S počátkem roku 2022 vstoupila v platnost nová mapa regionální podpory

3. 1. 2022
Od začátku ledna 2022 vstupuje v platnost nová mapa regionální podpory pro Českou republiku, kterou schválila Evropská komise na základě nových Pokynů k regionální státní podpoře. Mapa je schválena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v těchto regionech, vyjádřenou jako procento ze způsobilých nákladů.

Podle schválené mapy regionální podpory do podporovaných oblastí v České republice spadají dle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) regiony NUTS II Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Maximální míra podpory v těchto regionech činí 30 %, s výjimkou regionu NUTS II Severozápad, ve kterém je míra podpory stanovena na 40 %.

Regiony NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod spadají nově do oblastí způsobilých dle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Maximální míra podpory se v nich pohybuje v rozmezí od 15 % do 25 %. Míra podpory v těchto regionech se bude v průběhu doby platnosti mapy, a pro jednotlivé regiony, lišit.

Míru podpory ve výši 25 % mohou po celé období platnosti mapy čerpat investice realizované ve jmenovitě uvedených okresech: Rakovník, Kladno, Mělník, Tachov a Plzeň – sever. V regionech NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod, mimo tyto uvedené okresy, činí maximální míra podpory 20 % a od 1. ledna 2025 dojde k jejímu snížení o 5 p.b. na maximální míru 15 %.

Region NUTS II Praha zůstává nadále nezpůsobilý pro poskytnutí regionální podpory.

U velkých investičních projektů, tj. u počáteční investice se způsobilými náklady přesahujícími 50 mil. EUR, se tyto maximální intenzity podpory upravují v souladu s čl. 19 odst. 3 Pokynů k regionální podpoře či v případě regionální investiční podpory poskytované dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise č. 651/2014, tzv. GBER) v souladu s čl. 2 odst. 20 GBER.

Možnost zvýšit maximální míru podpory pro malé a střední podniky o 20 či 10 p.b. (dle velikosti podniku) se týká investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 mil.  EUR. Zda je možno využít příplatky pro malé a střední podniky u konkrétních programů či ad hoc podpor je na rozhodnutí poskytovatele předmětné podpory.

Jakmile Evropská komise schválí pro Českou republiku územní plán spravedlivé transformace, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provede další notifikaci s návrhem na zvýšení maximální míry podpory pro území určená pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Mapu regionální podpory je nezbytné aplikovat zejm. v případech regionální investiční podpory poskytované jak na základě GBER, tak na základě Pokynů k regionální podpoře; v případě využití Pokynů je třeba provést notifikaci příslušného opatření podpory Evropské komisi.

Maximální míry podpory pro regionální (investiční) podporu platné od 1. 1. 2022

Region NUTS II

Velký podnik

Střední podnik

Malý podnik

Severozápad

40 %

50 %

60 %

Severovýchod

30 %

40 %

50 %

Střední Morava

30 %

40 %

50 %

Moravskoslezsko

30 %

40 %

50 %

Střední Čechy (okresy Rakovník, Kladno, Mělník)

25 %

35 %

45 %

Střední Čechy (ostatní okresy)

20 % do 31.12.2024

15 % od 1. 1.2025

30 % do 31.12.2024

25 % od 1. 1.2025

40 % do 31.12.2024

35 % od 1. 1.2025

Jihozápad (okresy Plzeň-sever, Tachov

25 %

35 %

45 %

Jihozápad (ostatní okresy)

20 % do 31.12.2024

15 % od 1.1.2025

30 % do 31.12.2024

25 % od 1. 1.2025

40 % do 31.12.2024

35 % od 1. 1.2025

Jihovýchod

20 % do 31.12.2024

15 % od 1.1.2025

30 % do 31.12.2024

25 % od 1. 1.2025

40 % do 31.12.2024

35 % od 1. 1.2025

Praha

-

-

-

 

Rozhodnutí Evropské komise, kterým je schválena mapa regionální podpory je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202134/294937_2308438_49_2.pdf

Tiskové oddělení ÚOHS

22/01

25. července 2022 / Evropská komise schválila pro Českou poštu podporu určenou na plnění povinnosti univerzální služby Evropská komise schválila záměr České republiky poskytnout České poště náhradu za plnění povinnosti poskytovat univerzální poštovní služby v období 2018–2022

21. července 2022 / Evropská komise přijala novelu Dočasného krizového rámce Dne 20. 7. 2022 přijala Evropská komise novelu Dočasného krizového rámce. Novela reflektuje především ve stejný den vydaný Balíček zimní připravenosti a plán REPowerEU

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

1. července 2022 / Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy...

30. června 2022 / Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje...

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

16. června 2022 / ÚOHS hostil odborníky na veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících...

14. června 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz