Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis

21. 11. 2022
Nové nařízení de minimis má nahradit stávající nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále též jen „nařízení č. 1407/2013“), jehož platnost končí 31. 12. 2023.

Kontrola účelnosti pravidel státní podpory (tzv. fitness check) provedená v roce 2020 ukázala, že nařízení o podpoře de minimis celkově splňuje svůj účel.  V návaznosti na provedený přezkum a na informace a připomínky od společností, podnikatelských sdružení a orgánů veřejné moci obdržené v rámci zveřejněné výzvy v červnu a červenci 2022, Evropská komise připravila návrh nového nařízení de minimis

Návrh nového nařízení de minimis obsahuje oproti stávajícímu nařízení č. 1407/2013 tyto změny:

i) zvýšení stropu pro podporu de minimis, kterou může jeden podnik obdržet od členského státu za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období, a to na 275 tisíc eur. Návrh upravuje také strop pro podpory poskytované ve formě půjček a záruk a strop podpory pro podniky provozující silniční nákladní dopravu. Cílem zvýšení stropů podpory de minimis je zohlednit inflaci. Stávající nařízení č. 1407/2013 stanovuje strop 200 tisíc eur.

ii) posílení požadavků na transparentnost zavedením centrálního registru podpor de minimis na vnitrostátní úrovni či na úrovni EU, který umožní snadný přístup k informacím o podpoře de minimis poskytnuté kterýmkoliv orgánem členského státu.

 

Bližší informace o veřejné konzultaci, včetně návrhu nového nařízení de minimis, jsou dostupné zde: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-de-minimis_en

 

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko veřejných orgánů za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

 

Ostatní subjekty mohou připomínky podat přímo Evropské komisi do 10. 1. 2023.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0169

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

11. října 2023 / Pro podniky začne dne 12. 10. 2023 platit povinnost notifikovat zahraniční finanční příspěvky Evropské komisi dle Nařízení o zahraničních subvencích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „Nařízení“) reaguje na možná narušení...

25. září 2023 / Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz