových sporech….

Skutečnost: Text se snaží naznačit, že se ostraha mohla dostat k citlivým informacím. Naprostá většina dokumentů je přitom uložena v digitální podobě v elektronické spisové službě, kam ostraha nemá v žádném případě přístup.

 

Aktuálně.cz: Když se jeho firma dostala do potíží, přešla ostraha obratem na jinou firmu s ním spojenou. To už ale bez výběrového řízení dle zákona.

Skutečnost: V žádném případě se nic nestalo obratem. Dodavatel informoval Úřad několikrát o svých obtížích, ale Úřad trval na plnění smlouvy za původní cenu. Až v okamžiku, kdy dodavatel oznámil, že již nadále nebude schopen služby poskytovat, uzavřel s ním Úřad dodatek, kterým došlo k předčasnému ukončení smlouvy ke konci září 2019. Poté Úřad vypsal otevřené zadávací řízení a až v okamžiku, kdy bylo zjevné, že se nestihne nový dodavatel vysoutěžit, vypsal zakázku malého rozsahu na překlenovací období. Tato zakázka (a další dvě navazující) byla vypsána na Národním elektronickém nástroji a mohl o ni soutěžit kdokoliv, kdo splnil zadávací podmínky. Úřad tedy postupoval výrazně transparentněji, než zákon v těchto případech požaduje.

 

Aktuálně.cz: Antimonopolní úřad řízený Petrem Rafajem ovšem těmto finančním problémům Horáčkovy firmy vyšel vstříc.

Skutečnost: Úřad dodavateli První chráněná dílna v žádném případě nevycházel vstříc. Naopak celou dobu trval na dodržení nasmlouvané ceny. Až v okamžiku, kdy dodavatel oznámil, že již nadále nebude schopen služby poskytovat, uzavřel s ním Úřad dodatek, kterým došlo k předčasnému ukončení smlouvy ke konci září 2019. První chráněná dílna, tak musela poskytovat své služby za původní cenu ještě další dva měsíce, a Úřad měl v mezičase možnost připravit nové zadávací řízení a zajistit si také ostrahu na přechodné období.

 

Aktuálně.cz: Den předtím, než u soudu přistál insolvenční návrh na zadluženou První chráněnou dílnu, se s firmou dohodl, že jí miliony posílat přestane. Pravděpodobně by posloužily k zaplacení dluhů.

Skutečnost: Jak je popsáno výše, dodavatel oznámil, že služby přestane poskytovat. Dodatkem si Úřad zajistil jejich poskytování, alespoň do konce září 2019. Do této doby také za služby platil. Pokud by služby nebyly poskytovány, tak by samozřejmě k jejich hrazení nedošlo, naopak Úřad by začal sám vymáhat smluvní pokuty a pouze by se připojil ke skupině věřitelů. Žádné peníze na zaplacení dluhů se tedy kvůli Úřadu rozhodně neztratily, právě naopak, neboť Úřad platil až do konce září.

 

Aktuálně.cz: …hlídat a uklízet antimonopolní úřad bez výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Úřad totiž zakázku rozdělil na tři menší, takže velikost ani jedné z nich nepřesáhla zákonný dvoumilionový limit, po jehož překročení už by pod paragrafy tendr spadal.

Skutečnost: Úřad vypsal již 31. 7. 2019 nové otevřené nadlimitní zadávací řízení na ostrahu, nemohl tedy vypsat další zadávací řízení na tentýž předmět plnění. Zákon tento postup přímo zakazuje. Poskytování služeb na přechodné období Úřad zajišťoval prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu, při jejichž soutěžení postupoval Úřad výrazně nad rámec požadavků zákona – vyhlašoval je na Národním elektronickém nástroji a byla otevřená pro všechny dodavatele splňující podmínky. Větší míru transparentnosti u veřejné zakázky malého rozsahu ani nelze zajistit. Článek se mýlí také v tom, že se jednalo o zakázky na ostrahu a úklid, šlo přitom pouze o zakázky na ostrahu.

Aktuálně.cz: Z těch plyne, že ve dvou případech se přihlásili další dva zájemci, v jednom jediný.

Skutečnost: Znovu zdůrazňujeme, že všechny tři zakázky malého rozsahu byly zadány na základě otevřené soutěže vypsané v NEN. Menší zájem dodavatelů je pochopitelný, protože se jednalo o přechodné období na několik málo měsíců a dodavatelům se podobné zakázky příliš nevyplatí vzhledem k počátečním fixním nákladům.

 

Aktuálně.cz: …zmíněné tři dočasné zakázky úřad zveřejnil na webu a určitým způsobem soutěžil. Na takové tendry se ovšem nevztahují regule zákona o veřejných zakázkách a ÚOHS si podmínky mohl nastavit, jak chtěl.

Skutečnost: Úřad zakázky malého rozsahu otevřeně vysoutěžil na NEN. Jakou vyšší míru transparentnosti by si autoři článku představovali? Podmínky byly velice jednoduché – 4 osoby 24 hodin denně vykonávající služby dle smlouvy. Jediným hodnotícím kritériem pak byla nabídková cena.

 

Aktuálně.cz: To, že má První chráněná dílna potíže s dluhy, není v textu zmíněno.

Skutečnost: Proč by mělo být v textu dodatku zmíněno, že má dodavatel potíže s dluhy? Pro Úřad jako smluvní stranu bylo stěžejní, že dodavatel oznámil, že již není schopen za původně smluvenou cenu služby dále poskytovat a že poskytování ukončí. Důvody, které ho k tomu vedly, jsou pro zadavatele zcela irelevantní.

 

Aktuálně.cz: Přesto řádné výběrové řízení na další roky ÚOHS vypsal až na konci loňského července…

Skutečnost: K podpisu dodatku došlo 24. 6. 2019. Na konci července již bylo vypsáno nové zadávací řízení. Během jediného měsíce sestavit poměrně složitou zadávací dokumentaci a zakázku vypsat, je naopak velice rychlý postup. Úřad samozřejmě nemohl vypsat zadávací řízení dříve, když měl na totožný předmět plnění platnou smlouvu.

 

Aktuálně.cz: Dělení zakázky, zadávání z ruky a podivné kroky, které zvýhodňují kontroverzní firmu Tomáše Horáčka.

Skutečnost: Úřad zadal všechny uvedené zakázky v přísném souladu se zákonem. Nad rámec zákona vypisoval otevřené výběrové řízení na NEN i na veřejné zakázky malého rozsahu. V žádném případě tak nelze hovořit o zadávání z ruky, o dělení zakázek nebo zvýhodňování některého z dodavatelů. Vždy byl vybrán ten dodavatel, který splnil zadávací podmínky a nabídl Úřadu nejvýhodnější nabídku.

 

Zavádějícím způsobem interpretované či nepravdivé informace v článku Hospodářských novin

HN: … získal v minulosti opakovaně zakázky na úklid a ostrahu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle současného zjištění HN a Aktuálně.cz je provázely nestandardní okolnosti.

Skutečnost: Úřad zadal všechny uvedené zakázky v přísném souladu se zákonem. Nad rámec zákona vypisoval otevřené výběrové řízení na Národním elektronickém nástroji (NEN) i na veřejné zakázky malého rozsahu. Kontroverzní osoba jednatele nebo společníka dodavatele nemůže být důvodem k vyloučení ze zadávacího řízení, jestliže dodavatel splnil zadávací podmínky. Jednalo by se o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

HN: První kontrakt s antimonopolním úřadem získal v té době Horáčkův nejvýnosnější podnik První chráněná dílna v roce 2016. Jedná se o firmu, která zaměstnávala handicapované a díky nim v mnoha případech vyhrávala zakázky.

Skutečnost: Úřad si byl těchto okolností vědom, proto nastavil podmínky tak, že se uvedeného zadávacího řízení mohli zúčastnit pouze dodavatelé zaměstnávající zdravotně a tělesně postižené. Žádný z uchazečů tedy nemohl získat výhodu před ostatními. Přesto vyhrála První chráněná dílna vzhledem k nejnižší nabídkové ceně.

 

HN: Koncem ledna 2019 dílna úřadu vzkázala, že nebude schopna kvůli zvyšující se minimální mzdě úklid a ostrahu za vysoutěženou cenu nadále provádět. … Práce nicméně ještě půl roku beze změny pokračovaly − a to až do doby, než se dílna ocitla v insolvenčním řízení.

Skutečnost: Dodavatel informoval Úřad několikrát o svých obtížích, ale Úřad trval na plnění smlouvy za původní cenu. Až v okamžiku, kdy dodavatel oznámil, že již nadále nebude schopen služby poskytovat, uzavřel s ním Úřad dodatek, kterým došlo k předčasnému ukončení smlouvy ke konci září 2019. První chráněná dílna, tak musela poskytovat své služby za původní cenu ještě další dva měsíce, a Úřad měl v mezičase možnost připravit nové zadávací řízení a zajistit si také ostrahu na přechodné období. O insolvenčním řízení Úřad neměl v době podpisu dodatku žádné informace a nehrálo v něm roli.

 

HN: 24. 6. 2019 − tedy den předtím, než u soudu návrh přistál, se s firmou dohodl, že jí miliony za úklidové práce a ostrahu posílat přestane. Ty by v případě úpadku nejspíš posloužily k zaplacení dluhů věřitelům.

Skutečnost: Úřad trval na plnění smlouvy za původní cenu a až v okamžiku, kdy dodavatel oznámil, že již nadále nebude schopen služby poskytovat, došlo k uzavření dodatku. První chráněná dílna, tak musela poskytovat své služby za původní cenu ještě další dva měsíce. Do konce září 2019 také Úřad za služby platil. Pokud by služby nebyly poskytovány, tak by samozřejmě k jejich hrazení nedošlo, naopak Úřad by začal sám vymáhat smluvní pokuty a pouze by se připojil ke skupině věřitelů. Žádné peníze na zaplacení dluhů se tedy kvůli Úřadu rozhodně neztratily, právě naopak. O insolvenčním řízení nadto Úřad neměl v době podpisu dodatku žádné informace a nehrálo v něm roli.

 

HN: Místo toho si úřad na ostrahu obratem najal, údajně na "přechodné období" − než vysoutěží nového dodavatele − další Horáčkovu společnost Sky & Facility.

Skutečnost: V žádném případě se nic nestalo obratem. Dodavatel První chráněná dílna informoval Úřad v první polovině roku 2019 několikrát o svých obtížích, ale Úřad trval na plnění smlouvy za původní cenu. Až v okamžiku, kdy dodavatel v červnu 2019 oznámil, že již nadále nebude schopen služby poskytovat, uzavřel s ním Úřad dodatek, kterým došlo k předčasnému ukončení smlouvy ke konci září 2019. Poté Úřad vypsal otevřené zadávací řízení a až v okamžiku, kdy bylo zjevné, že se nestihne nový dodavatel vysoutěžit, vypsal zakázku malého rozsahu na překlenovací období. Tato zakázka (a další dvě navazující) byla vypsána na Národním elektronickém nástroji a mohl o ni soutěžit kdokoliv, kdo splnil zadávací podmínky. Úřad tedy postupoval výrazně transparentněji, než zákon v těchto případech požaduje. Podnikatel Horáček nadto ve veřejných rejstřících ve společnosti Sky & Facility nijak nefiguruje.

 

HN: Kvůli rozdělení prací na tři menší zakázky tak Sky & Facility získala možnost hlídat a uklízet úřad dohlížející na regulérnost hospodářské soutěže bez výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Skutečnost: Úřad vypsal již 31. 7. 2019 nové otevřené nadlimitní zadávací řízení na ostrahu, nemohl tedy vypsat další zadávací řízení na tentýž předmět plnění. Zákon tento postup přímo zakazuje. Poskytování služeb na přechodné období Úřad zajišťoval prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu, při jejichž soutěžení postupoval Úřad výrazně nad rámec požadavků zákona – vyhlašoval je na Národním elektronickém nástroji a byla otevřená pro všechny dodavatele splňující podmínky. Větší míru transparentnosti u veřejné zakázky malého rozsahu ani nelze zajistit.

 

HN: Cena ani jedné zakázky nepřesáhla zákonný dvoumilionový limit, po jehož překročení by už pod paragrafy tendr spadal. Celkem úřad lobbistově firmě nicméně zaplatil 2,4 milionu korun.

Skutečnost: Znovu opakujeme, že již od 31. 7. 2019 bylo vypsáno otevřené nadlimitní zadávací řízení na ostrahu, to se však nepodařilo ze zcela objektivních a doložitelných důvodů dokončit tak rychle, jak se Úřad prvotně domníval. Pro pořízení překlenovacích služeb ostrahy prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu tak měl Úřad zcela legitimní důvody. Všechny tři veřejné zakázky malého rozsahu byly vypsány na Národním elektronickém nástroji a mohl o ni soutěžit kdokoliv, kdo splnil zadávací podmínky. Úřad tedy postupoval výrazně transparentněji, než zákon v těchto případech požaduje.

 

HN: Na takové tendry se ovšem nevztahují regule zákona o veřejných zakázkách a ÚOHS si podmínky mohl nastavit, jak chtěl. Na portálu veřejných zakázek NEN, na který úřad odkazuje, není dohledatelné ani to, kolik a jaké účastníky úřad oslovil a jaké nabídli ceny.

Skutečnost: Na NEN je samozřejmě zveřejněna veškerá dokumentace k uvedeným výběrovým řízením. Úřad nikoho sám neoslovoval, řízení byla otevřená a mohl se do něj přihlásit kdokoliv, kdo splňoval zadávací podmínky. Podmínky byly velice jednoduché – 4 osoby 24 hodin denně vykonávající služby dle smlouvy. Jediným hodnotícím kritériem pak byla nabídková cena. Společnost SKY&FACILITY s.r.o. předložila nabídky s nejnižšími cenami, konkrétně 666 061,44 Kč vč. DPH, 661 717,06 Kč vč. DPH a 1 271 719,68 Kč vč. DPH. V prvním výběrovém řízení Úřad obdržel tři nabídky, ve druhém dvě a ve třetím opět tři nabídky. Uzavřené smlouvy jsou samozřejmě zveřejněny v registru smluv.

 

HN: Úřad řádné výběrové řízení na nového provozovatele ostrahy a úklidu vyhlásil až v červenci 2019 − půl roku poté, co Horáček avizoval, že v plnění služeb nemůže pokračovat.

Skutečnost: Jak je již opakovaně popsáno výše, Úřad trval na plnění smlouvy za vysoutěženou cenu. Nové zadávací řízení bylo možno vyhlásit až poté, co bylo zřejmé, že původní smlouva předčasně skončí. To se stalo dodatkem ze 24. 6. 2019, jímž bylo dohodnuto ukončení plnění ke konci září 2019. Neprodleně poté začal Úřad chystat zadávací dokumentaci pro otevřené zadávací řízení, které bylo vypsáno již 31. 7. 2019, tedy v podměrně krátké době. K osobě podnikatele Horáčka je možno pouze doplnit, že s Úřadem nikdy ve věci žádné z předmětných zakázek nijak nekomunikoval.

 

HN: Zvítězila firma Monit Plus, která za čtyři roky hlídání a ostrahy ÚOHS chce téměř 27 milionů korun − smlouva, a tedy i konkrétní rozsah služeb zatím nejsou zveřejněny.

Skutečnost: Podepsaná smlouva byla zveřejněna v registru smluv hned v den podpisu, tedy 2. 6. 2020. Veškerá dokumentace k zadávacímu řízení je k dispozici v NEN.

 

HN: Dělení zakázky, zadávání z ruky a podivné kroky, které zvýhodňují kontroverzní firmu.

Skutečnost: Úřad zadal všechny uvedené zakázky v přísném souladu se zákonem. Nad rámec zákona vypisoval otevřené výběrové řízení na NEN i na veřejné zakázky malého rozsahu. V žádném případě tak nelze hovořit o zadávání z ruky, o dělení zakázek nebo zvýhodňování některého z dodavatelů. Vždy byl vybrán ten dodavatel, který splnil zadávací podmínky a nabídl Úřadu nejvýhodnější nabídku.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz