Evropská komise prodloužila účinnost některých předpisů veřejné podpory a provedla určité změny, aby pomohla snížit dopady pandemie

3. 7. 2020
Evropská komise prodloužila účinnost některých předpisů veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti na konci tohoto roku (2020). V souvislosti se snahou zmírnit dopady pandemie byly také provedeny některé změny předpisů veřejné podpory.

Prodloužení účinnosti předpisů veřejné podpory umožní dokončit probíhající přezkum jejich vhodnosti („fitness check“).  

Předpisy, jejichž účinnost je prodloužena o jeden rok (do roku 2021):

  • Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020
  • Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování
  • Sdělení Komise – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
  • Sdělení Komise - Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem
  • Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

Předpisy, jejichž účinnost je prodloužena o tři roky (do roku 2023):

  • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále též „GBER“)
  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
  • Sdělení Komise - Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

 

Úpravy předpisů v důsledku pandemie

Ve snaze zmírnit dopady pandemie přijala Komise některé dílčí úpravy prodlužovaných předpisů a také Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.  Úpravy se týkají podniků v obtížích a podmínky zákazu přemístění v rámci regionální investiční podpory.

GBER a další předpisy omezují poskytování podpory „podnikům v obtížích“. Díky zmíněným úpravám je pro konkrétní typy veřejné podpory ale způsobilý i podnik, který se stane „podnikem v obtížích“ v důsledku pandemie, konkrétně v období od 1.1.2020 do 30.6.2021.

Podniky se při čerpání regionální investiční podpory v rámci GBER  musí zavázat, že mj. nedojde k přemístění v následujících letech. Pokud byl tento závazek učiněn před 31.12.2019, nebude se považovat za jeho porušení, pokud dojde/došlo v důsledku COVID-19 k propuštění zaměstnanců.

 

Plánované prodloužení nařízení SGEI de minimis

Komise předložila návrh na prodloužení účinnosti nařízení Komise č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu o tři roky do roku 2023. Komise i v případě tohoto nařízení navrhuje zahrnout možnost poskytovat podporu podnikům, které se stanou „podniky v obtížích“ v důsledku pandemie.

 

Podrobnější informace jsou dostupné v tiskové zprávě Evropské komise, dostupné v angličtině na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1247 

 

V kontextu prodloužení účinnosti předpisů bude možno prodloužit rovněž oznámené programy podpory. O prodloužení platnosti oznámených programů bude třeba informovat Evropskou komisi a předložit příslušné informace. Za účelem domluvy postupu při prodlužování programů podpory osloví Úřad poskytovatele, kteří poskytují podporu podle některého z uvedených předpisů. 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/064

10. srpna 2020 / Program COVID Lázně byl schválen, přivede klienty do lázeňských zařízení Evropská komise schválila podle tzv. dočasného rámce český podpůrný program na podporu lázeňského sektoru COVID Lázně v celkovém objemu 1 miliardy korun

28. července 2020 / Evropská komise schválila Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus Evropská komise včera vydala rozhodnutí, kterým byla schválena podpora v rámci programu Antivirus s odkazem na tzv. Dočasný rámec Evropské komise

28. července 2020 / Zahájení veřejné konzultace k revizi Pokynů pro regionální podporu 2014 - 2020 Evropská komise zahájila dne 23. 7. 2020 veřejnou konzultaci týkající se revidovaných Pokynů k regionální podpoře 2014 - 2020

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz