Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Úřadu otázku místního šetření u soutěžitele FORTUNA

6. 1. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspěl v závěru loňského roku v několika dalších případech před správními soudy při obhajobě svých rozhodnutí a úkonů.

Za zásadní považuje Úřad zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) týkající se žaloby společnosti FORTUNA GAME a.s. na údajnou nezákonnost místního šetření provedeného Úřadem v prostorách této společnosti. NSS vyhověl kasační stížnosti Úřadu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „KS Brno“) z 3. 10. 2019, podle kterého se ze strany ÚOHS jednalo o nezákonný zásah z důvodu neexistence důvodného podezření o narušení hospodářské soutěže. KS Brno dokonce uvedl, že Úřad uskutečnil místní šetření na základě informací obsažených v podnětu společnosti SAZKA a.s., přičemž si tyto informace dostatečně neprověřil a stal se tak nástrojem konkurenčního boje.

NSS závěry KS Brno jednoznačně odmítl s tím, že Úřad musí mít před provedením místního šetření důvodné podezření, avšak nikoliv jistotu o spáchání protisoutěžního jednání. „Požadavek na provádění extenzivního prověřování a de facto dokazování před provedením samotného místního šetření by vedl k tomu, že by institut místního šetření byl již v zásadě nadbytečný,“ uvedl kasační soud.

NSS se neztotožnil ani s hodnocením KS Brno v otázce podkladů, na jejichž základě bylo místní šetření uskutečněno. KS Brno nevzal v potaz existenci dalšího podnětu a rovněž článků z tisku, které měl Úřad k dispozici a jež vedle podnětu SAZKY potvrzovaly podezření na možné protisoutěžní jednání. Podobně jako v nedávném rozsudku týkajícím se místního šetření v Dopravní společnosti Ústeckého kraje NSS potvrdil, že podněty od konkurentů jsou při veřejnoprávním prosazování ochrany hospodářské soutěže běžné a nelze dovozovat, že by nemohly Úřadu relevantně a věrohodně poskytnout určitou vstupní informaci o možném protisoutěžním jednání.

Od jara roku 2019 neuspěla před Nejvyšším správním soudem žádná žaloba proti místnímu šetření prováděnému Úřadem. Tyto výsledky jasně ukazují, že Úřad při své investigativní činnosti postupuje v souladu se zásadou přiměřenosti a respektuje práva účastníků řízení na obhajobu a na ochranu soukromí. Po aprobaci postupu v místních šetřeních ze strany soudů hodlá Úřad tohoto institutu v budoucnu ještě aktivněji využívat k odhalování protisoutěžního jednání.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/004

13. ledna 2022 / Úřad rozhodl o povolení spojení DEKINVEST a STACHEMA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ještě před koncem loňského roku rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem...

11. ledna 2022 / Předseda Úřadu zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas...

10. ledna 2022 / Úřad povolil ještě před koncem roku dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v poslední prosincové dekádě dvě spojení soutěžitelů ve zjednodušených řízeních. V obou případech bylo vydáno souhlasné rozhodnutí...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.