Změny v dočasném krizovém rámci prodlužují platnost opatření a výrazně zvyšují stropy podpory

31. 10. 2022
Evropská komise přijala v pátek 28. října 2022 změnu dočasného krizového rámce pro veřejnou podporu, aby umožnila členským státům nadále podporovat hospodářství v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Dočasný krizový rámec (dále také „DKR“) byl přijat 23. března 2022, nyní byl již podruhé novelizovaný.

Na základě intervence České republiky a některých dalších členských států doplnila Evropská komise do DKR nový odst. 29, který umožní poskytnout podporu prostřednictvím dodavatelů energií. Uvedený odstavec DKR, ve spojení s oddíly 2.1 a 2.4 DKR nově zavádí možnost poskytnout podporu přímo konečnému příjemci či tuto podporu realizovat prostřednictvím dodavatele energií. Pokud je podpora realizována prostřednictvím dodavatele energií, musí členský stát prokázat fungování mechanismu, který ochraňuje hospodářskou soutěž mezi dodavateli a který zajišťuje, že je podpora přenesena na konečného příjemce. V České republice tak bude možné tento postup využít rovněž v oblasti teplárenství.

Zejména s ohledem na nedávné nařízení o mimořádném zásahu k řešení vysokých cen energie (nařízení (EU) 2022/1854) a návrh Komise na nové nařízení pro mimořádnou situaci k řešení vysokých cen plynu v EU a zajištění bezpečnosti dodávek v letošní zimě byla:

1)      prodloužena platnost všech opatření stanovených v dočasném krizovém rámci do 31. prosince 2023;

2)      zvýšeny stropy stanovené pro omezené částky podpory až do výše 250 000 eur pro podniky působící v odvětví zemědělství a 300 000 eur pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až do výše 2 milionů eur pro podniky působící ve všech ostatních odvětvích;

3)      zavedena dodatečná flexibilita pro podporu likvidity energetických podniků pro jejich obchodní činnost. Ve výjimečných případech a za přísných záruk mohou členské státy poskytovat veřejné záruky přesahující 90 % krytí, pokud jsou tyto záruky poskytovány jako finanční zajištění ústředním protistranám nebo členům clearingového systému. To je v souladu s aktem v přenesené pravomoci přijatým Komisí dne 18. října 2022, který umožňuje za určitých podmínek používat nezajištěné bankovní a veřejné záruky jako způsobilý kolaterál pro splnění výzev k dodatkové úhradě;

4)      zvýšena flexibilita a možnosti podpory pro společnosti postižené rostoucími náklady na energii, na které se vztahují záruky. Členské státy budou oprávněny vypočítat podporu na základě buď minulé, nebo současné spotřeby, přičemž zohlední potřebu zachovat tržní pobídky ke snížení spotřeby energie a zajistit kontinuitu hospodářských činností. Kromě toho mohou členské státy poskytovat podporu pružněji, a to i zvlášť postiženým energeticky náročným odvětvím, s výhradou ochranných opatření, aby se zabránilo nadměrné kompenzaci. U podniků, které obdrží vyšší částky podpory, dočasný krizový rámec předpokládá závazky stanovit cestu ke snížení uhlíkové stopy spotřeby energie a zavedení opatření v oblasti energetické účinnosti;

5)      zavedena nová opatření zaměřená na podporu snižování poptávky po elektřině v souladu s nařízením (EU) 2022/1854;

6)      upřesněna kritéria pro posuzování opatření na podporu rekapitalizace. Taková podpora solventnosti by musela zejména i) být nezbytná, vhodná a přiměřená, ii) zahrnovat přiměřenou úhradu státu a iii) být doprovázena vhodnými opatřeními v oblasti hospodářské soutěže, aby byla zachována účinná hospodářská soutěž, včetně zákazu výplaty dividend a prémií a akvizic.

Opatřeními stanovenými v dočasném rámci není dotčena možnost povolit jiná nezbytná a přiměřená opatření přímo podle Smlouvy, a zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování EU.

Komise dále rozhodla o prodloužení možnosti poskytovat opatření na podporu investic směřujících k udržitelnému oživení podle dočasného rámce státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 do 31. prosince 2023.

Revidované znění dočasného krizového rámce Revidované znění dočasného krizového rámce 611 KB

Dle tiskové zprávy Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
22/156

 

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

21. prosince 2022 / Přezkum de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu - Evropská komise zveřejnila výzvu pro zasílání připomínek Ve vazbě na hodnocení nařízení de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které proběhlo roku 2019, Evropská komise zahájila přezkum nařízení o podpoře de minimis...

20. prosince 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v ČR V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

20. prosince 2022 / České předsednictví stihlo schválit zmocňovací nařízení pro modální a ekologickou dopravu Rada Evropské unie pod vedením českého předsednictví včera formálně schválila zmocňovací nařízení pro přijetí blokových výjimek v oblasti modální a ekologické dopravy. Na základě...

16. prosince 2022 / Komise schválila český program na podporu ekologického dálkového vytápění ve výši 1,2 miliardy eur Evropská komise schválila 16. prosince 2022 český program ve výši 1,2 miliardy eur na podporu ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz