Krajská nemocnice Liberec vybrala nabídku uchazeče, který měl být vyloučen

7. 4. 2014
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 300 000 Kč zadavateli Krajská nemocnice Liberec, a.s., za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“.

Zadavatel se dopustil správního deliktu, když nevyloučil vybraného uchazeče SINOMED, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv neprokázal splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu. Podle zadávacích podmínek byli uchazeči povinni předložit v rámci prokazování kvalifikace pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zadavatel stanovil, že za doklad o pojištění považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazoval vybraný uchazeč prostřednictvím subdodavatele PURO-KLIMA, a. s., a to předložením dokumentu s názvem „Potvrzení o pojištění“, ve kterém Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., prohlašuje, že v případě uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je připravena uzavřít pojistnou smlouvu se subdodavatelem, s limitem pojistného plnění 60 000 000 Kč. Podle závěrů ÚOHS uvedený doklad k prokázání kvalifikace podle požadavků zadavatele nepostačuje.

Zadavatel se dále dopustil porušení zákona i tím, když nevyloučil vybraného uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění některých kvalifikačních předpokladů, což bylo zapříčiněno nejednoznačností a neurčitostí subdodavatelské smlouvy mezi vybraným uchazečem a subdodavatelem. Dodavatel může část kvalifikace, kterou není schopen prokázat sám, prokazovat prostřednictvím subdodavatele. V uvedeném případě nicméně ze smlouvy jednoznačně nevyplývalo, k jakému konkrétnímu rozsahu plnění kvalifikace se subdodavatel zavazuje. Uchazeč tedy kvalifikaci dostatečným způsobem neprokázal.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/028/VZ007 – S41/2013, R265/2013

19. února 2020 / Předseda ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení...

6. února 2020 / Diskuze o reformě přezkumu veřejných zakázek by měla být vedena odborníky Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení...

4. února 2020 / Vedení ÚOHS ovlivněno nebylo, zveřejněná komunikace o tom nijak nesvědčí Hospodářské noviny dnes zveřejnily text s názvem Ovládnutí Švachulou, v němž z uniklé policejní dokumentace dovozují závěry o údajném ovlivňování nejvyšších představitelů Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz