Výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí a souvisejících ustanovení Nařízení GBER

16. 7. 2021
Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (dále jen „Broadband Guidelines“) a souvisejících ustanovení Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (dále jen „GBER“).

Pravidla v této oblasti veřejné podpory byla vyhodnocena jako efektivní, hospodárná, relevantní, konzistentní a mající jasnou evropskou přidanou hodnotou. Dle zjištění Evropské komise Broadband Guidelines významně podpořily praktickou implementaci pravidel používaných pro účely kontroly státní podpory vnitrostátními orgány, a byly do značné míry účinné i v ochraně hospodářské soutěže v této oblasti.

Přesto Evropská komise uvedla nutnost provést dílčí změny s ohledem na rychlý technologický vývoj a dosažení souladu současných cílů evropských politik s pravidly veřejné podpory v této oblasti, konkrétně v kontextu iniciativ 2030 Digital Compass a 2025 Gigabite Society. Cílem Evropské komise je mimo jiné podpořit spravedlivou digitální transformaci EU v souladu s nástrojem Next Generation EU. Avizované změny Broadband Guidelines se budou týkat převážně oblasti pravidel mapování, veřejné konzultace a velkoobchodního přístupu.

Evropská komise avizovala v následujících týdnech zveřejnění Roadmap a následné zahájení veřejné konzultace k návrhu revidované podoby Broadband Guidelines na podzim 2021.

Výsledky evaluace jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_3545.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/105

26. července 2021 / Nové kategorie podpory v rámci Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Dne 23. 7. 2021 přijala Evropská komise novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), která rozšiřuje působnost nařízení o nové kategorie podpory. Revidovaná pravidla se týkají:...

15. července 2021 / Program podpory určený provozovatelům pozemních televizních sítí v kontextu nouzového stavu COVID-19 získal souhlas Evropské komise Přechod pozemního digitálního televizního vysílání v České republice na standard DVB-T2 byl přerušen v období nouzového stavu na jaře 2020. Přerušení závěrečné fáze přechodu ze...

13. července 2021 / Evropská komise povolila České republice program podpory formou kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky malých s. r. o. Evropská komise schválila ČR program ve výši 660 milionů EUR na podporu samostatně výdělečně činných osob a partnerů v malých společnostech s ručením omezeným postižených pandemií nemoci COVID-19

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz