S počátkem roku 2022 vstoupila v platnost nová mapa regionální podpory

3. 1. 2022
Od začátku ledna 2022 vstupuje v platnost nová mapa regionální podpory pro Českou republiku, kterou schválila Evropská komise na základě nových Pokynů k regionální státní podpoře. Mapa je schválena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v těchto regionech, vyjádřenou jako procento ze způsobilých nákladů.

Podle schválené mapy regionální podpory do podporovaných oblastí v České republice spadají dle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) regiony NUTS II Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Maximální míra podpory v těchto regionech činí 30 %, s výjimkou regionu NUTS II Severozápad, ve kterém je míra podpory stanovena na 40 %.

Regiony NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod spadají nově do oblastí způsobilých dle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Maximální míra podpory se v nich pohybuje v rozmezí od 15 % do 25 %. Míra podpory v těchto regionech se bude v průběhu doby platnosti mapy, a pro jednotlivé regiony, lišit.

Míru podpory ve výši 25 % mohou po celé období platnosti mapy čerpat investice realizované ve jmenovitě uvedených okresech: Rakovník, Kladno, Mělník, Tachov a Plzeň – sever. V regionech NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod, mimo tyto uvedené okresy, činí maximální míra podpory 20 % a od 1. ledna 2025 dojde k jejímu snížení o 5 p.b. na maximální míru 15 %.

Region NUTS II Praha zůstává nadále nezpůsobilý pro poskytnutí regionální podpory.

U velkých investičních projektů, tj. u počáteční investice se způsobilými náklady přesahujícími 50 mil. EUR, se tyto maximální intenzity podpory upravují v souladu s čl. 19 odst. 3 Pokynů k regionální podpoře či v případě regionální investiční podpory poskytované dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise č. 651/2014, tzv. GBER) v souladu s čl. 2 odst. 20 GBER.

Možnost zvýšit maximální míru podpory pro malé a střední podniky o 20 či 10 p.b. (dle velikosti podniku) se týká investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 mil.  EUR. Zda je možno využít příplatky pro malé a střední podniky u konkrétních programů či ad hoc podpor je na rozhodnutí poskytovatele předmětné podpory.

Jakmile Evropská komise schválí pro Českou republiku územní plán spravedlivé transformace, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provede další notifikaci s návrhem na zvýšení maximální míry podpory pro území určená pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Mapu regionální podpory je nezbytné aplikovat zejm. v případech regionální investiční podpory poskytované jak na základě GBER, tak na základě Pokynů k regionální podpoře; v případě využití Pokynů je třeba provést notifikaci příslušného opatření podpory Evropské komisi.

Maximální míry podpory pro regionální (investiční) podporu platné od 1. 1. 2022

Region NUTS II

Velký podnik

Střední podnik

Malý podnik

Severozápad

40 %

50 %

60 %

Severovýchod

30 %

40 %

50 %

Střední Morava

30 %

40 %

50 %

Moravskoslezsko

30 %

40 %

50 %

Střední Čechy (okresy Rakovník, Kladno, Mělník)

25 %

35 %

45 %

Střední Čechy (ostatní okresy)

20 % do 31.12.2024

15 % od 1. 1.2025

30 % do 31.12.2024

25 % od 1. 1.2025

40 % do 31.12.2024

35 % od 1. 1.2025

Jihozápad (okresy Plzeň-sever, Tachov

25 %

35 %

45 %

Jihozápad (ostatní okresy)

20 % do 31.12.2024

15 % od 1.1.2025

30 % do 31.12.2024

25 % od 1. 1.2025

40 % do 31.12.2024

35 % od 1. 1.2025

Jihovýchod

20 % do 31.12.2024

15 % od 1.1.2025

30 % do 31.12.2024

25 % od 1. 1.2025

40 % do 31.12.2024

35 % od 1. 1.2025

Praha

-

-

-

 

Rozhodnutí Evropské komise, kterým je schválena mapa regionální podpory je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202134/294937_2308438_49_2.pdf

Tiskové oddělení ÚOHS

22/01

5. ledna 2022 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci prostřednictvím on-line dotazníku k revizi pokynů pro státní podporu železničním podnikům Evropská komise zahájila v souvislosti s plánovanou revizí pokynů Společenství ke státním podporám železničním podnikům veřejnou konzultaci pro zainteresované subjekty týkající se tohoto předpisu

27. prosince 2021 / Evropská komise provede v lednu 2022 kontrolu dodržování povinnosti transparentnosti Na počátku roku 2022 provede Evropská komise kontrolu dodržování povinností souvisejících s transparentností poskytnutých podpor

22. prosince 2021 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti rozhodnutí u šesti opatření v návaznosti na šestou změnu Dočasného rámce V souvislosti s pandemií vyvolanou virem SARS COV-19 a přijatými vládními opatřeními byla Evropskou komisí (dále „EK“) schválena pro Českou republiku celá řada podpůrných opatření

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.