Pokuta 313 mil. Kč distributorům pohonných hmot

8. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 31. května 2004 uložení dosud nejvyšší pokuty v historii Úřadu.

Sankce v souhrnné výši 313 milionů korun byla uložena společnostem Agip Praha, a.s. (20 mil.), Aral ČR, a.s. (40 mil.), BENZINA a.s. (98 mil.), ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. (22 mil.), OMV Česká republika, s.r.o. (68 mil.), a Shell Czech Republic a.s. (65 mil.).

Uvedené společnosti prokazatelně porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když v období od 28. 5. 2001 do 30. 11. 2001 určovaly ve vzájemné shodě prodejní ceny automobilového benzínu Natural 95 u svých čerpacích stanic. Tím byla narušena hospodářská soutěž na trhu automobilových benzínů dodávaných spotřebitelům.

Jednání ve vzájemné shodě spočívá v určité formě kooperace či koordinace chování soutěžitelů, která nahrazuje jejich nezávislé jednání. Cílem této koordinace je preventivní odstranění jakýchkoli pochybností o budoucím chování konkurence a snaha nahradit rizika podnikání v hospodářské soutěži protiprávním jednáním ve shodě. Podstata tohoto zákonem zakázaného jednání spočívá v horizontální dohodě o ceně, která představuje jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů (tzv. hard core cartel), neboť vede k růstu cen zboží nad soutěžní úroveň a v konečném důsledku ke snížení konkurenčního tlaku na zvyšování efektivity nákladů a inovace.

Účastníci řízení přistoupili ve dnech 28. 5. – 31. 5. 2001 k výraznému zvýšení prodejních cen benzínu Natural 95 u takřka všech svých čerpacích stanic, a to o téměř totožnou částku, cca 1 Kč/litr. Pro zvýšení prodejních cen benzínu Natural 95 však neexistoval na trhu objektivní důvod, neboť náklady na pořízení tohoto zboží od cca 16. 5. 2001 vykazovaly klesající tendenci. Vysokou hladinu prodejních cen benzínu Natural 95, a to i přes pokračující trend výrazného poklesu cen nákupních, udržovali účastníci řízení do konce měsíce listopadu roku 2001. Jednání účastníků řízení v předmětném období není možné vysvětlit jinak, než jejich předchozím vzájemných ovlivněním na základě jejich přímých nebo nepřímých kontaktů, které se Úřadu podařily prokázat v rámci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) či prostřednictvím vyjádření v tisku ohledně jejich záměrů chystaných úprav prodejních cen pohonných hmot.

Z hlediska závažnosti porušení zákona se jeví jako zásadní pro ovlivnění výše pokuty skutečnost, že vzájemné jednání o cenách mezi soutěžiteli působícími na horizontální úrovni patří k nejzávažnějším porušením zákona. Újma byla způsobena zejména spotřebitelům, neboť v období od 28. 5. do 30. 11. 2001 nemohli u účastníků řízení získat benzín Natural 95 za konkurenční ceny. Uvedené společnosti neměly objektivní důvod pro zvyšování cen, protože v období od května 2001 docházelo k trvalému snižování nákupních cen benzínu. Tito distributoři oproti tomu koncem května skokově cenu zvýšili téměř shodně o jednu korunu, kterou prakticky udržovali až do konce listopadu.

 Pokutu uloženou účastníkům řízení nelze promítnout do nákladů pro stanovení prodejní ceny. Podle zákona o daních z příjmů nelze totiž správní sankce uznat pro daňové účely za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Odbor tisku a informací ÚOHS

Chronologie případu

  • ÚOHS vydal dne 4.9.2002 prvoinstanční rozhodnutí, kterým uložil pokutu v souhrnné výši 313 mil. korun šesti distributorům pohonných hmot. Společnosti AGIP Praha, a.s, Aral ČR a.s., BENZINA a.s., CONOCO Czech Republic s.r.o., OMV Česká republika, s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. tím, že v období od 28.5.2001 nejméně do konce měsíce listopadu roku 2001 upravovaly ve vzájemné shodě prodejní ceny automobilového benzínu Natural 95, porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže. Uvedeným jednáním ve vzájemné shodě narušily hospodářskou soutěž na trhu automobilových benzínů dodávaných spotřebitelům prostřednictvím čerpacích stanic. Úřad účastníkům řízení jednání ve vzájemné shodě do budoucna zakázal a uložil pokutu v úhrnné výši 313 mil. Kč. Jedná se o nejvyšší pokutu v historii úřadu. Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu byl podán rozklad.
  • Dne 16.6.2003 bylo v dané věci vydáno druhostupňové rozhodnutí, kterým předseda ÚOHS věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. Důvodem tohoto postupu byly zejména závažné procesní námitky vznesené všemi účastníky řízení o odepření správního orgánu umožnit jim nahlédnout do těch částí spisu, jež obsahovaly významné podklady pro rozhodnutí, respektive důkazy o vytýkaném jednání ve vzájemné cenové shodě, s tím, že jde o údaje tvořící obchodní tajemství jednotlivých účastníků řízení a dalších soutěžitelů.
  • Dne 6.10.2003 ÚOHS vydal nové prvoinstanční rozhodnutí, kterým bylo opět konstatováno porušení zákona. Pěti společnostem byly znovu uloženy pokuty, a to společnosti AGIP Praha ve výši 20 mil. Kč, společnosti BENZINA 98 mil. Kč, společnosti ConocoPhillips Czech Republic 22 mil. Kč, společnosti OMV Česká republika ve výši 68 mil. Kč a společnosti Shell Czech Republic ve výši 65 mil. Kč. Se společností Aral bylo řízení zastaveno, tato firma sloučením s BP Czech Republic zanikla. Proti rozhodnutí podali účastníci řízení rozklad.
  • Svým rozhodnutím ze dne 5.2.2004 vrátil předseda ÚOHS Josef Bednář znovu věc správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a vydání rozhodnutí. Důvodem bylo především předchozí zastavení správního řízení se společností Aral.
  • Dne 29.3.2004 bylo vydáno nové prvoinstanční rozhodnutí, kterým ÚOHS opět konstatoval porušení zákona a uložil pokuty šesti distributorům pohonných hmot. Účastníci řízení podali rozklad.

6. června 2023 / Veřejná konzultace k chystaným aktualizacím soft-law v oblasti hospodářské soutěže V současné době prochází legislativním procesem v Parlamentu České republiky novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která zejména transponuje směrnici ECN...

5. června 2023 / Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání...

1. června 2023 / Rozhodnutí o převzetí Gazela Energy nabylo právní moci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku bude moci společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získat výlučnou kontrolu...

1. června 2023 / První pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní loterijní vyhlášky byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 679 000 korun za porušení zákona...

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

26. května 2023 / Úřad povolil převzetí společné kontroly nad skupinou GEOSAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci mají fyzické osoby L. K. a M. K. získat v důsledku změny stanov společnosti...

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

19. května 2023 / Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz